Hotărârea nr. 172/2019

HCL 172 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Complex Comercial ”Drumul Taberei 34” din municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Complex Comercial "Drumul Taberei 34" din municipiul București, str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2252/17.05.2019 al Administrației Piețelor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Complex Comercial "Drumul Taberei 34" din municipiul București, str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului Sectorului 6, conform competențelor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 172

Data: 27.06.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.prirnarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PtiinanaSectorului6CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP ' riJr simtex ■


My/I

IA .1.         G fot/

Sediul social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu nr. 8

SR EN ISO 9001:2015 Telefon: +4 021 410 76 11; Fax: +4 021 41010 35

, SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: 140/25529/ 1993

SR ISO 45001:2018


r.l.


Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-mail: office@fraicom.ro; Website: www.fraicom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDIT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTISTUDIU DE FEZABILITATE

Construcții Comerciale Parter

București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 34A

Foaie De Capat


A. Proiect:

Construcții Comerciale Parte

B. Faza:

S.F. - Studiu De Fezabilitate

C. Beneficiar:

Administrația Piețelor Sector

D. Amplasament:

București, sector 6, str. Drunf

E. Proiectant:

s.c. Fricom srl, str. Ion Nona

F . Nr./Data Contract :


.............../2019


*4) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagina de capat, pagina de se propuse, si care va conține cel puțin următoarele date: nr.../data contract, numele si prenu proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP

RI^R SIMTEX            SR ISO 45001:2018

EJȚ

K


IBAN BANCA:

I      RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDTT BANK- Suc. Victoria

•■F I      IBAN TREZORERIE:

® ® ® < ® RO74 TKEZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

A. Piese Scrise

L Informații generale privind obiectivul de investiți,
 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții.

Construcții Comerciale Parter București, sector 6, str. Drumul Taberei nr. 34A.

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

Administrația Piețelor Sector 6 - București.

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar) - nu e cazul

 • 1.4 Beneficiarul investiției:

Administrația Piețelor Sector 6 - București

 • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate:

s.c. Fricom srl, str. Ion Nona Oltescu nr. 8, Sector 6 - București

2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții,
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnicoeconomice identificate si propuse spre analiza :

Anterior realizării prezentului studiu, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare :

La proiectare, execuție si exploatare se vor respecta prescripțiile:

 • 1. Legea 319 / 2006 a securității si sanatatii in munca.

 • 2. HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sanatate in munca nr. 319 / 2006.

 • 3. HG nr . 971 /2006 privind cerințele minime pentru Semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

 • 4. H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor de protecție la locul de munca.

 • 5. H.G. nr 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca.

 • 6. H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate in munca.

 • 7. H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerințele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

 • 8. H.G. 1051 / 2006 privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt. lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare.

 • 9. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibrații - actualizata.

 • 10. H.G. nr. 1875 / 2005 privind protecția muncii sanatatii si securității lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata.

 • 11. H.G. nr. 300 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pt. șantierele temporare sau mobile / actualizata.

 • 12. H.G. 557 / 2007 privind complectarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securității si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinate si pt. salariatii temporari încadrați la agenti de munca temporara.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP


RI^R SIMTEX            SR ISO 45001:2018

s.r.l


IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDCT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 O69X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • 13. H.G. nr. 1092 / 2006 privind protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.

 • 14. H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilitatea cerințelor minime de securitate si sanatate pt. Protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

 • 15. H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerințelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucrărilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • 16. H.G. nr. 600 / 2007 privind protecția tinerilor la locul de munca.

 • 17. Ordonanța de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca.

Construirea acestui obiectiv de investiții se incadreaza in politicile guvernamentale de investiții generale si sectoriale si permite o respectare mai adecvata a actelor legislative si normativelor tehnice care reglementează proiectarea si execuția obiectivelor cu caracter comercial.

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor :

In concordanta cu prevederile Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea Și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Și privat de interes local Art. 3 alin e, in condițiile tot mai dificile de autofinanțare a instituțiilor din subordine, Consiliul Local Al Sectorului 6 a identificat terenul din str. Drumul Taberei nr 34A ca îndeplinind condițiile impuse de Hotărârea nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

In acest scop Consiliul Local Al Sectorului 6 a transmis acest imobil in administrarea directa a Administrației Piețelor Sector 6 prin HCL 257 din 26.10.2017, cu scopul derulării de activitati specifice.

Imobilul este localizat parțial, in subzona M3 - mixta, Conform PUZ coordonator Sector 6.

In cadrul acestei suprafețe, Administrația Piețelor Sector 6 intenționează edificarea de cinci construcții ușoare, parter, care sa completeze necesarul de servicii comerciale pentru clădirile de locuit colective din proximitate.

Caracterul zonei este unul comercial, in imediata vecinătate exista un complex comercial dat in folosința in anii 80, ale căror spatii sunt ocupate de instituții bancare, supermarket, farmacie si sala de jocuri.

Administrația Piețelor Sectorului 6 considera ca isi poate folosi experiența acumulata si furnizorii de servicii de comerț din celelalte complexe comerciale pe care le administrează pentru a completa oferta de bunuri de consum oferita spre vanzare populației din zona.

Considerând ca prin spatii comerciale cu suprafețe modulabile poate determina diversificarea serviciilor iar proximitatea poate elimina nevoia locuitorilor zonei de a se deplasa pentru cumpărături in piețele Drumul Taberei si Favorit, ambele aflate la 450 m.

Spatiile comerciale din complexul din imediata vecinătate nu oferă mărfuri si servicii pentru toate categoriile de varsta, lipsesc cele necesare bătrânilor si copiilor (cu excepția farmaciilor), cei mai interesați in a nu se deplasa pana la complexele comerciale mai sus amintite.

Construirea acestui obiectiv ar conduce la inlaturarea parțiala a nevoii de deplasare la distanta pentru cumpărături frecvente si puțin frecvente pentru locatarii a 9 blocuri de locuințe de 10 etaje care sunt legate de alei de acest imobil.

Astfel, se considera ca necesarul de spatii comerciale diverse in zona, iar construirea acestui obiectiv este oportun.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP /

RljR SIMTEX War SR ISO 45001:2018

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LB - PROCREDH BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții:

Complexele comerciale menționate si care au fost identificate ca cele mai apropiate nu acopera toate nevoile populației, in principal datorita nemodemizarii in cazul Pieței Drumul Taberei si datorita ofertei nediversificate de bunuri si servicii in cazul Complexului Comercial Drumul Taberei 32.

Datorita stabilitatii dovedite in ultimii zece ani a operatorilor comerciali din complexul comercial alaturat se considera ca pe termen mediu si lung aceștia vor continua activitatile in Complexului Comercial Drumul Taberei 32.

Acești operatori oferă un spectru specific si limitat, pentru o diversificare a bunurilor si serviciilor este necesar si accesul comerciantilor mici si al producătorilor ce comercializează sub nume propriu.

Factorii care influențează cererea de servicii:

 • a. Economici: veniturile si timpul liber, tarifele, oferta disponibila in piața :

Creșterea veniturilor a determinat si creșterea consumului. In paralel insa timpul liber devine tot mai prețios iar aglomerarea rutiera face ca opțiunea pentru deplasare sa fie cantarita de către bucuresteni.

La nivelul capitalei si la nivelul sectorului 6, tarifele pentru servicii si mărfuri sunt relativ uniforme, puțin scăzute in piețele ce oferă condiții precare datorita întârzierii modernizărilor.

In paleta acestor oferte, distanta fata de locuința a devenit criteriul principal de alegere a locului de unde bucuresteanul isi face cumpărăturile.

 • b. Demografici: numărul si structura populației:

Structura populației careia i se adreseaza aceasta investiție este cea comuna tuturor cartierelor din București, cu mențiunea ca in Drumul Taberei este mai numeroasa categoria a treia de varsta care a activat in Unitati ale Armatei Romane dar se pastreaza o pondere importanta si de foști lucratori in platformele industriale. Populația activa este in mare măsură provenita din zona investiției propuse, nu a avut loc o migrare semnificativa către aceasta zona, tendința dezvoltării imobiliare ofertând in ultimii 15 ani ansambluri rezidențiale noi, la distanta de obiectivul propus.

 • c. Sociali si psihologici: preferințele, inclinatiile consumatorilor, mobilitatea populației, creșterea ponderii femeilor care lucrează:

Din punct de vedere social, zona este una in care veniturle si educația este peste media orașelor din Roman ia.

 • d. Coniuncturali

O parte a populației de aici are ca printre primele obtiuni de petrecere a timpului liber in spatii din proximitatea locuinței.

Exista o inclinatie către atașamentul fata de obiectivele emblematice (vezi Favorit, Moghioros).

In trecut pe aliniamentul străzii Drumul Taberei s-a dezvoltat o întreaga promenada de restaurante si terase, intre timp acestea fiind desființate datorita dezvoltării haotice.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice :

Obiectivului principal al investiției propuse este reprezentat de construirea unui complex comercial parter, cu acces facil pentru locuitorii din proximitate care sa elimine parțial nevoia de deplasare a acestora pentru cumpărături frecvente si puțin frecvente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. Creșterea ofertei de bunuri si servicii.

 • 2. Ridicarea calitatii comerțului.

 • 3. Suplimentarea surselor de autofinanțare pentru Administrația Piețelor Sector 6.


IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREEMT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

3. Identificarea, propunerea si prezentarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții *);

*) In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Pentru cele doua scenarii de investiție identificate amplasamentul investiției este același :

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz),

 • * încadrare in localitate si zona :

 • - Terenul este situat în intravilanul Municipiului București, în zona de Vest a orașului, având adresa poștala in str. Drumul Taberei nr. 34A.

 • * Descriere :

 • - Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara, cu latura lunga de aprox 52.50 m orientata spre sud, către strada Drumul Taberei si latura scurta de aproximativ 22.35 m.

 • * Regim de protecție :

Imobilul NU se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.

 • * Regim juridic :

 • - Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 257/26.10.2017 - notata in Cartea Funciara nr. 225667 cu încheierea nr. 6422/28.01.2019, Administrație Piețelor Sector 6 administrează Teren in suprafața de 1200 mp pentru care se folosește nr. 34 in strada Drumul Taberei sector 6 București, in vederea derulării activitatii specifice Administrației Piețelor.

 • * Regim economic :

 • - Teren liber de construcții in suprafața de 1200 mp - domeniu public.

 • - Terenul se afla in zona fiscala B.

 • * Regim tehnic :

 • - Reglementările urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:

 • - PUZ Coordonator Sector 6, aprobat cu HCGMB nr. 278/2013, cu modificările si completările aprobate cu HCGMB nr. 2/2016.

 • - PUG București, aprobat cu HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 • - conform PUZ Coordonator Sector 6, terenul este situat:

 • - parțial in subzona M3 - subzona mixta in afara zonelor protejate, avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri. P.O.T. Maxim 60%, pentru activitati comerciale, săli de spectacole, garaje, etc. C.U.T. Maxim 2.5 mp ADC/mpTeren.

Utilizări Funcționale Admise : instituții, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier, comerț cu amănuntul, activitati manufacturiere, restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, spatii plantate, scuaruri.Toate clădirile vor avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionarre. Se admite completarea cu clădiri comerciale in interspatiile dintre blocuri, cu condiția sa se mențină accesele carosabile si trecerile pietonalenecesare si sa se respecte cerințele de protecție a clădirilor existente fara a fi afectate spatiile verzi existente. Se admit construcții provizrii de orice natura, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata


*1*1BAN BANCA:

RO89 M1RO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDTT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

existentei santierului.Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care satina seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinatatecu care se afla in relație de covizibilitate. Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor de coerenta si eleganta. Se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile inalte. Orice construcție noua trebuie sa se inscrie armonios in zona, fiind posibila si armonia prin contrast. Sunt interzise imitațiile de materiale ca : piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fals, materialele de construcții precare sau utilizarea la exterior a materialelor fabricate pentru interior.Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare vor fi inierbate si plantate cu un arbore la 100 mp. Se vor identifica, păstră si proteja in timpul executării construcțiilor, arborii importanți existenti avand peste 4.00 m inaltime si diametrul tulpinii peste 15.00 cm. In cazul tăierii unui arbore se vor planta in compensație alti 10 arbori pe terenul propriu, iar in cazul in care nu exista aceasta posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafața de terenindicata de către Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București sau de către Primăria Sectorului 6. Se recoanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase. Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsitede gard, pot fi separate cu borduri, sau garduri viisi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

 • - parțial in subzona Via - subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri si plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajari locale ambientale. P.O.T. Maxim inclusiv construcții, circulații, platforme = 15%, C.U.T. Maxim 0.2 mp ADC/mpTeren.Utilizari Funcționale Admise : spatii plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spatiilor plantate, mobiler urban, amenajari pentru sport, joc si odihna.

• Posibile obligații de servitute :

 • - Se va acorda reciproc servitute intre Administrația Piețelor Sector 6 si ADP sector 6 pentru asigurarea tuturor condițiilor privind accesul si întreținerea celor 3 terenuri care delimitate se aleile betonate, trotuarul străzii Drumul Taberei si platforma betonata de la est, formează o un ansamblu.

» Drepturi de preemptiune. zone de utilitate publica :

 • - Nu au fost identificate.

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile :

 • - sud - spațiu verde aflat in administrarea ADP sector 6, cu o lățime pana la trotuarul străzii Drumul Taberei de aprox 12 m in zona mediana. Prin protocol intre instituții se va asigura traversarea cu 2 accese pietonale.

 • - nord - spațiu verde aflat in administrarea ADP sector 6, cu o lățime pana la alee pietonala aprox 5.25 m in zona mediana. Acest teren este alipit platformei betonate de la est care deservește pietonal si ocazional auto construcții cu caracter comercial. Prin protocol intre instituții se va asigura traversarea cu 1 acces auto cu latimea de 4.20 m.

 • - est - platforma betonata - domeniu public - si doua construcții parter, comerciale, edificate pe limita de proprietate.

 • - vest - alee pietonala.

