Hotărârea nr. 170/2019

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


i ®


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6

al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 772/22.05.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 al anului 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 2019, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 2019, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 1 al anului 2019, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 170

Data: 27.06.2019București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI Bl -URESTI

Formular: 11/01


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2019

cod 20                       iej

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

872 873 000

193 434</97

629 976 721

330 804 400

299 172 321

206 937 046

2 155 457

420 884 218

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

769 372 000

160 394 346

583 434 021

330 804 400

252 629 621

160 394 346

2 155 457

420 884 218

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

811 575 000

186 711 499

623 253 423

330 804 400

292 449 023

200 213 748

2 155 457

420 884 218

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785 428 000

181 303 781

576 822 628

285 804 599

291 018 029

194 806 030

2 038 183

379 978 415

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535 934 000

42 218 434

42 218 434

0

42 218 434

42 218 434

0

0

A 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de Ia agenții economici

01.02.01

0

0

0

oi

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

535 934 000

42 218 434

42 218 434

0

42 218 434

42 218 434

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

535 934 000

42 218 434

42 218 434

0

42 218 434

42 218 434

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219 000

42 218 434

42 218 434

0

42 218 434

42 218 434

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493 715 000

0

0

0

0

0

0

0

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147.001.000

81.170.479

374.001.070

210.775.054

163.226.016

81.170.479

1.213.885

291.616.706

Impozite și taxe pe proprietate

(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

147.001.000

81.170.479

374.001.070

210.775.054

163.226.016

81.170.479

1.213.885

291.616.706

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.000.000

70.660.886

341.520.445

195.113.956

146.406.489

70.660.886

966.012

269.893.547

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32.000.000

20.245.732

39.743.900

11.927.081

27.816.819

20.245.732

949.686

18.548.482

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90.000.000

50.415.154

301.776.545

183.186.875

118.589.670

50.415.154

16.326

251.345.065

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13.001.000

6.772.348

24.165.204

11.568.653

12.596.551

6.772.348

178.819

17.214.037

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4.000.000

2.514.652

7.092.020

3.644.556

3.447.464

2.514.652

175.011

4.402.357

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9.000.000

4.257.696

17.073.184

7.924.097

9.149.087

4.257.696

3.808

12.811.680

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

0

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9.500.000

2.240.383

4.283.555

2.189.242

2.094.313

2.240.383

23.551

2.019.621

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.500.000

1.496.862

4.031.866

1.903.203

2.128.663

1.496.862

45.503

2.489.501

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

90.195.000

53.267.856

129.779.549

51.243.778

78.535.771

66.770.105

757.198

62.252.246

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42.243.000

32.865.249

46.367.498

0

46.367.498

46.367.498

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

29.619.000

29.619.000

43.121.249

0

43.121.249

43.121.249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.624.000

3.246.249

3.246.249

0

3.246.249

3.246.249

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2.000

1.950

9.174

9.089

85

1.950

0

7.224

Taxe hoteliere

12.02.07

2.000

1.950

9.174

9.089

85

1.950

0

7.224

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950.000

277.104

6.822.189

6.488.200

333.989

277.104

0

6.545.085

Impozit pe spectacole

15.02.01

950.000

277.104

6.822.189

6.488.200

333.989

277.104

0

6.545.085

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47.000.000

20.123.553

76.580.688

44.746.489

31.834.199

20.123.553

757.198

55.699.937

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.000.000

18.545.112

75.002.247

44.746.489

30.255.758

18.545.112

757.198

55.699.937

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18.000.000

11.690.756

35.302.272

18.278.094

17.024.178

11.690.756

692.280

22.919.236

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14.000.000

6.854.356

39.699.975

26.468.395

13.231.580

6.854.356

64.918

32.780.701

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

15.000.000

1.578.441

1.578.441

0

1.578.441

1.578.441

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298.000

4.647.012

30.823.575

23.785.767

7.037.808

4.647.012

67.100

26.109.463

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298.000

4.647.012

30.823.575

23.785.767

7.037.808

4.647.012

67.100

26.109.463

Alte impozite și taxe

18.02.50

12.298.000

4.647.012

30.823.575

23.785.767

7.037.808

4.647.012

67.100

26.109.463

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26.147.000

5.407.718

46.430.795

44.999.801

1.430.994

5.407.718

117.274

40.905.803

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24.247.000

