Hotărârea nr. 189/2019

HCL 189 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de credite interne si externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de credite interne și externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul nr. 1147/23.07.2019 al Direcției Generale Economice și Referatul de Aprobare a Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Hotărârea nr. 5779/17.07.2019 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL) și Hotărârea nr. 5786/17.07.2019 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL) prin care au fost avizate favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 287.858 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 325.572 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 57/2019

ORULUJ 6,Nr.: 189

Data: 23.07.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6,ro; e-mail: nrim6(aprimarie6.ro; facebook. com/Prirn.anaSec.tonj.lui.6

JUDEȚUL:_________

Unitatea administrativ-teritorială:


Form iilarj n/04


,                 ANEXAI

!A ^.Q.L.seorofcGNie.®BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE TOTAL

287858

4 355

83 584

158 725

41194

458 860

467411

476 388

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 +41.07.02.11 la 41.07.02.14)

41.07.02

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Sume aferente refmanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.l 1/2018

41.07.02.11

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale

41.07.02.13

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

41.07.02.14

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04 + 41.07.02.14)

41.07.02

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refmanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

41.07.02.14

0

X

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

287 858

4 355

83 584

158 725

41194

458 860

467 411

476 388

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne

(cod 41.07.02.01+41.07.02.11 Ia 41.07.02.13)

41.07.02

287 858

X

r 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

287 858

X

4 355

83 584

158 725

41 194

458 860

467 411

476 388

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.l 1/2018

41.07.02.11

0

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale

41.07.02.13

0

X

TOTAL CHELTUIELI

287 858

4355

83584

158 725

41194

458 860

467 411

476388

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07 )

50.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.07.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale

54.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare

(cod 60.07.02)

60.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala

(cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.07.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07,07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

(cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.07,06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.07.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50,50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05,01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68,07.15+68.07.50)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale    . —

68.07.15.50

0

. 0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod x.. .07.50.50)

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

138 581

0

37 584

100 997

0

234 854

239 668

244 722

Din total capitol:

Locuințe ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

138 581

0

37 584

100 997

0

234 854

239 668

244 722

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

138 581

0

37 584

100 997

0

234 854

239 668

244 722

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.07.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)                  '

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Turism

87.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICn]

99.07

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)              50.07

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a n-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

Din total capitol:

Aparare naționala

60.07.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

învățământ preșcolar

65.07.03.01

învățământ primar

65.07.03.02

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

învățământ secundar inferior                             z—

65.07.04.01

--

învățământ secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

Invatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

învățământ special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67,07.50)

67.07

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Cămine culturale

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

Sport

67.07.05.01

Tineret

67.07.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:

Locuințe ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificări

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01)

80.07

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii                        -

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Străzi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviația civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07,05+87.07.50)

87.07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

Alte acțiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICIT

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNI EADE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

287 858

4 355

83 584

158 725

41194

458 860

467 411

476 388

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)              50.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.07.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

0

Alte servicii publice generale

54.07.50

0

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.07.02

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.07.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

0

Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

J

învățământ primar

65.07.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03;

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.07.06.01

0

Unități medico-sociale

66.07.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.07.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

Creșe                                                   x—

68.07.11

0

..—.

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

0

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si

APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

138 581

0

37 584

100 997

0

234 854

239 668

244 722

Din total capitol:

Locuințe ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

138 581

0

37 584

100 997

0

234 854

239 668

244 722

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

138 581

0

37 584

100 997

0

234 854

239 668

244 722

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificări

70.07.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07,50 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

0

Alti combustibili

81.07.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83,07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fîtosanitară

83.07.03.03

0

Camere agricole

83.07.03.07

0

|

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii                       ~~

83.07.03.30

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)

84.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Turism

87.07.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

0

Alte acțiuni economice

87.07.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificatiei economice.

