Hotărârea nr. 167/2019

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 875/11.06.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București nr. 18674/19.03.2019, prin care se repartizează impozitul pe venit și estimarea încasărilor veniturilor proprii pe anul 2019 și Deciziile nr. 3098 și nr. 3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul particular și cel confesional;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de 910.029 mii lei la cheltuieli și în sumă de 900.301 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 228.630 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 325.572 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 139.910 mii lei la cheltuieli și la venituri în sumă de 139.910 mii lei, conform Anexelor nr. V și VI ce cuprind Formularul 11/02 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SEMNEAZĂ riyiegalitate orului 6,Nr.: 167

Data: 20.06.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(3primarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6JUDEȚUL:___________

, ANEXA I

U. sccr&e G         Oi 2D19


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular: | 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

900 301

186 895

225 968

257 010

230 428

1 070 805

1 127 543

1 184 069

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

769 372

153 854

202 809

216 841

195 868

681 787

716351

752 317

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

811 575

186 713

205 925

219 957

198 980

944 280

993 805

1 043 644

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785 453

181 305

198 748

212 773

192 627

916 643

964 591

1 012 967

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535 934

42 219

164 572

164 572

164 571

440 357

465 612

489 671

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

535 934

42 219

164 572

164 572

164 571

440 357

465 612

489 671

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

535 934

42 219

164 572

164 572

164 571

440 357

465 612

489 671

Cote defalcate din impozitul pe venit

*04.02.01

42 219

42 219

0

0

0

351 290

371314

389 880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493 715

0

164 572

164 572

164 571

89 067

94 298

99 791

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 726

81 172

19 300

33 525

13 729

151 668

157 507

165 954

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147 726

81 172

19 300

33 525

13 729

151 668

157 507

165 954

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147.726

81.172

19.300

33.525

13.729

151.668

157.507

165.954

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.025

70.661

14.000

28.525

8.839

125.660

130.448

137.312

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

32.000

20.246

5.000

3.500

3.254

32.960

34.967

36.016

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90.025

50.415

9.000

25.025

5.585

92.700

95.481

101.296

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.501

6.774

2.400

2.200

2.127

13.391

13.793

14.208

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500

2.515

700

700

585

4.120

4.244

4.371

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.000

4.258

1.700

1.500

1.542

9.270

9.548

9.836

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

1

0

0

0

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9.500

2.240

2.400

2.400

2.460

10.042

10.614

11.702

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.700

1.497

500

400

303

2.575

2.652

2.732

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

89.495

53.267

12.876

12.176

11.176

311.951

328.425

343.904

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42.243

32.865

3.126

3.126

3.126

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

29.619

29.619

0

0

0

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.624

3.246

3.126

3.126

3.126

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.170

Impozit pe spectacole

15.02.01

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.170

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46.300

20.123

9.500

8.800

7.877

48.410

49.863

51.358

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.300

18.545

5.500

4.800

3.455

32.960

33.949

34.967

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

18.300

11.691

3.000

2.300

1.309

18.540

19.096

19.669

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14.000

6.854

2.500

2.500

2.146

14.420

14.853

15.298

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

1.578

4.000

4.000

4.422

15.450

15.914

16.391

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298

4.647

2.000

2.500

3.151

12.667

13.047

13.438

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298

4.647

2.000

2.500

3.151

12.667

13.047

13.438

\ Alte impozite si taxe

18.02.50

12.298

4.647

2.000

2.500

3.151

12.667

13.047

13.438

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26.122

5.408

7.177

7.184

6.353

27.637

29.214

30.677

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24.222

5.041

6.677

6.684

5.820

25.629

27.091

28.448

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33. 02.50)

33.02

301

6

50

51

194

318

336

353

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

300

6

50

50

194

317

335

352

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

81

19

17

18

27

85

91

98

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

4

5

5

9

24

26

27

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

58

15

12

13

18

61

65

71

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515

4.736

6.005

6.005

4.769

22.742

24.038

25.240

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500

4.736

6.000

6.000

4.764

22.726

24.021

25.222

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500

4.736

6.000

6.000

4.764

22.726

24.021

25.222

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15

0

5

5

5

16

17

18

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36. 02.47+36.02.50)

36.02

2.325

280

605

610

830

2.484

2.626

2.757

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

25

5

5

10

5

53

56

59

| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

25

5

5

10

5

53

56

59

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2.300

275

600

600

825

2.431

2.570

2.698

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări **)

