Hotărârea nr. 15/2019

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”LIVIU REBREANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Clubului Seniorilor ”LIVIU REBREANU” din cadrul Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25489/04.12.2018, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Clubului Seniorilor ”LIVIU REBREANU” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 15

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CLUBUL SENIORILOR ”LIVIU REBREANU”

Art. 1: Definiție

 • (1) Prezentul regulament de organizare și funcționare se prezintă ca un document propriu al serviciului social “ Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu“, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2: Identificarea serviciului social

Serviciul social Clubul Seniorilor “Liviu Rebreanu“ are, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale (H.G. 867 din 2015), cod serviciu social 8810 CZ-V-1I .Instituția este înființată, administrată și subordonată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, prin Decizia de acreditare nr. AF nr.00437 din 16.04.2014 emisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Serviciul social „ Clubul Seniorilor “Liviu Rebreanu“ își dezvoltă activitatea în str. Murguța, nr.2, bl. 7, parter, sector 6, București.

Art. 3: Scopul servicului social          v

Scopul serviciului social „Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu” este acela de a oferi un spațiu de relaxare si agrement pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6 destinat stimulării comunicării la orice varsta si prevenirea marginalizarii si izolării sociale a persoanelor vârstnice din Sectorul 6.

Clubul seniorilor Liviu Rebreanu oferă activitati cultural educative, activitati de petrecere a timpului liber, programe de stimulare,servicii de asistenta psiho-sociala individuala si de grup, sesiuni de discuții pe diverse au o abordare integrată, cu arii specifice de intervenție atât prin intermediul serviciilor de integrare/reintegrare socială -în vederea prevenirii și combaterii riscului de marginalizare socială, cât și prin serviciile de socializare și de petrecere a timpului liber.

Adresabilitatea activităților, puse la dispoziție de către serviciul social „Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu“, este îndreptată către persoanele vârstnice, care domiciliază legal pe raza sectorului 6, București.

Art. 4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu“ funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. Astfel, serviciul social „ Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu“ își desfășoară activitatea și sub următoarele aspecte legislative:

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare ;

Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 466/2004 - privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr.73/2005 pentru aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

 • (2) Standardele minime de calitate, care se aplică serviciului social „ Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu“, sunt reglementate de Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile acordate în comunitate organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, conform Ordinului nr.2126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum și pentru serviciile acordate în comunitate, în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Prin Hotararea Consiliului Local sector 6 nr.340/19.12.2017,s.a aprobat Organigrama si Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 6-furnizorul serviciului social, Complexul de Servicii Sociale Seniori din care face parte si “Clubul seniorilor Liviu Rebreanu”,fiind inclus in Direcția Strategii Comunicare.

Art. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social “Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu41 se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul

“ Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu “sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate;

 • g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • h) asigurarea unor servicii individualizate și personalizate pentru persoana beneficiară;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • l) responsabilizarea membrilor familiei, cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • m) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • n) colaborarea clubului cu serviciile din Direcția Generală de Asistență Socială.

Art. 6: Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu “ sunt persoanele vârstnice, domiciliate legal sau care au reședința pe raza sectorului 6, persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare.

 • (2) Documentele necesare admiterii în club sunt următoarele:

 • a) B.I./C.I./C.I.P. - copie;

 • b) cerere de admitere - original;

 • c) răspunsul cererii de admitere* - original;

 • • asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • • își însușește și respectă normele și instrucțiunile de protecția muncii, P.S.I. și măsurile de aplicare ale acestora;

 • • îndeplinește alte atribuții prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (3) Funcția de conducere, în cadrul serviciului social „ Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu“, se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Persoana care candidează pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolventă cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară a conducătorului instituției se face în condițiile legii.