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor interne"


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019


B07 Credite interne


17/07/201912:28:41 Pag.1/1

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli tataie (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare}

00

287 858.00

4355.00

83 584.00

158 725.00

41 194.00

458 860

467411

476 388

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

287 858.00

4355.00

83 584.00

158725.00

41194.00

458 860

467 411

476 388

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

56.01

1 660.00

1 660.00

3415

3 503

3595

5

Finanțarea naționala

56.01.01

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

6

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

114271.00

31 577.00

82 694.00

177521

180 684

184 004

7

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

114271.00

31 577.00

82 694.00

177521

180 684

184 004

8

Finanțarea naționala

58.01.01

42 614.00

16 420.00

26 194.00

74749

76 356

78 043

9

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

39 336.00

15 157.00

24 179.00

69 000

70 483

72040

10

Cheltuieli neeligibile

58.01,03

32321.00

32 321.00

33 772

33 845

33 921

11

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

171 927.00

. 2695.00

52 007.00

76 031.00

41 194.00

277 924

283 224

288 789

12

Active nefinanciare

71

171 927.00

2695.00

52007.00

76 031.00

41194.00

277 924

283 224

288 789

13

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

171 927.00

2695.00

52 007.00

76031.00

41194.00

277 924

283 224

288 789

14

Construcții

71.01.01

148 983.00

2 695.00

49310.00

56 728.00

40 250,00

233279

237 494

241 920

15

Alte active fixe

71.01.30

22944.00

2697.00

19 303.00

944.00

44 645

45 730

46 869


ORDONATDE CREDITE,


DIRECTOR GENERAL,


"V.


