Hotărârea nr. 178/2019

HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

MM——Ml HM—BM—

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2019 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7602/11.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 60.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2019, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,

prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 178

Data: 27.06.2019București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. S.6 nr.

“Liga Tinerilor Sportivi”

2019

PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1 Titlul                          LIGA TINERILOR SPORTIVI

L2 Localizare:       BUCUREȘTI, SECTOR 6

1.3 Costul proiectului și suina solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la

Consiliul Local Sector 6

% din costul total al proiectului

60.000 lei

60.0001ei

100

1.4 Rezumat

Durata proiectului

10 luni, martie - decembrie 2019

Scopul proiectului

Realizarea unui demers de dezvoltare personală și integrare socială prin sport a copiilor beneficiari ai DGASPC-sector 6 cât și ai ONG-urilor partenere, pentru prevenirea comportamentului lor deviant, contribuind la dezvoltarea lor fizică și psihică armonioasă.

Grupul    (grupurile)

țintă1

220 de copii (35 la fotbal, 15 la șah, 170 rugby).

Beneficiarii finali

Peste 250 de copii și tineri care vor participa la concursurile organizate.

Rezultatele așteptate

Toți copiii participanți vor găsi o alternativă de petrecere a timpului liber.

Toți copiii participanți vor avea exercițiul comunicării asertive și a negocierii pașnice.

Toți copiii participanți vor învăța să-și controleze emoțiile și impulsivitatea.

Toți copiii participanți vor dezvolta atitudini pozitive (fair-play, responsabilitate, stimă de sine etc.).

Principalele activități

Programul de fotbal

Liga tinerilor fotbaliști

-selecția beneficiarilor cu vârste între 13-18 ani

-desfășurarea a trei antrenamente săptămânale -organizarea unui turneu cu participarea echipelor de copii de la DGASPC-urile din București și Ong-urile partenere, în luna iunie.

Școala Socială Sportivă

-vor fi selectați un număr de 20 de copii din zona Giulești-Sârbi. aflați în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, aceștia urmând a participa la antrenamente de fotbal săptămânale. Antrenamentele vor fi realizate de către antrenori specializați în cadrul Fundației Real Madrid. Antrenorii sunt angajați ai Asociației FDP-Protagoniști în educație.

"Grup țintă" sunt grupurile/entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

asociație cu care DGASPC sector 6 a semnat un parteneriat, înregistrat cu numărul D/l 8285/27.07.2018.

Trofeul micilor rugby-ști

Organizarea în luna iunie a unui turneu pe stadionul Metrorex din sectorul 6, cu participarea a trei categorii de vârstă U8, U10, UI2 și UI5 (rugby în 7).

Programul de șah

 • - organizarea a 3 concursuri interne pentru copii care practică șahul în cadrul Centrului de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu Grant”

 • - susținerea financiară a unor copii practicanți ai șahului din sectorul 6 pentru a putea participa la turnee de perfomanță organizate în țară de către Federația Română de Șah

 • - formarea și înscrierea unui lot de 6 copii la concursul de șah „Trofeul Centrocoop”, Eforie Nord, în luna august 2019.

1.5 Obiective

 • a)  Identificarea, monitorizarea situației sociale și consilierea copiilor cu probleme de comportament de pe raza sectorului 6.

 • b) Implicarea copiilor cu probleme de comportament în activități sportive organizate ce pot constitui o alternativă la modelele de comportament învățate, precum și oferirea posibilității de responsabilizare și valorizare a propriilor capacități.

 • c) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru toți copiii aflați în dificultate, prin organizarea unor antrenamente de fotbal și a unor concursuri de rugby, respectiv șah.

 • d) Popularizarea în rândul beneficiarilor DGASPC sector 6 a programelor sportive pe care le oferim pentru copiii cu probleme de comportament ca alternativă de petrecere a timpului liber.

 • e)  Aducerea în atenția publicului a valorilor fundamentale ale sportului.

 • f)  Familiarizarea publicului larg cu jocul de rugby.

1.6 Justificare

Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o „activitate mai mult sau mai puțin organizată de practicare a exercițiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o stare de bine psihio-fizică, ridică radul de sănătate al populației, contribuie la ridicarea calității vieții, are un rol de socializare și poate să producă performanțe sportive la diferite niveluri de participare”.