5.040.429

46.063.506

44.999.801

1.063.705

5.040.429

117.274

40.905.803

Venituri din prestări de servicii și alte activități

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+

33.02

301.000

5.910

121.777

115.867

5.910

5.910

7.555

108.312

33V.e0n2i.t5u0r)i din prestări de servicii

33.02.08

300.000

5.910

5.910

0

5.910

5.910

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

0

115.867

115.867

0

0

7.555

108.312

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81.000

19.206

19.706

0

19.706

19.206

500

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23.000

4.016

4.016

0

4.016

4.016

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58.000

15.190

15.690

0

15.690

15.190

500

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515.000

4.735.502

45.410.044

44.635.185

774.859

4.735.502

108.645

40.565.897

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500.000

4.735.502

45.405.044

44.630.185

774.859

4.735.502

108.645

40.560.897

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500.000

4.735.502

45.405.044

44.630.185

774.859

4.735.502

108.645

40.560.897

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

2.350.000

279.811

511.979

248.749

263.230

279.811

574

231.594

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

4.527

4.527

0

4.527

4.527

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2.300.000

275.284

507.452

248.749

258.703

275.284

574

231.594

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-107.642.000

-5.845.100

-5.845.100

0

-5.845.100

-5.845.100

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

107.642.000

5.845.100

5.845.100

0

5.845.100

5.845.100

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.000

5.859

5.859

0

5.859

5.859

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40.000

5.859

5.859

0

5.859

5.859

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.000

5.859

5.859

0

5.859

5.859

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

6.542.237

6.542.237

0

6.542.237

6.542.237

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

6.542.237

6.542.237

0

6.542.237

6.542.237

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

6.542.237

6.542.237

0

6.542.237

6.542.237

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

(Dciosdp.o4n1i.b0i2li.t0ă5ți.0r1ez+e4r1v.a0t2e.0p5e.n0t2ru) plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

dDeisfpuonncitbioilnitaărței rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea ,1.,

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

59.643.000

122.652

122.652

0

122.652

122.652

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

59.643.000

122.652

122.652

0

122.652

122.652

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+

42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

59.643.000

122.652

122.652

0

122.652

122.652

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

cSuulbtuvreanlțeii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate      (cod 42.02.18.01

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

lSau4b2v.e0n2ț.i1i 8d.i0n3v)eniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

poFsitnaadnețraarreea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093.000

110.828

110.828

0

110.828

110.828

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

56.550.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

56.550.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

sSoucbivaelenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2.000.000

11.824

11.824

0

11.824

11.824

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2S0u1m4e-a2lo0c2a0te din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la

n/iA

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

4S5u.m02e.p0r7i.m04it)e în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

(cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

(cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

1.615.000

52.550

52.550

0

52.550

52.550

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

1.615.000

52.550

52.550

0

52.550

52.550

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53.000

52.550

52.550

0

52.550

52.550

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

761.576.000

180.977.227

617.519.151

330.804.400

286.714.751

194.479.476

2.155.457

420.884.218

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

769.332.000

153.846.250

576.885.925

330.804.400

246.081.525

153.846.250

2.155.457

420.884.218

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

703.933.000

180.866.399

617.408.323

330.804.400

286.603.923

194.368.648

2.155.457

420.884.218

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785.428.000

181.303.781

576.822.628

285.804.599

291.018.029

194.806.030

2.038.183

379.978.415

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535.934.000

42.218.434

42.218.434

0

42.218.434

42.218.434

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

535.934.000

42.218.434

42.218.434

0

42.218.434

42.218.434

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

535.934.000

42.218.434

42.218.434

0

42.218.434

42.218.434

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42.219.000

42.218.434

42.218.434

42.218.434

42.218.434

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493.715.000

0

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147.001.000

81.170.479

374.001.070

210.775.054

163.226.016

81.170.479

1.213.885

291.616.706

Impozite și taxe pe proprietate

(cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)