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019


67.07 Cultura, recreere si religie


17/07/2019 12:29:11 Pag.1/1

- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

149 277.00

4355.00

46 000.00

57728.00

41 194.00

224006

227 743

231 666

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

149 277.00

4355.00

46 000.00

57 728.00

41 194.00

224006

227 743

231 666

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

56.01

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

5

Finanțarea naționala

56.01.01

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

6

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

147617.00

2 695.00

46000.00

57 728.00

41194.00

220 591

224 240

228071

7

Active nefinanciare

71

147 617.00

2695.00

46000.00

57 728.00

41194.00

220591

224 240

228 071

8

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

147 617.00

2 695.00

46000.00

57 728.00

41 194.00

220 591

224 240

228 071

9

Construcții

71.01.01

144 673.00

2695.00

45 000.00

56 728.00

40 250.00

217086

220 707

224 509

10

Alte active fixe

71.01.30

2 944.00

1 000.00

1 000.00

944.00

3 505

3 533

3 562BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

67.07.05 Servicii recreative si sportive


17/07/2019 12:29:45 Pag.1/1

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

149 277.00

4355.00

46 000.00

57 728.00

41194.00

224006

227 743

231 666

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

149 277.00

4 355.00

46 000.00

57 728.00

41 194.00

224006

227743

231 666

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

1 660.00

1 660.00

3415

3 503

3 595

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

56.01

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

5

Finanțarea naționala

56.01.01

1 660.00

1 660.00

3415

3 503

3 595

6

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

147617.00

2 695.00

46 000.00

57 728.00

41194.00

220591

224 240

228 071

7

Active nefinanciare

71

147 617.00

2 695.00

46 000.00

57 728.00

41194.00

220591

224 240

228 071

8

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

147617.00

2695.00

46 000.00

57 728.00

41194.00

220591

224 240

228 071

9

Construcții

71.01.01

144673.00

2 695.00

45 000.00

56 728.00

40 250.00

217086

220 707

224 509

10

Alte active fixe

71.01.30

2944.00

1 000.00

1 000.00

944.00

3 505

3 533

3 562


ORDONATORE CREDITE,BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

67.07.05.03 PS 6 întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement


17/07/2019 12:30:15 Pag. 1/1

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

1 660.00

1 660.00

3415

3 503

3 595

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

56.01

1 660.00

1 660.00

3 415

3 503

3 595

5

Finanțarea naționala

56.01.01

1 660.00

1 660.00

3415

3 503

3 595


ORDONATOR P
BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

67.07.05.03 ADPDU întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement


17/07/201911:03:54 Pag.1/1

- Mii lei -


Mrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

147617.00

2 695.00

46 000.00

57 728.00

41 194.00

220591

224 240

228 071

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

147617.00

2695.00

46 000.00

57 728.00

41 194.00

220 591

224 240

228 071

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

147 617.00

2695.00

46000.00

57 728.00

41 194.00

220 591

224240

228 071

4

Active nefinanciare

71

147 617.00

2 695.00

46 000.00

57 728.00

41 194.00

220591

224 240

228 071

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

147 617.00

2 695.00

46 000.00

57 728.00

41194.00

220591

224 240

228 071

6

Construcții

71.01.01

144673,00

2 695.00

45 000.00

56728.00

40 250.00

217086

220 707

224 509

7

Alte active fixe

71.01.30

2 944.00

1 000.00

1 000.00

944.00

3 505

3 533

3562


ORDONATORP
BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

70.07 Locuințe, servicii si dezvoltare publica


17/07/201912:31:02 Pag.1/1

- Mii lei -DENUMIREA INDICATORILORPrevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. t

TRIM, 11

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022


1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

138 581.00

37584.00

100997.00

234 854

239 668

244722

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

138 581.00

37584.00

100 997.00

234854

239 668

244 722

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

114271.00

31 577.00

82 694.00

177 521

180 684

184 004

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

114271.00

31 577.00

82 694.0D

177521

180 684

184 004

5

Finanțarea naționala

58.01.01

42614.00

16420.00

26194.00

74749

76 356

78 043

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

39 336.00

15 157.00

24 179.00

69000

70 483

72040

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

32 321.00

32 321.00

33 772

33 845

33 921

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

24 310.00

6 007.00

18 303.00

57 333

58 984

60 718

9

Active nefinanciare

71

24 310.00

6 007.00

18 303.00

57 333

58 984

60 718

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

24 310.00

6 007.00

18 303.00

57 333

58 984

60 718

11

Construcții

71.01.01

4 310.00

4310.00

16193

16 787

17 411

12

Alte active fixe

71.01.30

20000.00

1 697.00

18 303.00

41140

42197

43 307CREDITE,


DIRECTOR GENERALBUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019


70.07.03 Locuințe


17/07/201912:31:32 Pag.1/1

- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

138 581.00

37 584.00

100 997.00

234854

239 668

244 722

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

138581.00

37 584.00

100 997.00

234854

239 668

244722

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

114271.00

31 577.00

82 694.00

177 521

180 684

184 004

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

114271.00

31 577.00

82694.00

177 521

180 684

184 004

5

Finanțarea naționala

58.01.01

42614.00

16 420.00

26 194.00

74 749

76 356

78 043

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

39336.00

15 157.00

24 179.00

69 000

70 483

72040

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

32321.00

32 321.00

33 772

33 845

33 921

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

24310.00

6 007.00

18 303.00

57 333

58 984

60 718

9

Active nefinanciare

71

24310.00

6 007.00

18 303.00

57333

58 984

60 718

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

24 310.00

6007.00

18 303.00

57333

58 984

60 718

11

Construcții

71.01.01

4 310.00

4 310.00

16193

16 787

17411

12 Alte active fixe

71.01.30            20000.00

1 697.00        18 303.00

41 140

42 197          43 307BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

70.07.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


17/07/2019 12:31:45 Pag.1/1

- Mii lei -DENUMIREA INDICATORILORPrevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022


1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

138581.00

37584.00

100 997.00

234854

239 668

244 722

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

138581.00

37 584.00

100 997.00

234854

239668

244 722

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

114271.00

31 577.00

82 694.00

177 521

180 684

184 004

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

114 271.00

31 577.00

82 694.00

177 521

180 684

184 004

5

Finanțarea naționala

58.01.01

42614.00

16 420.00

26 194.00

74 749

76 356

78 043

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

39 336.00

15 157.00

24 179.00

69 000

70483

72040

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

32 321.00

32 321.00

33 772

33 845

33 921

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

24310.00

6 007.00

18 303.00

57 333

58 984

60 718

9

Active nefinanciare

71

24 310.00

6007.00

18 303.00

57 333

58 984

60 718

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

24 310.00

6 007.00

18 303.00

57333

58 984

60 718

11

Construcții

71.01.01

4310.00

4 310.00

16193

16 787

17411

12

Alte active fixe

71.01.30

20 000.00

•   1697.00

18 303.00

41140

42197

43 307ORDONA


DIRECTOR GENERAL,


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DIN CREDITE INTERNE PENTRU ANUL 2019

mii lei

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

TOTAL

287 858

Din care:

A.