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite : Constructia/Constructiile vor avea toate fațadele ebordate in mod similar din punct de vedere al vitrarii.țgJ                          Sediul social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

țk SREN ISO 9001:2015 Telefon:+4 021 410 76 11; Fax »4 02141010 35

|jj SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: 140/ 25529 / 1993 Z SR ISO 45001:2018


Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E mail: 0fficegHr3jcorn.ro; Website: www.frskom.ro

IBAN BANCA

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDTT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - AJ.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Relațiile cu strada Drumul Taberei, Complexul Comercial de la nr. 32, accesele către Blocurile de locuințe de la nord si vest impun un tratament de fațada in concordanta cu vegetația existenta si funcțiunea specifica locuirii a zonei.

Construcțiilor alipite la est, care opun terenului studiat pereți de calcan opaci, le vor fi replicate panouri de mascare pe structura metalica si cu placaj din lemn identic cu placajul sumar folosit la fațade.

Aceste placari au pe fațada rol de parasolare si de a fragmenta volumele.

Se urmereste integrarea fațadelor in vegetația existenta si percepția cat mai puțin agresiva de la nivelul trecătorului.

Toate fațadele vor fi considerate identic importante, deși fațada principala este orientata spre strada Drumul Taberei, constructia/constructiile va/vor fi percepute in realitate de la nivelul circulațiilor creeate itinerant pe teren.

 • d) Surse de poluare existente in zona :

 • - Poluarea aerului în special prin pulberi în suspensie și sedimentabile (PM10, PM2,5) datorită condițiilor de trafic, in special celui de pe strada Drumul Taberei.

 • - Pentru atenuare se propune indesirea vegetației, creearea de perdea de arbuști pe conturul neafectat de accese.

 • e) Date climatice, particularități de relief:

 • - Din punct de vedere al reliefului, locația implementării obiectivului de investiție este situata in Campia Bucurestiului, parte componenta a Câmpiei Vlasiei. Campia Bucurestiului are un aspect plan, prezentând o ușoara inclinare 1-3 m spre S-E si se situează la altitudini variind intre 96,3 m (Cotroceni) si 54,4 m ( albia Dambovitei), cu o medie de 80 metri. Sectorul 6 se desfasoara in cea mai mare parte pe malul drept al Dambovitei si este instalat pe Câmpul Cotrocenilor si in extremitatea sudica a Câmpului GiulestiFloreasca. Văile care fragmentează capitala pe direcția N-V, S-E sunt cele ale Dambovitei si Colentinei, adancimea lor ajungând la 15-20 m.

 • - Subsolul se caracterizează prin existenta unui pachet de depozite sedimentare, alcătuit cu loess, nisipuri, pietrișuri, cu intercalatii lenticulare de argila.

 • - Din punct de vedere climatic, teritoriul de situează intr-un climat temperat-continental ce se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai des sub forma de averse, si prin ierni relativ reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

 • f) Existența unor:

* Eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare. în măsura în care pot fi identificate:

 • - Au fost emise Avize Favorabile din partea deținătorilor de rețele in zona, permintand amplasarea de construcții cu condiția supravegherii lucrărilor din partea reprezentanților acestora (Enel - aviz 261066515/03.04.2019, ApaNova-aviz RG 91904613; S6-19511656/25.03.2019). Pentru rețeaua de alimentare cu gaze naturale apartinanad Distrigaz Sud rețele, Avizul Favorabil menționează ca terenul nu este afectat de rețele (aviz 313812135/05.04.2019). Pentru rețeaua de telefonie apartinanad Telekom, Avizul Favorabil (100/05/03.01/0963) menționează ca terenul nu este afectat de rețele. Aceleași condiții sunt prezentate si in avizul Radet (aviz 22121/10.04.2019).

» Posibile Interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de. protecție:

 • - în zonă nu nu au fost identificate monumente istorice sau situri arheologice.

 • - Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.


  țgs                          Sediu! social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

  _3S”‘ SREN UO 9001:2015 Telefon:*4 0214107611; F«x<40214101035

  îi SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: 140/ 25529 / 1993

  SR ISO 45001:2018


Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-maâ: offke@frakom.ro; Website: www.frakom.ro

I BAN BANCA

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREWT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNK.1PIUI BUCUREȘTI

» Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare. ordine publica, siguranța naționala :     - Nu au fost identificate.

 • • Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz :

- Terenul este liber de construcții.

 • g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

 • I. Introducere.

Conform "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții” indicativ ”NP 074/2014”. prin prezenta lucrare s-au stabilit, următoarele:

 • - determinarea succesiunii litologice;

 • - stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice specifice formațiunilor litologice întâlnite;

 • - cunoașterea condițiilor hidrogeologice de amplasament;

 • - recomandarea condițiilor de fundare.

Prezentul studiu s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, cu scopul stabilirii Și verificării terenului de fundare, respectiv evaluarea condițiilor de fundare în vederea proiectării și execuției în condiții optime a obiectivului de investiții: „Construire clădiri cu funcțiunea de spații comerciale, imobile cu regim final de înălțime proiectat - Parter”, pentru amplasamentul situat în Strada Drumul Taberei, numărul 34A, sectorul 6, București.

La nivelul limitelor perimetrale de proprietate (conform schiței cu amplasamentul sondajelor geotehnice - anexa 8) perimetrul cercetat (implicit amprenta propusă a imobilelor - Parter) se învecinează cu urmăroarele obiective (existente):

o latura sud-vestică: Alee Pietonală (din care se realizează și accesul spre amplasament);

o latura nord-estică: cu un imobil - Parter, situat pe limita de proprietate;

o iar în rest, terenuri lipsite de construcții;

 • • în interiorul limitelor de proprietate, suprafața actuală - neconstruită a terenului - cota terenului actual (CTA), a proprietății, este relativ plană și orizontală, nesistematizată, la nivelul căreia nu au fost observate fenomene geomorfologice (de tipul tasărilor locale Și crăpăturilor, sau al zonelor depresionare cu umiditate excesivă - favorabile acumulării Și stagnării apelor meteorice).

 • • Nu se cunosc date exacte despre prezența, unor construcții subterane situate pe amplasamentul cercetat sau în imediata vecinătate a acestuia.

 • • Detalii privind amprenta propusă a obiectivului de investiții amintit mai sus, sunt ilustrate în schița cu amplasamentul sondajelor geotehnice.

Spațiul propus pentru construirea imobilelor nu este ocupat în prezent de nicio construcție.

 • • Investigațiile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observații de teren (cartare geotehnică la nivelul terenului aflat în interiorul limitelor de proprietate) și, respectiv, prin executarea a 2 (două) foraje geotehnice și anume: FI (foraj de cercetare), respectiv F2 (foraj pentru confirmarea uniformității litologice

la nivelul întregului amplasament);

° Cele două investigații au fost efectuatate de la cota terenului actual — CTA, cu adâncimea de 6,00 metri fiecare (cu o instalație manuală, în sistem uscat, cu diametrul de 10 cm.).

 • • Pe baza datelor obținute din investigațiile geotehnice, coroborate cu date preexistente

(din literatura de specialitate) Și studii executate anterior în zona / arealul din care face parte și perimetrul investigat, s-a întocmit prezentul "Studiu Geotehnic”, pentru Studiu de Fezabilitate - S.F.;

□ Toate datele obținute în urma campaniei de investigații geotehnice (menționate anterior) sunt redate în "Studiul Geotehnic” și anexele grafice.


Sediul social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu m. 8

Telefon: +4 021410 76 11; Fax *4 021 410 10 35

Nr. de inreg. in Reg. Comerțului: >40/ 25529 / 1993

Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-maM: office@>fraicom.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREMT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.TX.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

II. Caracterizare geomorfologică și geologică
 • • Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este situat pe terasele medii - superioare ale Râului Dâmbovița (mal drept) Și aparține unității geomorfologice majore - Câmpia Română - subunitatea Câmpia Bucureștiului, caracterizată prin suprafețe în general plane, fără denivelări importante. Altitudinea terenului în zona amplasamentului cercetat este cuprinsă între 76 m. și 82 m.

„Câmpul Bucureștiului”, desfășurat pe terasele extinse ale Dâmboviței Și totodată pe interfluviul dintre Argeș Și Dâmbovița, se prezintă sub forma unui câmp larg (de 6 8 km. lățime), orientat nord-vest - sud-est și a cărui altitudine scade pe aceeași direcție.

Culoarul văii râului Dâmbovița prezintă la momentul actual trasee lineare (în prezent acestea fiind regularizat), dar în trecut acestea avea un curs foarte meandrat.

La nivel areal lunca Dâmboviței are o lărgime varabilă (cuprinsă între 0,6  1,5 km.) și terase joase,

iar văiugile (afluenți principali sau secundari ai râului, ce introduc o anumită variație în monotonia reliefului) sunt puține la număr, înguste, puțin adâncite și cu debit lichid nesemnificativ.

 • • Procesele geomorfologice actuale și degradarea terenurilor la nivelul regiunii din care face parte și zona amplasamentului (desfășurat în Câmpia Bucureștiului) sunt relativ nesemnificative (ca număr, variație Și intensitate), întrucât relieful - destul de „șters”, cu energie, fragmentare și pante reduse - nu favorizează desfășurarea acestora, iar mare parte din teritoriu prezintă un grad de sistematizare crescut. Menționăm totuși în distribuția proceselor (pentru zonele nesistematizate sau sistematizate parțial) următoarele:

 • - tasările areale în zone cu pământuri loessoide (loessuri remaniate), ce conduc la apariția crovurilor, procese de băltire și crearea unor întinse zone cu exces de umiditate.

 • - șiroiri, spălare în suprafață (remarcate primăvara și după ploile de lungă durată, îndeosebi în zonele de trecere de la câmp la versanții văilor) și sufozii de dimensiuni reduse.

■ Din punct de vedere geologic (conform cu harta geologică, sc. 1:200000, foaia 44 București - anexa 2), formațiunile de suprafață în zona amplasamentului investigat sunt de vârstă cuatemară (Holocen și Pleistocen superior), alcătuite din depozite aluvionare (pietrișuri și nisipuri), respectiv proluvial-eluviale Și deluvial-coluviale, reprezentate prin argile, argile prăfoase-nisipoase, nisipuri argiloase Și prafuri argiloase-nisipoase, ale luncii și teraselor Râului Dâmbovița, iar local (pe areale limitate) pot fi prezente Și unele depozite loessoide (argilos-prăfoase).

La nivel regional Cuaternarul este reprezentat prin următoarele stratotipuri:

 • - „Strate de Frățești” - constituite litologic din orizonturi de pietrișuri și nisipuri separate de argile;

 • - „Orizontul pietrișurilor și nisipurilor de Colentina” - larg desfășurat între râurile Argeș și Colentina (cu grosimi cuprinse între 10 + 20 m.);

 • - „Complexul nisipurilor fine de Mostiștea” (10   15 m. grosime) intercalate cu argile și argile nisipoase;

Depozitele loessoide de pe câmpuri - cu grosimi cuprinse între 5 -H5 m.

„Pătura” superficială (cea mai tânără) a cuaternarului este constituită din aluviunile din cadrul teraselor joase și luncii Dâmboviței (5  10 m. grosime) și unele depzite loessoide (grosime de 2 + 5 m.).

Depozitele loessoide acoperă toate formele de relief din Câmpia Română, cu excepția zonelor inundabile. Ele prezintă o mare varietate structurală și texturală, atât pe orizontală cât și pe verticală.

° Fundamentul regiunii este constituit din formațiuni de vârstă: Pleistocen mediu, reprezentate prin depozite argilo - mamoase, cu intercalații lenticulare nisipoase și Pleistocen inferior, constituitdin argile - argile marnoase - mame argiloase, consolidate, în alternanță cu strate de nisipuri (cu sau fără pietrișuri). ■ Din punct de vedere structural întregul teritoriu sud-estic (din care face parte și arealul cercetat) aparține Platformei Moesice, unitate de vorland situată la exteriorul arcului carpatic.

 • III. încadrarea lucrării în categoria geotehnică


Sediul social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

SR EN ISO 9001:2015 Telefon: +4 021410 7611; Fax: *4 02141010 3S

SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: J40/ 25529 / 1993

ț Cod Unic de înregistrare: RO 49Q3117

E-mail: erffke@frakorn.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI PROCREEHT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

încadrarea unei lucrări într-o categorie de risc geotehnic, impune necesitatea realizării în condiții de exigență corespunzătoare a investigării terenului de fundare și a proiectării infrastructurii folosind modele și metode de calcul perfecționate pentru a se atinge un nivel de siguranță necesar pentru rezistența, stabilitatea și condițiile normale de exploatare a construcției, în raport cu terenul de fundare.

Conform "Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții” - indicativ ”NP 074/2014”, funcție de factorii de definire ai riscului geotehnic (stabiliți conform tabelului A 1.4), amplasamentul se situează în categoria geotehnică cu următorul punctaj:

U3 Condiții de teren - terenuri ”bune”, respectiv "medii” - 2, respectiv 3 puncte;

33 Apa subterană - fără epuismente - 1 punct;

33 Clasificarea construcției după categoria de importanță - „normală” - 3 puncte;

33 Vecinătăți - "fără riscuri” - 1 punct;

33 Zona seismică - 0,30 x g - 3 puncte.

Riscul geotehnic stabilit pe baza punctajului cumulat, cuprins între 10-^11 puncte, este (conform specificațiilor NP 074 / 2014, tabelul Al.5) de tip:

- "moderat”, (cuprins între 10+14 puncte), iar categoria geotehnică este ”2”.

 • IV. Date speciale

 • • Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100/ 1 - 85 amplasamentul se situează în macrozona seismică de gradul „81” (grade MSK), cu o perioadă de revenire la 50 ani (1).

Conform normativului P 100 / 1 - 2013, referitor la proiectarea seismică a construcțiilor -zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 225 ani și 20 % probabilitate de depășire la 50 de ani, este de 0,30, iar perioada de colț „Tc” a spectrului de răspuns, are valoarea de 1,6 secunde. Zona seismică de calcul pentru proiectare „C”.

 • • Dpdv hidrologic - zona studiată este situată pe terasele medii - superioare ale râului Dâmbovița (mal drept), întreaga rețea hidrografică (constituită din pâraie cu caracter semi-permanent, sau sezonier) fiind tributară - bazinului hidrografic al Dâmboviței (principalul colector regional).

 • ■ Dpdv climatic - zona din care face parte și perimetrul cercetat se încadrează în sectorul cu climă continentală (aparținînd ținutului climatic sud-estic al Câmpiei Române).

