Hotărârea nr. 149/2019

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6,

în anul 2019, a proiectului "Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar

Văzând Raportul de specialitate nr. D/6934/03.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • - H.C.G.M.B. nr. 131/26.02.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectul "Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, cu nr. D/24422/15.11.2018;

 • - Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) și art. 75 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 318.300 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului "Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NEAZĂ galitate ectoruliki 6,Nr.: 149

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro: facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXA nr. 1

la H.C.L Sector 6

FISA TEHNICA PRIVIND UNITATEA DE ASISTENTA SOCIALA

1.  Unitatea de asistenta sociala:

 • •  Denumire: Locuințe Protejate Pentru Adultii Cu Probleme Psihice - 8790 CR-D-VII

 • •  Tipul de unitate: locuințe protejate 8790 CR-D-VII

 • 2.  Sediul unitatii de asistenta sociala:

Adresele locuințelor protejate sunt:

 • •   Casa Liviu - București, sector 5, Calea Rahovei, nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 3, ap. 112.

Telefon: 031.417.18.88.; Fax: 031.417.18.90.

3. Justificarea unitatii de asistenta sociala in raport cu necesitățile si prioritățile de asistenta sociala ale comunității.

Persoanele cu probleme de sanatate mintala sunt recunoscute a fi unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din comunitatea romaneasca. Ele înfrunta obstacole considerabile pe piața forței de munca, in instituțiile de educație,in cazul oportunităților de instruire si facilităților sociale. Acestea sunt rezultatul nu numai a discriminării actuale care limitează acțiunile lor, dar si atitudinilor si mediului care nu tin cont de nevoile lor.

Din cauza deteriorării situației socio - economice in Romania in ultimii 20 ani, din ce in ce mai multe persoane au ajuns in situația de a-si pierde locul de munca si domiciliul. Ca urmare a deteriorării situației economice familiale au aparut conflicte intre partenerii conjugali, intre părinți si copii, intre frați etc, determinând apariția tulburărilor psihice. Acestea s-au cronicizat datorita netratarii la timp si constant ca urmare a lipsei de informare vizând boala psihica, a lipsei veniturilor, a stigmatizării sociale a persoanelor cu probleme de sanatate mintala. De multe ori, bolnavii psihici pe fondul consumului excesiv de alcool au ajuns in situația de a-si pierde bunurile si locuința.

Unul din drepturile fundamentale ale omului reglementat in Constituție, dreptul la viata independenta si integrare in comunitate, este preluat si in Strategia Naționala ”0 societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati 2016-2020”, in vederea creșterii calitatii vieții persoanelor cu dizabilitati, respectiv si a persoanelor adulte cu boala psihica din Romania. Susținerea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati concomitent cu dezvoltarea masurilor de prevenire a institutionalizarii si de susținere a traiului in comunitate reprezintă o prioritate pentru tara noastra, prin extinderea infrastructurii pentru servicii sociale dezvoltate in comunitate. In aceasta strategie, tara noastra si-a luat angajamentul sa asigure tranziția de la un sistem bazat pe ingrijiri de tip rezidențial, la unul bazat pe servicii alternative comunitare, servicii care in prezent, sunt insuficient dezvoltate. Astfel, resocializarea adultilor cu boala psihica si menținerea lor in comunitate intr-o stare de relativa normalitate atrage după sine si modificarea pozitiva a atitudinii acesteia avand ca rezultat reducerea stigmatizării.

Proiectul Locuințe Protejate pentru adulti cu probleme de sanatate mintala dezvoltat de către Fundația Estuar reprezintă veriga, momentan inexistenta, in rețeaua de servicii oferite acestei categorii de persoane. Aceasta este o alternativa la institutionalizarea de lunga durata, care de cele mai multe ori se datoreaza respingerii de către familie si situației financiare precare.

S-a constatat ca persoanele cu probleme de sanatate mintala care beneficiază de serviciul locuințe protejate, apeleaza la servicile publice medicale mai puțin de o data pe an, ceea ce ne demonstrează eficienta îngrijirii in acest sistem. Din anchetele sociale realizate reiese ca inainte de a locui intr-o locuința protejata numărul internărilor in spitalul de psihiatrie era de aproximativ 5-6 internări pe an/ pacient.

Din nefericire, pentru cei mai multi pacienti externați nu exista suficiente locuințe protejate si nici alte unitati comunitare organizate in acest sens. Este probabil cel mai tragic exemplu de absenta a suportului politic si social pentru psihiatria comunitara in perioada postrevoluționara. Alocarea de resurse in acest sens se face lent si pentru ca sunt puține exemple de buna practica in Romania, care sa aduca argumentele necesare. Este imperios necesar sa inceapa sa se faca ceva in acest sens, si Fundația Estuar are de oferit un model.