Lucrări in continuare

75 060

B.

Lucrări noi

189 854

C.

Alte cheltuieli de investiții

22 944

I.

CAPITOLUL 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

149 277

Primărie

1660

A.D.P.D.U.

147 617

A.

Lucrări in continuare

75 060

Primărie

1660

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6, București", inclusiv consultanta(Finalizare Ctr.24/2012, Ctr. 64/2012, Ctr. 3/2015, cote 0,5% ISC si implementare Ctr. 1553/2016)

1 660

A.D.P.D.U.

73 400

1

Modernizare si amenajare peisagistica Parc 9 Mai

2 885

2

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

6 113

3

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Sfanțul Andrei

3 451

4

înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12

14 233

5

Lucrări pentru amenajare peisagistica Bulevardul Iuliu Maniu

46 718

B.

Lucrări noi

71 273

Primărie

0

A.D.P.D.U.

71 273

1

Amenajare peisagistica scuar central Bd. Timișoara

6 381

2

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 1; B-dul Dr.Taberei - Piața Danny Huwe - B-dul Timișoara - Str Sibiu

5 861

3

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 2; B-dul Dr.Taberei - Str Sibiu - B-dul Timișoara - Str Brașov

20 705

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

4

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 10; Str Brașov - B-dul Ghencea -Stadionul Ghencea -Str Sergent Major Cara Anghel - B-dul 1 Mai

3 961

5

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 11; B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drunul Taberei - Str Sibiu - Str Sergent Major Cara Anghel

5 277

6

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 14; Breteaua de suprafața a pasajului rutier Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - Str Moinesti - Str Liniei

2 626

7

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 15; B-dul Iuliu Maniu - Str Valea Cascadelor - Str Liniei - Str Moinesti

2 732

8

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 27; B-dul Constructorilor -Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str George Valsan

23 730

C.

Alte cheltuieli de investiții

2 944

A.D.P.D.U.

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

2 944

1

PT+DE+DTAC+DTOC pentru modernizare si amenajare peisagistica Parc 9 Mai

71

2

PT+DE+DTAC+DTOC pentru modernizare si amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

106

3

PT+DE+DTAC+DTOC pentru modernizare si amenajare peisagistica Parc Sfanțul Andrei

71

4

PT+DE+DTAC+DTOC pentru înființare Parc Bulevardul Timișoara nr.10-12

106

5

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru lucrări pentru amenajare peisagistica Bulevardul Iuliu Maniu

560

6

PT+DE+DTAC+DTOC pentru amenajare peisagistica scuar central Bd. Timișoara

71

7

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 1; B-dul Dr.Taberei - Piața Danny Huwe - B-dul Timișoara - Str Sibiu

252

8

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 2; B-dul Dr.Taberei - Str Sibiu - B-dul Timișoara - Str Brașov

267

9

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Zona teritoriala 10; Str Brașov - B-dul Ghencea -Stadionul Ghencea -Str Sergent Major Cara Anghel - B-dul 1 Mai

240

10

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 11; B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drunul Taberei - Str Sibiu - Str Sergent Major Cara Anghel

274

11

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 14; Breteaua de suprafața a pasajului rutier Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - Str Moinesti - Str Liniei

253

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

12

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 15; B-dul Iuliu Maniu - Str Valea Cascadelor - Str Liniei - Str Moinesti

258

13

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 27; B-dul Constructorilor - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str George Valsan

415

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau Maturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

n.

CAPITOLUL 70.07 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

138 581

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

B.

Lucrări noi

118 581

Primărie

118 581

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

118 581

c.