07.02

147.001.000

81.170.479

374.001.070

210.775.054

163.226.016

81.170.479

1.213.885

291.616.706

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.000.000

70.660.886

341.520.445

195.113.956

146.406.489

70.660.886

966.012

269.893.547

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32.000.000

20.245.732

39.743.900

11.927.081

27.816.819

20.245.732

949.686

18.548.482

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90.000.000

50.415.154

301.776.545

183.186.875

118.589.670

50.415.154

16.326

251.345.065

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13.001.000

6.772.348

24.165.204

11.568.653

12.596.551

6.772.348

178.819

17.214.037

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4.000.000

2.514.652

7.092.020

3.644.556

3.447.464

2.514.652

175.011

4.402.357

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9.000.000

4.257.696

17.073.184

7.924.097

9.149.087

4.257.696

3.808

12.811.680

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9.500.000

2.240.383

4.283.555

2.189.242

2.094.313

2.240.383

23.551

2.019.621

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.500.000

1.496.862

4.031.866

1.903.203

2.128.663

1.496.862

45.503

2.489.501

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

90.195.000

53.267.856

129.779.549

51.243.778

78.535.771

66.770.105

757.198

62.252.246

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42.243.000

32.865.249

46.367.498

0

46.367.498

46.367.498

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

29.619.000

29.619.000

43.121.249

43.121.249

43.121.249

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.624.000

3.246.249

3.246.249

3.246.249

3.246.249

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2.000

1.950

9.174

9.089

85

1.950

0

7.224

Taxe hoteliere

12.02.07

2.000

1.950

9.174

9.089

85

1.950

0

7.224

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950.000

277.104

6.822.189

6.488.200

333.989

277.104

0

6.545.085

Impozit pe spectacole

15.02.01

950.000

277.104

6.822.189

6.488.200

333.989

277.104

0

6.545.085

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47.000.000

20.123.553

76.580.688

44.746.489

31.834.199

20.123.553

757.198

55.699.937

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.000.000

18.545.112

75.002.247

44.746.489

30.255.758

18.545.112

757.198

55.699.937

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18.000.000

11.690.756

35.302.272

18.278.094

17.024.178

11.690.756

692.280

22.919.236

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14.000.000

6.854.356

39.699.975

26.468.395

13.231.580

6.854.356

64.918

32.780.701

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

15.000.000

1.578.441

1.578.441

0

1.578.441

1.578.441

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298.000

4.647.012

30.823.575

23.785.767

7.037.808

4.647.012

67.100

26.109.463

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298.000

4.647.012

30.823.575

23.785.767

7.037.808

4.647.012

67.100

26.109.463

Alte impozite și taxe

18.02.50

12.298.000

4.647.012

30.823.575

23.785.767

7.037.808

4.647.012

67.100

26.109.463

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-81.495.000

-437.382

40.585.695

44.999.801

-4.414.106

-437.382

117.274

40.905.803

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1.900.000

367.289

367.289

0

367.289

367.289

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII               (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-83.395.000

-804.671

40.218.406

44.999.801

-4.781.395

-804.671

117.274

40.905.803

Venituri din prestări de servicii și alte activități             (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

301.000

5.910

121.777

115.867

5.910

5.910

7.555

108.312

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300.000

5.910

5.910

0

5.910

5.910

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

0

115.867

115.867

0

0

7.555

108.312

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81.000

19.206

19.706

0

19.706

19.206

500

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23.000

4.016

4.016

0

4.016

4.016

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58.000

15.190

15.690

0

15.690

15.190

500

0

Amenzi, penalități și confiscări                           (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515.000

4.735.502

45.410.044

44.635.185

774.859

4.735.502

108.645

40.565.897

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500.000

4.735.502

45.405.044

44.630.185

774.859

4.735.502

108.645

40.560.897

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500.000

4.735.502

45.405.044

44.630.185

774.859

4.735.502

108.645

40.560.897

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5.000

5.000

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

2.350.000

279.811

511.979

248.749

263.230

279.811

574

231.594

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

4.527

4.527

0

4.527

4.527

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2.300.000

275.284

507.452

248.749

258.703

275.284

574

231.594

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile           (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-107.642.000

-5.845.100

-5.845.100

0

-5.845.100

-5.845.100

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-107.642.000

-5.845.100

-5.845.100

-5.845.100

-5.845.100

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate          (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

57.643.000

110.828

110.828

0

110.828

110.828

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

57.643.000

110.828

110.828

0

110.828

110.828

0

0

Subvenții de la bugetul de stat                           (cod

42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

42.02

57.643.000

110.828

110.828

0

110.828

110.828

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093.000

110.828

110.828

110.828

110.828

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

56.550.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

56.550.000

0

0

0

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la alte administrații                         (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

111.297.000

12.457.570

12.457.570

0

12.457.570

12.457.570

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

40.000

6.548.096

6.548.096

0

6.548.096

6.548.096

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

107.642.000

5.845.100

5.845.100

0

5.845.100

5.845.100

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

107.642.000

5.845.100

5.845.100

0

5.845.100

5.845.100

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 36.02+37.02)

00.14

107.642.000

5.845.100

5.845.100

0

5.845.100

5.845.100

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                  (cod

37.02.04+37.02.05)

37.02

107.642.000

5.845.100

5.845.100

0

5.845.100

5.845.100

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

107.642.000

5.845.100

5.845.100

5.845.100

5.845.100

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40.000

5.859

5.859

0

5.859

5.859

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40.000

5.859

5.859

0

5.859

5.859

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40.000

5.859

5.859

5.859

5.859

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

6.542.237

6.542.237

0

6.542.237

6.542.237

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

6.542.237

6.542.237

0

6.542.237

6.542.237

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

6.542.237

6.542.237

0

6.542.237

6.542.237

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.000.000

11.824

11.824

0

11.824

11.824

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

2.000.000

11.824

11.824

0

11.824

11.824

0

0

Subvenții de la bugetul de stat                       (cod

42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+

42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+

42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

2.000.000

11.824

11.824

0

11.824

11.824

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate        (cod 42.02.18.01

la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național                                           ( cod