Regimul climatic general este caracterizat prin veri foarte calde - caniculare (cu temperaturi foarte ridicate - de până la 35°) și cantități medii de precipitații nu prea inportante, care cad, în mare parte sub formă de averse, respectiv ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate, atât de viscole (destul de puternice - uneori), cât și de încălziri frecvente, care determină discontinuitatea în timp și spațiu a stratului de zăpadă.

 • ■ Temperatura medie anuală a aerului se situează în intervalul 11,5 oC + 12,0 oC;

 • - temperatura medie a lunii ianuarie: -1,0 oC + -1,5 oC;

 • - temperatura medie a lunii iulie: 23,5 oC + 24,0 oC.

 • ■ Precipitațiile medii multianuale sunt cuprinse între 500 + 550 mm/an;

 • - cantitatea medie de precipitații din luna ianuarie: 50 + 55 mm;

 • - cantitatea medie de precipitații din luna iulie: 65 + 70 mm.

 • ■ Adâncimea maximă de îngheț, conform STAS 6054 / 85 este de 0,90 m.

 • ■ Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre NE (21,6 %) și E (19,7 %)

care bat cu viteze medii anuale de 2,0  2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depăși 125 km/oră.

 • ■ Conform GT 006 - 97 - Ghid pentru identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren, arealul din care face parte și zona cercetată se caracterizează prin:

 • - potențial de producere a alunecărilor: „redus”;

 • - posibilitate de alunecare: „practic 0”;

 • - coeficientul „K” = 0.


  Sediul social: București, sector 6, str. tan Nona Otescu nr. 8

  SR EN ISO 9001:2015 Telefon: +4 021410 76 11; Fax: +4 02141010 35

  SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: >40/ 25529 / 1993 ' SR ISO 45001:2018


Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-maă: officerakam.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDH BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

V. Caracterizare geologică și hidrogeologică generală

■ Dpdv hidrologic - zona studiată este situată pe terasele medii - superioare ale râului Dâmbovița (mal drept), întreaga rețea hidrografică (constituită din pâraie cu caracter semi-permanent, sau sezonier) fiind tributară - bazinului hidrografic regional al Dâmboviței.

Acviferul cu nivel liber (nivelul hidrostatic - NH) nu a fost interceptat în forajele de studiu la data executării acestora (mai 2019).

în condițiile mai sus specificate fundațiile construcțiile proiectate (imobil cu regim de înălțime - Parter) nu intră în incidență cu nivelul apei subterane, doar cu nivelul de infiltrație a apelor pliviale (Ninf).

 • VI. Cercetarea terenului de fundare

Observații

Pe baza datelor furnizate de forajele geotehnice executate pe amplasament s-a constatat uniformitatea litologică pe întreaga suprafață investigată.

Stratificația interceptată în forajele de studiu (FI + F2) de la nivelul terenului actual amenajat - (CTA) spre adâncime este următoarea:

El pe primii 0,80 m. forajele, au străbătut un orizont superficial de umplutură de pământ argilos-prăfos, cafeniu, plastic vârtos, cu pietriș, beton și cărămidă. Material mediu îndesat.

Ei între 0,80 - 1,60 m., a fost interceptat un complexul coeziv - argilos-prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă, cu grosimea de 0,80 m. adâncime / CTA.

E sub 1,60 m. Și până la adâncimea maximă de investigare a forajelor (- 6,00 m. / CTA) este prezent complexul coeziv, constituit din strate / orizonturi decimetrice - metrice, cafenii-gălbui Și gălbui-cafenii, de argilă.

Succesiunea litologică este redată în fișele sintetice ale forajelor (FI și F2) și profilul litologic prin acestea - anexate studiului.

Analize de laborator geotehnic - au constat în determinarea, pe probele tulburate și netulburate prelevate din forajul FI, repartiției granulometrice, umidității, indicilor fizici, respectiv - pe stratul / stratele de fundare - considerat(e) portant(e) pentru construcțiilor (Parter) proiectate - au fost determinate suplimentar caracteristicile de compresibilitate în stare naturală (modulul de deformație edometric) și parametri rezistenței la forfecare (prin încercarea de forfecare directă - unghiul de frecare interioară și coeziunea).

în tabele sunt redați principalii parametrii fizico-mecanici de laborator (valori caracteristice) ai amplasamentului:

în forajul FI

Tabel nr. 1

Caracteristica geotehnică, simbol, unitate de măsură

Complex argilos-prăfos, intervalul de adâncime

0,80 - 1,60 m. (grosime 0,80 m.).

Limita superioară de plasticitate W, (%)

38,6

Limita inferioară de plasticitate Wp (%)

17,7

Indicele de plasticitate, Ip (%)

20,9

Umiditatea naturală, w (%)

20,6

Indicele de consistență, Ic

0,86

Greutatea volumică, y(kN/m')

19,9

Porozitatea n (%)

38,9

Indicele porilor e (-)

0,64

Gradul de saturație, Sr

0,87

Modulul de deformație edometric M: , (kPa)

12500

Coeficient de tasare, ep2 cm/m

2,20

Coeziunea c (kPa)

17

Unghiul de frecare interioară, 0„„ (°)

30°

®                          Sediuî social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

CERTIFICAT PE.        :'2?'ț£ S* £*• ISO 9001:201S Telefon:*102141076 11; Fbk*4O2141O 1035

CONFORMITATE OE IIP                  SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: J4O/ 25529 / 1993

RIÎR SIMTEX               SR ISO 45001:2018   Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-rnail: office@Xrarc0rH.ro; Website: www.frarcom.ro

IBAN BANCA:

I                      JTI jrx «fT I      RO89 MfRO 0000 1379 5950 0901/LEI - PROCREDIT BANK-Suc. Victoria

S K  K J® ISUPI  «y       |    IBAN TREZORERIE:

ia*             jyXy ț   SSB# ® ® ®® RO74 TREZ7005 069XXX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Tabel nr. 2

Caracteristica geotehnică, simbol, unitate de măsură

Complex argilos, intervalul de adăncime:

1,60 - 3,00 m. (grosime 1,40 m ).

Limita superioară de plasticitate W, (%)

60,5

Limita inferioară de plasticitate Wp (%)

19,6

Indicele de plasticitate, Ip (%)

40,9

Umiditatea naturală, w (%)

22,1

Indicele de consistentă, Ic

0,94

Greutatea volumică, v(kN/m')

20,6

Porozitatea n (%)

38,0

Indicele porilor e (-)

0,61

Gradul de saturație, Sr

0,99

Tabel nr.3

Caracteristica geotehnică, simbol, unitate de măsură

Complex argilos, intervalul de adâncime: 3,00 - 3,00 m.

(grosime maximă investigată 3,00 m.)

Limita superioară de plasticitate W,. (%)

60,6-61,2

Limita inferioară de plasticitate Wp (%)

17,8-19,5

Indicele de plasticitate, Ip (%)

41,1-43,4

Umiditatea naturală, w (%)

23,5-24,8

Indicele de consistentă. Ic

0,87

Greutatea volumică, v(kN/mJ)

20,4 - 20,6

Porozitatea n (%)

39,2

Indicele porilor e (-)

0,64

Gradul de saturație, Sr

0,99-1,00

Volumul, natura și programul cercetărilor s-au efectuat în conformitate cu "Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții” indicativ ”NP 074/2014”.

• Investigațiile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observații de teren (cartare geotehnică la nivelul terenului aflat în interiorul limitelor de proprietate) și, respectiv, prin executarea a 2 (două) foraje geotehnice și anume: FI respectiv F2 (foraje de cercetare), respectiv (foraje pentru confirmarea uniformității litologice la nivelul întregului amplasament);

° Cele două investigații au fost efectuatate de la cota terenului actual - CTA, cu adâncimea de 6,00 metri fiecare (cu o instalație manuală, în sistem uscat, cu diametrul de 10 cm.).

UD Prin executarea forajelor, se constată uniformitatea litologică Și continuitatea succesiunii stratigrafice la nivelul întregului amplasament.

[® Așa cum rezultă din coloanele litologice ale forajelor FI F2 stratificația identificată este următoarea: pe primii 0,80 m. forajele, au străbătut un orizont superficial de umplutură de pământ argilos-prăfos, cafeniu, plastic vârtos, cu pietriș, beton și cărămidă. Material mediu îndesat, de la - 0,80 m. până la - 1,60 m. (în grosime de 0,80 m.), un strat argilos-prăfos, de culoare cafeniu, plastic vârtos;

de la - 1,60 m. până la - 3,00 m. (în grosime de 1,40 m.), un strat argilos,

de culoare cafeniu-galben, plastic vârtos, cu filme / lentile cenușii, de la - 2,00 metri, apare calcar diseminat;

de la - 3,00 m. până la - 6,00 m. (grosime maximă investigată 3,00 m.), un strat de argilos, de culoare galben-cafeniu, plastic vârtos, cu oxizi de Mn;

Forajele FI și F2 au fost întrerupte la adâncimea de 6,00 m. în stratul de argilă, de culoare galben-cefeniu, plastic vârtos, cu oxizi de Mn.

RI^R SIMTEX '


• SR ISO 45001:2018


IBAN BANCA:

«w*


RO89 MtRO 00001379 5950 0901/ LEI - PROCREMT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

VII. Concluzii și recomandări

în urma cercetărilor de teren se concluzionează că terenul este apt pentru a suporta construcțiile în amplasamentul investigat - imobile cu regim final de înălțime - Parter, cu respectarea recomandărilor__________

menționate în cuprinsul prezentului capitol.

Corelând toate informațiile obținute pe baza investigațiilor geotehnice - stratificația interceptată în forajele geotehnice (FI + F2), respectiv adâncimile limitelor de strate (raportate la cota ± 0,00 m. a forajelor, CTA - cotă teren actual) - precizăm următoarele caracteristici ale amplasamentului cercetat și ale terenului întâlnit în substrat și anume:

® Terenul natural în zona fundațiilor obiectivului proiectat este constituit dintr-un complex coeziv -argilos - prăfos, interceptat în forajele geotehnice sub 0,80 m. (în suprafață a fost interceptat un strat de umplutură) și până la maxim 1,60 metri adâncime / CTA.

 • - Orizontul argilos - prăfos - este caracterizat printr-o compresibilitate medie (cu valoarea modulului edometric - ”M2-3”, determinată în laborator pe proba prelevată din forajul FI, la - 1,00 metri - de 12500 kPa). Și o consistență medie (aparținînd părții median - superioare a domeniului ”plastic vârtos” - cu valoarea indicelui de consistență - ’Tc”, determinată pe aceeași probă de 0,86).

® Spre adâncime, sub nivelul fundațiilor și în cuprinsul zonei active a sarcinilor transmise terenului de totalitatea acțiunilor și încărcărilor aduse de obiectivul proiectat în amplasament (sub 1,60 m. / CTA și până la adâncimea maximă de investigate a forajelor - 6,00 m. / CTA), complexul coeziv, menționat anterior, este continuat cu orizonturi / strate decimetrice - metrice de argilă, caracterizate prin:

 • - compresibilitate medie și consistențe medii - mari, aparținând domeniului ”plastic vârtos”,               cu

valori ale indicelui de consistență - ”Ic”, determinate pe probele prelevate din forajul FI,

cuprinse între 0,87 0,94.

I® în aceste condiții - mai sus specificate recomandăm ca Și condiții de fundare (adâncime Și strat de fundare - considerat portant) pentru imobilele Parter, propuse pentru amplasamentul investigat:

 • - Pentru proiectarea detaliilor fundațiilor obiectivului propus în amplasamentul investigat, recomandăm adâncimea minimă de fundare Dfmin = - 0,80 metri / cota terenului actual (CTA).

 • - La - 0,80 m. adâncime se regăsește un strat argilos-prăfos, de culoare cafeniu, plastic vârtos, (interceptat în foraje începând de la 0,80 m. și până la maxim 1,60 metri adâncime / CTA), adâncime la care se asigură, totodată, depășirea adâncimii de îngheț și încastrarea în terenul natural (portant).

 • - Pentru stratul coeziv - argilos-prăfos (interceptat în intervalul de adâncime menționat mai sus) - considerat ca strat portant pentru imobilul propus cu regim maxim proiectat de înălțime - Parter - presiunea convențională de bază a terenului din zona amplasamentului investigat, indicată conform NP 112-2014 - „Normativ privind fundarea construcțiilor de suprafață” - Anexa D, tabelul D.4 este: p.conv. = 280 kPa (exclusiv ajustări).

 • - Pentru perna de balast - presiunea convențională a terenului din zona amplasamentului investigat conform NP 112-2014 - „Normativ privind fundarea construcțiilor de suprafață” - Anexa D, tabelul D.4

p.conv. = 250 kPa (exclusiv ajustări)

Specificații și recomandări privind fundarea pe „pernă” din balast Punerea „în operă” trebuie să fie realizezată cu o tehnologie specială care să-i asigure caracteristici fizico - mecanice corespunzătoare fundării pe acesta.

O „execuție corespunzătoare” a „pernei” presupune următoarele:

 • - evazarea laterală a pernei, în raport cu dimensiunile exterioare ale construcției, cu minimum grosimea ei, pe orice direcție;

 • - realizarea pernei din strate succesive și compactate până la obținerea unui grad de îndesare IDmediu > 98%, respectiv IDminim > 95%, în raport cu determinarea PROCTOR NORMAL efectuată în laborator pe materialul utilizat, aceasta fiind condiția de trecere de la un strat la altul.

Rl|R SIMTKX WW SRISO45001:2018

Et f%


IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LE - PROCREMT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • - grosimea stratelor pernei va fi aleasă în raport cu caracteristicile utilajului din dotarea constructorului, respectiv:

 • - în cazul utilizării unui utilaj greu (peste 15 t), acesta poate realiza compactarea unor strate de 30 - 40 cm

grosime prin minimum 5-6 treceri succesive, iar în cazul utilizării unui utilaj ușor (așa - zisă „broască vibratoare pășitoare”), grosimea stratelor va fi de 10 - 12 cm; Recomandăm ca grosimea și numărul trecerilor să fie stabilită în șantier într-un poligon experimental;

 • - balastul utilizat ca material de umplutură la execuția pernei va trebui să aibă un grad de neuniformitate

ridicat (Un >15) și o curbă granulometrică relativ continuă situată în domeniul dl0= 0,10 - 0,80 ; d50= 0,60 - 5 ; d80 = 4 -50 mm.

La realizarea pernei în loc de balast se poate folosi piatră spartă întrucât aceasta răspunde mai bine la compactare.

Dacă, din considerente tehnico - economice proiectantul decide o cotă inferioară de fundare (față de cea recomandată anterior), ce implică încastararea fundației / fundațiilor în alt strat portant, se vor avea în vedere caracteristicile fizico - mecanice, parametri geotehnici de calcul și presiunile convenționale de bază aferente stratelor respective .

Specificații Și recomandări generale privind calitatea terenului de fundare

 • - In condițiile specificate mai sus recomandăm ca săpăturile pentru fundații să fie efectuate în perioade secetoase (lipsite de precipitații) și totodată punerea în operă a fundațiilor să se realizeze într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

 • - Pentru realizarea umpluturilor în jurul fundațiilor imobilului proiectat, vor fi utilizate materiale / pământuri cât mai puțin permeabile), compactate corespunzător; Punerea în operă a eventualelor umpluturi va fi urmată de protejarea / conservarea acestora și impermeabilizatea perimetrală adiacentă.

 • - în vederea creșterii portanței terenului de fundare, recomandăm compactarea terenului

la nivelul cotei fundațiilor proiectate, la un grad de compactare Proctor Normal “D” = 95 %; Prin această măsură se aduce un spor al presiunii convenționale de circa 15 %.

 • - Dacă se consideră necesar pentru sporirea capacității portante a terenului de fundare recomandăm suplimentar (înainte de turnarea betonului de egalizare) o compactare dinamică intensivă cu aport de material granular (sort 0 + 63 mm.) până la refuz, iar fracția granulometrică mare este de preferat să fie angulară (piatră spartă - întrucât răspune mai bine la compactare). Prin această măsură se aduce un spor al presiunii convenționale de circa 20 %.

Pentru realizarea detaliilor de proiectare, privind tipul, caracteristicile și adâncimea finală de fundare a imobilelor (proiectate cu regim maxim de înălțime Parter), recomandăm efectuarea de către proiectantul de specialitate a verificărilor prin calcul ale terenului portant la stabilitate, la stările limită de capacitate portantă (SLCP) Și deformații (SLD) Și pe baza presiunilor convenționale de bază (pconv), luând în calcul totalitatea acțiunilor și încărcărilor (inclusiv cele date de seism).

Verificările vor fi făcute în conformitate cu SR EN 1997 — 1 : 2004 și Anexa Națională a acestuia (NB:2007), luând în considerare informațiile geotehnice prezentate în: fișele sintetice ale forajelor FI + F2 și parametrii geotehnici de calcul (la care au fost aplicați coeficienții parțiali de siguranță în abordarea de calcul 3 - conform SR EN 1997 - 1).

Stabilirea adâncimii / cotelor de fundare și a soluției / soluțiilor constructive definitive vor fi făcute în urma verificărilor asupra capacității portante a terenului la nivelul fundațiilor, respectiv verificările condițiilor de stabilitate (luând în calcul totalitatea acțiunilor, împingerilor și încărcărilor - inclusiv cele date de seism) și totodată, posibilitățile tehnice ale antreprenorului, limitarea vecinătăților (pe anumite laturi), precum și estimarea costurilor (inclusiv obținerea de avize / acorduri).

CERTIFICAT DE

CONFORMITATE DE TH> f jKjfcj, riJr simtex


Sediul social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu nr. 8

SR EN ISO 9001:2015 Telefon:+4 021410 76 11; Fax:+4 02141010 35

>J SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. In Reg. Comerțului: MO/ 25529 / 1993

? SR ISO 45001:2018   "........


Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E mail: office@frakom.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDTT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Recomandări constructive generale privind execuția lucrărilor Și siguranța în exploatare

Pe amplasament, atât în perioada de execuție cât și în timpul exploatării construcției, se vor adopta obligatoriu măsuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

Sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului pentru asigurarea colectării și evacuării rapide către un emisar a apelor din precipitații, prin prevederea unor pante de minimum 2 %; se va realiza inițial sistematizarea necesară pentru lucrările de execuție, urmând ca celelalte lucrări de sistematizare să se termine odată cu punerea în funcțiune a obiectivului;

în cazul platformelor de construcții pe terenuri cu pante mai mari de 1:5, se vor prevedea măsuri de protecție împotriva apelor care se scurg de pe "versanți” / pante naturale sau antropice, prin șanțuri de gardă       a căror secțiune să asigure scurgerea debitului maxim al apelor meteorice;

Colectarea și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe toată durata execuției săpăturilor prin amenajări adecvate (pante, puțuri, instalații de pompare etc.);

în situația în care la cota de fundare se constată existența unui strat de pământ coeziv                 cu

consistență scăzută (datorat prezenței și stagnării apei meteorice la nivelul tălpii fundației), acesta va fi îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului; Totodată dacă grosimea acestuia depășește 30 - 50 cm, recomandăm îmbunătățitea terenului de fundare prin compactare dinamică intensivă și / sau cu aport de material granular (sort 0 + 63 mm.) până la refuz.

Evitarea stagnării apelor în jurul construcției, atât în perioada execuției cât și pe toată durata exploatării, prin soluții constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului în jurul construcțiilor, execuția de strate etanșe din argilă, pante corespunzătoare, rigole, etc.).

Evitarea perturbării echilibrului hidrogeologic fără a realiza lucrări care pot bara căile naturale de scurgerea a apei către emisarii naturali și artificiali în funcțiune conducând la ridicarea nivelului apei subterane; Nu vor fi străpunse orizonturi impermeabile aflate deasupra pânzei freatice.

Protecția rețelelor purtătoare de apă sau rezervoare, în caz de necesitate, prin prevederea unor soluții de impermeabilizare a terenului.

Evitarea pierderilor de apă din rețelele edilitare și instalații prin alegerea soluțiilor adecvate.

Execuția excavațiilor pe porțiuni cu protejarea imediată a acestora.

Execuția umpluturilor în jurul fundațiilor și pereților primului nivel al construcției pe măsură ce acestea sunt realizate.

La fundarea directă structura de rezistență a construcției trebuie să se poată adapta unor tasări neuniforme. în acest sens se recomandă:

LE Micșorarea sensibilității construcției la deformațiile terenului sporindu-i rezistența și rigiditatea spațială prin: utilizarea centurilor armate; separarea în tronsoane de lungime limitată prin rosturi de tasare; întărirea și rigidizarea infrastructurii; alegerea unor forme în plan a construcției cât mai simplă;

LE Lungimea tronsoanelor se va stabili prin calcul în funcție de caracteristicile terenului de fundare și structura de rezistență.

Criterii pentru alegerea și gruparea măsurilor de limitare a mărimii tasărilor suplimentare prin umezire.

Măsurile se adoptă în funcție de următoarele criterii:

 • - clasa de importanță, caracterul și destinația construcției;

 • - natura proceselor tehnologice pe are le adăpostește construcția;

 • - sensibilitatea la umezire a pământului, exprimată prin grupa în care se încadrează terenul de fundare (A sau B) și prin mărimea tasărilor probabile prin umezire;

 • - gradul de seismicitate al regiunii în care este amplasată construcția;
IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDH BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • - costul lucrărilor inițiale Și costul lucrărilor de întreținere.

In jurul construcției se vor executa trotuare etanșe de minim 1,00 m. lățime cu panta de 5% spre exterior. Sub trotuare se va așterne un strat de nisip de 0,10 m., bine compactat, după ce în prealabil s-a compactat fundul săpăturii.

Pentru evitarea umezelii și igrasiei se vor executa hidroizolații orizontale și verticale conform normativului de hidroizolații în vigoare.

VIII. Recomandări generale

Săpăturile pentru fundații se vor executa cu respectarea Normelor de Protecție a Muncii în vigoare:

E Reglementările privind protecția, igiena, sănătatea și securitatea muncii în construcții: HG 300 / 2006,         Legea 319 / 2006, HG 1146 / 2006,.

E Norme specifice de protecția muncii pentru prospecțiuni și explorări geologice: NSPM - cod 53 / 1997.

De asemenea, pentru proiectarea și executarea lucrărilor de construcții vor fi avute în vedere reglementările tehnice în vigoare privind:

E Bazele proiectării structurilor: SR EN 1990 / Al - Decembrie 2006 și SR EN 1990 / NA -Octombrie 2006 (Anexa Națională).

E Stabilirea acțiunilor în conctrucții: SREN 1991 - 1, STAS 10100/0-75, STAS 10101 /0-75, STAS 10101 /0A-777, STAS 10101 / 1 - 78.

Ei Normativul privind fundarea construcțiilor de suprafață: NP 112-2014.

E Determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici - NP 122 -2010

E Fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire - NP 125 - 2010”

El Calculul și execuția elementelor de beton armat: SR EN 1992 - 1, NE 012 - 1999.

El Construcțiile de zidărie proiectate: SR EN 1996 - 1, CR 6 - 2006

E Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur: SR EN 1998 - 1, SR EN 1998 - 3, SR EN 1998-5.

E Normativul privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere: NP 124 - 2009.

E Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

Prezentul studiu este valabil numai pentru amplasamentul de la capitolul I.

Modificarea acestui studiu geotehnic fără avizul executantului sau nerespectarea acestuia duce la declinarea responsabilității sale față de eventualele urmări.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic :
3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții:

(parametrii specifici obiectivului de investiție sunt stabiliți pentru ambele variante de investiție)

 • - Sistemul Constructiv : Se ooteaza pentru structura din otel - cadre contravantuite pe fundație (radierdin beton armat. Considerentele care au stat la baza acestei alegeri tin de :

 • • specificul activiatii poate presupune pe parcursul exploatării, diverse recompartimentari sau modificari/adaugiri de dotări si instalații si finisaje. Este preferata soluția care poate permite aceste intervenții cu generarea minima de zgomot si praf.

 • • timpul de execuție si de disconfortul creeat de soluția beton armat prin timpii de cofrare / priza / decofrare specifici.

 • • suprafața ocupata de pereți si structura este mult mai mica decât in sistemul pe cadre si inchideri de zidărie.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP

RI^R SIMTEX            SR 15045001:2018

IBAN BANCA:

S- 1““ I      RO89 MIRO 0000 1379 59500901/LEI-PROCRED4T BANK-Suc. Victoria

jF I      IBAN TREZORERIE:

® 8 * * ®  R074 TRE7 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • • o mai mare pondere a materialelor reciclabile la desființarea clădirilor după expirarea duratei de exploatare.

 • • posibilitatea de a practica suprafețe vitrate mari (esențial pentru activitatea comerciala).

 • • datorita greutății mici a structurii in comparație cu cea realizata din beton armat, fundațiile au dimensiuni mai reduse.

 • - Elementele structurii metalice se vor uzina si se vor transporta/monta la șantier, urmând montarea inchiderilor din panouri isopan si tamplariei. Pe structura metalica, direct si pe structuri secundare se vor monta rigle cu rol de tratament de fațada si parasolar.

 • - Fundație de mica adâncime tip radier general, cu termoizolatie inserata sub sapa si finisaj interior ceramic.

 • - Cota pardoselii la nivel minim fata de cota platformei exterioare, fara prag proieminent, accesibila persoanelor cu handicap.

 • - Perimetral clădirilor se montează cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul platformei exterioare cu soclul (radierul) clădirilor.

 • - Tamplaria exterioara - pvc. Eficienta energetica ridicata (Uf=l, 1 W/m2k si Uw=0,79 W/m2k), cu geam tripan avand Ug=0,5 W/m2k se obține un coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k.

 • - Parasolare exterioare fixe pe ~ 50 % din suprafața vitrata, pentru a reduce efectul de sera dar a păstră si vitrine de expunere.

 • - Pereții interiori de compartimentare din spalatoare si grupuri sanitare se vor realiza din gips-carton 15 cm grosime - placare cu 2 foi de gips-carton rezistente la umezeala.

 • - Usi metalice cu tocuri metalice de tip tunel culoare alb.

 • - invelitoare tabla cutata cu panta mica, atic pe coontur.

 • - Iluminarea cu plafoniere incastrate in plafonul suspendat, cu lumina tip led.

 • - Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale.

 • - Instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer.

 • - încălzitoare individuale a apei menajere alimentate electric.

 • - Instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere.

 • - Instalații de canalizare a apelor pluviale.

 • - Instalații de canalizare pentru preluarea condensului de la unitățile de aer condiționat.

 • - Rețele exterioare de canalizare menajera si a corpului de grupuri sanitare.

 • - Rețele exterioare de canalizare pluviala.

 • - Rnstalatie interioara de iluminat si prize.

 • - Corpuri de climatizare.

 • - Instalație exterioara de iluminat.

Configurarea Interioara a Constructiei/Constructiilor:

 • - Experiența operatorului (Administrația Sectorului 6) indica o suprafața maxima de 40 mp pentru un spațiu comercial, cu opțiunea de a fi modulata (fragmentata) in spatii de minim 10 mp.

 • - Aceste variatiuni sunt dictate de specificul comerțului desfasurat si de capacitatile comerciantilor.

 • - Compartimentarea spatiilor:

 • - Se vor determina astfel numai spatii ce pot fi compartimentate in orice moment al existentei constructiei/constructiilor fara sa fie afectata funcționarea corecta a cailor de acces si evacuare si vizibilitatea oferita spatiilor la fațada.


Sediul social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu nr. 8

SREN 1509001:2015 Telefon:->4 021410 7611; Fax: .4 02141010 35

SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg in Reg. Comerțului: MO/ 25529 / 1993 " SR ISO 45001:2018


Cod Unic de înregistrare: HO 4903117

E mail: 0ffice@fr3icam.ro; Website: www.fraicom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MtRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREWT BANK- Suc Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • - Considerând suprafața ocupata de pereții exteriori si de compartimentare ca ocupând 5% suplimentar fata de suprafețele propuse, se va lua in calcul o suprafața desfasurata pentru un singur compartiment studiat de 40.95 mp.

 • - încadrarea Constructiei/Constructiilor:

Categoria De Importanta: C - Importanta Normala

Clasa De Importanta: III

Nivelul De Stabilitate La Foc: V

Risc De Incendiu : Mare

Scenariul A : Construirea unei singure construcții care sa cumuleze (pentru spatii comerciale si utilitati/functiuni conexe) întreaga suprafața permisa prin reglementările de urbanism.

Din retragerile impuse prin Certificatul de Urbanism rezulta o suprafața edificabila de 517.50 mp, ceea ce reprezintă 43.13 % Procent de Ocupare a Terenului, sub reglementarea zonei M3 : POT 60 %, CUT 0,43, sub reglementarea zonei M3 : CUT 2.5.

