Hotărârea nr. 180/2019

HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2019 a proiectului „Susținerea și dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilități - proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilități” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/7598/11.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 119.400 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în anul 2019 a proiectului „Susținerea și dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilități - proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilități” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 180

Data: 27.06.2019
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; fcicebo o k.corn/ PrimariciSecto rulu i6

M ANEXA

La H.C.L.S 6 nr. /jffO l&fy.ZOlQ

SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR ADRESATE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI - Proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilitati

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1 Titlul SUSȚINEREA Șl DEZVOLTAREA SERVICIILOR ADRESATE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI - Proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilitati

1.2 Localizare: București, sector 6

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la

DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

RON 119.400

RON 119.400

100%

1.4 Rezumat

Durata proiectului

8 luni

Obiectivele proiectului

 • >  formarea specialiștilor implicați în procesul de recuperare al copilului cu dizabilități neuoropsihomotorii pentru a oferi suport și intervenție specifică la standarde perfotmante

 • > includerea unui număr de 200 de copii cu deficiență neuropsiho-motorie în servicii de recuperare în scopul creșterii gradului incluziunii sociale a copiilor cu handicap și diminuarea marginalizării sociale a acestora

 • >  crearea unei rețele profesioniste de informare, consiliere și suport pentru părinții copiilor cu dizabilități

 • >  optimizarea serviciilor de îngrijire și educare oferite în cadrul rețelei recuperare

Grupul (grupurile) țintă1

 • > 120 de copii cu dizabilități neuoropsihomotorii și familiile acestora domiciliați in sectorul 6

 • > 20 de copii care beneficiază de o măsură de protecție într-unul dintre centrele din structura DGASPC sector 6

 • > 20 copii (și familiile acestora) înscriși la Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova și domiciliați in sectorul 6

 • > 20 copii cu TSA (și familiile acestora) incluși în programele de intervenție și asistență specializată pentru copii cu autism și domiciliați in sectorul 6

 • >  20 de copii cu handicap (și familiile acestora) greu deplasabili de la domiciliu (din diverse motive, cum ar fi: probleme medicale, lipsa de transport, sărăcie, familii monoparentale),

"Grup țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

 • > părinți ai copiilor cu dizabilități domiciliați în sectorul 6

 • >  specialiștii implicați în procesul de recuperare a copiilor cu dizabilități angajați ai DGASPC sector 6

Beneficiarii finali2

 • > 120 de copii cu dizabilități neuoropsihomotorii și familiile acestora domiciliați în sectorul 6

 • > 20 de copii care beneficiază de o măsură de protecție într-unul dintre centrele din structura DGASPC sector 6

 • > 20 copiițși familiile acestora) înscriși la Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova si domiciliați in sectorul 6

 • > 20 copii cu TSA (și familiile acestora) incluși în programele de intervenție și asistență specializată pentru copii cu autism și domiciliați in sectorul 6

 • >  20 de copii cu handicap (și familiile acestora) greu deplasabili de la domiciliu (din diverse motive, cum ar fi: probleme medicale, lipsa de transport, sărăcie, familii monoparentale),

 • > părinți ai copiilor cu dizabilități domiciliați în sectorul 6

 • > specialiștii implicați in procesul de recuperare a copiilor cu dizabilități angajați ai DGASPC sector 6

 • > societatea în sine pentru castigarca unui individ parte din ea care va putea intelege, sprijini și dezvolta societatea prin adultul echilibrat care va deveni copilul cu dizabilități recuperat și integrat

Rezultatele așteptate

 • >  consolidarea, dezvoltarea și optimizarea serviciilor de recuperare pentru comunitate, în scopul includerii sociale a copiilor cu handicap și diminuării marginalizării sociale

 • >  crearea, pentru familiile copiilor cu dizabilități, unui cadru securizant, de încredere, fapt ce conduce la posibilitatea indenificării de către aceștia a unor noi resurse pentru depășirea factorilor contextuali nefavorabili

 • > diminuarea, pe termen lung, a costurilor ce sunt implicte de îngrijirea unei persoane cu handicap și care reprezintă un efort bugetar atât pentru familii cât și pentru bugetul de stat/local

 • > un număr de aproximativ 20 de potențiali beneficiari vor putea beneficia de servicii de recuperare la domiciliu