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-76.270

-5.846

-34.000

-18.189

-18.235

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

76.270

5.846

34.000

18.189

18.235

0

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

6

10

10

14

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

6

10

10

14

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40

6

10

10

14

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod 41 .02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

87.071

123

19.220

36.668

31.060

126.483

133.693

140.378

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

87.071

123

19.220

36.668

31.060

126.483

133.693

140.378

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77)

42.02

87.071

123

19.220

36.668

31.060

126.483

133.693

140.378

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093

111

482

500

0

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

2.000

12

663

663

662

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

(cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.17.03

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

Prefinantare

45.02.19.03

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

Prefinanțare

45.02.21.03

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2O20

46.02.04

0

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562

0

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53

53

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

736.398

180.978

172.407

202.268

180.745

1.020.582

1.074.457

1.128.329

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

769.332

153.848

202.799

216.831

195.854

681.745

716.306

752.270

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

735.305

180.867

171.925

201.768

180.745

944.280

993.805

1.043.644

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785.453

181.305

198.748

212.773

192.627

916.643

964.591

1.012.967

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.05+00.06+00.07)

00.04

535.934

42.219

164.572

164.572

164.571

440.357

465.612

489.671

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

535.934

42.219

164.572

164.572

164.571

440.357

465.612

489.671

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

535.934

42.219

164.572

164.572

164.571

440.357

465.612

489.671

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42.219

42.219

0

0

0

351.290

371.314

389.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493.715

0

164.572

164.572

164.571

89.067

94.298

99.791

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147.726

81.172

19.300

33.525

13.729

151.668

157.507

165.954

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147.726

81.172

19.300

33.525

13.729

151.668

157.507

165.954

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.025

70.661

14.000

28.525

8.839

125.660

130.448

137.312

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

32.000

20.246

5.000

3.500

3.254

32.960

34.967

36.016

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90.025

50.415

9.000

25.025

5.585

92.700

95.481

101.296

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.501

6.774

2.400

2.200

2.127

13.391

13.793

14.208

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500

2.515

700

700

585

4.120

4.244

4.371

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.000

4.258

1.700

1.500

1.542

9.270

9.548

9.836

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

1

0

0

0

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9.500

2.240

2.400

2.400

2.460

10.042

10.614

11.702

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.700

1.497

500

400

303

2.575

2.652

2.732

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

89.495

53.267

12.876

12.176

11.176

311.951

328.425

343.904

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42.243

32.865

3.126

3.126

3.126

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

29.619

29.619

0

0

0

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.624

3.246

3.126

3.126

3.126

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.170

Impozit pe spectacole

15.02.01

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.170

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46.300

20.123

9.500

8.800

7.877

48.410

49.863

51.358

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.300

18.545

5.500

4.800

3.455

32.960

33.949

34.967

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

18.300

11.691

3.000

2.300

1.309

18.540

19.096

19.669

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14.000

6.854

2.500

2.500

2.146

14.420

14.853

15.298

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

1.578

4.000

4.000

4.422

15.450

15.914

16.391

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298

4.647

2.000

2.500

3.151

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298

4.647

2.000

2.500

3.151

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe

18.02.50

12.298

4.647

2.000

2.500

3.151

12.667

13.047

13.438

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-50.148

-438

-26.823

-11.005

-11.882

27.637

29.214

30.677

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1.900

367

500

500

533

2.008

2.123

2.229

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-52.048

-805

-27.323

-11.505

-12.415

25.629

27.091

28.448

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

301

6

50

51

194

318

336

353

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

300

6

50

50

194

317

335

352

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81

19

17

18

27

85

91

98

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

4

5

5

9

24

26

27

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

58

15

12

13

18

61

65

71

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Amenzi, penalltati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515