Alte cheltuieli de investiții

20 000

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

20 000

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

20000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau Maturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0in^pal de credite,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA THIA» PANADirector G erai,DORU MAN0LACHLJUDEȚUL:_________


Unitatea administrativ-teritorială:


Formularj 11/03   |


ANEXA II

IA-


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE- TOTAL

325 572

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

IIL OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

41.06.03

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Sume aferente refînanțării creditelor externe

41.06.03.02

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.02)

41.06.03

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refînanțării creditelor externe

41.06.03.02

0

X

SURSĂ DE FINANȚARE-SECȚIUNE A DE DEZVOLT ARE

325572

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

IIL OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

41.06.03

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

325 572

X

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

325572

2 625

155 847

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE ( cod 51.06+54.06 )

50.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale

54.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.06.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

137 572

0

137 560

6

6

282 986

290 257

297 891

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

137 572

0

137 560

6

6

282 986

290 257

297 891

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

137 572

0

137 560

6

6

282 986

290 257

297 891

învățământ preșcolar

65.06.03.01

33 562

0

33 560

1

1

69 037

70 811

72 673

învățământ primar

65.06.03.02

104 010

0

104 000

5

5

213 949

219 446

225 218

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

0

0

0

c

C

c

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

C

c

c

C

c

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

c

C

c

c

C

c

0

Din total capitol:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.06.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

c

0

0

0

c

0

Creșe

68.06.11

0

0

0

0

c

c

c

0

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

C

c

0

c

c

c

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

C

c

c

c

c

c

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

188 000

2 625

18 287

167 088

0

386 716

396 652

407 086

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

188 000

2 625

18 287

167 088

0

386 716

396 652

407 086

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

188 000

2 625

18 287

167 088

0

386 716

396 652

407 086

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

1 0

0

0

0

0

0

0

1 0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE    PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

PARTEA a- VH-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

99.06

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.06+54.06)              50.06

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

Alte servicii publice generale

54.06.50

Partea a n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.06+61.06)

59.06

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

Din total capitol:

Aparare naționala

60.06.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

Politie locala

61.06.03.04

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

Invatamânt preșcolar

65.06.03.01

învățământ primar

65.06.03.02

Invatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

Invatamânt secundar superior

65.06.04.02

Invatamant profesional

65.06.04.03

Invatamânt postliceal

65.06.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

învățământ special

65.06.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

Spitale generale

66.06.06.01

Unități medico-sociale

66.06.06.03

Servicii de sanatate publica

66.06.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

167.06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

Muzee

67.06.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

Case de cultura

67.06.03.06

Cămine culturale

67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

Alte servicii culturale

67.06.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

Sport

67.06.05.01

Tineret

67.06.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

Creșe

68.06.11

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

y PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

Alimentare cu apa

70.06.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

Iluminat public si electrificări

70.06.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

Salubritate

74.06.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

Camere agricole

83.06.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

, PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

Drumuri si poduri

84.06.03.01

Transport în comun

84.06.03.02

Străzi

84.06.03.03

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

Aviația civila

84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

PARTEA a- VU-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

DEFICIT*

99.06

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

325 572

2625

155847.

167 094

6

669 702

686 909

704 977

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06)

50.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

0

Alte servicii publice generale

54.06.50

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.06.02

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.06.03.04

0

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

137 572

0

137 560

6

6

282 986

290 257

297 891

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

137 572

0

137 560

6

6

282 986

290 257

297 891

Din total capitol:

1—

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

„■ PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

137 572

0

137 560

6

6

282 986

290 257

297 891

învățământ preșcolar

65.06.03.01

33 562

0

33 560

1

1

69 037

70 811

72 673

învățământ primar

65.06.03.02

104 010

0

104 000

5

5

213 949

219 446

225 218

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 Ia cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

Invatamânt postliceal

65.06.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale

(cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Cămine culturale

67.06.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

z PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

Creșe

68.06.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

188 000

2 625

18 287

167 088

0

386 716

396 652

407 086

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

188 000

2 625

18 287

167 088

0

386 716

396 652

407 086

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

188 000

2 625

18 287

167 088

0

386 716

396 652

407 086

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificări

70.06.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

, PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fîtosanitară

83.06.03.03

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

PARTEA a- Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

199.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE , PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasifîcatiei economice.

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor externe"


B 06 Bugetul creditelor externe


- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

325 572.00

2 625.00

155847.00

167 094.00

6.00

669702

686 909

704 977

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

325 572.00

2 625.00

155847.00

167 094.00

6.00

669702

686 909

704 977

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

76 170.00

76 170.00

183982

189 373

195 034

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

76 170.00

76 170.00

183 982

189 373

195 034

5

Finanțarea naționala

58.01.01

39609.00

39 609.00

94384

97123

99 999

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

36 561.00

36 561.00

87124

89 652

92 307

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

249 402.00

2 625.00

155 847.00

90 924.00

6.00

485720

497 536

509 943

9

Active nefinanciare

71

249402.00

2 625.00

155 847.00

90 924.00

6.00

485720

497 536

509 943

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

249402.00

2625.00

155847.00

90 924.00

6.00

485720

497 536

509 943

11

Construcții

71.01.01

211402.00

155 847.00

55 549.00

6.00

407554

417 362

427660

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2625.00

35 375.00

78166

80174

82283


ORDONATOR R/<< r

1 \rr\

X

op

o

X I

o

1

o

H î IVîMrî65.06 Invatamant


- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

137572.00

137560.00

6.00

6.00

282 986

290 257

297 891

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

137572.00

137560.00

6.00

6.00

282 986

290 257

297 891

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

137572.00

137560.00

6.00

6.00

282986

290257

297 891

4

Active nefinanciare

71

137572.00

137560.00

6.00

6.00

282986

290 257

297 891

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

137572.00

137 560.00

6.00

6.00

282 986

290 257

297 891

6

Construcții

71.01.01

137572.00

137 560.00

6.00

6.00

282 986

290257

297 891


ORDONATOCREDITE,


O

o

-wS-F*

l     03 .BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

65.06.03 Invatamant preșcolar si primar


17/07/2019 12:19:03 Pag.1/1

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

137 572.00

137560.00

6.00

6.00

282986

290 257

297 891

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

137 572.00

137560.00

6.00

6.00

282986

290257

297 891

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

137 572.00

137 560.00

6.00

6.00

282 986

290257

297 891

4

Active nefinanciare

71

137572.00

137 560.00

6.00

6.00

282 986

290 257

297 891

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

137572.00

137 560.00

6.00

6.00

282986

290257

297 891

6

Construcții

71.01.01

137572.00

137 560.00

6.00

6.00

282 986

290257

297 891ORDONATOR


/o

primar

/

/ >65.06.03.01 Invatamant preșcolar


- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

33 562.00

33 560.00

1.00

1.00

69 037

70 811

72673

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

33 562.00

33560.00

1.00

1.00

69 037

70 811

72 673

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33 562.00

33 560.00

1.00

1.00

69 037

70811

72 673

4

Active nefinanciare

71

33 562.00

33 560.00

1.00

1.00

69 037

70 811

72 673

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

33 562.00

33 560.00

1.00

1.00

69 037

70811

72 673

6

Construcții

71.01.01

33 562.00

33560.00

1.00

1.00

69 037

70 811

72673


ORDONATOR P—f

(X

O

ii'C- '

ZD

S       . J-

O65.06.03.02 Invatamant primar

- Mii lei -Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

104010.00

104 000.00

5.00

5.00

213949

219446

225218

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

104010.00

104 000.00

5.00

5.00

213 949

219 446

225 218

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

104010.00

104 000.00

5.00

5.00

213949

219446

225218

4

Active nefinanciare

71

104010.00

104 000.00

5.00

5.00

213949

219446

225 218

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

104 010.00

104 000.00

5.00

5.00

213 949

219446

225 218

6

Construcții

71.01.01

104010.00

104000.00

5.00

5.00

213949

219 446

225218

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

70.06 Locuințe, servicii si dezvoltare publica


17/07/201912:19:46 Pag.1/1

- Mii lei -DENUMIREA INDICATORILORPrevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. 1

TRIM. 11

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022


1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

188000.00

2625.00

18 287.00

167 088.00

386 716

396 652

407 086

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

188000.00

2625.00

18 287.00

167 088.00

386716

396 652

407086

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

76170.00

76 170.00

183982

189373

195 034

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

76 170.00

76 170.00

183982

189 373

195 034

5

Finanțarea naționala

58.01.01

39609.00

39 609.00

94384

97123

99 999

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

36561.00

36 561.00

87 124

89 652

92307

7

Cheltuieli neetigibile

58.01.03

2474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111830.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