 • > un număr de aproximativ 120 de potențiali beneficiari vor putea beneficia de servicii de recuperare in cadrul Complexului de servicii de recuperare

 • >  un număr de aproximativ 20 potențiali beneficiari vor putea beneficia de servicii in cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova

 • > un număr de aproximativ 20 potențiali beneficiari vor putea beneficia de servicii și asistență specializată pentru copii cu autism și domiciliați in sectorul 6

 • > 20 de copii care beneficiază de o măsură de protecție într-unul dintre centrele din structura DGASPC sector 6 vor primi servicii îmbunătățite de îngrijire, educare și recuperare

 • >  la nivelul întregii rețele de recuperare de la nivelul sectorului 6, oferta de servicii va fi îmbunătățită

 • >  formarea specialiștilor care lucrează în mod direct cu persoane cu

"Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

dizabilități și familiile acestora

 • >  supervizarea intervențiilor furnizate la nivelul Complexului de servicii de recuperare și compartimentului de intervenție pentru copii diagnosticați cu TSA și centrele de tip familial

 • >  dotarea centrelor, compartimentelor, echipei mobile cu materiale necesare în lucrul cu copiii cu dizabilitati (materiale educative, de stimulare, de tehnică asistivă)

 • >  părinții copiilor cu dizabilități, beneficiari ai proiectului, înțeleg, recunosc și conștientizează deficiențele copiilor lor, îi sprijină și îndruma cu tehnicile speciale dobândite, să se recupereze, integreze și evolueze

Principalele activități

 • > Activități de supervizare și formare - asigurată prin intermediul unor asociații/fundații nonguvernamentale, cabinete individuale specializate, care vor face dovada expertizei pe care o dețin în domeniu. Presupune, pe de o parte, încheierea de parteneriate cu experții în domeniu, după un proces de evaluare și selecție a ofertelor existente la nivel național și internațional, pentru asigurarea unui plus valoare a serviciilor furnizate copiilor cu dizabilități/TSA și super vizarea/formarea specialiștilor din cele structurile DGASPC sector 6 pe de altă parte supervizarea și formarea pe categorii de personal se va realiza conform Duratei și Planului de Activități-pct. 1.9. și Bugetul proiectului.

 • > Activități de dotare/achiziționare-asigurată prin intermediul specialiștilor și echipei proiectului. Presupune activitate de achiziționare de materiale educative, consumabile, teste de specialitate, jocuri de stimulare etc și dotarea structurilor destinate copiilor cu dizabilități cu laptopuri, tablete, PC, tehnologie asistivă etc. Achizițiile/dotările vor fi realizate în acord cu bugetul proiectului.

1.50biective

Obiective generale:

 • >  formarea specialiștilor implicați în procesul de recuperare a copilului cu dizabilități neuoropsihomotorii pentru a oferi suport și intervenție specifică la standarde perfotmante

 • >  includerea copiilor cu deficiență neuropsihomotorie în servicii de recuperare în scopul creșteri gradului incluziunii sociale a copiilor cu handicap și diminuarea marginalizării sociale a acestora

 • >  crearea unei rețele profesioniste de informare, consiliere și suport pentru părinții copiilor ci dizabilități

 • > optimizarea serviciilor de îngrijire și educare oferite în care beneficiază de o măsură de protecție într-unul dintre centrele din structura DGASPC sector 6

 • > să conducă la îmbunătățirea calității vieții copiilor instituționalizați într-unul dintre centrele din structura DGASPC sector 6

 • >  optimizarea serviciilor de recuperare oferite prin intermediul Complexului de servicii de recuperare, Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova,

 • >  optimizarea serviciilor de recuperare la domiciliu

 • >  optimizarea serviciilor de asistență specializată pentru copii cu autism

Obiective specifice:

 • > evaluarea copiilor cu deficiențe neoropsihomotorii

 • >  includerea copiilor cu deficiențe neoropsihomotorii în programe de recuperare terapeutică

 • >  inițierea și formarea unei echipe multidisciplinare care să asigure servicii de evaluare, consiliere și terapii recuperatorii pentru copiii selectați, consiliere și formare specială pentru părinții acestora

'r furnizarea de servicii terapeutice care să răspundă în mod real nevoilor de recuperare ale copiilor

 • >  crearea, pentru familiile copiilor cu dizabilități, unui cadru securizant, de încredere, fapt ce conduce la posibilitatea indenificării unor noi resurse pentru depășirea factorilor contextuali nefavorabili

 • > specialiștii implicați în reațeaua de recuperare din structura DGASPC sector 6, vor fi formați pentru a oferi suport și intervenție specifică copiilor cu dizabilități neuropsihomotorii/TSA

 • >  furnizarea de sesiuni de training și pregătirea persoanelor resursă din instituțiile care interacționează cu persoane/copii cu dizabilități, informarea și formarea acestora despre cauzele, efectele pe termen lung și scurt ale neglijării copilului cu dizabilități, metode și tehnici specifice de abordare, educare a copiilor cu dizabilități din sectorul 6.

