Hotărârea nr. 195/2019

HCL 195 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and Youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului „Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and Youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3129 din data de 11.03.2019 întocmit de Administrația Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a adresei Casei Corpului Didactic a Municipiului București cu nr. 1395 din data de 07.01.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 332 din data de 09.01.2019;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 139 alin. (3) lit. a) și f) și art. 166 alin. (2) lit. d) și 1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului „Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)

a


din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETARII CTORULIJI6,
Nr.: 195

Data: 23.07.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www. primarie6,ro; e-mail: prim6(apnmarie6. ro; facebook. com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 195/23.07.2019

PROIECT „Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)"

I.     Infomații despre aplicant

Numele unității care aplică: Casa Corpului Didactic București

Adresa completă: Strada Splaiul Independenței, Nr.315 A, Sector 6, București, Tel: 0040213134901 Fax: 0040213134927

Coordonator proiect: Georgeta Bolojan - profesor metodist, georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org

Membrii echipei: Daniela Bădescu - inspector școlar, Adina Tatu - profesor metodist, adina.tatu@ccd-bucuresti.org,

 • II.    Parteneri în proiect

Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București- www. ismb6 .edu.ro

Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6

III.   Informații despre proiect

 • 1. Titlul proiectului ”Eu și povestea mea/ ME AND YOUR STORIES (MYS) Keyaction 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”

 • 2.  Domeniul în care se încadrează proiectul: Incluziune socială

 • 3. Număr participanți: cadre didactice din unități școlare din București, Sector 6, 200 de elevi din învățământul primar și gimnazial

 • 4.  Descrierea nevoii identificate :

Argument:

Școlile se confruntă cu o varietate extrem de mare a elevilor, exprimată prin diversitate a mediului familial, a culturii, a statutului social și financiar, de limbă, gen, religie, apartenență etnică, cultură, abilități fizice și intelectuale, obstacole sociale ale învățării. Experiența din școli ne arată că elevii, deși frecventează aceeași școală, fac parte din același grup al clasei, nu se cunosc. Ei sunt atrași numai de cei cu care au o relație apropiată și se concentrează asupra acestora. Dar pe de altă parte, această relaționare este superficială și contextuală. Ei nu cunosc, de multe ori, nimic despre cultura, hobby-urile, valorile, familiile colegilor lor. Multe din poveștile acestor copii rămân nespuse. Proiectul ”Eu și povestea mea” își propune să schimbe această realitate. Avem nevoie să îi determinăm pe copii și tineri să manifeste interes față de poveștile de viață ale colegilor lor din școală. Elevii trebuie să aibă acces la poveștile celorlalți, să le spună la rândul lor, mai departe. Ideea centrală nu este "Perspectiva mea asupra poveștii tale”, ci și "Perspectiva ta asupra poveștii mele”. Faptul că elevii nu doar ascultă poveștile celorlalți, dar o și repovestesc, îi ajută să se cunoască mai bine, să se înțeleagă și să se respecte unii pe alții, să se vadă ca fiind egali.

"Eu și povestea mea” este un proiect inovativ, derulat în cadrul Erasmus KA3, fiind o continuare a proiectului SOIL. Acesta din urma s-a încheiat în decembrie 2018. în cadrul Proiectului SOIL, Casa Corpului Didactic în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, a implementat cu success în 6 unități școlare (Școala Gimnazială Sfînta Treime, Școala Gimnazială Ion Dimitriu, Școala Gimnazială Nr.161, Școala Gimnazială Nr.163, Școala Gimnazială Nr.168, Școala Gimnazială Nr.309).

La nivel european, acest proiect a fost selecționat ca exemplu de bună practică de Comisia Europeană. în cadrul Proiectului Eu și povestea mea, parteneriatul va dezvolta un modul de învățare incluzivă, bazat pe povestire, pentru a reduce posibilele neînțelegeri cauzate de diversitatea social, pentru a facilita incluziunea social și valorile comune în mediul de învățare. MYS promovează învățarea individual și implementarea ei în 6 unități de învățămînt din sectorul 6 București. Unități de învățământ care vor fi selectate cu sprijinul și suportul Inspectoratului Școlar al Muncipiului București Sector 6.

 • IV. Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul proiectului este unul strategic, vizând dezvoltarea competențelor cheie ale tinerilor din medii dezavantajate în perspectiva includerii sociale a acestora.

MYS previne eșecul în sistemul de învățământ. Cultura învățământului tradițional susține modelul clasificării elevilor. Aceștia păstrează acest model al ierarhizării pe tot parcursul vieții. Elevii nu au abilitatea de a identifica în ceilalți bogăția spirituala a lor, ci un loc într-o ierarhie a performanței școlare tradiționale. MYS își propune să dezvolte la elevi acea abilitate de a vedea fiecare copil ca pe egalul său, de a descoperi în fiecare coleg talente, diferite,competențe diferite, în absența unei ierarhizări.