4.736

6.005

6.005

4.769

22.742

24.038

25.240

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500

4.736

6.000

6.000

4.764

22.726

24.021

25.222

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500

4.736

6.000

6.000

4.764

22.726

24.021

25.222

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15

0

5

5

5

16

17

18

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

2.325

280

605

610

830

2.484

2.626

2.757

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

25

5

5

10

5

53

56

59

| Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25

5

5

10

5

53

56

59

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

2.300

275

600

600

825

2.431

2.570

2.698

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-76.270

-5.846

-34.000

-18.189

-18.235

0

0

0

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-76.270

-5.846

-34.000

-18.189

-18.235

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093

111

482

500

0

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

163.903

5.917

53.561

54.742

49.683

50.223

53.086

55.740

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

40

6

10

10

14

42

45

47

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

76.270

5.846

34.000

18.189

18.235

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

76.270

5.846

34.000

18.189

18.235

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

76.270

5.846

34.000

18.189

18.235

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

76.270

5.846

34.000

18.189

18.235

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

76.270

5.846

34.000

18.189

18.235

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

6

10

10

14

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

6

10

10

14

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

6

10

10

14

42

45

47

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

85.978

12

18.738

36.168

31.060

50.181

53.041

55.693

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

85.978

12

18.738

36.168

31.060

50.181

53.041

55.693

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.6 7+42.02.69+42.02.77)

42.02

85.978

12

18.738

36.168

31.060

50.181

53.041

55.693

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

2.000

12

663

663

662

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinantare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2O20

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562

0

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53

53

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01 H

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europeițcod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01 +48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

r-

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

_

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 »***) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

președinte df

,-zSss''
JUDEȚUL:_________

, ANEXA II 1A HO. L secw (o m.


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Fomiular| 1W |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Tnm IV