42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2.000.000

11.824

11.824

11.824

11.824

0

Subvenții de la alte administrații                         (cod

43.02.28+43.02.29+43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală            (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare                (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat         (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013      (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

1.615.000

52.550

52.550

0

52.550

52.550

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

1.615.000

52.550

52.550

0

52.550

52.550

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562.000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53.000

52.550

52.550

52.550

52.550

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


Prefinanțare

48.02.12.03

-

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Unitatea admimstrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Formular:      | 11/01      |CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE la data de 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

bugetare inițiale

bugetare definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

882 601 000

158 440 458

160 407 351

160 407 351

158 339 445

2 067 906

0

Partea I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

155 372 000

25 430 328

27 498 234

27 498 234

25 430 328

2 067 906

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

87 086 000

18 589 869

20 657 775

20 657 775

18 589 869

2 067 906

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

87 086 000

18 589 869

20 657 775

20 657 775

18 589 869

2 067 906

Autorități executive

51.02.01.03

0

87 086 000

18 589 869

20 657 775

20 657 775

18 589 869

2 067 906

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

8 000 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

2 000 000

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6 000 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

60 286 000

5 190 459

5 190 459

5 190 459

5 190 459

0

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

37 600 000

9 237 102

9 237 102

9 237 102

9 237 102

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

400 000

80 722

80 722

80 722

80 722

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

400 000

80 722

80 722

80 722

80 722

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

37 200 000

9 156 380

9 156 380

9 156 380

9 156 380

0

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 000 000

9 154 000

9 154 000

9 154 000

9 154 000

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

37 000 000

9 154 000

9 154 000

9 154 000

9 154 000

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200 000

2 380

2 380

2 380

2 380

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a IlI-a CHEL TUI ELI SOCIAL-CUL TURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

434 413 000

89 335 751

89 234 738

89 234 738

89 234 738

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

127 235 000

24 549 964

24 448 951

24 448 951

24 448 951

0

Din total capitol:         ;

