Hotărârea nr. 151/2019

HCL 151 – Hotarare pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/7599/11.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”;

 • - H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada Rușețu FN, proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei;

 • - Prevederile art. 10 lit. a) pct. 13 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale criteriului 41- Cod Serviciu Social -8891 - CZ - C - I din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul cu nr. D/7426/09.04.2019 întocmit de către Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

A investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”, în sensul că, se înlocuiește Anexa nr. 2 cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018, rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 151

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm6(âprimarie6.rofacebook.com/ PrimariaSectorului6

D&D

=€com


J40/' 14388/2004, CUI 16742073. București, Sector 2. Str. Intrarea Calității, Nr. 4

Punct lucru : București, Sect. 2, Vasile Lascăr. Nr. 88, Et 1 cont: RO79BUCU088754192511RO 01. Alpha Bank, suc. Iancului Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail: office@ddeurocom.ro

AEROQ

ISO 9001:2008,CertNr. 1966

ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635


ANEXĂ LA H.C.L. S6 NR._ 15£   / /<?</¥ A/79

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

1. DATE GENERALE

 • •  Denumirea obiectivului de investiții

“CONSTRUCȚIE SI DOTARE CRESA ÎNGERAȘII”

 • •  Amplasamentul (județul, localitatea)

Prezentul proiect este amplasat in Municipiul București, pe teritoriul administrativ al primăriei sectorului 6, strada Rusetu 6A

•  Beneficiarul investiției

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6

 • •  Elaboratorul proiectului

S.C. D&D EUROCOM S.R.L., punct de lucru Str. Vasile Lascar, nr. 88 sector 2,

București, tel. 031 425 1982, fax. 031 425 1981, e-mail office@ddeurocom.ro, web:

www.ddeurocom.ro.

1. DURATA REALIZARE / GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


S.C. 1)&D EUROCOM SRL

PROIECTARE, CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII

AEROQ

ISO 9001:2008,CertNr. 1966

ISO 14001:2005,CertNr. 635

A

Aut. Nr. 11538/ 07.12.2015

J40/14388/2004, CUI 16742073, București, Sector 2, Str, Intrarea Calității, Nr. 4

Punct lucru : București, Sect. 2. Vasile Lascâr, Nr. 88, Et. 1 cont: RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului T elefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail: offiee@ddeurocom.ro

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUCȚIE SI DOTARE CRESA ÎNGERAȘII

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

Valoare cu

lei

lei

lei

F

1

2

F

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

f...... ■"

1.2

Amenajarea terenului

15,000.00

2,850.00

17,850.00

r

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

15,000.00

2,850.00

17,850.00

'1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

30,000.00

5,700.00

35,700.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Racord alimentare cu apa

10,000.00

1,900.00

11,900.00

2.2

Racord canalizare

9,000.00

1,710.00

10,710.00

2.3

Racord alimentare cu gaze naturale

12,000.00

2,280.00

14,280.00

2.4

Racord alimentare cu energie electrica

17,000.00

3,230.00

20,230.00

2.5

Racord telecomunicații

12,000.00

2,280.00

14,280.00

2.6

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

60,000.00

11,400.00

71,400.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,764.00

525.16

3,289.16

3.1.1. Studii de teren

2,764.00

525.16

3,289.16

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

266,236.00

50,584.84

316,820.84

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

121,736.00

23,129.84

144,865.84

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,700.00

1,463.00

9,163.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

133,300.00

25,327.00

158,627.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.7

Consultanță

47,000.00

0.00

47,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

47,000.00

0.00

47,000.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

165,000.00

31,350.00

196,350.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

70,000.00

13,300.00

83,300.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

95,000.00

18,050.00

113,050.00

Total capitol 3

501,000.00

86,260.00

587,260.00

S.C. 1)&D EUROCOM SRL

PROIECTARE, CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII


D&D

=€com
AEROQ

ISO 9001:2008.Cert.Nr. 1966

ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635

Aut. Nr. 11538/

07.12.2015

J40/14388/2004. CUI 16742073. București, Sector 2, Str. Intrarea Calității, Nr. 4