 • >  pregătirea părinților pentru a putea ajuta copiii proprii să-și gestioneze stările, să-și managerieze timpul și acțiunile, să devină parte a procesului de recuperare terapeutică astfel încât să ajute la atingerea capacității participative a copiilor

 • >  copiii cu dizabilități și cu cerințe educative speciale vor fi evaluați, diagnosticați, recuperați prin terapii specifice în vederea stimulării integrării în învățământul de masă.

 • >  evitarea instalării Sindromului de Burn-Out în rândul specialiștilor prin asigurarea supervizării

 • >  diminuarea restricției de participare și creșterea gradului de incluziune socială a copiilor cu dizabilități

1.6 Justificare

Proiecul SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI este un proiect adresat copiilor cu dizabilități, familiilor acestora, specialiștilor implicați în procesul lor de recuperare precum și mediului social în care acești copiii se dezvoltă, sectorul 6. Proiectul se va desfășură în perioada aprilie 2019-noiembrie 2019. Statisticile pe care s-a fondat proiectul evidențiau dificultatea integrării, incluziunii copilului cu dizabilități din cauza lipsei de informare generală cu și despre copilul cu dizabilități, lipsa formării personalului specializat pe problematica lui. Proiectul vine să informeze, să reducă etichetarea și marginalizarea, să promoveze includerea în comunitate, factori care pot crește procentul succesului recuperării întrucât a propus o abordare complexă a problematicii copilului cu dizabilitati și copilului cu cerințe educative speciale. îmbinând aspectele recuperatorii și de integrare socială cu cele de integrare preșcolară și școlară. Pe parcursul derulării sale, proiectul preconizează un număr de 200 de beneficiari, copii și familiile acestora, cu vârste cuprinse între 0-18 ani. Proiectul vine în sprijinul integrării copilului cu dizabilități, a scăderii abandonului școlar datorita rezolvării problematicii de adaptare și educare a copilului cu cerințe educative speciale, a scăderii delicventei juvenile, sau a altor comportamente antisociale, riscuri la care poate fi supus copilul, adolescentul sau mai târziu adultul.

Necesitatea derulării acestui proiect răspunde nevoii de depistare și de recuperare a copilului cu dizabilități prin oferirea serviciilor de recuperare țintite pe nevoia acestuia.

Putem puncta de asemenea următoarele :

 • •  ponderea crescută a copiilor cu dizabilități din grupa de vârstă 1-8 ani, de 50% și de 16% categoria 1-3 ani, generează un potențial crescut de recuperare și integrare socială, prin intervenție timpurie

 • •  un număr semnificativ de copii diagnosticați cu deficiențe de tip neuropsihiomotor, necesită intervenție multidisciplinară, imposibil de oferit într-o singură locație în acest moment, familia trebuind să ajugă în mai multe locații pentru a le accesa

 • •  costurile pentru serviciile de recuperare sunt ridicate, depășind de cele mai multe ori bugetul familiei, care fie renunță la ele, fie ajunge în situații financiare precare

 • •  serviciile furnizate într-un cadru neorganizat nu pot fi cotrolate din punct de vedere al calității lor și se pot dovedi ineficiente pentru recuperare copilului

 • •  dificultățile cu care se confruntă familiile copiilor cu dizabilități generează un risc de separare a copilului de familia biologică

 • •  menținerea gradului afectării funcționale și gradului de participare socială a copilului crește dependența față de familie și de prestațiile sociale, conduce la imposibilitatea integrării ambilor părinți pe piața muncii și implicit la un efort finaciar din bugetul de stat mai mare și pe termen lung

 • •  necesitatea integrării în social și în învățământul de masă încă din copilăria mică (grădiniță) și apoi școală