O soluție pe aceasta amprenta ar genera un front vitrat de lungimea fațadei principale orientata spre strada Drumul Taberei cu lungimea de aproximativ 46 m.

Latura scurta a construcției, orientata est-vest ar avea o lungime de max 11.25 m.

In aceste condiții vor rezulta compartimente comerciale cu dimensiunile de 11.25x3.75=42.19 mp in număr de 11, si un reziduu de suprafața de 26.44 mp alocabil grupurilor sanitare si încăperii de pubele.

Având in vedere necesitatea ventilării directe a acestor spatii devine evident ele vor ocupa una dintre fațadele scurte, cel mai probabil cea de est, deja ecranata de construcțiile ce opun calcane, edificate pe limita de est de proprietate.

Scenariul B : Construirea a mai multor corpuri de clădiri care sa furnizeze (pentru spatii comerciale si utilitati/functiuni conexe) o suprafața mai mica decât cea permisa prin reglementările de urbanism si sa asigure un mediu construit mai puțin masiv, cu itinerariu exterior adecvat si pentru mobilier urban si amenajare peisagera.

In ipoteza in care se propune un traseu itinerant printre construcții izolate si premeditat alese ca fiind patrate in plan pentru a evidenția caracterul insular, asa cum si terenul studiat se remarca la scara cartierului, edificabilul rezultat din retrageri permite amplasarea a 4 corpuri de clădire principale, izolate la distante uniforme de 3m, si un corp secundar destinat grupurilor sanitare si incaperii de pubele.

Aceasta soluție generează 4 compartimente comerciale cu dimensiunile de 6.40x6.40=40.95 mp si un compartiment izolat spre est alocat grupurilor sanitare si incaperii de pubele, de aproximativ 31.95 mp (9.40x3.40m).

In acest scenariu, din retragerile impuse prin Certificatul de Urbanism rezulta o suprafața edificata de 195.75 mp, ceea ce reprezintă 16.33 % Procent de Ocupare a Terenului, sub reglementarea zonei M3 : POT 60 %, CUT 0.16 sub reglementarea zonei M3 de CUT 2.5.

3.3. Costurile estimative ale investiției:
 • - Costurile estimative pentru realizarea obiectului de investiții:

2503830.07 LEI

 • - Costurile estimative de operare pe durata normata de viata :

71516 lei/an x 30 ani = 2145480 lei

3.4. Studii de specialitate :
 • - Studiu topografic   - prezentat integral in anexe.

 • - Studiu geotehnic    - prezentat integral in anexe.

r.r nTtrfcf,*T r»r                                                          Sediul social: Bucur ești, sector 6, str. tort Nona Otescu nr. 8

SREN ISO 9001:2015 Telefon: .4 021410 76 11; Fax M021 410 10 35

vuwuiuwiAlt ut lGytBȘp$! £ SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului. 140/ 25529/ 1993

RljR SIMTEX               SR ISO 45001:2018 Cod Unic de înregistrare: 804903117

E-maă: crffice@frarcorR.ro; Website: www.frarcom.ro

IBAN BANCA:

•I                                             1      RO89 MtRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDtT BANK- Suc. Victoria

:[            J                           : I IBAN TREZORERIE:

W             E 'W ® SSp ® B ® B ® 8074 TREZ 7005 069X XX00 2713 - A.TX.P. MUNICiMUl BUCUREȘTI

Scenariul B : Construirea a mai multor corpuri de clădire care sa furnizeze (pentru spatii comerciale si utilitati/functiuni conexe) o suprafața mai mica decât cea permisa prin reglementările de urbanism si sa asigure un mediu construit mai puțin masiv, cu itinerariu exterior adecvat si pentru mobilier urban si spatii verzi.

4.2. Analiza Vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbări climatice, ce pot afecta investiția :

- Factorii de risc ce pot afecta investiția sunt similari cu cei existenti la complexul comercial de la Drumul Taberei 32. Aceștia constau in :

 • - Naturali: Acțiunea fulgerelor - va fi proiectata instalație de paratraznet.

 • - Antropici: Acțiuni de vandalism — va fi proiectata instalație de supraveghere si monitorizare. Clădirea va fi păzită 24 ore pe zi, similar cu celelalte obiective ale Administrației Piețelor Sector 6.

_______ Sediul social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu ni. 8

Sînr ru>                SR EN ,S° 9001:2015 Telefon *4 021410 76 11; Fax *4 021 410 1035

_          „ 'IGȘJÎIwlh'? SR EN 150 14001:2015 Nr de Inreg. •" Re« Comerțului 140/ 25529 / 1993

Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-mail: offfce@Hrakom.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREMT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUl BUCUREȘTI


RIJR SIMTEX            SRIS04S001:2018

4.3. Situația Utilităților Si Analiza de Consum :
 • - Utilitățile necesare funcționarii investiției:

 • - Alimentare cu apa.

 • - Racord la canalizare.

 • - Alimentare cu energie electrica.

 • - Internet si telefonie.

 • - Aceste rețele sunt existente in zona si au fost emise avize de amplasament in privința lor, in temeiul Certificatului de Urbanism 335/27T din 06.03.2019 Emis de către Primăria sectorului 6.

 • - Au fost emise Avize Favorabile din partea deținătorilor de rețele in zona, permintand amplasarea de construcții cu condiția supravegherii lucrărilor din partea reprezentanților acestora (Enel - aviz 261066515/03.04.2019, ApaNova-aviz RG 91904613; S6-19511656/25.03.2019). Pentru rețeaua de alimentare cu gaze naturale apartinanad Distrigaz Sud rețele, Avizul Favorabil menționează ca terenul nu este afectat de rețele (aviz 313812135/05.04.2019). Pentru rețeaua de telefonie apartinanad Telekom, Avizul Favorabil (100/05/03.01/0963) menționează ca terenul nu este afectat de rețele. Aceleași condiții sunt prezentate si in avizul Radet (aviz 22121/10.04.2019).

4.4. Sustenabilitatea Realizării obiectivului de Investiție :
 • a.      Impactul social si cultural si egalitatea de sanse :

 • - Satisfacerea nevoilor cetățenilor din zona, mai ales a celor din categoriile de varsta defavorizate din punct de vedere al capacitatii de deplasare, creearea de locuri de munca.

 • b.     Estimări privind forța de munca ocupata :

 • - In faza de realizare se estimează o ocupare de aproximativ 50 de locuri de munca pe durata a 6 luni.

 • - In faza de operare se estimează o ocupare de aproximativ 20 de locuri de munca pe durata a 30 ani.

 • c.      Impactul asupra mediului inclusiv asupra biodiversitatii:

 • - Funcțiunea nu este una de producție sau generatoare de deșeuri, altele decât ambalaje si deșeuri menajere. Aceste efecte fiind insa foarte reduse si fiind rezolvate prin serviciul de salubrizare.

 • - Din punct de vedere al elementelor construite, a fost aleas un sistem constructiv ușor reversibil si cu generări reduse de deșeuri.

 • d.     Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care se incadreaza, după caz:

 • - Pentru reducerea impactului asupra contextului natural, s-a stabilit prin tema conceptuala si tema de proiectare astfel incat Coeficienții Urbanistici si Regimul de înălțime sa nu fie atinși. Silueta/siluetele clădirilor se vor limita sub coronamentul copacilor existenti si propuși, arhitectura va fi reținuta prin forme si culoare, intreg situl va uniform distribuit cu zone verzi.

Din punct de vedere antropic obiectivul principal este aducerea in zona de furnizori de bunuri si servicii ce nu generează aglomerări, zgomot sau alte elemente de disconfort. Plantările propuse vor ecrana zgomotul străzii Drumul Taberei, contribuind la confort pe circulațiile existente către blocurile de locuințe pe care complexul le va deservi.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea obiectivul de investiții:
1 BAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREMT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - AJX.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Analizând oferta de bunuri si servicii pe o raza de 450 m, se poate concluziona ca o parte din necesitățile imediate populației sunt acoperite de Complexul Comercial de la Drumul Taberei 32, pentru restul fiind necesara deplasarea la Piața Drumul Taberei si Complexul Favorit.

Rezulta o cerere limitata pe categorii de bunuri si servicii cu nu sunt financiar bancare, farmaceutice, jocuri de noroc, sau de tip supermarket.

4.6. Analiza Financiara :

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța și sustenabilitatea financiară a investiției propuse pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanțare a acesteia.

Determinarea performanței și sustenabilității financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanță financiară, după cum urmează:

 • 1. valoarea financiară actuală netă (VFAN/C);

 • 2. rata internă de rentabilitatefinanciară (RIRF/C);

 • 3. fluxul de numerar cumulat;

 • 4. raportul cost/beneficiu < 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile obținute din exploatarea investiției.

 • A. Estimări și variabile de lucru :

Pentru elaborarea unei analize financiare realiste se impune luarea în calcul a unor estimări și utilizarea anumitor variabile

în cadrul Analizei Financiare s-au utilizat următorii parametrii:

Al. Perioada de referința :

 • - Conform Hotărâriea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe, cladirea/cladirile se incadreaza la punctul 1.5.2 (clădiri comerciale - 32-48 ani), 1.5.12. (construcții ușoare pentru comerț: 8-12 ani).

 • - Se va considera o durata minima de funcționare de 30 ani.

 • - Perioada de referință luată în calcul în cadrul analizei cost beneficiu este de 30 ani.

A2. Rata de actualizare si factorii de actualizare :

 • - Actualizarea este operațiunea de aducere în stare de comparabilitate în momentul actual a unei sume de fluxuri de trezorerie viitoare. Rata folosită în calcule este numită rată de actualizare și ea este asimilată cu rata costului de oportunitate al capitalului (rata costului mediu ponderat al capitalului).

Considerând: a                     - rata de actualizare (rata costului mediu ponderat al capitalului) și

i                      - orizontul de timp pentru care se realizează analiza,

raportul l/(l+a)      = factor de actualizare

în timp ce rata de actualizare financiară este aceeași pentru toate tipurile de proiecte, indiferent de orizontul de timp pe care se face actualizarea, factorul de actualizare are valori diferite în fiecare din anii supuși analizei :

1

l/(l+a)

- in anul 1

2

l/(l+a)

- in anul 2

30

l/(l+a)

- in anul 30


Rata de actualizare ce se va utiliza în calcularea indicatorilor de performanță ai proiectului, este de 7%, rată ce s-a obținut prin adăugarea nivelului așteptat al inflației (2%) țintei de 5% conform ratei recomandate de Documentul de lucru Nr. 4 al Comisiei Europene, document care este un Ghid pentru realizarea analizei cost-beneficiu.


I BAN BANCA;

RO89 MIRO 0000 1379 59500901/ LEI - PROCREDfT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 O69X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Conform documentului menționat mai sus rata de actualizare de 5% se modifică pentru anumite sectoare în funcție de recomandările organismelor din fiecare țară.

Cum în cazul de față nu s-a făcut nicio recomandare, s-a utilizat rata de 5% la care sa adăugat nivelul așteptat al inflației rezultând rata de actualizare nominală, rată ce va fi folosită pentru realizarea analizei.

Notă: Pentru realizarea analizei se utilizează rata de actualizare nominală (care include inflația) deoarece analiza este realizată în prețuri curente (care includ efectele inflației).

A3. Rata inflației.

în analiza proiectelor se poate prefera folosirea prețurilor constante, care sunt acele prețuri ajustate ținând cont de inflație și fixate la un an de bază. Pe de altă parte, în analiza fluxurilor financiare, prețurile curente sunt de preferat. Prețurile curente sunt prețuri nominale, la valorile observate în fiecare an. Folosirea prețurilor curente este recomandată deoarece efectul inflației poate influența calculul rentabilității financiare a investiției.

Pentru a obține o situație cât mai aproape de realitate, se va lucra cu prețuri curente, luând în calcul rata inflației. Se are în vedere faptul că, în calculele de actualizare, rata de actualizare încorporează, în semnificația și nivelul său, și informații legate de indicele prețurilor. Cu titlu informativ, pentru orizontul de timp supus

analizei cost-bene

îciu, de 3C

de ani

evoluția preconizată a ratei inflației

este următoarea:

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2,0

%

2,5

2,5

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Gradul de credibi

itate al unei astfel de prognoze este unu

rit

icat, dat fiind

?aptul că, în prezent, BNF

aplică strategia de țintire directă a inflației, cu anunțarea și asumarea țintei la începutul fiecărui an, cu o marjă de eroare (interval acceptat de variație de ±1% pe an).

A4. Cursul de schimb valutar.

Este considerat o variabilă de lucru deoarece majoritatea proiectelor sunt evaluate atât în moneda țării unde se realizează acestea cât și într-o monedă de referință. Pentru a avea o imagine corectă a rezultatelor financiare ale proiectului pentru orizontul de timp luat în calcul trebuie să se ia în considerare și raportul de schimb între moneda autohtonă și moneda de referință.

în cazul proiectelor de investiții din România, moneda folosită ca monedă de referință este euro.

Această variabilă este importantă mai ales în cazul unor proiecte multinaționale, pentru care costurile de investiție și de operare se exprimă în mai multe valute sau pentru investițiile care necesită materii prime din import sau expertiză tehnică externă. Cursul de schimb luat în considerare în analiza curentă, care a fost folosit și la calculațiile din deviz este:

1 euro = 4.76 lei

A5. Costul investiției și costul proiectului.

Costul total al unui proiect de investiții este dat de suma costurilor de investiție: teren, construcții, echipamente, costuri speciale de întreținere, licențe, brevete, taxe și comisioane aferente derulării proiectului.

Metodologia internațională pentru analiza financiară pe baza fluxului de numerar presupune calcularea rentabilității unei investiții prin folosirea costurilor totale aferente respectivei investiții.

Costurile investiției sunt detaliate trecând în cascadă de la Devizul General, prin Devize pe obiecte și apoi la Evaluarea detaliată pe obiecte.

Aceste costuri sunt eșalonate de-a lungul a 6 luni, conform graficului de realizare al investiției, cuprins in Studiul de Fezabilitate.

Așadar, costul total al investiției, conform devizului general, este de

2503830.07 LEI, echivalentul a 526014.72 EURO.

Acesta este costul total care va fi luat în calculul analizei financiare.

