Hotărârea nr. 169/2019

HCL 169 – Hotărâre privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

Luând în considerare Ordinul Prefectului nr. 492/13.06.2019, înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 23343/13.06.2019 și Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 451/14.06.2019;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul Sectorului 6 nr. S.T. 466/20.06.2019;

A

In baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. hAl) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată vacantarea postului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al domnului Luchian Florin, în conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 492/13.06.2019.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTSEMNEAZĂ pșfytru legalitate

6,Nr.: 169

Data: 27.06.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook. corn/ PrimariaSecto rulu i 6