Punct lucru : București, Sect. 2, Vasile Lascăr, Nr. 88, Et. 1 cont: RO79BUCU0887541925URO 01. Alpha Bank, suc. Iancului Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail: office@ddeurocom.ro

CAPITOLUL4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,567,491.10

1,057,823.31

6,625,314.41

F-----

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

181,435.74

34,472.79

215,908.53

’--------

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

515,394.00

97,924.86

613,318.86

’-----------

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

947,400.00

180,006.00

1,127,406.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

7,211,720.84

1,370,226.96

8,581,947.80

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

58,535.25

11,121.70

69,656.95

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (0.5% din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2)

29,194.63

5,546.98

34,741.61

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5% din C+M)

29,340.62

5,574.72

34,915.33

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

70,549.33

0.00

70,549.33

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (Conf. Legii 10/1995-0.5% din C+M)

29,340.61

0.00

29,340.61

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Conf. Legii 50/1995-0,1% din C+M)

5,868.12

0.00

5,868.12

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997-0,5% din C+M)

29,340.61

0.00

29,340.61

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

6,000.00

0.00

6,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 6% (din cap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil

463,977.41

88,155.71

552,133.12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,055.00

3,050.45

19,105.45

Total capitol 5

609,116.99

102,327.87

711,444.84

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8,411,837.83

1,575,914.83

9,987,752.64

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,868,121.47

1,114,943.08

6,983,064.55ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Număr de locuri de munca create in faza de execuție - in faza de execuție se vor crea un număr aproximativ de 100 de locuri de munca temporare.

Număr de locuri de munca create in faza de operare

In exploatare se estimează 48 de locuri de munca.


2.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Principalii indicatori economici ai investiției:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:


D&D

=€xom

Nr. crt.

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

8,411,837.83

1,575,914.83

9,987,752.64

din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,868,121.47

1,114,943.08

6,983,064.55

 • 2.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 9,987,752.64, repectiv 2146749.628 euro (in preturi - aprilie 2018, 1 Euro = 4,6525 lei) din care Construcții si montaj (C+M ) 6,983,064.55 lei, repectiv 1,500,927.36 euro.

Pentru investiție avem o valoare medie de 586.52 euro/mp pentru lucrările de construcții - valoare medie inclusiv TVA.

2.2. Eșalonarea investiției (INV/C+I)

Durata estimata de execuție a lucrărilor de execuție este de 14 luni la care se adauga o perioada de pregătire a lucrărilor de execuție estimata la 4 luni - 2 luni lucrările de proiectare, obținere avize, acorduri, si 2 luni durata de achiziție a lucrărilor de investiție. In total 18 luni.

Astfel in eșalonarea investiei vom considera perioada „0” - organizare achiziții si realizare proiecte fazele DTAC, DT, DE, CS inclusiv liste de cantitati si devize estimative si perioada ,,1" - perioada de execuție propiu zisa.

2.3   Durata de realizare (luni)

Conform grafic-18 luni .

 • a) Proiectare -2 luni

 • b) Proceduri de atribuire - 2 luni.

 • c) Execuție lucrări, servicii supervizare - 14 luni.

2.4   Capacitati (in unitati fizice si valorice):

In conformitate cu devizul prezentat acestea sunt:

Nr. si denumire corpuri de clădire:

 • •  CRESA va avea o capacitate de 124 de copii, la parter 6 grupe de 9 copii si 1 grupa de 7 copii iar la etaj vor 7 grupe de 9 copii.

 • •  Conform temei de proiectare, se dorește realizarea unei construcții cu destinația CRESA cu program prelungit, ora 9:00 - 17:00.