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

52 731 000

11 159 016

11 063 503

11 063 503

11 063 503

0

| învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

28 192 000

5 515 364

5 419 851

5 419 851

5 419 851

0

| Învatamânt primar

65.02.03.02

0

24.539.000

5.643.652

5.643.652

5.643.652

5.643.652

0

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

41.211.000

9.468.214

9.462.714

9.462.714

9.462.714

0

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

22.166.000

4.561.327

4.561.327

4.561.327

4.561.327

0

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

19.045.000

4.906.887

4.901.387

4.901.387

4.901.387

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

185.000

39.910

39.910

39.910

39.910

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.432.000

551.103

551.103

551.103

551.103

0

| Învatamânt special

65.02.07.04

0

2.432.000

551.103

551.103

551.103

551.103

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

18.052.000

3.331.721

3.331.721

3.331.721

3.331.721

0

| Scoala dupa scoala

65.02.12.01

18.052.000

3.331.721

3.331.721

3.331.721

3.331.721

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

12.624.000

0

0

0

0

0

1

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

102.178.000

16.407.877

16.407.877

16.407.877

16.407.877

0

Din total capitol:        |

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

90.178.000

15.200.377

15.200.377

15.200.377

15.200.377

0

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

90.178.000

15.200.377

15.200.377

15.200.377

15.200.377

0

Servicii religioase

67.02.06

0

2.000.000

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

10.000.000

1.207.500

1.207.500

1.207.500

1.207.500

0

1

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

205.000.000

48.377.910

48.377.910

48.377.910

48.377.910

0

Din total capitol:        |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

11.575.000

2.558.964

2.558.964

2.558.964

2.558.964

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

68.198.000

17.480.087

17.480.087

17.480.087

17.480.087

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

68.198.000

17.480.087

17.480.087

17.480.087

17.480.087

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

29.761.000

7.829.349

7.829.349

7.829.349

7.829.349

0

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe                |

68.02.11

0

22.001.000

5.075.859

5.075.859

5.075.859

5.075.859

0

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

10.550.000

1.629.344

1.629.344

1.629.344

1.629.344

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.000.000

387.601

387.601

387.601

387.601

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

2.000.000

387.601

387.601

387.601

387.601

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

60.915.000

13.416.706

13.416.706

13.416.706

13.416.706

0

1

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

160.084.000

26.829.752

26.829.752

26.829.752

26.829.752

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

64.965.000

11.971.721

11.971.721

11.971.721

11.971.721

0

Din total capitol:        |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

40.463.000

5.030.689

5.030.689

5.030.689

5.030.689

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

10.163.000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

30.300.000

5.030.689

5.030.689

5.030.689

5.030.689

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

117.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

117.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

24.385.000

6.936.032

6.936.032

6.936.032

6.936.032

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

95.119.000

14.858.031

14.858.031

14.858.031

14.858.031

0

Din total capitol:        |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

95.000.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

0

Salubritate

74.02.05.01

0

95.000.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

119.000

8.031

8.031

8.031

8.031

0

1

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

95.132.000

7.607.525

7.607.525

7.607.525

7.607.525

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

95.132.000

7.607.525

7.607.525

7.607.525

7.607.525

0

Din total capitol:        |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

95.132.000

7.607.525

7.607.525

7.607.525

7.607.525

0

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

95.132.000

7.607.525

7.607.525

7.607.525

7.607.525

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE        |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)   (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018

1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 5O.02+59.02+63.02+69.O2+79.02)

49.02

0

705.026.000

149.692.902

151.527.795

151.527.795

149.591.889

1.935.906

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

136.603.000

25.003.352

26.939.258

26.939.258

25.003.352

1.935.906

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

68.317.000

18.162.893

20.098.799

20.098.799

18.162.893

1.935.906

Din total capitol:        |

Autoritati executive si

legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

68.317.000

18.162.893

20.098.799

20.098.799

18.162.893

1.935.906

Autorități executive

51.02.01.03

68.317.000

18.162.893

20.098.799

20.098.799

18.162.893

1.935.906

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

8.000.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

0

Din total capitol:        |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

2.000.000

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.000.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

1

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

60.286.000

5.190.459

5.190.459

5.190.459

5.190.459

0

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56. 02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

37.397.000

9.237.102

9.237.102

9.237.102

9.237.102

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

197.000

80.722

80.722

80.722

80.722

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

197.000

80.722

80.722

80.722

80.722

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

37.200.000

9.156.380

9.156.380

9.156.380

9.156.380

0

Din total capitol:        |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37.000.000

9.154.000

9.154.000

9.154.000

9.154.000

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

37.000.000

9.154.000

9.154.000

9.154.000

9.154.000

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200.000

2.380

2.380

2.380

2.380

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

384.791.000

87.905.696

87.804.683

87.804.683

87.804.683

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

106.418.000

24.019.660

23.918.647

23.918.647

23.918.647

0

Din total capitol:        |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

36.149.000

10.749.543

10.654.030

10.654.030

10.654.030

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

14.419.000

5.151.339

5.055.826

5.055.826

5.055.826

0

Învatamânt primar

65.02.03.02

21.730.000

5.598.204

5.598.204

5.598.204

5.598.204

0

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

36.988.000

9.359.283

9.353.783

9.353.783

9.353.783

0

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

20.672.000

4.527.284

4.527.284

4.527.284

4.527.284

0

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

16.316.000

4.831.999

4.826.499

4.826.499

4.826.499

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

185.000

39.910

39.910

39.910

39.910

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.420.000

539.203

539.203

539.203

539.203

0

| Învatamânt special

65.02.07.04

2.420.000

539.203

539.203

539.203

539.203

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

18.052.000

3.331.721

3.331.721

3.331.721

3.331.721

0

| Scoala dupa scoala

65.02.12.01

18.052.000

3.331.721

3.331.721

3.331.721

3.331.721

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

12.624.000

0

0

0

0

0

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

77.443.000

15.508.126

15.508.126

15.508.126

15.508.126

0

Din total capitol:        |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

|Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

65.443.000

14.300.626

14.300.626

14.300.626

14.300.626

0

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

65.443.000

14.300.626

14.300.626

14.300.626

14.300.626

0

Servicii religioase

67.02.06

2.000.000

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000.000

1.207.500

1.207.500

1.207.500

1.207.500

0

1

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

200.930.000

48.377.910

48.377.910

48.377.910

48.377.910

0

Din total capitol:        |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11.203.000