 • •  necesitatea pregătirii părinților pentru a putea înțelege comportamentul copilului cu dizabilități, a conștientiza problematica prezentă și riscurile viitoare și a primi suport de dezvoltare pentru a deveni capabili să ajute la procesul de recuperare și integrare ale copilului cu dizabilități;

 • •  barierele de participare la clasă pe care le întâmpină copiii cu cerințe educative speciale

 • •  personalul care are în grijă copiii din structurile de tip familial și

 • •  specialiștii care evaluează și planifică activitățile pentru acești copii au nevoie de formare/ supervizare în intervenția și gestionarea comportamentelor dificile

 • •  specialiștii care evaluează și planifică activitățile pentru copiii cu dizabilități din Complex Servicii de Recuperare au nevoie de formare/supervizare în intervenția și gestionarea comportamentelor dificile

 • •  personalul care are în grijă copiii din Centrului de Zi Orșova și specialiștii care evaluează și planifică activitățile pentru acești copii au nevoie de formare/supervizare în procesul de intervenție în scopul integrării copiilor cu CES în învățământul de masă

 • •  personalul care are în grijă copiii cu TSA și specialiștii care evaluează și planifică activitățile pentru acești copii necesită accesarea de cursuri de perfecționare centrate pe problematica complexă a autismului.

 • •  specialiștii care evaluează și planifică activitățile de recuperare la domiciliu/Echipa Mobilă necesită accesarea de cursuri de perfecționare centrate pe problematica complexă a copiilor ncdeplasabili

1.7 Descrierea detaliată a activităților

Căsuțele de Tip Familial „Istru”, găzduiesc un număr de 20 de copii cu afecțiuni neuropsihomotorii pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială. Personalul ce interactionează cu acești copii necesită o pregătire în măsură să răspundă nevoilor de îngrijire și educare a acestora. Deficiențele grave ale copiilor aflați în sistemul de protecție specială conduc către comportamente greu de gestionat fără o formare/ supervizare adecvată a personalului

Tipuri de intervenție oferite:

 • > Terapie psihologică individuală

 • > Terapie psihopedagogică

 • > Terapie educațională

 • >  Servicii de găzduire și îngrijire specializată

 • Personalul de consiliere și asistență specializată pentru copii cu autism furnizează servicii în vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru incluziv, precum și consilierea și asistența familiilor acestora.

r Evaluarea psihologică a copiilor cu TSA presupune evaluarea competențelor din următoarele arii: comunicare, interacțiune socială, imitație motorie, joacă independentă, interacțiune socială, performanța vizuală, structura lingvistică, abilități de grup și abilități academice. Evaluarea se realizează în primele ședințe, ca urmare a solicitării de servicii din partea familiei/reprezentantului legal sau a unei referiri din partea unei instituții publice sau private. Obiectivul principal al evaluării psihologice este stabilirea competențelor curente ale copilului cu TSA și stabilirea unui plan de intervenție terapeutic individualizat în vederea creșterii gradului de funcționalitate a acestuia. Procesul de evaluare este un proces complex, incluzând următoarele etape: interviul cu părintele și/sau persoana de îngrijire/reprezentantul legal); observația, aplicarea instrumentelor de evaluare, evaluarea funcțională a comportamentelor disruptive, întocmirea raportului de evaluare inițială, atașat la dosarul copilului.

 • > Elaborarea planului de intervenție Programul de intervenție vizează satisfacerea ansamblului cerințelor copilului diagnosticat cu TSA, prin stabilirea obiectivelor pe termen lung și scurt pe baza evaluării psihologice, și precizează modalitățile de intervenție prin care se ating obiectivele vizate.

 • > Supervizarea implemetării planului de terapie de către specialiști comportamentali - pe parcursul procesului de terapie, analistul comportamental evaluează sistematic fiecare obiectiv atins în terapie și propune ajustări în planul de intervenție, pornind de la performanțele individuale ale copilului și necesitățile acestuia. De asemenea va trimite periodic feedback în urma analizării înregistrărilor video care surprind sesiuni de terapie 1 la

 • 1. Rolul acestor ședințe precum și al feedbackului este de a ajuta terapeuții să-și îmbunătățească stilul de lucru dar de asemenea pentru a monitoriza și analiza evoluția copilului în timpul terapiei. Analiza aplicata a comportamentului nu este un set de programe care se aplica in sesiuni de terapie, ci este o stiinta care urmărește sa modifice comportamentul. Supervizorul instruiește echipa în permanență pentru ca aceasta să aibă cele mai bune soluții atunci când are de-a face cu un comportament dificil. Alături de terapeuți, supervizorul va ajuta părinții să învețe cum să își ajute copilul eficient.

 • > Intervenții specifice individuale și de grup pentru copiii cu TSA. Serviciile oferă o îmbinare optimă și adaptată a intervențiilor psiho-comportamentale individuale și/sau cele de grup.

 • > Psihologii si psihopedagogia vor accesa cursuri de perfecționare centrate pe problematica complexă a autismului.

 • Complexul de Sevicii de Recuperare acoperă nevoile neuro-psihomotorii ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, în scopul dezvoltării potențialului lor psiho-emoțional, autonomiei personale, stimulării stimei de sine, formării, educării și dezvoltării deprinderilor de viață independentă.

Tipuri de intervenție oferite in cadrul complexului:

 • >  Evaluare multidisciplinară în vederea stabilirii tipurilor de intervenție necesare

 • >  Evaluarea inițială pe tipuri de specialități în vederea stabilirii obiectivelor terapeutice

 • > Terapie psihologică individuală și de grup

 • > Terapie educațională

 • > Consiliere părinți/grup de suport

 • > Logopedie

 • >  Kinetoterapie.

r Artterapie,

 • > Stimulare senzorială

 • > Sport adaptat

♦♦♦ Recuperarea la Domiciliu, are ca scop furnizarea seviciilor de reabilitare și îmbunătățirea calității vieții copiilor nedeplasabili sau cu mobilitate redusă, ce nu pot fi incluși în serviciile de recuperare aflate în comunitate din cauza anumitor factori barieră.

Tipuri de intervenție oferite:

 • > Terapie psihologică individuală

 • > Terapie psihopedagogică

 • > Terapie educațională

 • >  Consiliere și informare părinți

x Logopedie

 • > Kinetoterapie

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități ”Orșova” acoperă nevoile neuro-psihomotorii ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, în scopul dezvoltării potențialului lor psiho-emoțional, autonomiei personale, stimularea stimei de sine pozitivă, formării, educării și dezvoltării deprinderilor de viață independentă.

Unul dintre obiectivele generale ale centrului este formarea deprinderile de socializare și comunicare în afara cadrului familial, de a sprijini copilul în demersul de integrare socială și școlară, instrumentarea cu abilități, deprinderi și minime informații care să-i pregătească pentru includerea într-o formă de învățământ.

Părinții copiilor cu dizabilități întâmpină multe dificultăți în demersul lor de a-și integra copiii printre alți copii. Ei sunt marginalizați, izolați de copiii tipici. Pentru că nu știu să gestioneze comportamentul lor în spațiul public, această categorie de părinți, de cele mai multe ori aleg să evite și să nu îi ducă în parcuri, excursii, la cumpărături sau în alte locuri pentru a nu deranja pe alții. In acest fel se amână sau chiar se oprește valorificarea potențialului copilului și rămân cu un nivel mai mare de dependență decât ar fi posibil. De foarte multe ori sunt criticați și certați că nu știu să își educe copiii. De aceea, prin intermediul activităților asistate de specialiștii din centru, părinții au oportunitatea de a învăța cum să intervină, dar și sprijiniți pentru a media relațiile cu ceilalți, pentru a putea fi integrați.

Recuperarea copiilor cu dizabilități presupune resurse adecvate nevoilor copiilor, atât în ceea ce privește resursele umane (cu specialiști performanți), dar și în ceea ce privește tehnica și dotarea cu materiale adaptate nevoile copiilor cu dizabilități.

în tipologia copiilor cu dizabilități apar, pe lângă trăsăturile comune tuturor copiilor cu un anumit diagnostic, multe trăsături atipice. De aceea, abordarea și relația terapeutică și educativă este mult influențată de receptivitatea la nevoile copiilor, iar metodele și tehnicile sunt într-o continuă dezvoltare.

Intervențiile de specialitate suprasolicită, iar munca într-un centru cu copii cu dizabilități este o provocare permanentă, necesitând formare și perfecționare continuă, dar și supervizare.

Serviciile pentru copii oferite se concretizează în :

x activități recreative structurate/facilitate de specialiști din centru în vederea învățării unor metode adecvate de intervenție și de mediere a relațiilor din afara mediului familial și familiar.