Art. 10: Personalul de specialitate

 • (1) Personalul de specialitate din cadrul serviciului social „ Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu “ este compus din:

- 2 psihologi;

 • (2) Atribuțiile generale care revin personalului de specialitate și personalului administrativ:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii complexului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardele minime de calitate aplicate

 • (3) Atribuții specifice ale psihologului sunt:

 • • își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind asistenta sociala si cu legislația privind persoanele vârstnice;

 • • asigură confidențialitatea informațiilor, atât in ceea ce privește datele personale ale persoanei vârstnice cât și in ceea ce privește starea de sănătate a acesteia

 • • identifică nevoile persoanei vârstnice

 • • are obligația de a avea un comportament civilizat și de a evita situațiile conflictuale

 • • cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și de ordine interioară ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului sector 6

 • • respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și de Ordine Interioară și Codul Etic al Complexului de Servicii Sociale Seniori- Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu

 • • își însușește și respectă normele și instrucțiunile de protecție a muncii, PSI și măsurile de aplicare ale acestora

 • • participă la întâlnirile periodice organizate de șeful ierarhic

 • • participă la cursuri de specializare și pregătire profesională

 • • îndeplinește alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului executiv precum și a directorului general care au legătură cu specificul activității clubului și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și pune în aplicare modificările legislative următoare

 • • oferă informații, consiliere socială și psihologică în conformitate cu prevederile Legii 292/2011-a asistenței sociale

 • • comunicarea și informarea beneficiarilor privind drepturile și obligațiile acestora, Regulamentul Intern R.O.F.-ul clubului

 • • întocmește, monitorizează, gestionează, ține evidența și arhivează dosarul fiecărui beneficiar

 • • urmărește Planul Individualizat de Servicii

 • • organizează și duce la îndeplinire activități pentru persoanele vârstnice potrivit Planului Individual de Intervenție

 • • sprijină persoanele vârstnice în vederea integrării/reintegrării sociale în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor, prin activități de consiliere psihosocială

 • • organizarea de activități cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea și relaționarea dintre beneficiari.

 • • realizează baza de date cu beneficiarii clubului

 • • colaborează cu celelalte servicii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 după caz pentru acordarea unor servicii complementare

 • • promovează păstrarea confidențialității cazurilor aflate în atenția clubului

 • • elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea șefilor ierarhici sau a altor instituții abilitate

 • • răspunde pentru toate activitățile desfășurate conform fișei de post

 • • respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă.

 • (4) Atribuții specifice ce revin magazinerului :

 • • respectă și se conformează observațiilor și solicitărilor administratorului în ceea ce privește obiectul activității;

 • • ține evidența cantitativă la materialele de curățenie, materialele gospodărești, alimente și rechizite;

 • • întocmește nota de intrare recepție la toate facturile de materiale, alimente;

 • • calculează lista de alimente zilnic;

 • • întocmește nota de intrare recepție la toate facturile;

 • • la sfârșit de lună întocmește centralizatorul de alimente, materiale de curățenie;

 • •  toate facturile de utilități (RADET, APA NOVA, ELECTRICA, DISTR1GAZ, ROMTELECOM), le păstrează și le predă la D.G.A.S.P.C Sector 6, la Serviciul Contabilitate.

 • • toate facturile de alimente și materiale la care sunt așteptate note de intrare receptive le predă la D.G.A.S.P.C Sector 6;

 • • recepționează cantitativ și calitativ marfa primită în unitate;

 • • efectuează și menține zilnic igiena în magazii;

 • • eliberează zilnic alimente conform listei zilnice de alimente;

 • • participă alaturi de comisie la inventarierea anuală, lunară;

 • • ține evidența stocurilor în magazii conform fiselor de magazine;

 • • la sfârșit de lună merge la serviciul contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6, pentru verificarea fișelor de magazie;

 • • colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 6 în ceea ce privește desfășurarea activităților în domeniu;

 • • colaborează permanent cu echipa multidisciplinară, dar și cu alte instituții în implementarea planului de activități;

 • • elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea șefului complexului, conducerii D.G.A.S.P.C Sector 6 sau a altor instituții abilitate;

Art.12: Finanțarea centrului

 • (1) In estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul social “Clubul seniorilor Liviu Rebreanu“, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Susținerea financiară a serviciilor acordate este asigurată de bugetul local al Consiliului Local sector 6, București, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.


PREȘEDINTE DJ^


io