202734

207 279

212 052

9

Active nefinanciare

71

111830.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

202734

207279

212052

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

111 830.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

202734

207279

212 052

11

Construcții

71.01.01

73 830.00

18 287.00

55 543.00

124568

127 105

129769

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2625.00

35 375.00

78166

80174

82283ORDONATOfiTP70.06.03 Locuințe


- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022


1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

188000.00

2 625.00

18 287.00

167 088.00

386716

396 652

407 086

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

188000.00

2 625.00

18 287.00

167 088.00

386716

396652

407086

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

76 170.00

76 170.00

183 982

189373

195 034

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

76 170.00

76 170.00

183982

189 373

195 034

5

Finanțarea naționala

58.01.01

39609.00

39 609.00

94 384

97123

99 999

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

36561.00

36 561.00

87124

89 652

92 307

7

Cheltuieli neeligîbtle

58.01.03

2474

2598

2728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111830.00

2 625.00

18287.00

90 918.00

202 734

207 279

212 052

9

Active nefinanciare

71

111830.00

2 625.00

18287.00

90 918.00

202734

207 279

212052

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

111830.00

2 625.00

18287.00

90 918.00

202734

207 279

212 052

11

Construcții

71.01.01

73 830.00

18 287.00

55 543:00

124568

127 105

129769

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80174

82283
BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

17/07/201912:20:38 Pag. 1/1

- Mir lei -


70.06.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuințelorNrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

188 000.00

2 625.00

18287.00

167 088.00

386 716

396 652

407 086

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

188 000.00

2 625.00

18 287.00

167 088.00

386716

396 652

407 086

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

76170.00

76 170.00

183 982

189 373

195 034

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

76170.00

76 170.00

183 982

189 373

195 034

5

Finanțarea naționala

58.01.01

39609.00

39 609.00

94384

97123

99 999

6

Finanțarea externa nerambureabila

58.01.02

36 561.00

36 561.00

87124

89 652

92 307

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2474

2598

2 728

8

CHELTUIEU DE CAPITAL

70

111830.00

2625.00

18 287.00

90 918.00

202734

207 279

212052

9

Active nefinanciare

71

111 830.00

2 625.00

18287.00

90 918.00

202734

207 279

212052

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

111 830.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

202734

207 279

212 052

11

Construcții

71.01.01

73830.00

18 287.00

55 543.00

124568

127 105

129769

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78 166

80174

82 283

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXAI


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN CREDITE EXTERNE PENTRU ANUL 2019

mii lei

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantit ate

Preț Unitar

Valoare

TOTAL, din care:

325 572

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

287 572

C.

Alte cheltuieli de investiții

38 000

IV

CAPITOLUL 65.06 INVATAMANT

137 572

Primărie

137 572

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

B.

Lucrări noi

137 572

Primărie

137 572

1

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Adrian Păunescu

5 936

2

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 197

4 660

3

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Sfinții Constantin si Elena

5 886

4

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 59

3 132

5

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 117 (cu sala de sport) si Grădiniță nr. 170 ( in incinta sc.l 17)

10 286

6

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Sfanțul Andrei

9 249

7

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 309

5 136

8

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru Poni

7 160

9

PT Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr. 230

2 464

10

PT Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr. 274

6 450

11

PT Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr. 208

2 827

12

PT+Construcție Corp grădiniță in incinta Grădiniței nr. 274

8 492

13

PT+Construcție Corp grădiniță in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi

4 571

14

PT+Construcție Corp grădiniță in incinta Scolii Sfinții Constantin si Elena

8 758

15

PT+Construcție Școala gimnaziala Sfanțul Andrei (AFTER-SCHOOL)

9 913

16

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 117 (AFTER-SCHOOL)

12 583

17

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 197 (AFTER-SCHOOL)

10 083

18

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 193 (AFTER-SCHOOL)

10 138

19

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 156 (AFTER-SCHOOL)

9 848

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

0

Primărie                                                               Page 1 of 2

0

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.06 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

188 000

Primărie

188 000

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

B.

Lucrări noi

150 000

Primărie

150 000

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6. inclusiv consultanta si cote isc

150 000

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

38 000

Primărie

38 000

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

38 000

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

38 000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate inveștitiifqr |

0

3P«£SEDI*ț,E^#ErSf^1ili

tui»» mwi *’
Director Ge4£ral, DORUMAN