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

910 029

20 867

198 133

285 983

352 100

73 813

1 839 887

1 886 398

1 935 233

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

129 846

144

30 451

43 552

36 871

18 972

296 189

304 507

313 244

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

93 295

144

23 654

33 062

27 036

9 543

185 346

189 949

194 786

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

93 295

144

23 654

33 062

27 036

9 543

185 346

189 949

194 786

Autorități executive

51.02.01.03

93 295

144

23 654

33 062

27 036

9 543

185 346

189 949

194 786

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6 050

0

1 605

1 735

1 387

1 323

16 620

17 149

17 704

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

2 114

2 220

2 331

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

o

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 050

0

1 605

1 735

1 387

1 323

14 506

14 929

15 373

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30 501

0

5 192

8 755

8 448

8 106

94 223

97 409

100 754

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38 100

0

9 003

12 722

12 091

4 284

77 843

79 831

81 917

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

400

0

83

99

192

26

823

845

867

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.100

0

9.003

12.722

12.091

4.284

77.843

79.831

81.917

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

400

0

83

99

192

26

823

845

867

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

400

0

83

99

192

26

823

845

867

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37.700

0

8.920

12.623

11.899

4.258

77.020

78.986

81.050

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.500

0

8.917

12.557

11.833

4.193

76.609

78.564

80.617

Politie locala

61.02.03.04

37.500

0

8.917

12.557

11.833

4.193

76.609

78.564

80.617

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

0

3

66

66

65

411

422

433

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

455.839

20.723

122.836

156.905

153.000

23.098

910.097

932.811

956.660

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

134.335

11.126

33.322

55.838

41.094

4.081

268.828

275.557

282.623

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

58.694

6.985

12.505

22.647

22.656

886

114.431

117.220

120.148

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

36.175

2.832

5.762

12.753

16.834

826

65.971

67.459

69.022

Învatamânt primar

65.02.03.02

22.519

4.153

6.743

9.894

5.822

60

48.460

49.761

51.126

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

45.180

3.654

12.827

22.000

10.314

39

88.746

90.925

93.215

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

23.323

1.539

6.273

12.697

4.314

39

46.755

47.928

49.158

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

21.857

2.115

6.554

9.303

6.000

0

41.991

42.997

44.057

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

120

109

36

52

32

0

316

327

338

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.448

378

769

1.546

133

0

5.017

5.145

5.279

Învatamânt special

65.02.07.04

2.448

378

769

1.546

133

0

5.017

5.145

5.279

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

15.254

0

4.029

6.422

4.803

0

34.335

35.290

36.292

Școală după școală

65.02.12.01

15.254

0

4.029

6.422

4.803

0

34.335

35.290

36.292

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

12.639

0

3.156

3.171

3.156

3.156

25.983

26.650

27.351

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

114.126

5.506

18.026

37.270

46.216

12.614

217.200

222.344

227.743

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

102.126

5.506

15.553

33.840

42.954

9.779

192.516

197.025

201.758

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

102.126

5.506

15.553

33.840

42.954

9.779

192.516

197.025

201.758

Servicii religioase

67.02.06

2.000

0

75

500

925

500

4.114

4.220

4.331

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000

0

2.398

2.930

2.337

2.335

20.570

21.099

21.654

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

207.378

4.091

71.488

63.797

65.690

6.403

424.069

434.910

446.294

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12.318

316

5.352

3.316

3.409

241

24.553

25.164

25.807

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.198

302

20.788

19.759

27.230

421

140.284

143.889

147.673

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.198

302

20.788

19.759

27.230

421

140.284

143.889

147.673

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30.567

1.582

12.413

9.311

7.683

1.160

62.025

63.599

65.251

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

22.251

441

7.536

7.628

6.638

449

45.508

46.670

47.892

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

10.550

184

1.635

4.255

2.361

2.299

21.703

22.264

22.853

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.000

106

1.300

400

300

0

4.114

4.220

4.331

Ajutor social

68.02.15.01

2.000

106

1.300

400

300

0

4.114

4.220

4.331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

61.494

1.160

22.464

19.128

18.069

1.833

125.882

129.104

132.487

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

61.494

1.160

22.464

19.128

18.069

1.833

125.882

129.104

132.487

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

97.111

0

12.089

25.908

53.088

6.026

165.778

169.213

172.818

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

40.463

0

5.031

3.522

31.493

417

83.232

85.371

87.616

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

10.163

0

0

5

10.003

155

20.905

21.443

22.007

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.300

0

5.031

3.517

21.490

262

62.327

63.928

65.609

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

117

0

5

4

103

5

240

246

252

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117

0

5

4

103

5

240

246

252

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

56.531

0

7.053

22.382

21.492

5.604

82.306

83.596

84.950

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

90.119

0

14.859

28.387

28.487

18.386

190.659

195.686

200.964

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

90.000

0

14.850

28.383

28.383

18.384

190.415

195.436

200.708

Salubritate

74.02.05.01

90.000

0

14.850

28.383

28.383

18.384

190.415

195.436

200.708

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119

0

9

4

104

2

244

250

256

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

99.014

0

8.895

18.509

68.563

3.047

199.321

204.350

209.630

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

99.014

0

8.895

18.509

68.563

3.047

199.321

204.350

209.630

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

99.014

0

8.895

18.509

68.563

3.047

199.321

204.350

209.630

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

99.014

0

8.895

18.509

68.563

3.047

199.321

204.350

209.630

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9.728

0

-11.238

-60.015

-95.090

156.615

-769.082

-758.855

-751.164