A6. Valoarea reziduala a investiției.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP /

RI^R SIMTEX            SR ISO 45001:2018

IBAN BANCA:

S          |      RO89 MtRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREEMT BANK- Suc. Victoria

I      IBAN TREZORERIE:

® S * < *  11074 TOE* 7005 069X 50(00 271.3 - AXC.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Printre elementele de venit, un element care se înregistrează la finalul orizontului de timp considerat pentru prognoză, este valoare reziduală a investiției.

Valoarea reziduală trebuie luată în considerare întotdeauna la calculul ratei interne de rentabilitate financiară a investiției și al ratei interne de rentabilitate financiară a capitalului, alături de fluxurile de cash flow-uri actualizate și de valoarea investiției.

Valoarea reziduală va fi considerată valoarea rămasă de amortizat după orizontul de timp luat în considerare. Valoarea reziduală se calculează în funcție de valoarea de inventar a mijloacelor fixe folosite în cadrul investiției și de gradul de uzura estimat pentru orizontul de timp avut în vedere în cadrul analizei, după formula:

VR = Vix(l -Gu/100)

VR = Valoarea reziduală

Vi = Valoarea de inventar a mijlocului fix = 2503830.07 LEI

Gu = Gradul de uzură a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus. = 80

La rândul său gradul de uzură se exprimă prin raportarea orizontului de analiză la durata normală de funcționare pentru mijlocul fix în cauză.

Valoarea reziduală luată în calcul este de 500766 lei.

6. Reparațiile capitale.

Pentru ca proiectul să producă beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investiția să își mențină caracteristicile de performanță pe toată durata de previziune.

Având în vedere că vorbim de o structură metalică nu se prognozează că va fi nevoie de reparații capitale în perioada prognozată.

Intervenții prognozate sunt: - refacerea zugrăvelilor interioare o data la 5 ani.

 • - refacerea pardoselilor interioare o data la 5 ani.

 • - lucrări de intretinere la fațada o data la 10 ani.

 • B. Evoluția prezumata a costurilor de exploatare.

în estimarea cheltuielilor anuale de exploatare s-au luat în calcul următoarele categorii de cheltuieli:

 • • cheltuieli cu utilitățile;

 • • cheltuieli cu întreținerea și reparațiile;

 • • cheltuieli cu personalul.

Cheltuieli cu utilitățile :

5040 lei/an

1920 lei/an

1200 lei/an


Cost energie electrică              — 1000 kWh / lună * 0,42 lei/kWh = 420 lei/lună =

Cheltuieli cu apa - canal            =  160 lei/lună

Cheltuieli cu evacuarea gunoiului   =  100 lei/lună

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile=

(- refacerea zugrăvelilor interioare o data la 5 ani.   ~ 2400 lei x 5 ori: 30 ani = 400.00

(- refacerea pardoselilor interioare o data la 5 ani.   ~ 2400 lei x 5 ori: 30 ani = 400.00

1400 lei/an


(- lucrări de intretinere la fațada o data la 10 ani.    ~ 9000 lei x 2 ori: 30 ani = 600.00 )

Cheltuieli cu personalul:

Investiția propusă va crea un post de administrator. Astfel, costurile generate sunt:

= 61956 lei/an = 71516 lei/an


Cheltuieli salariale                   =5163 lei/ lună

Total cheltuieli de exploatare :

 • C. Evoluția prezumata veniturilor.

  în urma realizării investiției va rezulta o suprafață de 160 mp ce urmează a fi închiriată cu un preț de Venituri: 20 euro/mp/luna = 160 x 20 x 4.75 x 12 =                                 =182400 lei/an

  • D. Calcularea indicatorilor de perfrmanta financiara.


rcDTtriTAT nr                                                    Sediu! social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu nr. 8

S™EDETO.                                    021410 76 11; Fax-+4 021 410 10 35

,                      ■:                         Cnl      J-'fVUA.Z.t

RIJR SIMTEX            SR ISO 45001:2018


M SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: 140/ 25529 / 1993

} Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-mail: office@Hrakom.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

I      RO89MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDCT BANK- Suc. Victoria

'Sg j’F ■ IBAN TREZORERIE:

WB # ® t 1 * RO74 T*0 7005 O69x XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare în prezent, la un numitor comun.

Previziunea fluxurilor pentru primul an de costuri și beneficii:

Raportul Cost/Beneficiu (C/B)                                               = 0.392

E. Fluxul de numerar - Solvabilitate si viabilitate.

Fluxul de numerar (cash flow-ul) trebuie să demonstreze sustenabilitatea financiară, care constă în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilități de numerar, respectiv trebuie să demonstreze că nivelul cash flow-ului net cumulat neactualizat este pozitiv in fiecare an de prognoză.

Solvabilitatea și viabilitatea sunt asigurate dacă rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv pe perioada întregului orizont de timp.

4.7. Analiza Economica:

Nu este cazul deoarece investiția care face obiectul prezentei analize cost-beneficiu nu este o investiție publică majoră cu efecte in economie.

4.8. Analiza de Senzitivitate :

Metoda analizei de senzitivitate constă în modificarea unuia sau mai multor elemente componente ale venitului (adică tarifele serviciilor, număr de clienți) sau costului (costul utilităților, al forței de muncă, al creditelor) într-un sens favorabil sau nefavorabil pentru un obiectiv de investiții, cu scopul de a stabili limitele în care acesta rămâne rentabil.

Vor fi identificate variabilele critice; se vor analiza performanțele financiare ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influențează stabilitatea proiectului nostru mai exact în ce condiții valoarea netă actualizată ajunge zero, cu alte cuvinte la ce este proicetul sensibil.

Este evident că o modificare de dimensiuni reduse la un element cu pondere mare în costuri va avea un efect însemnat asupra profitabilității investiției. în acest caz proiectul este sensibil, adică riscant.

Analizăm evoluția rentabilității la modificări cu 1% a costurilor cu investiția, și apoi a veniturilor din exploatare. Am ales aceste variabile deoarece au o pondere semnificativă în costurile operaționale.

Cheltuieli de exploatare

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

67940

68655

69370

70085

70801

71516

72231

72946

73661

74377

75092

Venit

5.00%

191520

0.355

0.358

0.362

0.366

0.369

0.373

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

4.00%

189696

0.358

0.362

0.365

0.369

0.373

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

3.00%

187872

0.362

0.365

0.369

0.373

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

2.00%

186048

0.365

0.369

0.373

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

1.00%

184244

0.369

0.373

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.00%

182400

0.373

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.412

-1.00%

180576

0.377

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.412

0.416

-2.00%

178752

0.381

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.412

0.416

0.420

-3.00%

176928

0.384

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.412

0.416

0.420

0 424

-4.00%

175104

0.388

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.412

0.416

0.420

0.424

0.428

-5.00%

173280

0.392

0.396

0.400

0.404

0.408

0.412

0.416

0.420

0.424

0.428

0.433

4.9. Analiza de Risc :


IBAN BANCA:

RO89 MtRO 0000 1379 59500901/ LEI - PROCREDfT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

In condițiile evoluțiilor economice, politice și sociale atât naționale cât și globale, proiectelor de investiții trebuie să li se efectueze o analiză de risc. Acest tip de analiză își propune să stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv de investiții la unele modificări, îndeosebi negative ce ar putea să apară pe parcursul realizării obiectivului de investiții și a funcționării sale viitoare.

De cele mai multe ori decizia în alegerea proiectelor se ia în funcție de gradul de risc pe care îl au și în funcție de beneficiile pe care le pot aduce într-o anumită perioadă de timp. Astfel există proiecte cu un grad mare de risc și beneficii substanțiale, proiecte cu risc scăzut și beneficii scăzute, proiecte cu risc crescut și beneficii scăzute și proiecte cu risc scăzut și beneficii substanțiale.

Prin analiza riscului se are în vedere identificarea factorilor de risc asociați operațiunilor ce vor fi derulate (factori interni) dar și a celor externi proiectului / organizației (instituționali, legislativi) precum și evaluarea acestora cu scopul atenuării mai eficiente a unor eventuale crize manageriale. Ca obiectiv principal se are în vedere cuantificarea probabilităților de apariție și mărimea pirderilor produse de factorii de risc, deziderat adeseori dificil de îndeplinit ținând cont și de complexitatea și specificul proiectului în sine. Dificultatea rezidă în lipsa sau insuficiența datelor fiabile și din numărul mare de variabile necunoscute care intră în ecuația calculului probabilității.

In funcție de factorii implicați în proiect se pot determina două categorii principale de riscuri:

Riscuri interne.

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronată a lucrărilor;

 • b) Erori în calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasă a unei/unor părți din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor și legislației în vigoare;

 • e) Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări.

Riscuri externe.

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depind de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorită numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție pentru lucrările implicate în proiect.

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) în planificarea logică și cronologică a activităților cuprinse în planul de acțiune vor fi prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Responsabilul de proiect, împreună cu reprezentantul legal se vor ocupa direct de colaborarea în bune condiții cu entitățile implicate în implementarea proiectului;

 • d) Se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrărilor de execuție;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materiale, echipamentele și metodele de implementare a proiectului;

 • g) Se va pune accent pe protecția și conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

RI)!R SIMTEX             SRISO45001:2018

IBAN BANCA:

RO89 M1RO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREMT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurențe pe piață, în vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cârdul procedurilor de achiziții lucrări, echipamente și utilaje;

 • b) Estimarea cât mai realistă a creșterii prețurilor pe piață. Probabilitatea de apariție a riscului variază de la foarte improbabil la foarte probabil și este exprimată pe o scara de valori pe 5 niveluri, astfel:

Probabilitatea de apariție a riscului variază de la foarte improbabil la foarte probabil și este exprimată pe o scara de valori pe 5 niveluri, astfel: corespunde un punctaj:

Probabilitate

Procentaj de probabilitate

Nivel

Foarte improbabil

<10%

0.1

Improbabil

< 35 %

0.35

Posibil

35 % - 65 %

0.36 - 0.65

Probabil

> 65 %

0.66 - 0.9

Foarteimprobabil

< 90 %

0.95 - 1

Impactul factorilor de risc asupra proiectului va fi de asemenea ierarhizat pe 5 niveluri cărora le


foarte redus (l.pct), redus (2.pct), mediu (3.pct), mare (4.pct) foarte mare (5.pct).

Urmare celor prezentate se procedează la stabilirea punctajului (SCORULUI) prin utilizarea formulei: n

SCOR = L Pix Ni

i=l ’

unde : P - probabilitatea, N - impactul

Pe baza scorului ce va fi stabilit mai jos prezentat din punctul de vedere al riscurilor proiectul se poate

clasa în: proiect cu risc mic, mediu, mare și foarte mare după cum urmează :

~---- ‘ —----->-------’ ------y    ------ - -

Riscul

Probabilitate

Impact

Scor

Apariția unor cheltuieli de investiție neprevăzute

3

2

6

Imposibilitatea atingerii rezultatelor optime ale proiectului din cauza anumitor neajunsuri de ordin tehnic

1

3

3

Obținerea cu greutate a avizelor și autorizațiilor din partea autorităților locale

1

1

1

Lipsa disponibilului de numerar

1

1

1

TOTAL PUNCTAJ

11/4 = 2.75

Notă: risc mic = 3p ; risc mediu = 4p-6p ; risc mare - 7p-l Op

Conform punctajului obținut prezentul proiect este considerat unul cu risc: MIC

 • 5, Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima recomandata :

RI^R 5IMTEX            SR 15045001:2018

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDH BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • 5.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor :

5.2. Selectarea si justificarea scenariului / opțiunii optim(e) recomandate.

Conform concluziilor extrase la :

Punctul 4.4 :

 • - Pentru reducerea impactului asupra contextului natural, s-a stabilit prin tema conceptuala si tema de proiectare astfel incat Coeficienții Urbanistici si Regimul de înălțime sa nu fie atinși.

 • - Silueta/siluetele clădirilor se vor limita sub coronamentul copacilor existenti si propuși, arhitectura va fi reținuta prin forme si culoare, intreg situl va uniform distribuit cu zone verzi.

 • - Din punct de vedere antropic obiectivul principal este aducerea in zona de furnizori de bunuri si servicii ce nu generează aglomerări, zgomot sau alte elemente de disconfort. Plantările propuse vor ecrana zgomotul străzii Drumul Taberei, contribuind la confort pe circulațiile existente către blocurile de locuințe pe care complexul le va deservi.

Punctul 4.4 :

 • - Analizând oferta de bunuri si servicii pe o raza de 450 m, se poate concluziona ca o parte din necesitățile imediate populației sunt acoperite de Complexul Comercial de la Drumul Taberei 32, pentru restul fiind necesara deplasarea la Piața Drumul Taberei si Complexul Favorit. Rezulta o cerere limitata pe categorii de bunuri si servicii cu nu sunt financiar bancare, farmaceutice, jocuri de noroc, sau de tip supermarket.

 • - Având in vedere aceste daterezultind ca este oportuna implementarea Scenariului B

5.3. Descrierea scenariului / opțiunii optime recomandate:
 • a) obținerea si amenajarea terenului:

 • - Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 257/26.10.2017 - notata in Cartea Funciara nr. 225667 cu încheierea nr. 6422/28.01.2019, Administrație Piețelor Sector 6 administrează Teren in suprafața de 1200 mp pentru care se folosește nr. 34 in strada Drumul Taberei sector 6 București, in vederea derulării activitatii specifice Administrației Piețelor.

 • - Teren liber de construcții.

 • - Amenajarea va consta in decopertarea si conservarea stratului vegetal si pregarirea pentru lucrările de construire. Ulterior construirii clădirilor si platformelor, se va amenaja spațiul verde.

 • b) asigurarea utilităților:

 • - Ulterior Obtierii Autorizatei de Construire se vor Obține Avizele de Racordare Conform Avizelor de Amplasament si se vor executa lucrările de racordare.

 • c) soluția tehnica, conținând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico economici propuși:

 • - Construirea a mai multor corpuri de clădiri care sa furnizeze (pentru spatii comerciale si. utilitati/functiuni conexe) o suprafața mai mica decât cea permisa prin reglementările de urbanism si șa. asigure un mediu construit mai puțin masiv, cu itinerariu exterior adecvat si pentru mobilier urban Samenajare peisagera.