în cadrul prooiectului ne dorim să le furnizăm pe de-o parte mijloace Multimedia și metode didactice, povestirea, precum și competențe de gândire critic și educație pentru drepturile omului, pe de altă parte.

V. Rezumatul proiectului: Descrierea activităților

Prin proiectul ”Eu și povestea mea”, Casa Corpului Didactic București va contribui la transferul celor mai bune metode în sistemul românesc de educație pentru elevii defavorizați prin implementarea politicilor de promovare a incluziunii și combatere a excluziunii și a discriminării. Contribuția CCD va consta în: contribuție la procesul de realizare a manualului profesorului, asigurarea metodologiei de dezvoltare a materialelor didactice, realizează împreună cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, criteriile și selecția celor 6 unități școlare și a cadrelor didactice care urmează să fie instruițe în utilizarea de metodei MYS, cu accent pe comunitățile dezavantajate, în vederea unei mai bune incluziuni atât pe perioada școlarizării copiilor cât și de formare de competențe la aceștia în vederea incluziunii sociale în timpul și după finalizarea studiilor; oferă suport cadrelor didactice în aplicarea metodelor dezvoltate în cadrul proiectului în cele 6 unități de învățământ din Sectorul 6. Proiectarea înțelegerii MYS. Modulul lego, cu 12 cutii cu conținuturi diferite, pe care elevii le pot combina creativ în diverse moduri. Elevii sunt împărțiți în grupuri mici și fiecare se documentează asupra propriei povești, apoi o relatează celorlalți din grup. Faptul că elevii au posibilitatea de a alege, de a crea reprezintă o sursă de creștere a motivării interne a învățării. Acest modul de învățare poate fi accesat în limbile partenerilor din proiect, pe portalul RIX Wiki, în timpul derulării proiectului și după finalizarea acestuia. Organizarea unei Conferințe internaționale cu participarea a 100 de persoane - cadre didactice, actori importanți din domeniul educațional, social, reprezentanți ai comunității locale, la care vor participă ca invitați toți reprezentanții partenerilor implicați în proiect, la care vor fi prezentate rezultatele proiectului din fiecare țară parteneră, incluzând exemplul de bună practică al Germaniei-Scotz/« pe roți, organizarea unor seminarii/mese rotunde cu stake-holderi (maxim 20 participanți) cărora să li se prezinte rezultatele proiectului la nivelul implementării în România, precum și la nivelul partenerilor europeni, întâlniri cu parteneri/factori implicați în educație la nivel local/național, realizarea unui raport de monitorizare a implementării metodelor MYS în unitățile de învățământ de la care provin profesorii participanți la curs de formare, sub directă îndrumare și consiliere a experților CCD, implicați în proiect; participarea experților CCD-București la Conferințe și seminarii în țările din care provin partenerii de proiect, unde vor prezenta raportul de implementare dar vor schimba și bune practici; participarea la întâlnirile de debut/final ale proiectului.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • •  Pregătirea și dezvoltarea materialelor de învățare incluzive specifice metodei Story-telling

 • •  Formarea cadrelor didactice într-un mediu internațional - MYS.

 • •  Implementarea metodelor și evaluare, organizarea de dezbateri cu elevii privind poveștile de succes, modele alese de elevi.

 • •  întâlniri cu partenerii implicați în dezvoltarea proiectului MYS și evaluarea acestora.

• Conferințe- MYS

 • •  Seminarii locale MYS, dezbateri cu elevii despre poveștile de succes, modele pentru elevi.

 • •  întâlniri cu partenerii implicați în dezvoltarea proiectului MYS.

 • •  Relații publice, management de proiect și documentare.

 • •  Evaluare, post evaluarea activităților proiectului.

VI. Grupul țintă /categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului este format din 6 profesori din unitățile școlare din Municipiul București Sector 6, care vor fi selectate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, 200 de elevi din unitățile școlare selectate (elevi proveniți din grupuri vulnerabile).

Având în vedere că obiectivul proiectului reprezintă un deziderat pentru comunitatea locală pe care o reprezentați, dorim să canalizăm activitățile proiectului prin implicarea unităților de învățământ de la nivelul sectorului 6, precum și a reprezentanților inspectoratului școlar de la nivelul sectorului^ astfel încât Sectorul 6 să fie promotorul metodelor MYS prin care să devină un exemplu de strategie de incluziune socială a tinerilor, pentru întreg Municipiul București.

VIL Bugetul proiectului

Nr crt

Categorii de cheltuieli

Total lei cu

TVA

1.

Organizare 5 seminarii București

6771,5

2.

Organizare    Conferință

București pentru 100 de persoane

20781,5

Deplasare reprezentanți Inspectoratul       Școlar

Sector 6 al Municipiului București/ Administrația Școlilor Sector 6 seminar Londra

7005

Deplasare curs de formare Berlin 6 cadre didactice, 1             reprezentant

Inspectoratul       Școlar

Sector 6 al Municipiului București, 1 reprezentant Primăria Sector 6

20714

55 272 lei