Hotărârea nr. 182/2019

HCL 182 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu


■■■■■■■■■■■■■niHOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 11871/20.06.2019 al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, a H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București, așa cum sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 182

Data: 27.06.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PrirnariaSectoru l ui6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 182/27.06.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții Consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială „Sfânta Treime"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

15,000.00

2,850.00

17,850.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

15,000.00

2,850.00

17,850.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

30,000.00

5,700.00

35,700.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Racord alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2

Racord canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3

Racord alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

2.4

Racord alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

2.5

Racord telecomunicații

0.00

0.00

0.00

2.6

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,764.00

525.16

3,289.16

3.1.1. Studii de teren

2,764.00

525.16

3,289.16

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

144,500.00

27,455.00

171,955.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor                                                    de

intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,700.00

1,463.00

9,163.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

133,300.00

25,327.00

158,627.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

172,000.00

32,680.00

204,680.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

130,000.00

24,700.00

154,700.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului        la        fazele        incluse        în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

42,000.00

7,980.00

49,980.00

Total capitol 3

339,264.00

64,460.16

403,724.16

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,522,993.76

669,368.81

4,192,362.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

474,193.11

90,096.69

564,289.80

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

250,641.85

47,621.95

298,263.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

4,247,828.72

807,087.46

5,054,916.18

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

40,372.56

7,670.79

48,043.34

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de

șantier (0.5 % din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2)

20,135.93

3,825.83

23,961.76

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5% din C+M)

20,236.62

3,844.96

24,081.58

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

50,520.54

0.00

50,520.54

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M)

20,236.61

0.00

20,236.61

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Conf. Legii 50/1995-0,1 % din C+M)

4,047.32

0.00

4,047.32

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 0,5% din C+M)

20,236.61

0.00

20,236.61

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desființare

6,000.00

0.00

6,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 6% (din cap.

1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil

459,432.87

87,292.25

546,725.12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

550,325.97

94,963.04

645,289.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,167,418.69

972,210.66

6,139,629.34

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,047,322.80

768,991.33

4,816,314.14

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,