Hotărârea nr. 168/2019

HCL 168 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaitè


llșa                                     ——

® CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

mori

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite

Luând în considerare demisia doamnei Berta Vasiliauskaite, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 347/13.05.2019;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul Sectorului 6;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al doamnei Berta Vasiliauskaite, prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 168

Data: 27.06.2019CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secre4ârul Șecto/Uhii (


ui 6,


Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.^riniane6.rp; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectonilui6