Hotărârea nr. 194/2019

HCL 194 – Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr. 164 în Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica”, începând cu anul şcolar 2019 – 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr. 164 în Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cemica”, începând cu anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 nr. 12057 din data de 25.06.2019 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 61 a Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, ordin modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 3283/2012, Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri Județene, respectiv a Municipiului București, adresei conducerii Școlii Gimnaziale nr. 164 având nr. 1384 din data de 20.06.2019 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 11872 din data de 20.06.2019, notei de fundamentare a Școlii Gimnaziale nr. 164 înregistrată cu nr. 1377 din data de 19.06.2019, procesele verbale ale Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 164 din data de 10.04.2019, 13.05.2019 și 15.05.2019, adresei Mitropoliei Munteniei și Dobrogei - Arhiepiscopia Bucureștilor nr. 4768 din data de 17.04.2019, respectiv prevederile adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 11741 din data de 11.06.2019, adresei Administrației Școlilor Sector 6 nr. 12352 din data de 02.07.2019 înregistrată la Prefectura Municipiului București cu nr. 13266 din data de 02.07.2019, avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului București nr. 07 din data de 05.07.2019, înaintat cu adresa nr. 13266/P/08.07.2019, precum și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) precum și ale art. 166 alin. (2) lit. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 164 cu sediul în București, str. Pravăț nr. 22, Sector 6, în Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cemica” cu sediul în București, str. Pravăț nr. 22, Sector 6, începând cu anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și directorul unității de învățământ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 194

Data: 23.07.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(^primarie6. ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 194/23.07.2019

Nr. Crt.

Date

Denumire unitate de învățământ

Nivel școlarizare

Adresă

Date contact

1.

Date unitate de învățământ prezent

Școala Gimnazială nr.

164

PRI, G1M

Str. Pravăț nr. 22. Sector 6, București

Tel./Fax: 0214131160

școala 164@yahoo.com

2.

Date unitate de învățământ viitor

Școala Gimnazială „Sfanțul Calinic de la Cemica”

PRI, GIM

Str. Pravăț nr. 22, Sector 6, București

Tel./Fax: 0214131160 scoalal 64@yahoo.com