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

-2.765

-78.332

-29.301

110.398

-458.013

-441.248

-426.341

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

-2.765

-78.332

-29.301

110.398

-458.013

-441.248

-426.341

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

-9.728

0

-8.473

18.317

-65.789

46.217

-311.069

-317.607

-324.823

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-9.728

-8.473

18.317

-65.789

46.217

-311.069

-317.607

-324.823

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

736.398

20.168

183.743

250.739

231.569

70.347

1.478.595

1.515.705

1.554.670

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

114.868

130

26.889

34.219

34.839

18.921

261.158

268.472

276.155

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

78.317

130

20.092

23.729

25.004

9.492

150.315

153.914

157.697

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

78.317

130

20.092

23.729

25.004

9.492

150.315

153.914

157.697

Autorități executive

51.02.01.03

78.317

130

20.092

23.729

25.004

9.492

150.315

153.914

157.697

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.050

0

1.605

1.735

1.387

1.323

16.620

17.149

17.704

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

2.114

2.220

2.331

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.050

1.605

1.735

1.387

1.323

14.506

14.929

15.373

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30.501

5.192

8.755

8.448

8.106

94.223

97.409

100.754

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

37.997

0

9.003

12.722

11.988

4.284

77.525

79.502

81.577

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

297

0

83

99

89

26

505

516

527

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

297

83

99

89

26

505

516

527

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37.700

0

8.920

12.623

11.899

4.258

77.020

78.986

81.050

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.500

0

8.917

12.557

11.833

4.193

76.609

78.564

80.617

Politie locala

61.02.03.04

37.500

8.917

12.557

11.833

4.193

76.609

78.564

80.617

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

3

66

66

65

411

422

433

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

405.010

20.038

120.230

142.115

120.983

21.682

806.817

826.906

847.997

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

113.512

10.664

32.490

50.837

26.990

3.195

226.001

231.629

237.537

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

43.062

6.637

12.021

19.408

11.633

0

81.272

83.185

85.191

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

22.116

2.614

5.349

9.880

6.887

0

37.354

38.115

38.913

Învatamânt primar

65.02.03.02

20.946

4.023

6.672

9.528

4.746

0

43.918

45.070

46.278

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

40.001

3.552

12.491

20.238

7.233

39

79.103

81.058

83.113

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

20.865

1.539

6.073

11.520

3.233

39

42.718

43.811

44.958

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

19.136

2.013

6.418

8.718

4.000

0

36.385

37.247

38.155

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

120

109

36

52

32

0

316

327

338

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.436

366

757

1.546

133

0

4.992

5.119

5.252

Învatamânt special

65.02.07.04

2.436

366

757

1.546

133

0

4.992

5.119

5.252

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

15.254

0

4.029

6.422

4.803

0

34.335

35.290

36.292

Școală după școală

65.02.12.01

15.254

4.029

6.422

4.803

0

34.335

35.290

36.292

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

12.639

3.156

3.171

3.156

3.156

25.983

26.650

27.351

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

88.190

5.506

17.124

30.303

28.491

12.272

165.119

168.955

172.981

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

76.190

5.506

14.651

26.873

25.229

9.437

140.435

143.636

146.996

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

76.190

5.506

14.651

26.873

25.229

9.437

140.435

143.636

146.996

Servicii religioase

67.02.06

2.000

75

500

925

500

4.114

4.220

4.331

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000

2.398

2.930

2.337

2.335

20.570

21.099

21.654

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

203.308

3.868

70.616

60.975

65.502

6.215

415.697

426.322

437.479

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11.904

316

5.352

2.902

3.409

241

23.746

24.338

24.960

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.198

302

20.788

19.759

27.230

421

140.284

143.889

147.673

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.198

302

20.788

19.759

27.230

421

140.284

143.889

147.673

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

29.638

1.582

12.048

9.123

7.495

972

60.114

61.639

63.239

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

21.081

307

7.536

6.458

6.638

449

43.057

44.155

45.309

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9.500

95

1.635

3.205

2.361

2.299

19.543

20.048

20.579

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.000

106

1.300

400

300

0

4.114

4.220

4.331

Ajutor social

68.02.15.01

2.000

106

1.300

400

300

0

4.114

4.220

4.331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

60.987

1.160

21.957

19.128

18.069

1.833

124.839

128.033

131.388

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

60.987

1.160

21.957

19.128

18.069

1.833

124.839

128.033

131.388

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

56.207

0

6.997

22.222

21.384

5.604

81.806

83.087

84.432

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

56.207

6.997

22.222

21.384

5.604

81.806

83.087

84.432

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

90.000

0

14.850

28.383

28.383

18.384

190.415

195.436

200.708

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

90.000

0

14.850

28.383

28.383

18.384

190.415

195.436

200.708

Salubritate

74.02.05.01

90.000

14.850

28.383

28.383

18.384

190.415

195.436

200.708

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

32.316

0

5.774

11.078

13.992

1.472

60.874

62.302

63.801

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

32.316

0

5.774

11.078

13.992

1.472

60.874

62.302

63.801

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

32.316

0

5.774

11.078

13.992

1.472

60.874

62.302

63.801

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

32.316

0

5.774

11.078

13.992

1.472

60.874

62.302

63.801

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

-2.765

-78.332

-29.301

110.398

-458.013

-441.248

-426.341

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

-2.765

-78.332

-29.301

110.398

-458.013

-441.248

-426.341

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

-2.765

-78.332

-29.301

110.398

-458.013

-441.248

-426.341

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

173.631

699

14.390

35.244

120.531

3.466

361.292

370.693

380.563

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

14.978

14

3.562

9.333

2.032

51

