Hotărârea nr. 173/2019

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6” și a cheltuielilor legate de proiect


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3535/30.05.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

A

In conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020;

Ghidului solicitantului CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată: “Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”;

Art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), a art. 81 alin. (4), precum și a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6”, cod SMIS 129668, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 — 2020, Componentă 1 - Apel: POCA/470/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6”, în cuantum de 3.994.026,27 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie eligibilă a sumei de 79.884,52 lei (inclusiv TVA), proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București.

9

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al Municipiului București.

5

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(ăprirnarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

SMIS


129668


LA H.C.L. Sector 6 nr. 173/27.06.2019

Nr.crt.

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Cheltuieli eligibile fără TVA

TVA eligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribuție proprie eligibilă lei

Nerambursabil lei

1

Al.Asigurarea managementului si publicității proiectului

Al.l. Planificarea, coordonarea si administrarea proiectului

cheltuieli aferente managementului de proiect

Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

58,454

58,454

58,454

58,454

1,174

57,281

2

Al.Asigurarea managementului si publicității proiectului

Al.2 Realizarea promovării si publicității proiectului

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

14,757

2,804

14,757

2,804

17,561

17,561

351

17,210

3

A3. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

A 3.1. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

cheltuieli cu servicii

Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare

2,000,000

380,000

2,000,000

380,000

2,380,000

2,380,000

47,600

2,332,400

4

A3. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

A 3.1. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

cheltuieli salariale

Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

226,800

226,800

226,800

226,800

4,536

222,264

5

A3. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

A 3.1. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

cheltuieli cu servicii

Cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

39,496

7,504

39,496

7,504

47,000

47,000

940

46,060

6

A3. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

A 3.1. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

cheltuieli de tip FEDR

Cheltuieli de tip FEDR

178,123

33,843

178,123

33,843

211,966

211,966

4,239

207,727

7

A3. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

A 3.1. Simplificarea procedurilor si pentru reducerea birocrației (Primăria fara Hârtie)

cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Cheltuieli cu achiziția de active necorporale

63,157

12,000

63,157

12,000

75,157

75,157

1,503

73,654

8

A2. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

A2.1. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

cheltuieli salariale

Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati

258,720

258,720

258,720

258,720

5,174

253,546

9

A2. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CUC)

A2.1. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

cheltuieli salariale

Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât

249,480

249,480

249,480

249,480

4,990

244,490

10

A2. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

A2.1. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

cheltuieli cu servicii

expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

125,116

23,772

125,116

23,772

148,888

148,888

2,978

145,910

11

A2. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

A2.1. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

cheltuieli cu servicii

Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

134,454

25,546

134,454

25,546

160,000

160,000

3,200

156,800

12

A2. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

A2.1. Dezvoltarea Centrului de Inovare si Inițiativa Civica (CIIC)

cheltuieli cu servicii

Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.

134,454

25,546

134,454

25,546

160,000

160,000

3,200

156,800

TOTAL

3,994,026.27

79,884.52

3,914,141.75