 • >  servicii de intervenție psihologică și consiliere emoțională individuală și de grup (stimulare cognitivă, ludoterapie, art terapie);

 • > logopedie;

r activități de educație nonformală corelate cu programa preșcolară;

 • >  activități de recreere și socializare care dezvoltă abilități de a stabili relații sociale și de colegialitate;

x îngrijire și hrană pe parcursul zilei, formându-se deprinderi de autonomie personală, obișnuințe alimentare sănătoase și deprideri de comportare civilizată în timpul mesei. De asemenea, copilul învață și exersează reguli de igienă și comportament în timpul mesei.

 • >  asistarea copilului la odihnă și somn în timpul zilei care oferă oportunitatea de a se familiariza cu un program și regim de odihnă sănătos.

x servicii de consiliere individuală și de grup pentru părinți;

 • >  grupuri de suport pentru părinți care creează cadrul împărtățirii experiențelor , învățând pe de o parte unii de la alții cum au depășit și gestionat momentele dificile , iar pe de altă parte conștiința faptului că traversează experiențe similare, ajutând la conștientizarea și acceptarea nevolior speciale ale copiilor;

 • >  activități părinte-copil, respectiv grupuri părinți-copii, fcilitate de specialiști din centru în vederea învățării unor metode de parentting adecvate nevoilor copiilor.

Tipuri de activități derulate în cadrul proiectului

x Activitate de supervizare a activițăților și implicit asigurarea calității serviciilor

x Activitate de formare a specialiștilor absolut obligatorie pentru intervenții eficiente

 • >  Dotarea structurilor de recuperare ale DGASPC sector 6 cu materiale necesare in lucrul cu copiii cu dizabilități (laptopuri, tablete, PC de tehnică asistivă, teste de specialitate)

x Achiziționarea pentru cele 4 structuri destinate copiilor cu dizabilități de materiale educative, de stimulare, produse consumabile.

Achizițiile/dotările vor fi realizate în acord cu bugetul proiectului. Activitățile de dotare/achiziționare- se vor realiza prin intermediul specialiștilor și echipei proiectului. Presupune activitate de achiziționare de materiale educative, consumabile, teste de specialitate, jocuri de stimulare etc.

Activități de supervizare și formare - asigurată prin intermediul unor asociații/fundații nonguvernamentale, cabinete individuale specializate, care vor face dovada expertizei pe care o dețin în domeniu. Presupune încheierea de contracte privind furnizarea serviciilor cu experții in domeniu, după un proces de evaluare și selecție a ofertelor existente la nivel național și internațional, pentru asigurarea unui plus de valoare a serviciilor furnizate copiilor cu dizabilități/TSA și supervizarea/formarea specialiștilor din cele 4 structuri ale DGASPC sector 6. Supervizarea și formarea pe categorii de personal se va realiza conform Duratei si Planului de Activități-pct. 1.9. și Bugetul proiectului.

x Evaluarea stării copilului și a nevoilor de intervenție specializată

x Servicii de planificare concrete și intervențiile pentru copil și familie și de punere în aplicare a acestora

 • >  Sprijinirea dezvoltării de autonomie a copilului și a deprinderilor de viață independentă în limita capacității participative ale acestuia

x Monitorizarea evoluției copilului

x Consiliere psihologică a copilului

x Consiliere și colaborarea cu familia, astfel încât să poată continua unele activități terapeutice Consilierea familiei, în vederea menținerii copilului în cadrul propriei sale familii (prevenirea separării copilului de familie)

 • > Ghidarea familiei în accesarea resurselor existente în cadrul comunității

 • >  Dezvoltarea de activități creative cu copilul

1.8 Metodologia

r Activități de management- asigurate de coordonatorul proiectului

Managementul proiectului. Desfășurat pe tot parcusul proiectului. Include managementul, monitorizarea, coordonarea și evaluarea proiectului. Presupune înaintarea către responabilul financiar a solicitărilor de plata rezultate din derularea proiectului. Acestea vor fi întocmite conform planului de activități.

 • >  Activitate financiar-contabilă a proiectului- asigurată prin Serviciul Financiar și Contabilitate. Presupune planificarea detaliată, execuția și monitorizarea plăților

 • >  Activitatea de selectare a furnizorilor de servicii de formare și supervizare din rândul asociațiilor/fundațiilor nonguvernamentale, cabinete individuale specializate, care vor face dovada expertizei pe care o dețin în domeniu.