35.031

36.035

37.089

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

14.978

14

3.562

9.333

2.032

51

35.031

36.035

37.089

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

14.978

14

3.562

9.333

2.032

51

35.031

36.035

37.089

Autorități executive

51.02.01.03

14.978

14

3.562

9.333

2.032

51

35.031

36.035

37.089

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

103

0

0

0

103

0

318

329

340

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

103

0

0

0

103

0

318

329

340

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

103

0

0

103

0

318

329

340

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

50.829

685

2.606

14.790

32.017

1.416

103.280

105.905

108.663

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

20.823

462

832

5.001

14.104

886

42.827

43.928

45.086

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

15.632

348

484

3.239

11.023

886

33.159

34.035

34.957

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

14.059

218

413

2.873

9.947

826

28.617

29.344

30.109

Învatamânt primar

65.02.03.02

1.573

130

71

366

1.076

60

4.542

4.691

4.848

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

5.179

102

336

1.762

3.081

0

9.643

9.867

10.102

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

2.458

200

1.177

1.081

0

4.037

4.117

4.200

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

2.721

102

136

585

2.000

0

5.606

5.750

5.902

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

12

12

12

0

0

0

25

26

27

Învatamânt special

65.02.07.04

12

12

12

0

0

0

25

26

27

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

25.936

0

902

6.967

17.725

342

52.081

53.389

54.762

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

25.936

0

902

6.967

17.725

342

52.081

53.389

54.762

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

25.936

902

6.967

17.725

342

52.081

53.389

54.762

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

4.070

223

872

2.822

188

188

8.372

8.588

8.815

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

414

0

414

0

0

807

826

847

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

929

365

188

188

188

1.911

1.960

2.012

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

1.170

134

0

1.170

0

0

2.451

2.515

2.583

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.050

89

0

1.050

0

0

2.160

2.216

2.274

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

507

0

507

0

0

0

1.043

1.071

1.099

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

507

507

0

0

0

1.043

1.071

1.099

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

40.904

0

5.092

3.686

31.704

422

83.972

86.126

88.386

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

40.463

0

5.031

3.522

31.493

417

83.232

85.371

87.616

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

10.163

0

5

10.003

155

20.905

21.443

22.007

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.300

5.031

3.517

21.490

262

62.327

63.928

65.609

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

117

0

5

4

103

5

240

246

252

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117

5

4

103

5

240

246

252

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

324

56

160

108

0

500

509

518

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

119

0

9

4

104

2

244

250

256

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119

9

4

104

2

244

250

256

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

66.698

0

3.121

7.431

54.571

1.575

138.447

142.048

145.829

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

66.698

0

3.121

7.431

54.571

1.575

138.447

142.048

145.829

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

66.698

0

3.121

7.431

54.571

1.575

138.447

142.048

145.829

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

66.698

3.121

7.431

54.571

1.575

138.447

142.048

145.829

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9.728

0

-8.473

18.317

-65.789

46.217

-311.069

-317.607

-324.823

REZERVE

97.02

-9.728

0

-8.473

18.317

-65.789

46.217

-311.069

-317.607

-324.823

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-9.728

0

-8.473

18.317

-65.789

46.217

-311.069

-317.607

-324.823

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-9.728

-8.473

18.317

-65.789

46.217

-311.069

-317.607

-324.823

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________ ANEXA V

Unitateaadministrativ-teritorială:______________ (_A U C.L . St Cț Q/J. & HR

Formular: 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

139 910

41 070

41 694

34 874

22 272

280 129

299 143

294 507

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

79 745

25 327

22 774

18 014

13 630

157 807

173 848

166 090

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

79 745

25 327

22 774

18 014

13 630

157 807

173 848

166 090

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3 853

1 328

958

618

949

3 866

3 885

3 907

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 853

1 328

958

618

949

3 866

3 885

3 907

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3 845

1 323

956

618

948

3 858

3 877

3 899

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 845

1 323

956

618

948

3 858

3 877

3 899

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8

5

2

0

1

8

8

8

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

75 892

23 999

21 816

17 396

12 681

153 941

169 963

162 183

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

65 646

20 694

19 722

14 909

10 321

143 208

' 159 081

151 201

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893

333

247

145

168

896

898

901

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.028

274

222

258

274

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600

750

350

350

150

1.712

1.850

1.910

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.733

6.773

5.404

3.897

4.659

96.306

111.625

103.475

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392

12.564

13.499

10.259

5.070

44.289

44.703

44.910

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

9.947

3.187

2.002

2.432

2.326

10.494

10.643

10.743

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

9.947

3.187

2.002

2.432

2.326

10.494

10.643

10.743

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

299

118

92

55

34

239

239

239

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

299

118

92

55

34

239

239

239

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-7.461

-1.812

-4.348

-1.238

-63

-13.055

-13.479

-13.923

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.461

1.812

4.348

1.238

63

13.055

13.479

13.923

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

Alte o

perațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58.550

14.310

18.805

16.817

8.618

120.762

123.722

126.830

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

58.550

14.310

18.805

16.817

8.618

120.762

123.722

126.830

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)

43.10

58.550

14.310

18.805

16.817

8.618

120.762

123.722

126.830

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

58.420

14.277

18.708

16.817

8.618

117.762

120.722

123.830

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

130

33

97

0

0

3.000

3.000

3.000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Corecții financiare

45.10.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian

(cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

46.10

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Buget 2019

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondu

Prefinanțare

l Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Fondu

Prefinanțare

l de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)      ’

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.16.01

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

0

Prefinanțări

48.10.16.03

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

132.319

39.225

37.249

33.636

22.209

264.074

282.664

277.584

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

72.284

23.515

18.426

16.776

13.567

144.752

160.369

152.167

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

72.284

23.515

18.426

16.776

13.567

144.752

160.369

152.167

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.853

1.328

958

618

949

3.866

3.885

3.907

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.853

1.328

958

618

949

3.866

3.885

3.907

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.845

1.323

956

618

948

3.858

3.877

3.899

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.845

1.323

956

618

948

3.858

3.877

3.899

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8

5

2

0

1

8

8

8

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

68.431

22.187

17.468

16.158

12.618

140.886

156.484

148.260

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 +

33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

65.646

20.694

19.722

14.909

10.321

143.208

159.081

151.201

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893

333

247

145

168

896

898

901

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.028

274

222

258

274

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600

750

350

350

150

1.712

1.850

1.910

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.733

6.773

5.404

3.897

4.659

96.306

111.625

103.475

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392

12.564

13.499

10.259

5.070

44.289

44.703

44.910

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

9.947

3.187

2.002

2.432

2.326

10.494

10.643

10.743

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

Alte venituri

36.10.50

9.947

3.187

2.002

2.432

2.326

10.494

10.643

10.743

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-7.162

-1.694

-4.256

-1.183

-29

-12.816

-13.240

-13.684

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

299

118

92

55

34

239

239

239

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-7.461

-1.812

-4.348

-1.238

-63

-13.055

-13.479

-13.923

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Alte o

perațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58.420

14.277

18.708

16.817

8.618

117.762

120.722

123.830

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

58.420

14.277

18.708

16.817

8.618

117.762

120.722

123.830

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

58.420

14.277

18.708

16.817

8.618

117.762

120.722

123.830

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

58.420

14.277

18.708

16.817

8.618

117.762

120.722

123.830

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

7.591

1.845

4.445

1.238

63

16.055

16.479

16.923

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

7.461

1.812

4.348

1.238

63

13.055

13.479

13.923

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

7.461

1.812

4.348

1.238

63

13.055

13.479

13.923

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

7.461

1.812

4.348

1.238

63

13.055

13.479

13.923

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

7.461

1.812

4.348

1.238

63

13.055

13.479

13.923

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.461

1.812

4.348

1.238

63

13.055

13.479

13.923

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

130

33

97

0

0

3.000

3.000

3.000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

130

33

97

0

0

3.000

3.000

3.000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

130

33

97

0

0

3.000

3.000

3.000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

130

33

97

0

0

3.000

3.000

3.000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)

43.10.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod

45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Corecții financiare

45.10.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.18.03

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondu

Prefinanțare

l Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Prefinanțare

48.10.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)      ’

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

f

Trim II

Trim III

Trim IV

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01 +48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

_

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017JUDEȚUL:

Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular:  11/02

ANEXA VI

u tf .C.L. C.’eCTcX c


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

139 910

1 199

41 201

41 850

34 640

22 219

280 129

299 143

294 507

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6 350

0

1 677

1 807

1 459

1 407

13 009

13 339

13 690

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

o

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

0

0

0

o'