 • - In ipoteza in care se propune un traseu itinerant printre construcții izolate si premeditat alese ca fiind patrate in plan pentru a evidenția caracterul insular, asa cum si terenul studiat se remarca la scara cartierului, edificabilul rezultat din retrageri permite amplasarea a 4 corpuri de clădire principale^ izolate la distante uniforme de 3m. si un corp secundar destinat grupurilor sanitare si incaperii de pubele.


  Sediul social: București, sector 6, str. tan Nona Otescu nr. 8

  SR EN ISO 5001:2015 Telefon: +4 021410 76 11; Fax: *4 021 41010 35


  SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: 140/ 25529 / 1993


  SR ISO 45001:2018


  Cod Unic de Înregistrare: RO 4903117

  E-maă: offae@Xrafcom.ro; Website: www.fr3fc0m.ro

  IBAN BANCA:

  RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCRED4T BANK- Suc. Victoria

  IBAN TREZORERIE:

  RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI


 • - Aceasta soluție generează 4 compartimente comerciale cu dimensiunile de 6.40x6.40=40.95 mp si un compartiment izolat spre est alocat grupurilor sanitare si încăperii de pubele, de 31.95 mp,

 • - In acest scenariu, din retragerile impuse prin Certificatul de Urbanism rezulta o suprafața edificata de 194.00 mp, ceea ce reprezintă 16.33% Procent de Ocupare a Terenului, sub reglementarea zonei M3 : POT 60 %. CUT 0.16, sub reglementarea zonei M3 : CUT 2.5.

 • - Sistemul Constructiv : Se opteaza pentru structura din otel - cadre contravantuite pe fundație (radier) din beton armat, :

 • - Elementele structurii metalice se vor uzina si se vor transporta/monta la șantier, urmând montarea inchiderilor din panouri isopan si tamplariei. Pe structura metalica, direct si pe structuri secundare se vor monta rigle cu rol de tratament de fațada si parasolar.

 • - Fundație de mica adâncime tip radier general, cu termoizolatie inserata sub sapa si finisaj interior ceramic.

 • - Cota pardoselii la nivel minim fata de cota platformei exterioare, fara prag proieminent, accesibila persoanelor cu handicap.

 • - Perimetral clădirilor se montează cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul platformei exterioare cu soclul (radierul) clădirilor.

 • - Tamplaria exterioara - pvc. Eficienta energetica ridicata (Uf=l,l W/m2k si Uw=0,79 W/m2k), cu geam tripan avand Ug=0,5 W/m2k se obține un coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k.

 • - Parasolare exterioare fixe pe ~ 50 % din suprafața vitrata, pentru a reduce efectul de sera dar a păstră si vitrine de expunere.

 • - Pereții interiori de compartimentare din spalatoare si grupuri sanitare se vor realiza din gips-carton 15 cm grosime - placare cu 2 foi de gips-carton rezistente la umezeala.

 • - Usi metalice cu tocuri metalice de tip tunel culoare alb.

 • - Invelitoare tabla cutata cu panta mica, atic pe coontur.

 • - Iluminarea cu plafoniere incastrate in plafonul suspendat, cu lumina tip led.

 • - Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul imobilului.

 • - Instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer.

 • - încălzitoare individuale a apei menajere alimentate electric.

 • - Instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere.

 • - Instalații de canalizare a apelor pluviale.

 • - Instalații de canalizare pentru preluarea condensului de la unitățile de aer condiționat.

 • - Rețele exterioare de canalizare menajera si a corpului de grupuri sanitare.

 • - Rețele exterioare de canalizare pluviala.

 • - Rnstalatie interioara de iluminat si prize.

 • - Corpuri de climatizare.

 • - Instalație exterioara de iluminat.

Instalații termice

Din punct de vedere funcțional se dorește climatizarea unor spatii comerciale cu regim de inaltime P. Necesarul de căldură a fost calculate conform cu STAS 1907/1,2-97.

încălzirea si racirea spațiilor interioare, la nivel de temperatură precizat în standarde (1907/2-97), se va realiza prin aparate de climatizare tip monosplit, cu o capacitate de 12000B.T.U, ce funcționează pe baza de freon R32.

Amplasarea unităților interioare s-a făcut deasupra ușilor.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP • riJr simtex


®                          Sediu? social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

H SR EN ISO 9001:2015 Telefon: +4 021410 76 11; Fax +4 021 410 10 35 SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: 140/ 25529 / 1993

F SR ISO 45001:2018 Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-maă: officeg&fraicorn.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

rf** «gr I RO89MIRO 0000 1379 5950 0901/LEI-PROCREWT BANK-Suc. Victoria w I ,BAN TREZORERIE:

SSB * ® ® 1 S RO74 TREZ 7005 O69X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNK1PIUI BUCUREȘTI

Climatizarea s-a realizat tinandu-se cont de necesarul termic al fiecărei incaperi.

Amplasarea unităților exterioare s-a realizat în exteriorul spatiilor comerciale, pe terasele acestora.

Condensul va fi preluat cu conducte din PP, si dirijat către lavoarele/spalatoarele din apropiere, prin intermediul unui sifon antimiros.

Instalații sanitare

Alimentarea cu apa potabila se va face de la branșamentul orășenesc printr-un cămin prevăzut cu contor de apa rece si vane de izolare.

Instalația de alimentare cu apa rece și caldă de consum, se va executa cu țevi din polipropilena tip PP-R, Pe - x sau similare.

Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 9 mm.

Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride tip MUPR0, HILTI sau similar.

Alimentarea cu apa calda se va face prin intermediul unor baterii monocomanda cu modul de incalzire instant al apei.

Instalații de stingere incendiu;

In conformitate cu prevederile Normativului PI 18/2-2013 si STAS 1478-90 si ținând cont de destinația si caracteristicile constructive ale clădirii nu sunt necesare instalații fixe pentru stingerea incendiilor, atat la interior cat si la exterior.

Instalația de canalizare menajera

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa la rețeaua publica de ape menajere uzate, printr-un cămin prevăzut cu clapeta de sens.

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Coloanele de canalizare menajera vor fi prelungite pana peste șarpanta, asigurând ventilația instalației de canalizare.

La toate trecerile prin învelitoare trebuie luate măsuri pentru a evita pătrunderea apelor din precipitații.

Ieșirea conductei pe acoperiș se va prelungi cu minimum 0,50 m, deasupra acoperișului, cu materiale rezistente la intemperii, iar gura de ieșire se va prevedea cu o căciulă protectoare, pentru a se evita pătrunderea corpurilor mari, care ar putea obtura secțiunea.

Amplasarea gurilor de ieșire pe acoperiș trebuie astfel făcută, încât gazele evacuate să nu influențeze negativ asupra ferestrelor amplasate în apropiere, a gurilor de aerisire sau a altor deschideri spre încăperile clădirii. Distanțele pe orizontală, dintre gurile de ventilație și deschideri, și înălțimile minime la care trebuie aduse gurile de ventilație, deasupra marginii superioare a deschiderii, sunt:______________________

Distanța orizontală [m]

1.0

1.0-2.0

2.0-3.0

3.0-4.0

4.0

înălțimea minimă [m]

1.5

1.3

1.0

0.7

0.5

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii si platforma betonata dintre construcțiile provizorii vor fi colectate printr-un sistem de jgeaburi/burlane/camine tip geiger si conducte, dirijate către canalizarea

oraseneasca.

Instalațiile se executa din :

 • - pentru instalațiile interioare de canalizare menajera ( peste cota 0.00 ) : tuburi si piese de legătură din PP (panta de montare conform STAS 1795);

 • - pentru conductele de legătură apa rece si calda ale obiectelor sanitare: tuburi si piese de legătură din polipropilena PP- R sau similara;

 • - pentru instalațiile exterioare de canalizare menajera ( sub cota 0.00 ) : tuburi si piese de legătură din PVC-K.G

Suprastructura


IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREWT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Corpul CI are 2 deschideri de 3.075m si 2 travei de 3.075m si inaltimea de 3.00 la cota plăcii terasei.

Corpul C2 are o deschidere de 3.075m si 3 travei de 3.075, 3.00 si 3.075m si inaltimea de 3.00 la cota plăcii terasei.

Sistemul structural pentru ambele corpuri este de tip cadre metalice pe 2 direcții ortogonale care se compun din:

Stâlpi de cadru din țeava patrata/rectangulara in combinație cu stâlpi cu secțiune compusa din țevi patrate solidarizate cu zăbrele din țeava patrata.

 • -   Grinzi perimetrele tip ferma care constituie in același tipn suportul pentru aticul terasei

 • -  Grinzi din profile laminate tip IPE ca grinzi secundare de planseu

Planseul suport al terasei este din beton armat turnat in cofraj metalic colaborant din tabla cutata trapezoidala. Toate imbinarile intre subansamblurile metalice uzinate se realizează cu sudura la șantier.

Prinderea stâlpilor in fundații se realizează cu șuruburi de ancoraj grupa 6.8.

Otelul folosit la structura metalica este de clasa S235

Infrastructura

Pentru ambele corpuri CI si C2 sistemul de fundare se compune dintr-o rețea de fundații continue ortogonale.

Grinda de fundație are secțiunea de 40x90cm si se toama pe un strat de egalizare de lOcm

Clasa betonului armat folosit in fundații este C25/30. Betonul de egalizare este C12/15. Barele de armatura sunt din BST500.

Placa suport a pardoselii parterului este din beton armat de lOcm grosime armata cu un strata de plasa sudata.

Masuri de Protecția Muncii

Pe parcursul lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 90/1996, cu privire la protecția muncii.

Executantul are obligația de a respecta toate normele de Protecția Muncii și P.S.I. în vigoare la data execuției.

Pe parcursul lucrărilor se va acorda o atenție deosebită următoarelor măsuri de tehnica securității muncii pentru lucrările de construcții-montaj:

E nu se vor executa săpături nesprijinite cu o adâncime mai mare de 1.5 m;

E este interzisă depozitarea pământului pe marginea săpăturilor, fără a păstra distanța de siguranță;

El este interzis accesul muncitorilor și personalului de supraveghere în incinta Șantierului fără cască de protecție;

El muncitorii care executa lucrările la înălțime vor fi echipați cu centuri de protecție;

E personalul care executa si supraveghează lucrările va fi instruit periodic conform legislației in vigoare. Se consideră că măsurile de protecție a muncii corespunzătoare lucrărilor prevăzute în documentație sunt utilizate curent de către executant și nu necesita norme noi pentru condiții speciale de lucru.

Calitatea lucrărilor

Beneficiarul Și constructorul vor asigură condițiile materiale Și tehnice necesare desfășurării fără întrerupere a lucrărilor ce ar putea prejudicia calitatea construcției.

Pe timpul executării lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a lucrărilor executate Și a materialelor depozitate pe Șantier prin adăpostirea Și asigurarea protecției acestora pe timpul cât lucrările sunt în curs de execuție sau oprite, până la recepționarea lor de către beneficiar.

Lucrările de execuție se vor realiză de către personal calificat atestat, condus în mod direct de către un inginer constructor cu atestare recunoscută în România pentru categoria de lucrări pe care o desfășoară.IBAN BANCA:

RO89 M1RO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDIT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea continuă a unui Șef de Șantier specializat pe acest domeniu de construcții iar verificările pe faze determinante: recepții calitative sau de lucrări ascunse se vor realiza de către o echipă formată conform specificațiilor din Programul de control al Calității.

Verificările se vor realiza în mod obligatoriu de către o comisie care are în componența un diriginte de Șantier atestat conform legislației din România.

 • d) probe tehnologice si teste.

Recepția lucrărilor de montaj utilaje si instalații se va efectua la următoarele etape :

 • - Recepția la terminarea lucrărilor.

 • - Recepția finala la expirarea perioadei de garanție, daca este prevăzută in contract.

 • - Recepția definitiva a obiectivelor de investiții, care se face la data convenita prin contract, intre investitor si executant si are drept scop confirmarea realizării performantelor tehnice proiectate.

Recepția lucrărilor de montaj dotări si instalații se face concomitent sau după recepția la terminarea lucrărilor de construcții.

Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute in contract, printr-un document scris, cnfirmat de către investitor. O copie de pe comunicare va fi transmisa, de către executant si reprezentantului investitorului pe șantier.

Investitorul va organiza inceperea recepției in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor si va comunica data stabilita.

 • a) membrilor comisiei de recepție.

 • b) executantului.

 • c) proiectantului.

Reprezentanții executantului, proiectantului, furnizorilor de utilaje si ai agentilor economici care au participat direct la realizarea obiectivului de investiții, nu pot face parte din comisia de recepție, aceștia avand calitatea de invitați.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

alindicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si.

respectiv, fara TVA, din care constructii-montai (C+M). in conformitate cu devizul general;

valoare

tva

val+tva

Total General

2104058.88

399771.19

2503830.07

Din Care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1771081.2

336505.43

2107586.63

blindicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si. după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

 • - Experiența operatorului (Administrația Sectorului 6) indica o suprafața maxima de 40 mp pentru un spațiu comercial, cu opțiunea de a fi modulata (fragmentata) in spatii de minim 10 mp.

 • - Aceste variatiuni sunt dictate de specificul comerțului desfasurat si de capacitatile comerciantilor.

 • - Se vor determina astfel numai spatii ce pot fi compartimentate in orice moment al existentei constructiei/constructiilor fara sa fie afectata funcționarea corecta a cailor de acces si evacuare si vizibilitatea oferita spatiilor la fațada.


CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TB» /

■■ M1^ EffițFg>1      LIX x*wvi;zt

RIJR SIMTEX            sriso 45001:20»

IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREMT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • - Considerând suprafața ocupata de pereții exteriori si de compartimentare ca ocupând 5% suplimentar fata de suprafețele propuse, se va lua in calcul o suprafața desfasurata pentru un singur modul studiat de 40.95 mp.

 • c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare. stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții:

Cheltuieli de exploatare :                                             =71516 lei/an

Venituri:                                                               = 182400 lei/an

Raportul Cost/Beneficiu (C/B)                                        = 0.392

didurata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata de execuție este reprezentata de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

In conformitate cu Legea calitatii lucrărilor in construcții nr. 10/1995 - inclusiv toate completările ulterioare, la intocmirea prezentului proiect s-a asigurat respectarea următoarelor criterii de performanta:

Cerința ..A”: rezistenta mecanica si stabilitate :

Categoria De Importanta: C - Importanta Normala, conform HGR nr.766/1997;

Clasa De Importanta: III - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor - P1001/2013.