 • >  întocmirea de pontaje lunare care să reflecte numărul de ore bugetate în proiect pentru activitățile de formare și supervizare

 • >  întocmirea de rapoarte lunare care să evidențieze derularea activităților proiectului

 • > Evaluarea multidisciplinară a copiilor și intervenția centrată pe nevoi personale: terapeutică, logopedică, psihologică, kinetoterapeutică- este foarte importantă depistarea, evaluarea precoce și folosirea unei abordări multidisciplinare pentru a face un plan de intervenție personalizat, adecvat nivelului de dezvoltare și achiziții nevoilor de dezvoltare a copilului. Literatura de specialitate arată că, odată ce o întârziere în dezvoltare este suspectată, cu cât începe mai devreme intervenția, cu atât cresc șansele de recuperare. Așteptarea poate determina pierderea potențialului funcțional. Este bine cunoscut și evident faptul că alegerile făcute acum și acțiunile întreprinse de părinți și de societate în copilăria timpurie au o influență mai puternică și de durată asupra progresului individual al copilului și asupra progresului națiunilor în sens larg.

Echipa multidisciplinară a proiectului este formată din:

 • 1. coordonator proiect - DGASPC 6

 • 2. coordonatori centre/compartimente

 • 3. logopezi, psihologi, psihopedagogi, kinetoterapeuti, educatori

 • 4. responsabil financiar

 • 1.9 Durata și planul de acțiune

  Semestrul 1

  Semestrul II

  Comentarii

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1 Constituirea echipei

  ///

  2. Seiecatrca furnizorilor de servicii de formare și supervizare

  m

  3. Organizarea activităților

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  4. Asigurarea evaluării

  III

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  ///

  5. Formarea specialiștilor

  III

  ///

  ///

  III

  6. Asigurarea supervizării specialiștilor

  III

  ///

  ///

  III

  ///

  III

  7.     Achiziții

  ///

  ///

  ///

  ///

  8.    Dotări

  III

  III

 • 2. REZULTATE AȘTEPTATE

2.1 Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor__

 • >  asigurarea unor servicii de calitate pentru copii cu dizabilități

 • >  părinții copiilor cu dizabilitati au devenit parte a procesului de recuperare terapeutică și integrare a copilului lor în învățământul de masă și societate;

 • >  creșterea numărului de copii cu dizabilități și cerințe educative speciale din sectorul 6 care vor beneficia de servicii de specialitate prin derularea unor programe de recuperare terapeutică cu metodologii și tehnici specifice și de actualitate;

 • > existența unui sistem funcțional privind informarea, consilierea și formarea părinților și specialiștilor de orice fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea și integrarea copilului cu dizabilități;

 • > îmbunătățirea imaginii sociale a copilului cu dizabilități;

 • > reducerea abandonului școlar

x reducerea procentului delicvenței juvenile și altor comportamente antisociale,

 • >  realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice integratoare și cadrele didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare și integrare a copilului

SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR ADRESATE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI -

Proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilitati

Tipul de cheltuieli

Cantitate

Lei/luna

Luni proiect

Total costuri

Susținere DGASPC

1.

CAPITOL 1. COSTURI FORMARE

A

Formare specialiști

4 sesiuni formare

5000

20,000.00

20,000.00

B

Supervizare activități

96 ore/luna

7500

6

45,000.00

45,000.00

C

Teste

2 etape achiziții

7500

15,000.00

15,000.00

TOTAL COSTURI CAP. 1

80,000.00

80,000.00

2

CAPITOL 2. DOTĂRI

A

Dotări (tehnică asistivă,echipament IT, mobilier adaptat)

2 etape achiziții

16500

33,000.00

33,000.00

B

Achiziții materiale educative, consumabile, tempera, plastelină, jocuri de stimulare

4

600

2,400.00

2,400.00

TOTAL COSTURI CAP. 2

35,400.00

35,400.00

3

CAPITOL 3. ACTIVITĂȚI RECREATIVE STRUCTURATE

A

Activități recreative structurate

4 sesiuni

1000

4,000.00

4,000.00

TOTAL COSTURI CAP. 3

4,000.00

4,000.00

TOTAL GESTIONARE A PROIECTULUI (CAP 1+CAP 2+CAP 3)

119,400.00

119,400.00

DIRECTOR<tX^lL, GABRIEL^^ffUW^feR