2.558.964

2.558.964

2.558.964

2.558.964

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

68.198.000

17.480.087

17.480.087

17.480.087

17.480.087

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.198.000

17.480.087

17.480.087

17.480.087

17.480.087

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28.832.000

7.829.349

7.829.349

7.829.349

7.829.349

0

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe                |

68.02.11

20.789.000

5.075.859

5.075.859

5.075.859

5.075.859

0

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9.500.000

1.629.344

1.629.344

1.629.344

1.629.344

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.000.000

387.601

387.601

387.601

387.601

0

Ajutor social

68.02.15.01

2.000.000

387.601

387.601

387.601

387.601

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

60.408.000

13.416.706

13.416.706

13.416.706

13.416.706

0

1

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

119.219.000

21.730.697

21.730.697

21.730.697

27.546.752

-5.816.055

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

24.219.000

6.880.697

6.880.697

6.880.697

6.880.697

0

Din total capitol:        |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24.219.000

6.880.697

6.880.697

6.880.697

6.880.697

0

1

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

95.000.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

0

Din total capitol:        |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

95.000.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

0

Salubritate

74.02.05.01

95.000.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

14.850.000

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

27.016.000

5.816.055

5.816.055

5.816.055

5.816.055

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

27.016.000

5.816.055

5.816.055

5.816.055

5.816.055

0

Din total capitol:        |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

27.016.000

5.816.055

5.816.055

5.816.055

5.816.055

0

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

27.016.000

5.816.055

5.816.055

5.816.055

5.816.055

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE        |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

177.575.000

8.747.556

8.879.556

8.879.556

8.747.556

132.000

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

18.769.000

426.976

558.976

558.976

426.976

132.000

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

18.769.000

426.976

558.976

558.976

426.976

132.000

Din total capitol:        |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

18.769.000

426.976

558.976

558.976

426.976

132.000

Autorități executive

51.02.01.03

18.769.000

426.976

558.976

558.976

426.976

132.000

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

203.000

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

203.000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

203.000

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

49.622.000

1.430.055

1.430.055

1.430.055

1.430.055

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

20.817.000

530.304

530.304

530.304

530.304

0

Din total capitol:        |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

16.582.000

409.473

409.473

409.473

409.473

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

13.773.000

364.025

364.025

364.025

364.025

0

Învatamânt primar

65.02.03.02

2.809.000

45.448

45.448

45.448

45.448

0

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

4.223.000

108.931

108.931

108.931

108.931

0

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.494.000

34.043

34.043

34.043

34.043

0

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

2.729.000

74.888

74.888

74.888

74.888

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

12.000

11.900

11.900

11.900

11.900

0

| Învatamânt special

65.02.07.04

12.000

11.900

11.900

11.900

11.900

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

24.735.000

899.751

899.751

899.751

899.751

0

Din total capitol:        |

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

24.735.000

899.751

899.751

899.751

899.751

0

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

24.735.000

899.751

899.751

899.751

899.751

0

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

1

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

4.070.000

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

372.000

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

929.000

0

0

0

0

0

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe                |

68.02.11

1.212.000

0

0

0

0

0

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.050.000

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

507.000

0

0

0

0

0

1

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

40.865.000

5.099.055

5.099.055

5.099.055

5.099.055

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

40.746.000

5.091.024

5.091.024

5.091.024

5.091.024

0

Din total capitol:        |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

40.463.000

5.030.689

5.030.689

5.030.689

5.030.689

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

10.163.000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.300.000

5.030.689

5.030.689

5.030.689

5.030.689

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

117.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

166.000

55.335

55.335

55.335

55.335

0

1

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

119.000

8.031

8.031

8.031

8.031

0

Din total capitol:        |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119.000

8.031

8.031

8.031

8.031

0

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

68.116.000

1.791.470

1.791.470

1.791.470

1.791.470

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

68 116 000

1 791 470

1 791 470

1 791 470

1 791 470

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

68 116 000

1 791 470

1 791 470

1 791 470

1 791 470

0

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

68 116 000

1 791 470

1 791 470

1 791 470

1 791 470

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

01

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

!) finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.Anexa 3 la HCL nr


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai) 11/03    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNEIa data de 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

325 572 000

2 624 427

2 624 427

0

2 624 427

2 624 427

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

325 572 000

2 624 427

2 624 427

0

2 624 427

2 624 427

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

325 572 000

2 624 427

2 624 427

0

2 624 427

2 624 427

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

325 572 000

2 624 427

2 624 427

0

2 624 427

2 624 427

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

325 572 000

2 624 427

2 624 427

0

2 624 427

2 624 427

0

0

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUk^oTI

Formular:   i------------,

11/03


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 31.03.2019

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajam ent

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

325 572 000

2 624 427

2 624 427

2 624 427

2 624 427

0

_

_

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

0

1 Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

137 572 000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

137 572 000

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

33 562 000

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.06.03.02

ol

104 010 000

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învatamant secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

învatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| învatamant special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese        |

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

188.000.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

188.000.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

188.000.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

1 1

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

1

99,06

0

0

|

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

325.572.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

325.572.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

| |

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

|

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

137.572.000

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

137.572.000

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

33.562.000

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

104.010.000

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

|

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese        |

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

188.000.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

188.000.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

188.000.000

2.624.427

2.624.427

2.624.427

2.624.427

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Energie termică

81.06.06

0

|

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

-o

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEAnexa 5 la HCL nr


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai 11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE

DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

161 780 000

3 493 554

3 493 554

0

3 493 554

3 493 554

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

161 780 000

3 493 554

3 493 554

0

3 493 554

3 493 554

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

161 780 000

3 493 554

3 493 554

0

3 493 554

3 493 554

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

161 780 000

3 493 554

3 493 554

0

3 493 554

3 493 554

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

69 039 000

1 833 755

1 833 755

1 833 755

1 833 755

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale

41.07.02.03

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților admirri^țfațfVsteritoriale

41.07.02.07

92 741 000

1 659 799

1 659 799

1 659 799

1 659 799

0

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular: r~ii«>3 •!

Anexa 6 la HCL nr         OG ZOI9


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31.03.2019

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

161 780 000

1 833 755

1 833 755

1 833 755

1 833 755

0

1

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

[Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefmibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

70 699 000

1 833 755

1 833 755

1 833 755

1 833 755

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 Ia cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

70.699.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

70.699.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese        |

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

91.081.000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

91.081.000

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

91.081.000

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

1

99.07

0

0

|

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

161.780.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

161.780.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

| |

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

|

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

70.699.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

Din total capitol: |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

70.699.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

70.699.000

1.833.755

1.833.755

1.833.755

1.833.755

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

|

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese        |

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

91.081.000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

91.081.000

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

91.081.000

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Energie termică

81.07.06

0

|

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

“ol

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formularul 1/02  |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE $1 ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE $1 SUBCAPITOLE la data de 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

132 660 000

22 799 896

22 799 896

0

22 799 896

22 799 896

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

75 045 000

8 733 383

8 733 383

0

8 733 383

8 733 383

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

75 045 000

8 733 383

8 733 383

0

8 733 383

8 733 383

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 853 000

485 911

485 911

0

485 911

485 911

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 853 000

485 911

485 911

0

485 911

485 911

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 845 000

484 201

484 201

0

484 201

484 201

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 845 000

484 201

484 201

0

484 201

484 201

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende dc la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8 000

1 710

1 710

0

1 710

1 710

0

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

o1

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

71 192 000

8 247 472

8 247 472

0

8 247 472

8 247 472

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

65 646 000

6 135 700

6 135 700

0

6 135 700

6 135 700

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893 000

133 777

133 777

0

133 777

133 777

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1 028 000

306 324

306 324

0

306 324

306 324

0

0

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 600 000

260 636

260 636

0

260 636

260 636

0

ol

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

20 733 000

2 871 242

2 871 242

0

2 871 242

2 871 242

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

6 253

6 253

0

6 253

6 253

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

41 392 000

2 557 468

2 557 468

0

2 557 468

2 557 468

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

5 247 000

2 095 572

2 095 572

0

2 095 572

2 095 572

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

___________________________A___________________________

[Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

Donații și sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de încasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