Cerința ..B”: securitate la incendiu :

Imobilul nu se incadreaza in categoria de construcții si amenajari care se supun avizarii/autorizarii din punct de vedere al securității la incendiu, conform prevederilor anexei I, art. II, lit. a) a Hotărârii Guvernului României nr. 571 din 10 august 2016.

In acest sens a fost emis Avizul Inspectoratului Pentru Situații de Urgenta Bucuresti-Ilfov,

nr. 1356274/10.052019.

Investiția are uramatoarele particularitati

Nivelul De Stabilitate La Foc: V

Risc De Incendiu : Mare

Asigurata prin realizarea criteriilor de performajnte generale determinate de normele in vigoare si anume:

 • - Normativ P 118-1/2013

 • - Manual privind exemplificări, detalieri si soluții de aplicare a prevederilor PI 18/99.

Siguranța la foc a construcțiilor MP 008-2002.

 • - N94 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru unitățile din ramura Ministerului Sanatatii.

In proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului, precum si materiale de prima intervenție necesare localizării si stingerii eventualelor incendii declanșate din alte motive.

Clădirea constituie compartiment unic de incendiu, cu o suprafața construita la sol de 195.75 mp. Construcția este amplasata respectând prevederile de la pct. 2.2.2/P 118-99.

Elementele de construcție indeplinesc condițiile stabilite in tab.2.1.9. si tab. 4.2.105. din PI 18-99.

Accesul autospecialelor la clădiri este asigurat direct pe o latura, prin intermediul platformei betonate de acces auto ce deservește si centrul Comercial de la Adresa Drumul Taberei 32.IBAN BANCA:

RO89 MIRO 0000 1379 59500901/ LEI - PROCREDCT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie intoarcerii hidro si termoizolatiei la atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul clădirilor.

Perimetral clădirilor se montează trotuare de garda cu dop de sigilare din mastic de bitum la contactul cu soclul.

Asigurarea izolării termice nu este realizabil corespunzător pentru realizarea unui consum mic de energie pentru incalzire, datorita obligativității suprafețelor vitrate pe maximum de suprafața. Se va compensa cu tamplarie si geam termopan avand coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k.

Cerința ..C”: igiena, sanatate si mediu înconjurător :

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire), astfel:

 • - iluminatul natural se asigura prin suprafețele de ferestre cu parapet O.OOm si înalte pana la cota grinzii exterioare.

 • - iluminatul artificial este prevăzut cu lumini generale montate in plafonul casetat.

 • - sunt prevăzute grupuri sanitare dimensionate corespunzător pentru asigurarea necesarului; ventilarea acestora se face in mod natural si mecanizat.

 • - protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentala s-a asigurat prin legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si nivelele de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

 • - incalzirea si apa calda menajera sunt asigurate prin încălzitoare instant electrice montate in încăperile sanitare. Nu se prevede racordarea la rețeaua de Gaz.

 • - cerințele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, ușor de intretinut, care nu atrag praful.

 • - condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

 • - apele uzate menajere si apele pluviale sunt evacuate la rețeaua publica de canalizare

Pentru igiena s-au prevăzut:

 • - elemente comode pentru acționarea manuala a aparatelor electrice;

 • - masuri constructive corespunzătoare pentru întreținerea instalațiilor (montaj aparent si in plafoanele false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, aparataj izolat, etc.).

 • - dotare cu materiale corespunzătoare de curățenie.

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat următoarele masuri:

 • - prevederea iluminatului fluorescent in spatiile comune, spatiile tehnice, parcaje, spatiile comerciale, etc), care asigura

 • - nivelul mediu de iluminare pe planul de lucru corespunzător activitatii si destinației spațiului

 • - un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare

 • - un grad de luminanta corespunzător fiecărui loc de munca, cat si a unei distribuții optime a luminantei in câmpul vizual

 • - prevederea da materiale cu grad redus de poluare, atat in funcționarea normala, cat si in caz de avarie, incendiu, etc.

Suprafețele vitrate vor respecta cerințele normativului NP010/97 iar iluminarea naturala/artificiala artificiala vor respecta cerința nr 4.4.5.1.4 din NP010/97 privind factorii de uniformitate a luminii.


1BAN BANCA.

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDfT BANK- Suc Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Instalațiile sanitare sunt proiectate si vor fi executate astfel incat sa nu reprezinte, pe intregul lor ciclu de viata, o amenințare pentru igiena sau pentru sanatatea si siguranța lucratorilor, a utilizatorilor sau a vecinilor, nici sa exercite un impact exagerat de mare asupra calitatii mediului sau a climei pe intregul lor ciclu de viata, in cursul construirii, utilizării, demolării

Protecția impotriva radiațiilor:

Activitățile desfășurate in incinta si in interiorul imobilului proiectat, precum si instalațiile si echipamentele aferente acestuia nu reprezintă surse de radiații.

împotriva radiațiilor solare, in condițiile de vitrare in procent mare, se prevăd parasolare pe fațada. Protecția solului si a subsolului

Apele pluviale sunt deversate la canalizarea publica.

Gospodărirea deșeurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deșeuri menajere care nu prezintă potențial nociv pentru zona. Deseurile vor fi colectate in europubele si ridicate de către o unitate de salubritate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe durata lucrărilor de execuție constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot) si incadrarea lucrărilor in standardele si legislația existenta.

Se va urmări menținerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88 respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

Depozitarea materialelor de construcție se va face numai in limitele terenului detinut de titular.

Lucrările de construcție vor fi executate de unitati specializate, autorizate in conformitate cu Legea Nr. 137/ 1995.

Cerința ,J)”: siguranța in exploatare:

Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in vigoare, fara a se limita la acestea.

Siguranța la circulația pietonala:

 • • la exterior

 • - ușile exterioare nu au praguri.

 • - se va prevedea iluminat adecvat pe traseele de circulație din jurul clădirilor si in zonele acceselor.

 • - aleile si circulațiile pietonale vor fi executate din materiale care nu permit alunecarea si accidentarea persoanelor, chiar si inconditii de umiditate.

 • - pe traseele de circulație pietonale nu sunt prevăzute denivelări mai mari de 2,5cm, iar grătarele vor avea gratare cu orificii de max.l,5cm.

 • - pe traseele de circulație nu sunt usi sau ferestre care se deschid către exterior, pentru a se evita lovirea de obstacole.

 • - pe tot parcursul pietonal se asigura inaltimi de trecere de minim 2,1 Om.

 • - accesele sunt protejate contra intemperiilor cu copertine.

 • • la interior

 • - ușile interioare nu au praguri.

 • - ușile coridoarelor se deschid in sensul ieșirii din clădire (grupuri sanitare).

 • - pardoselile sunt antiderapante si rezistente la uzura si intretinere.

 • - pereții de pe caile de evacuare sunt plani, netezi, fara asperitati.

 • - masuri de protecție a utilizatorilor la șocurile electrice prin atingere directa si indirecta.


Sediul social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

Telefon: *4 021410 76 11; Fax *4 021410 10 35

Nf. de Inreg. in Reg. Comerțului: >40/ 25529 / 1993

Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-matl: crffice@Hraicom.ro; Website: www.fraicom.ro

IBAN BANCA

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LH - PROCREWT BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Cerința ,.E”: protecția împotriva zgomotului:

Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de „Normele Tehnice de izolare fonica", nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45).

Închiderile exterioare asigura un confort acustic ce se incadreaza in prescripțiile normativelor in vigoare.

Funcțiunile clădirii nu sunt generatoare de zgomote perturbatoare.

Activitățile desf. in incinta si in interiorul imobilului proiectat nu reprezintă surse de zgomot si vibrații.

In proiectare, la alegerea echipamentelor si instalațiilor s-au luat următoarele masuri: prevederea de aparate electrice care nu depasesc in funcționare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, când acestea nu funcționează.

Cerința ..F”: economie de energie si izolare termica :

Pereții exteriori de inchidere se vor realiza din tamplarie de aluminiu Eficienta energetica ridicata (Uf= 1,1 W/m2k si Uw=0,79 W/m2k), cu geam tripan avand Ug=0,5 W/m2k se obține un coeficient de izolare termica Uw=0,79 W/m2k.

Invelitoarea este de tip terasa necirculabila si are următoarea alcătuire: Protecție hidroizolatie - pietriș alb, hidroizolatie - membrana epdm, sapa de protecție, termoizolatie polisitren extrudat EPS 200-10 cm, bariera de vapori, strat de difuzize, beton de panta, cofraj pierdut din tabla cutata.

Se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atice. Se va acorda atentie intoarcerii hidro si termoizolatiei la atice pentru prevenirea infiltrațiilor.

Accesul pe terasa necirculabila se va face doar ocazional, cu scări mobile, inaltimile si conformația aticurilor clădirilor permițând sprijinirea. Va fi permis accesul pe terasa numai persoanelor calificate si instruite in acest sens, prin grija beneficiarului.

Colectarea apelor de pe invelitoare se va face prin intermediul unui sistem gravitațional alcătuit din receptori, coloane verticale, colectoare orizontale. Coloanele, executate din PVC, se vor poza in ghene, la interiorul clădirilor.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Proiectul va fi finanțat integral din bugetul Administrației Piețelor a Sectorului 6.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme.

6.1 .Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire, (atașat in anexa).

 • 6.2. Extras de carte funciara, (atașate in anexa)

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica. (atașate in anexa).

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților, (atașate in anexa).

Aviz Apa Nova

Aviz Distrigaz Sud

Aviz Enel

Aviz Telekom

Aviz Radet

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, (atașat in anexa).

® com icnanni.'iMc Sediul social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu m. 8

CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP

*                                  <. "?r' cp»     i4Wi.£i

RI^R SIMTEX            SR ISO 45001:2018


'? EN 50 9001:2015 Telefon: +4 021410 76 11; Fax +4 021410 10 35

14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: MO/ 25529 / 1993

“                   | Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-maă: crfftce@fraicom.ro; Website: rnvw.f raicom.ro

I BAN BANCA:

ROB9 MtRO 0000 1379 5950 0901/ LEI - PROCREDH BANK- Suc. Victoria IBAN TREZORERIE.

RO74 TREZ 7005 O69X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice :

Aviz Securitate la Incendiu

Certificat de adresa poștala

7. Implementarea investiției.

7.1.Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Administrația Piețelor Sectorului 6 in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va numi echipa de implementare a proiectului astfel incat proiectul sa fie implementat in condiții optime.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de implementarea a proiectului va de 12 luni si va cuprinde activitatile detaliate la capitolul 3.5:

7.3.Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

Obiectivul de investiție va fi administrat de Primăria Sectorului 6 prin intermediul Administrației Piețelor Sectorului 6.

 • 7.4.Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Membrii echipei de management vor fi atent selecționați astfel incat obiectivul de investiție sa fie realizat in cele mai bune condiții.

8. Concluzii si recomandări.

Investiția pentru realizarea obiectivului "Construcții Comerciale Parter București, sect. 6, str. Drumul Taberei nr. 34A" este:

 • - oportuna, întrucât răspunde unor nevoi reale de furnizare de bunuri si servicii, atat ca amplasare (proximitatea locuințelor colective),

 • - fezabila, astfel cum arata si analiza economica,

 • - adaptata nevoilor locului si realizata conform prevederilor si normelor tehnice specifice.Sediul social: București, sector 6, str. Ion Nona Otescu nr. 8

SR EN ISO 9001:2015 Telefon: +4 021410 76 11; Fax: *4 021410 10 35

SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: >40/ 25529 / 1993 SR ISO 45001:2018


Cod Unic de înregistrare: RO 49GS117

Email: offtce@frawm.ro; Website: www.fraicom.ro

IBAN BANCA

RO89 MIRO 0000 1379 5950 0901/ LB - PROCREDCT BANK- Suc. Victoria

IBAN TREZORERIE:

RO74 TREZ 7005 069X XXOO 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

B. Piese Desenate

Arhitectura:

a 01 - Plan de încadrare in zona a 02 - Plan de Amplasament a 03 - Plan Parter

a 04 - Plan Invelitori (terase)

a 05 - Secțiune Transversala

a 06 - Secțiune Longitudinala

a 07 - Fațada Sud

a 08 - Fațada Vest

a 09 - Fațada Nord

a 10 - Fațada Est

a 11 - Ilustrare Soluție

a 12 - Ilustrare Soluție

Structura

r 01 - Plan Amplasament Fundații

r 02 - Plan Fundații corp CI

r 03 - Plan Fundații corp C2

r 04 - Detalii Fundații corpuri CI, C2 r 05 - Structura Metalica corp CI

r 06 - Structurametalica corp C2

Instalații

ie 01 - Instalații Electrice - Plan Parter

ie 02 - Instalații Electrice - Plan Priza de Pamant

iet 01 - Instalații Electrice - Schema Monofilara Tablouri Electrice is 01 - Instalații Sanitare - Plan Parter

is 02 - Instalații Sanitare - Rețele Exterioare

it 01 - Instalații Termice - Plan Parter

Anexa 1

Deviz General

Deviz Pe ObiecteSediul social: București, sector 6, str. ton Nona Otescu nr. 8

SR EN ISO 9001:2015 Telefon: «1021410 7611; Fax: +4 02141010 35

SR EN ISO 14001:2015 Nr. de Inreg. in Reg. Comerțului: >40/ 25529 / 1993 SR ISO 45001:2018 Cod Unic de înregistrare: RO 4903117

E-maă: officesMrakom.ro; Website: www.frakom.ro

IBAN BANCA:

MB I     RO89 M1RO 0000 1379 5950 0901/LEI - PROCREDiT BANK-Suc. Victoria

K P I     IBAN TREZORERIE:

® Bl® A074 TREZ 7005 069X XX00 2713 - A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Anexa 2

Certificat de Urbanism 335/27T din 06.03.2019 Emis de către Primăria sectorului 6

Aviz Enel - 261066515/03.04.2019,

Aviz Apa Nova - RG 91904613; S6-19511656/25.03.2019

Aviz Distrigaz Sud - aviz 313812135/05.04.2019

Aviz Telekom - 100/05/03.01/0963

Aviz Radet - aviz 22121/10.04.2019

Aviz Inspectoratul Pentru Situații de Urgenta Bucuresti-Ilfov, nr. 1356274/10.052019.

Certificat Atribuiere Număr Postai - Primăria Municipiului București

Anexa 3

Studiu Geotehnic

Studiu Topografic