 • •  Construcția propusa are forma neregulata in plan si regim de inaltime Ds+P+1E

 • •  Investiția are funcțiunea: invatamant preșcolar cu următoarea zonificare funcționala:

 • •  DEMISOL

- La demisol se găsesc spatii tehnice ( Centrala termica) , depozitari, spălătorie,

bucătărie, vestiare personal si personal bucătărie separate;

- accesul personalului bucătăriei si aprovizionarea se face prin scara metalica

exterioara, fiecare treapta prevăzută cu benzi anti alunecare;

- din zona de aprovizionare se face accesul spre vestiarul personalului bucătăriei, acces in bucătărie prin zone de preparări legume - fructe, carne - peste, oficiu,

deasemeni depozite de neperisabile si o camera frigorifica,

- Bucataria este ventilata si luminata atat natural cat si mecanic.

 • -   In oficiu este prevăzut un montcharge pentru a facilita transportul preparatelor in oficiul de langa sala de mese de la parter si etaj.

 • -  Zona destinata spălătoriei este prevăzută cu spațiu distinct de spălătorie / uscatorie, o incapere de calcatorie / croitorie si depozite de rufe curate si rufe murdare. La nivelul parterului si al etajului sunt prevăzute aceleași incaperi de depozitare peste cele de la subsol.

• PARTER

La parter s-au prevăzut următoarele:

z hol de primire, săli de joaca si dormit, grupuri sanitare pentru copii si personal, cabinet medical si izolator in zona de acces, filtru sanitar si spatiia așteptare părinți, grupuri sanitare public, recepție/ secretara;

deasemeni este prevăzut un acces separat pentru grupele de la etaj;

O sala multifuncționala cu o capacitate de 2 grupe dotata pantru a lua masa -mancarea preparata se aduce din zona de bucătărie din subsol cu un lift dedicat acestui lucru.

Accesul personalului educațional si de ingrijire se face separat si sunt directionati spre vestiarele din subsol pentru a imbraca tinuta de interior.

Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati marcat adegvat cu pictograma, benzi antialunecare si cu coșuri de gunoi menajer fara acționare cu pedala .

• ETAJ 1

La etajul 1 s-au prevăzut următoarele:

filtru sanitar si spatii de așteptare părinți, grupuri sanitare public, recepție/ secretara;

z cabinet medical si izolator in zona de acces;

o sala de luat masa cu o capacitate de doua grupe, deasemeni un oficiu unde mancarea se aduce din demisol cu un lift dedicat acestui lucru.

v' 7 grupe cu hol de primire, săli de joaca si dormit, si grupuri sanitare pentru copii si personal ;


A E R O Q

ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966

ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635

3. DATE SI INDICATORI CE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA

 • •  funcțiunea: cresa ;

 • •  dimensiunile maxime la teren: 49,30 x 61,50 m;

 • •  regim de inaltime: Ds +P + 1E;

 • •  H-MAX. =+10,00 m de la CTA (+1,20 de la CTN)

 • •  Clădirea e compusa din 2 zone de grupe articulate de o zona de circulații si spatii admistrative.

 • •  Inaltimea din placa in placa este de 3,50m la fiecare nivel.

 • •  Inaltimea libera in zona plăcilor de beton este de 3,30m pe fiecare nivel.

 • •  Volumul construcției supraterane este de 8200 mc ( volum subsol = 1700 mc)

BILANȚ TERITORIAL                               MP

SUPRAFAȚA TEREN

POT MAXIM CONFORM PUZ SECTOR 6

2,020.0

60

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PARTER

SUPRAFAȚA DESFASURATA (Ds+P+1)

994.00

2,559.00

POT PROPUS

CUT PROPUS

49.2

1.28

SUPRAFAȚA SPATII VERZI 30 %

SUPRAFAȚA PLATFORME

SUPRAFAȚA ALEI PIETONALE, ACCESE

606.00

85.00

335.00

• Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (curenta), conform HGR nr. 766/1997 si la CLASA “II” DE IMPORTANTA (clădiri civile curente), conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006.

întocmit:

arh. Marius Galatchi arh Mihaela Muscaliuc

ing. Silviu Ulmeanu