Toate documentele semnate de miniștrii sportului din țările UE reliefează importanța „implicării autorităților administrative (administrația locală și centrală) în susținerea activităților sportive, conform legilor și ordonanțelor elaborate în concordanță cu normativele ONU, UNESCO”.

Practicarea activităților fizice și a sportului în scopul destinderii și receerii, menținerii sănătății și îmbunătățirii performanței, trebuie sa fie promovată pentru toate categoriile de populație, prin asigurarea facilităților corespunzătoare și a programelor de orice fel, precum și prin asigurarea instructorilor, organizatorilor, persoanelor calificate.

Sportul este important pentru socializare din mai multe privințe. In primul rând, acesta oferă practicanților ocazia de a cunoaște alți oameni și de a comunica cu ei, de a asuma roluri diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. în al doilea rând, în cazul copilului, există un proces de învățare, de cunoaștere a lumii înconjurătoare, de achiziție de roluri prin intermediul jocului, lucru ce îl ajută să devină sociabil. în al treilea rând, practicarea organizată a sportului facilitează asocierea în vederea viitoarelor contacte sociale.

Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este dezvoltarea personalității și găsirea identității de sine, iar sportul are în acest sens un rol major, fiind un factor determinant al autoaprecierii, al creșterii stimei de sine, al diminuării stresului și chiar al creșterii eficienței în activitate. în plus, există dovezi despre efectul pozitiv al activității fizice asupra comportamentului deviant și asupra stării de bine a persoanelor cu dizabilități. Viața socială desfășurată în cadrul activităților sportive devine importantă pentru că sportul oferă un cadru adecvat de formare și menținere a relațiilor sociale, dezvoltând spiritul de echipă și solidaritatea între membrii colectivității.

Derularea proiectului, în anii precedenți, ne-a demonstrat că sportul, prin natura sa competitivă și prin faptul că se lucrează în echipă, poate schimba ceva în felul în care cei vizați se privesc pe sine în relație cu cei din jur. Mai mult, implicarea în activități sportive promovează valori pozitive: competiția, fair-playul, responsabilitatea, stima de sine etc. în unele situații am observat chiar schimbări comportamentale și atitudinale majore în activitățile cotidiene la subiecții implicați în practicarea sportului.

în alegerea sporturilor ce urmează a fi practicate de beneficiarii instituției noastre am ținut cont de popularitatea pe care o are fotbalul în rândul copiilor și în special al celor care manifestă un comportament deviant. Pe lângă sporturile ce presupun activități fizice, un rol important îl are șahul, cunoscând virtuțile educative și formative ale acestuia (de exemplu: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenției distributive, a memoriei vizuale, a rapidității și flexibilității gândirii, antrenarea capacității de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea spiritului de competiție și integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea spiritului de echipă și a fair-playului). Șahul poate fi considerat un sport, un joc, dar și o activitate educativă. Prioritar, suntem interesați de atragerea copiilor ,pre „sportul minții”, de descoperirea unor talente care să fie susținute și pregătite psihologic și tehnic pentu performanță. Secundar, dorim să facem cunoscută frumusețea acestui joc cât mai multor copii, părinți sau educatori, ca o modalitate sănătoasă și benefică de petrecere a timpului liber.

Participanții în cadrul componentei de fotbal a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” sunt selectați dintre beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și din partea ONG-rilor partenere. Beneficiari direcți vor fi 35 de copii.

în cadrul proiectului Școala Socială Sportivă vor fi implicați 20 de copii beneficiari ai Programului Integrat de Educație pentru Diversitate, derulat de către DGASPC sector 6 la Școala Gimnazială nr.153. Cei 20 de copii selectați pentru a participa Școala Socială Sportivă vor participa la antrenamente de fotbal săptămânale, realizate de către antrenori specializați, pregătiți de către Fundația Real Madrid, după o metodă agreată și implementată de aceștia. Antrenorii sunt angajați ai Asociaței FDP-Protagoniști în educație, organizație cu care s-a semnat un contract de colaborare înregistrat cu numărul 169/10.07.2017. Scopul acestui proiect este prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate. Asociația FDP-Protagoniști în educație va pune la dispoziție resursele umane (2 antrenori), vor pregăti diverse evenimente pentru copii (Petrecere de Crăciun, de Paște) și o trusă de prim ajutor. Direcția Generală de Asitență Socială și Protecția Copilului sector 6 va trebui să asigure echipamente centru cei 20 de copii (tricouri, pantaloni scurți, pantofi sport, etc, inscripționate după manualul Fundației Real Madrid), precum și asigurări medicale, cu specific de accidente, pentru fiecare copil.

Trofeul micilor rugby-ști, vine în întâmpinarea conceptului de educație prin intermediul sportului în condițiile în care tot mai mulți copii duc o viață sedentară, din cauza multiplelor tentații (telefoane, tablete, jocuri pe calculator). Acest lucru este demonstrat de statisticile care arată că pronccntul de tineri afectați de obezitate este în creștere. Competițiile demonstrative pentru cei mici au atât rolul de a atrage cât mai multi copii, dar și de a-i menține în activitate pe cei care fac sport deja. Recompensarea cu medalii, diplome și diverse cadouri este foarte importantă în atragerea copiilor către sport, iar rugby-ul este o disciplină în care-și găsesc locul toți copiii, băieți și fete. Chiar dacă este mai puțin cunoscut acest aspect, fetele pot juca în același campionat cu băieții până la vârsta de 14 ani, apoi există competiții separate.

Cei 15 copii susținuți în cadrul componentei de șah a proiectului vor fi selectați dintre copiii care practică șahul în cadrul Centrului de Dezvoltare Personală “Conacul Golescu-Grant” sau în cluburile de șah de pe raza sectorului 6.

în total, la cele trei componente ale proiectului, fotbal, rugby și șah, vom avea peste 250 de copii beneficiari indirecți, care vor participa la concursurile organizate (turneul/competiția).

1.7 Descrierea activităților

Programul de prevenire prin sport “Liga tinerilor sportivi” este format din două componente distincte destinate practicării celor două sporturi: fotbal și șah. Fiecare dintre cele două componente este structurată pe niveluri analoage:

Fotbal: promovarea internă în cadrul sevicilor aflate în cadrul DGASPC-sector 6, identificarea beneficiarilor serviciilor de asistență socială, copii cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani, înscrierea acestora, desfășurarea a trei antrenamente săptămânale coordonate de un voluntar, colaborator al DGASPC-sector 6, antrenamentele specifice fotbalului vor avea loc de trei ori pe săptămână pe terenurile sintetice din Parcul Crângași- sectorul 6, timp de 7 luni. Participarea la antrenamente și respectarea disciplinei sunt o condiție indispensabilă pentru a deveni membru al echipei și de a lua parte la meciurile de fotbal din cadrul turneului (competiție) organizat în luna iunie 2019, ce va avea loc pe terenurile sintetice de fotbal aliate în Parcul Crângași, unde vor fi invitate echipe de copii de la DGASPC-urile din București și ONG-uri partenere. în cadrul compețiției sportive, toti copii vor primi apă și sandwich-uri, la sfârșit se vor premia primimele trei echipe, iar restul copiilor participând vor primi dulciuri.

Școala Socială Sportivă are ca scop prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate, în mod special copii beneficiari ai Programului Integrat de Educație pentru diversitate, derulat de către DGASPC sector 6 la Școala Gimnazială nr.153.

în cadrul Școlii Sociale Sportive vor fi selectați 20 de copii aflați în risc de excluziune socială din comunitatea Ciulești Sârbi și care participă la activitățile centrului de zi.

Obiectivele acestui program sunt îmbunătățirea rezultatelor școlare la cel puțin jumătate din ei, precum și dezvoltarea de comportamente asociate valorilor Fundației Real Madrid, precum spiritul de echipă, egalitatea, motivația, stima de sine, autonomia, etc.

Antrenorii, angajați ai Asociaței FDP-Protagoniști în educație, organizație cu care s-a semnat un contract de colaborare înregistrat cu numărul D/l 8285/27.08.2018, sunt persoane calificate de către Fundația Real Madrid.

Selecția copiilor va avea loc în perioada aprilie-mai și va implica o analiză a situației lor sociale, economice, precum și a abilităților lor sportive.

Antrenamentele vor avea loc de două ori pe săptămână, pe terenul Școlii Gimnaziale nr.153.

Pe parcursul anului va fi monitorizat progresul educațional al copiilor, urmărindu-se atât rezultatele școlare, cât și frecvența cu care ei participă la cursurile școlare.

în cadrul Școlii Sociale Sportive, copiii vor participa la cel puțin un eveniment sportiv în calitate de spectatori și la o competiție sportivă în calitate de participanți.