36.10.50

5.247.000

2.095.572

2.095.572

0

2.095.572

2.095.572

0

0

37.10

299.000

16.200

16.200

0

16.200

16.200

0

0

37.10.01

299.000

16.200

16.200

0

16.200

16.200

0

37.10.03

-7.878.000

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.878.000

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

1.615.000

844.902

844.902

0

844.902

844.902

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

1.615.000

839.858

839.858

0

839.858

839.858

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

1.615.000

839.858

839.858

0

839.858

839.858

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.615.000

839.858

839.858

0

839.858

839.858

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

5.044

5.044

0

5.044

5.044

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

5.044

5.044

0

5.044

5.044

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

56.000.000

13.221.611

13.221.611

0

13.221.611

13.221.611

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

56.000.000

13.221.611

13.221.611

0

13.221.611

13.221.611

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru

42.10.39

0

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

56.000.000

13.221.611

13.221.611

0

13.221.611

13.221.611

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

55.870.000

13.171.611

13.171.611

0

13.171.611

13.171.611

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

43.10.17.03

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

130.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

124.652.000

22.749.896

22.749.896

0

22.749.896

22.749.896

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

67.167.000

8.733.383

8.733.383

0

8.733.383

8.733.383

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

67.167.000

8.733.383

8.733.383

0

8.733.383

8.733.383

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.853.000

485.911

485.911

0

485.911

485.911

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.853.000

485.911

485.911

0

485.911

485.911

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.845.000

484.201

484.201

0

484.201

484.201

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.845.000

484.201

484.201

484.201

484.201

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8.000

1.710

1.710

1.710

1.710

0

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

63.314.000

8.247.472

8.247.472

0

8.247.472

8.247.472

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

65.646.000

6.135.700

6.135.700

0

6.135.700

6.135.700

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893.000

133.777

133.777

133.777

133.777

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.028.000

306.324

306.324

306.324

306.324

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600.000

260.636

260.636

260.636

260.636

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.733.000

2.871.242

2.871.242

2.871.242

2.871.242

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

0

6.253

6.253

6.253

6.253

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392.000

2.557.468

2.557.468

0

2.557.468

2.557.468

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

5.247.000

2.095.572

2.095.572

0

2.095.572

2.095.572

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

5.247.000

2.095.572

2.095.572

2.095.572

2.095.572

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-7.579.000

16.200

16.200

0

16.200

16.200

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

299.000

16.200

16.200

16.200

16.200

0

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-7.878.000

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

1.615.000

844.902

844.902

0

844.902

844.902

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

1.615.000

839.858

839.858

0

839.858

839.858

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod. 40.10.15.01)

40.10.15

1.615.000

839.858

839.858

0

839.858

839.858

0

0

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.615.000

839.858

839.858

839.858

839.858

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

5.044

5.044

0

5.044

5.044

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

5.044

5.044

5.044

5.044

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

55.870.000

13.171.611

13.171.611

0

13.171.611

13.171.611

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

55.870.000

13.171.611

13.171.611

0

13.171.611

13.171.611

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

55.870.000

13.171.611

13.171.611

0

13.171.611

13.171.611

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

55.870.000

13.171.611

13.171.611

13.171.611

13.171.611

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G. nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiune de functionare conform O.G. nr.9/2014

43.10.22.01

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

8.008.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

7.878.000

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

7.878.000

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

7.878.000

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.878.000

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod. 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

130.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

130.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru

42.10.39

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

130.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

130.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

ol

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

Anexa 8 la HCL nr Unitatea administrativ-teritorială: U.A.T. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:   111/02        |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE


la data de 31.03.2019

CREDITE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angaj

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

132 660 000

19 657 033

19 657 033

19 657 033

19 657 033

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)

50.10

0

6 300 000

1 621 231

1 621 231

1 621 231

1 621 231

0

Autorități publice și acțiuni externe             (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative            (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

6 300 000

1 621 231

1 621 231

1 621 231

1 621 231

0

Din total capitol:

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

6 300 000

1 621 231

1 621 231

1 621 231

1 621 231

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Ii-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0

37 005 000

8 905 446

8 905 446

8 905 446

8 905 446

0

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

37 005 000

8 905 446

8 905 446

8 905 446

8 905 446

0

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

37 005 000

8 905 446

8 905 446

8 905 446

8 905 446

0

Politie comunitara

61.10.03.04

0

37 005 000

8 905 446

8 905 446

8 905 446

8 905 446

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

41 233 000

4 712 965

4 712 965

4 712 965

4 712 965

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

27 583 000

3 098 934

3 098 934

3 098 934

3 098 934

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

22 714 000

2 670 810

2 670 810

2 670 810

2 670 810

0

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

21 205 000

2 607 780

2 607 780

2 607 780

2 607 780

0

învățământ primar

65.10.03.02

0

1 509 000

63 030

63 030

63 030

63 030

0

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

4 741 000

420 712

420 712

420 712

420 712

0

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

1 430 000

32 111

32 111

32 111

32 111

0

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

3 311 000

388 601

388 601

388 601

388 601

0

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

128 000

7 412

7412

7412

7 412

0

învățământ special

65.10.07.04

0

128 000

7412

7412

7 412

7412

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Credite de angaj

bugetare initiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Din total capitol:        |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

|Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

10.000.000

1.186.264

1.186.264

1.186.264

1.186.264

0

Din total capitol:        |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

10.000.000

1.186.264

1.186.264

1.186.264

1.186.264

0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

3.650.000

427.767

427.767

427.767

427.767

0

Din total capitol:        |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

1.600.000

186.104

186.104

186.104

186.104

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

0

1.200.000

164.440

164.440

164.440

164.440

0

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

850.000

77.223

77.223

77.223

77.223

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

48.122.000

4.417.391

4.417.391

4.417.391

4.417.391

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

48.122.000

4.417.391

4.417.391

4.417.391

4.417.391

0

Din total capitol:        |

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

40.000.000

1.522.424

1.522.424

1.522.424

1.522.424

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

0

8.122.000

2.894.967

2.894.967

2.894.967

2.894.967

0

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        |

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Credite de angaj

bugetare initiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2