Hotărârea nr. 174/2019

HCL 174 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde-loc de joacă pentru copii


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. IC, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde-loc dejoacă pentru copii

Văzând Raportul de specialitate nr. 06/29.05.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere adresa înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 19707/20.05.2019;

In conformitate cu prevedererile Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și a art. 81 alin. (2) lit. f) și j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să împuternicească Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. IC, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde-loc de joacă pentru copii.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Direcția Generală Economică și Direcția Tehnică din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 174

Data: 27.06.2019pahtru legalitate


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primai.e6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook. corn/ PrimariaȘecțoriiliii6