Trofeul micilor rugby-ști va avea loc în luna iunie pe stadionul Metrorex, aflat în sectorul 6. unde vor fi invitate echipe din proximitatea sectorului 6, RC Grivița și Șoimii București, care au mulți jucători care domiciliază în sectorul 6, cluburile fiind la granița cu sectorul l.De asemenea, vor fi invitați copiii clubului Falmingo ce activează pe stadionul de rugby CS Steaua și Clubul Sportiv Parohial ”Ștefan cel Mare” aflate în sectorul 6. Estimăm că în cadrul competiție vor participa între 90-100 de copii care domiciliază în sectorul 6. Acțiunea poate fi promovată în școlile din sectorul 6 pentru promovarea acestui sport și pentru recrutarea copiilor interesați. în funcție de evoluția competiției aceasta ar putea avea caracter municipal, în viitor urmând a fi invitate toate cluburile din București. în cadrul compețiției sportive, toti copii vor primi apă, iar la sfârșitul competiției se vor premia primele trei echipe clasate, iar restul copiilor participanți vor primi dulciuri. Competiția are ca scop atragerea copiilor către activițățile sportive. Menținerea într-o activitate constantă a copiilor care fac deja sport. Creșterea nivelului încrederii părinților în seriozitatea cu care autoritățile locale sunt interesate de viitorul copiilor din sectorul 6. Creșterea încrederii copiilor în propiile forțe, prin recunoașterea meritelor lor de către comunitate. Consolidarea relațiilor dintre copii, definirea actului sportiv ca o componentă a educației populației, combaterea, discriminării prin facilitarea accesului la activitățile sportive. O competiție de mini-rugby aduce împreună aproximativ 200 de copii și cam tot atâția părinți. De fiecare dată, printre spectatori se află și copii, iar o mare parte dintre ei se prezintă ulterior la antrenamente. Un atfel de evenimet crește, pe de o parte, coeziunea fiecărui grup de copii, iar pe de alta îi apropie și pe părinți de fenomenul sportiv.

Șah: Avem în vedere promovarea internă a concursurilor în rândul copiilor care frecventează cursurile de șah care sunt susținute la Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”. Astfel, cei care prezintă un interes major față de acest sport, respectiv talent și aptitudini, vor beneficia de sprijin pentru a putea participa la concursuri. Ne vom orienta cu precădere spre copiii cu vârste cuprinse între 6-16 ani, deoarece ei pot avea acces la șahul de performanță. Totodată, dorim să ne implicăm și să sprijinim financiar copiii cu rezultate deosebite de la cluburile de șah de pe raza sectorului, pentru a participa la turneele de performanță organizate în țară de către Federația Română de Șah, precum și în formarea și înscrierea unui lot de 6 copii la concursul de sah „Trofeul Centrocoop”, Eforie Nord, ce va avea loc în august 2019. Concursurile interne (în iunie, echipe și copii nelegitimați/începători) se vor desfășură în incinta Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală ”Conacul Golescu Grant”, unde dispunem de materialele de concurs (ceasuri de șah, piese și table) la finalul concursului se vor premia primii trei clasați, iar restul participanților vor primi dulciuri.

1.8 Metodologia

Proiectul ”Liga tinerilor sportivi” este structurat pe două dimensiuni: prima legată de constituirea echipei de proiect, respectiv promovarea proiectului în cadrul serviciilor și pe site-ul DGASPC-sector 6. A doua este identificarea beneficiarilor și înscrierea acestora, fiecare beneficiar înscris primind asistență .pecializată în caz de nevoie din partea unui specialist al DGASPC-sector 6. Participarea la activitatea sportivă (fotbal) se va realiza în baza unei cereri scrise făcută de către reprezentantul legal al copilului. în cadrul proiectului se vor realiza periodic rapoarte privind numărul de copii/bencficiari care frecventează cursurile, vor fi completate tabelele de prezență lunare și se va întocmi un raport lunar de activitate.

Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta legislația în vigoare în domeniul protecției copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului, principiul confidențialității, al respectării demnității umane și a imaginii copilului/persoanei.

Fiecare activitate sportivă beneficiază de un antrenor și un coordonator.

Pentru proiectul Școala Socială Sportivă sunt prevăzute cursuri ținute de antrenori calificați, iar antrenamentele echipei de fotbal sunt coordonate de un angajat al DGASPC sector 6.

