Hotărârea nr. 176/2019

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/8096/17.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a d-nei consilier local Georgeta Mitran;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

  • - Art. 62 alin. (1) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 9 alin. (1) din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați ratificată prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;

/\

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru achiziționarea, punerea în funcțiune și asigurarea mentenanței unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să deruleze procedurile de achiziție și să semneze contractul de achiziție a platformei mobile pentru persoanele cu dizabilități.

Art. 3. După achiziționarea platformei mobile pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor de mai sus, aceasta va fi dată în folosință gratuită doamnei Keșișian Ana Maria, mamă și asistent personal al persoanei cu handicap Sidor Cristian Ioan, încadrat în gradul de handicap grav permanent, în vederea montării și utilizării în cadrul imobilului situat în Str. Răsăritului nr. 3, bloc 1, sc. 3, et. 1, ap. 84, Sector 6, pentru perioada stabilită în contractul de comodat.

Art. 4. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să semneze contractul de comodat cu doamna Kesisian Ana Maria.

9    9

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 176

Data: 27.06.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; wwu>. primărie 6.ro; e-mail: prim6(âprirnarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectomlui6