Hotărârea nr. 175/2019

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

rshmnmismmshmhbbhhhhmmi■■■■■■■■■■■■■■MMH


HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării unei locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20189/19.04.2019 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7) și (8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 231/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea unei locuințe realizată în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere, după cum urmează:

Nume și prenume

Nr. și data registratură

Punctajul total

Punctajul SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

GEORGESCU

RUXANDRA-IOANA

61550/18.09.2006

38

14

01.11.1982

GARSONIERĂ

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afișarea prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 175

Data: 27.06.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; wwu>.primarie6.ro; e-mail: pnjn6(dpnrnarie6.ro; facebook. com/ PnmcinciȘectoriiliii6