Hotărârea nr. 17/2019

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”IOAN SLAVICI” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Clubului

Seniorilor ”IOAN SLAVICI” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25491/04.12.2018, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Clubului Seniorilor ”IOAN SLAVICI” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 17

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

LAH.C. L. S.6 NR....

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CLUBUL SENIORILOR ” IOAN SLAVICI ”

Art. 1: Definiție

 • (1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se prezintă ca un document propriu al serviciului social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social

Serviciul social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici11 are, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale (H.G.867 din 2015), cod serviciu social 8810 CZ-V-II. Instituția este înființată, administrată și subordonată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, prin Decizia de acreditare nr. AF nr.00437 din 16.04.2014 emisă de către Ministerul Muncii, Familiei. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Serviciul social „ Clubul Seniorilor “Ioan Slavici41 își desfășoară activitatea în Prelungirea Ghencea nr.28, bl.C5, parter, sector 6, București. Capacitatea clubului este de 50 de locuri/zi.

Art. 3: Scopul servicului social

Clubul Seniorilor “ Ioan Slavici” are ca scop înființarea unui spațiu de relaxare si agrement pentru persoanele vârstnice din sectorul 6 ,destinat stimulării comunicării la orice vârstă si readucerii persoanelor de vârsta a treia in viața sociala activă. Deasemenea, vizeaza prevenirea marginalizarii si izolării sociale a persoanelor vârstnice din Sector 6, asigurarea unui nivel optim a stării mentale si sociale a acestora, funcționarea unui serviciu de asistență tip 44day care”.

Clubul seniorilor oferă activități cultural educative, activități de petrecere a timpului liber, sesiuni de discuții pe diverse teme, cât și servicii de socializare .

Adresabilitatea activităților, puse la dispoziție de către serviciul social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici41, este îndreptată către persoanele vârstnice, care domiciliază legal pe raza sectorului 6, București.

Art. 4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Clubul Seniorilor “loan Slavici“ funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. Astfel, serviciul social Clubul Seniorilor “loan Slavici“ își desfășoară activitatea și sub următoarele aspecte legislative:

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare ;

Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 466/2004 - privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr.73/2005 pentru aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

 • (2) Standardele minime de calitate, care se aplică serviciului social „ Clubul Seniorilor loan Slavici“, sunt reglementate de Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile acordate în comunitate organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, conform Ordinului nr.2126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum și pentru serviciile acordate în comunitate, în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Prin Hotararea Consiliului Local sector 6 nr.340/19.12.2017 s-au aprobat Organigrama si Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului sector 6-furnizorul serviciului social, Complexului de Servicii Sociale Seniori din care face parte si Clubul seniorilor “loan Slavici”,fiind inclus in Direcția Strategii Comunicare.

Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(I) Serviciul social Clubul Seniorilor “loan Slavici” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Clubului Seniorilor “loan Slavici“sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și, întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate;

 • g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • h) asigurarea unor servicii individualizate și personalizate pentru persoana beneficiară;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) responsabilizarea membrilor familiei, cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • n) colaborarea clubului cu serviciile din Direcția Generală de Asistență Socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Clubul Seniorilor “loan Slavici“ sunt persoanele vârstnice, domiciliate legal sau care au reședința pe raza sectorului 6, persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare/sau pensionate in condițiile legii.

 • (2) Documentele necesare admiterii în club sunt următoarele:

 • a) B.I./C.I./ - copie;

 • b) cerere de admitere - original;

 • c) răspunsul cererii de admitere - original;

 • d) talon pensie - copie;

 • e) acte medicale (scrisori medicale, referate medicale, adeverințe medicale) eliberate de medici de familie și/sau medici specialiști din care să reiasă faptul că beneficiarul nu se află în evidență cu boli psihice și boli infecto-contagioase;

 • f) contract pentru acordarea de servicii sociale - original.

-prin urmarea procedurii de admitere în club, beneficiarii înțeleg și acceptă criteriile de eligibilitate cât și rezoluțiile (admitere/respingere) structurii decizionale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Cererea solicitantului și actele aferente se înregistrează la Registratura Generală a D.G.A.S.P.C Sector 6.

