Hotărârea nr. 192/2019

HCL 192 – Hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii


■ CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind soluționarea unei cereri de schimb de locuințe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuși”, de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20258/06.06.2019 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale art. 15 alin. (18) - (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale pct. „3” și „6” din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 81/2017;

în temeiul art. 139 alin. (1) și a art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă schimbul de locuințe solicitat de doamna Mavrochefalo Emanuela-Naomi, titulară a contractului de închiriere nr. 1673/13.02.2006, încheiat pentru un apartament cu 2 (două) camere, situat în București, cartier "Constantin Brâncuși”, sector 6 și domnul Filimon Alexandru, titular al contractului de închiriere nr. 12867/08.12.2009, încheiat pentru un apartament cu 3 (trei) camere situat în București, cartier „Constantin Brâncuși”, sector 6.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)

Nr.: 192


Data: 23.07.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. com/PrimariaSectorului6