Copiii vor fi selectați de către angajații DGASPC sector 6 dintre cei înscriși la activitățile Centrului de zi Giulești, după criterii clar stabilite împreună cu antrenorii angajați ai Asociaței FDP-Protagoniști în educație. Criteriile sunt: copiii înscriși să provină din familii vulnerabile, să fie elevi la Școala Gimnazială nr.153, să frecventeze centrul de zi, să prezinte risc de abandon școlar, iar 30% dintre cei 20 de copii înscriși să fie fete.

Copiii se pot înscrie în baza unei cereri depuse de către reprezentantul legal, iar în urma selecției vor anunțați cei acceptați.

Copiii vor fi monitorizați pe toată perioada implicării în cadrul proiectului din punct de vedere educațional și social.

Periodic se vor întocmi rapoarte, însoțite de listele de prezență la antrenamente și alte activități.

în cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcți cu privire la toate problemele apărute, astfel încât orice conflict apărut să poată fi aplanat, iar copiii să experimenteze negocierea pașnică și comunicarea asertivă.

Antrenorii încurajează pe timpul desfășurării cursului afirmarea aprecierilor pozitive privind performanțele fiecărui participant Acestea sunt realizate în scop constructiv și au ca finalitate creșterea încrederii subiecților în forțele proprii.

 • 1.9 Durata și planul de acțiune

  Activități

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1. Antrenamente fotbal

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  2.Școala Socială Sportivă

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  3.Trofeul rugby-ști

  X

  4. Șah (oranizarea și participarea la turnee)

  X

  X

  X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului sunt:

Inițierea în practicarea corectă a disciplinelor sportive respective.

Descoperirea unei alternative de petrecere a timpului liber.

Deprinderea exercițiului comunicării asertive și a negocierii pașnice, învățarea metodelor de control al emoțiilor și impulsivității.

Dezvoltarea comportamentelor asociate valorilor Fundației Real Madrid (spiritul de echipă, egalitatea, respectul, motivația, stima de sine, autonomia).

Susținerea copiilor cu rezultate deosebite pentru a participa la concursuri organizate de Federația Română de Șah.

Participarea la Turneul “Centrocoop”, Eforie Nord 2019, și obținerea de rezultate meritorii. Formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor din sectorul 6. încrederea că activitățile sportive au un viitor în Sectorul 6 al Capitalei, îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect.

PROPUNERE BUGET "LIGA TINERILOR SPORTIVI" 2019

Tipul de cheltuieli

FOTBAL

Cantitatea

lei/luna

Luni proiect

Susținere DGASPC

1.

1.1

Costuri program fotbal

Echipament

15 copii.

1500

1

1500

l.1.a

Pantofi sport

15 copii

1500

1

1500

1.1b

Mingi

10 buc

500

1.1c

Chirie teren antrenamente

7 luni

500 lei /lună

3500

I. 2

Organizare competiție/ turneu iunie

l.2.a

Premii

50 copii

5000

1

5.000

l.2.b

Cupe, medalii, diplome

600

l.2.c

Apă,sandwich-uri

1200

l.2.d

Chirie teren competiție și sonorizare

2000

Total Liga tinerilor sportivi

8

.

15800

II

Suținere Școală Socială Sportivă

11.1

Echipament

20 de copii

3000

II.2

Asigurări de sănătate

21 buc/26 buc.

1100

Total Școala Socială Sportivă

4100

Total costuri fotbal

19900

III

Trofeul micilor rugby-ști

III. 1

Orqanizare competiție /concurs

III.2

Cupe, medalii, diplome

1

1850

III.3

Premii (sucuri, dulciuri, scnacksuri)

170 copii

1

4250

III.4

Echipament

1

2550

III.5

Apă

170 copii

1

450

III.6

Ambulanță turneu

1500

Total Trofeul micilor rugby-ști

10600

SAH

IV

Costuri program șah

IV. 1

Premii concurs- iunie

1500

IV.2

Premii concurs echipe

2000

IV.3

Premii concurs jucători nelegitimați/începători

3000

IV.4

Susținere participare turnee performanță

10000

IV.5

Participare concurs Centrocoop-Eforie Nord (transport, masă, cazare, taxe concurs)

8 pers ( 6 copii+ 2 adulți însoțitori)

13000

TOTAL COSTURI SAH:

29.500

TOTAL COSTURI PROIECT:

60000