Admiterea solicitantului în cadrul Clubului Seniorilor “Ioan Slavici“se face prin Dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului Sector 6, la propunerea șefului complexului, pe baza unui referat prin care se propune admiterea.

Se realizează evaluarea inițială a nevoilor, situația persoanei solicitante, realizată de către personalul centrului, după cum urmează: - la primul contact cu persoana care s-a adresat centrului; completarea fișei de evaluare inițială beneficiarului, prin identificarea nevoilor persoanei solicitante. Fișa se semnează atât de către beneficiar cât și de responsabil de caz.

Apoi se completează planul individual de intervenție (Pil).

După emiterea Dispoziției de admitere, se incheie Contractul pentru acordarea de servicii sociale, contractul realizat în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73 din 2005, emis de către Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Răspunsul privind acceptarea sau respingerea cererii va fi comunicat persoanei vârstnice in scris cu respectarea termenului de 30 zile de la depunerea cererii.Exista trei tipuri de situații cu privire la aprobarea sau repingerea cererii:a) de acceptare urmat de frecventarea clubului,b) de acceptare dar din lipsa locurilor libere, de trecere pe lista de așteptare a clubului,c) de respingere a cererii ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

(3) Criteriile de respingere a cererii pentru includerea în programul Clubului Seniorilor „loan Slavici”: a) nu se admit în cadrul clubului persoanele care se află în evidență cu boli infectocontagioase; b) igiena sau starea de sănătate a solicitantului pun în pericol integritatea fizică a celorlalți beneficiari ai centrului.

 • (4) Serviciul social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici41 își încetează prestarea serviciilor acordate beneficiarilor săi în baza respectării termenilor contractuali prevăzuți în contractul pentru acordarea de servicii sociale. Principalele situații care pot determina încetarea serviciilor sunt reprezentate de:

 • a) acordul părților privind încetarea contractului;

 • b) refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi servicii sociale;

 • c) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • d) nerespectarea intenționată și repetată de către beneficiar a cadrului reglementativ al instituției (Regulamentul Intern, Ghidul beneficiarului, Codul etic);

 • e) sesizări întemeiate ale beneficiarului referitoare la încălcări ale prevederilor legale cu privire la serviciile sociale prestate în club;

 • f) situații/cauze de ordin medical (noncomplianța/nerespectarea tratamentului medicamentos de specialitate, decompensări cu risc major pentru colectivitate sau propria persoană etc) care depășesc cadrul legal de activitate al clubului;

 • g) decesul persoanei vârstnice.

încetarea furnizării serviciilor acordate de către serviciul social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici44 presupune ca beneficiarul să depună o cerere de retragere din club, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, sau, în situații aparte, să-și exprime verbal decizia în mod ferm, inechivoc. în urma luării la cunoștință, personalul clubului completează o Fișă de ieșire a beneficiarului.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Clubul Seniorilor “Ioan Slavici 44 au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • e) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • f)  au dreptul la o informare adaptată sau specifică, în funcție de nevoile și problemele lor;

 • g) au dreptul de a lua parte la activitățile desfășurate, urmărindu-se din partea angajaților și colegilor evitarea oricăror forme de etichetare.

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Clubul Seniorilor “Ioan Slavici” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art. 7: Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici“ sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale, de interes public local, prin asigurarea următoarelor măsuri integrate:

 • •  reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • •  asigurarea și facilitarea accesului la programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii și combaterii riscului de marginalizare socială, prin:

 • -  activități de informare, de consiliere, de socializare;

 • -  terapii diverse (terapie ocupațională, etc.);

 • -  activități de petrecere a timpului liber (activități artistice, plastice,educaționale, etc).

 • •  activități specifice de recuperare/reabilitare în vederea menținerii sau ameliorării statusului psiho-social al beneficiarului, prin:

 • -  consiliere psihologică (individuală și/sau de grup);

 • -  consiliere orientată spre gestionarea situațiilor de urgență (conflicte etc);

 • -  consiliere și informare acordată familiilor beneficiarilor.

 • •  asigurarea furnizării serviciilor sociale conform programului, în mod gratuit, fără găzduire;

 • •  asigurarea furnizării serviciilor sociale în interesul beneficiarului;

 • •  asigurarea întreținerii și folosirii eficiente a bazei materiale și a bunurilor din dotare.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. distribuirea de materiale informative, pe suport de hârtie cât și în variantă electronică;

Art. 10: Personalul de execuție

 • (1) Personalul de execuție din cadrul serviciului social Clubul Seniorilor “Ioan Slavici” este compus din: 2 educatori principali - studii superioare de lunga durată și 1 instructor de educație -studii postliceale.

 • (2) Atribuțiile generale care revin personalului de execuție (educator principal):

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii complexului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardele minime de calitate aplicate.

(4) Atribuțiile specifice ale educatorului principal sunt:

 • • își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind asistența socială si cu legislația privind persoanele vârstnice;

 • • asigură confidențialitatea informațiilor, atât in ceea ce privește datele personale ale persoanei vârstnice cât și in ceea ce privește starea de sănătate a acesteia;

 • • identifică nevoile persoanei vârstnice;

 • • are obligația de a avea un comportament civilizat și de a evita situațiile conflictuale;

 • • cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6;

 • • respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și de Ordine Interioară și Codul Etic al Complexului de Servicii Sociale Seniori- Clubul Seniorilor „Ioan Slavici”;

 • • își însușește și respectă normele și instrucțiunile de protecție a muncii, PSI și măsurile de aplicare ale acestora;

 • • participă la întâlnirile periodice organizate de șeful ierarhic;

 • • participă la cursuri de specializare și pregătire profesională;

 • • îndeplinește alte atribuții și sarcini la solicitarea șefilor ierarhici, care au legătură cu specificul activității clubului și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și pune în aplicare modificările legislative următoare;

 • • asigură comunicarea și informarea beneficiarilor in ceea ce privește drepturile și obligațiile acestora, conform Regulamentelor de Funcționare si Organizare ale instituției.

 • • întocmește, monitorizează, gestionează, ține evidența și arhivează dosarul fiecărui beneficiar;

 • • urmărește îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul Individualizat de Servicii;

 • • organizarea de activități cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea și relaționarea dintre beneficiari;

 • • realizează baza de date cu beneficiarii clubului;

 • • colaborează cu celelalte servicii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, după caz, pentru acordarea unor servicii complementare;

 • • răspunde pentru toate activitățile desfășurate, conform fișei de post;

 • • respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă.

(5) Atribuțiile instructorului de educație sunt:

 • •  își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind asistența socială si cu legislația privind persoanele vârstnice;

 • •  asigură confidențialitatea informațiilor, atât in ceea ce privește datele personale ale persoanei vârstnice cât și in ceea ce privește starea de sănătate a acesteia;

 • •  identifică nevoile persoanei vârstnice;

 • •  are obligația de a avea un comportament civilizat și de a evita situațiile conflictuale;

 • •  cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6;

 • •  respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și de Ordine Interioară și Codul Etic al Complexului de Servicii Sociale Seniori- Clubul Seniorilor „loan Slavici”;

 • •  își însușește și respectă normele și instrucțiunile de protecție a muncii, PSI și măsurile de aplicare ale acestora;

 • •   participă la întâlnirile periodice organizate de șeful ierarhic;

 • •   participă la cursuri de specializare și pregătire profesională;

 • •   îndeplinește alte atribuții și sarcini la solicitarea șefilor ierarhici, care au legătură cu specificul activității clubului și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și pune în aplicare modificările legislative următoare;

 • •  realizează activități lucrative împreună cu beneficiarii;

 • •   organizează si participă cu beneficiarii la activități de socializare și de petrecere a timpului liber.

Art.ll: Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul social Clubul Seniorilor “loan Slavici", prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale, cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Susținerea financiară a serviciilor acordate este asigurată de bugetul local al Consiliului Local sector 6. București, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.