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6 350

0

1 677

1 807

1 459

1 407

13 009

13 339

13 690

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6 350

0

1 677

1 807

1 459

1 407

13 009

13 339

13 690

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

37 505

0

8 918

12 559

11 834

4 194

76 621

78 579

80 632

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

37 505

0

8 918

12 559

11 834

4 194

76 621

78 579

80 632

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

37 505

0

8 918

12 559

11 834

4 194

76 621

78 579

80 632

[Politie locala

61.10.03.04

37 505

0

8 918

12 559

11 834

4 194

76 621

78 579

80 632

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

41.233

1.199

14.084

10.775

7.765

8.609

84.814

86.996

89.286

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.583

55

10.357

6.820

4.572

5.834

56.736

58.195

59.727

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.714

40

8.270

5.613

3.864

4.967

46.721

47.922

49.181

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.205

40

7.563

5.301

3.679

4.662

43.618

44.739

45.916

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.509

0

707

312

185

305

3.103

3.183

3.265

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.741

15

2.007

1.190

696

848

9.753

10.005

10.272

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.430

15

590

328

235

277

2.941

3.017

3.097

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.311

0

1.417

862

461

571

6.812

6.988

7.175

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

128

0

80

17

12

19

262

268

274

Învatamânt special

65.10.07.04

128

0

80

17

12

19

262

268

274

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.572

21.103

21.660

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.572

21.103

21.660

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

3.650

0

1.329

1.025

856

440

7.506

7.698

7.899

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.600

0

750

350

350

150

3.291

3.376

3.465

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

1.200

0

500

300

300

100

2.468

2.531

2.598

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

850

0

79

375

206

190

1.747

1.791

1.836

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

54.822

0

16.522

16.709

13.582

8.009

105.685

120.229

110.899

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

40.000

0

11.985

13.151

9.922

4.942

82.280

84.394

86.614

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

14.822

0

4.537

3.558

3.660

3.067

23.405

35.835

24.285

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Silvicultura

83.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte acțiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

-131

-156

234

53

-1

-1

-1

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

-131

-156

234

53

-1

-1

-1

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

-131

-156

234

53

-1

-1

-1

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

132.319

1.199

39.356

37.405

33.402

22.156

264.074

282.664

277.584

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6.350

0

1.677

1.807

1.459

1.407

13.009

13.339

13.690

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6.350

0

1.677

1.807

1.459

1.407

13.009

13.339

13.690

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6.350

1.677

1.807

1.459

1.407

13.009

13.339

13.690

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA (cod 61.10)

59.10

36.312

0

8.918

11.466

11.784

4.144

74.166

76.060

78.047

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

36.312

0

8.918

11.466

11.784

4.144

74.166

76.060

78.047

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

36.312

0

8.918

11.466

11.784

4.144

74.166

76.060

78.047

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Politie locala

61.10.03.04

36.312

8.918

11.466

11.784

4.144

74.166

76.060

78.047

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

40.915

1.199

13.915

10.677

7.727

8.596

83.720

85.863

88.113

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.325

55

10.188

6.762

4.554

5.821

56.206

57.651

59.169

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.645

40

8.214

5.606

3.861

4.964

46.579

47.776

49.031

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.170

40

7.531

5.298

3.679

4.662

43.546

44.665

45.840

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.475

683

308

182

302

3.033

3.111

3.191

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.552

15

1.894

1.139

681

838

9.365

9.607

9.864

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.399

15

570

324

231

274

2.877

2.951

3.029

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.153

1.324

815

450

564

6.488

6.656

6.835

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

128

0

80

17

12

19

262

268

274

Învatamânt special

65.10.07.04

128

80

17

12

19

262

268

274

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

|       Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.131

20.640

21.174

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.131

20.640

21.174

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

3.590

0

1.329

985

836

440

7.383

7.572

7.770

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.600

750

350

350

150

3.291

3.376

3.465

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

Crese

68.10.11

1.200

0

500

300

300

100

2.468

2.531

2.598

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

790

79

335

186

190

1.624

1.665

1.707

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

48.742

0

14.846

13.455

12.432

8.009

93.179

107.402

97.734

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

34.050

10.342

9.994

8.772

4.942

70.042

71.842

73.732

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

14.692

4.504

3.461

3.660

3.067

23.137

35.560

24.002

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Silvicultura

83.10.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte actiuni economice

87.10.50

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

-131

-156

234

53

-1

-1

-1

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

0

-131

-156

234

53

-1

-1

-1

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

-131

-156

234

53

-1

-1

-1

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

7.591

0

1.845

4.445

1.238

63

16.055

16.479

16.923

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

1.193

0

0

1.093

50

50

2.455

2.519

2.585

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

1.193

0

0

1.093

50

50

2.455

2.519

2.585

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

1.193

0

0

1.093

50

50

2.455

2.519

2.585

Politie locala

61.10.03.04

1.193

0

1.093

50

50

2.455

2.519

2.585

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

318

0

169

98

38

13

1.094

1.133

1.173

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

258

0

169

58

18

13

530

544

558

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

69

0

56

7

3

3

142

146

150

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

35

32

3

0

0

72

74

76

Învatamânt primar

65.10.03.02

34

24

4

3

3

70

72

74

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

189

0

113