Fundația Estuar este prima organizație din Romania care a oferit un cămin si posibilitatea de a duce o viata obișnuita si demna adultilor cu handicap psihic lipsiți de locuința, familie, loc de munca. Proiectul Locuințe este format din trei apartamente obișnuite localizate in cartiere din București, acestea asigura un spațiu locativ persoanelor cu probleme de sanatate mintala care au nevoie de un mediu suportiv cu asistenta specializata pe toata durata zilei realizata de către o echipa de lucratori special pregătită. îngrijirea in sistemul locuințelor protejate constituie un factor important in diminuarea numărului de paturi din Spitalele de Psihiatrie. Locuința Protejata este liantul intre instituții si comunitate. Prin intermediul acestui sistem de îngrijire se face trecerea de la mediul instituțional la cel independent in comunitate. Costurile si eficienta acestui program dovedindu-se foarte avantajoase atat pentru stat daca ar suporta cheltuielile de îngrijire cat si pentru bolnavul psihic care beneficieaza de servicii de calitate, iar gradul de integrare sociala este foarte ridicat. Prin oferirea suportului si consilierii, adultii cu probleme de sanatate mintala, beneficiari ai proiectului, isi dezvolta abilitățile de autogospodarire, autoingrijire, reprezentare sociala, facilitand-se astfel reintegrarea sociala .

Adultii cu probleme de sanatate mintala sunt dependenti economic si din punct de vedere social, multi dintre aceștia nu au resurse de reintegrare. Încurajam beneficiarii proiectului sa-si asume deciziile, sa-si apere drepturile, sa participe la viata sociala, sa-si respecte obligațiile de cetateni.

Echilibrul afectiv dobândit duce la un bun management al vieții personale, la stabilirea unor bune relații interpersonale, la redobândirea unui loc in comunitate si a statutului social.

Experiența de conviețuire (3 bolnavi psihic intr-o locuința), responsabilizarea locatarilor, organizarea vieții zilnice, comune si individuale, sunt elemente care asigura succesul acestui proiect. Daca in primele luni de viata in locuința protejata suportul acordat de echipa este consistent si intens, cu timpul locatarii preiau conducerea si organizarea locuinței, gestionarea bugetului. Grupul astfel format este capabil sa se auto-organizeze si sa rezolve multe dintre problemele de relationare (tensiuni, conflicte).

4.  Servicii de asistenta sociala acordate:

 • •  Găzduire pe perioada determinata;

 • •  Suport emoțional;

 • •  Informare si îndrumare;

 • •   Socializare si petrecere a timpului liber;

 • •   Îngrijire personala;

 • •  Consiliere psihologica, sociala;

 • •   Integrare/reintegrare sociala.

5. Date despre persoanele asistate

 • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente in: București

5.2. Numărul de persoane asistate: 3

 • 5.3. Criteriile de selecționare a persoanelor asistate:

 • •  Existenta unui diagnostic psihiatric / certificat de incadrare in grad de handicap grav, accentuat.

 • •  Lipsa locuinței sau condiții inadecvate de locuit;

 • •  Fara manifestări heteroagresive;

 • •  Beneficiarul sa nu fie consumator de alcool sau substanțe halucinogene.

6.Descrierea unitatii de asistenta sociala:

 • 6.1. Funcționează din anul: 1993

 • 6.2. Planificarea activitatilor

Serviciul in locuința maxim protejata este desfasurat de către Fundația Estuar in Sectorul 5. București si poate găzdui 3 persoane adulte cu handicap psihic.

a) Serviciul de găzduire pe perioada determinata presupune oferirea unui spațiu locativ beneficiarului, respectiv o camera intr-o locuința obișnuita, (un apartament de bloc) si posibilitatea de a folosi spatiile comune aferente (bucătărie, toaleta/baie, camera de zi, dependințe, spatii exterioare). Fiecare beneficiar poseda cheie proprie a camerei si a locuinței. Amenajarea si dotarea locuinței asigura confort si o atmosfera familiala; spațiul este dotat astfel incat sa corespunda nevoilor si stilului individual de viata si care sa permită manifestarea autonomiei personale.

 • b) Serviciul de suport emoțional consta in oferirea de suport in diverse situații ale vieții de zi cu zi. Beneficiarul poate primi suport emoțional in cadrul ședințelor de suport individuale si de grup. Aceste ședințe sunt oferite beneficiarului pentru a-i readuce starea de echilibru emoțional si liniște sufleteasca, necesara abordării intr-o maniera cat mai realista a problemelor cotidiene.

 • c) Serviciul de informare si îndrumare consta in informarea beneficiarului de către personal angajat asupra valorilor promovate de comunitate, asupra drepturilor si obligațiilor lui in calitate de cetatean. pentru a deveni membru activ al comunității. Astfel, personalul are rolul de a informa si de a indruma beneficiarul către instituțiile de interes public centrale si locale din comunitate, către diverse organizații din sfera societății civile care il pot sprijini prin serviciile si facilitățile oferite. Personalul fundației promovează activitati de conștientizare si implicare a comunității in satisfacerea nevoilor beneficiarilor: incadrare in munca, petrecerea timpului liber, socializare, etc.

 • d) Serviciul de socializare si petrecerea timpului liber consta in incurajarea beneficiarului in a participa la activitati de socializare, recreative si de petrecere a timpului liber in concordanta cu potențialul si preferințele proprii, atat in locuința protejata, cat si in afara ei, fara a deranja sau prejudicia pe ceilalți colocatari, precum: audiții muzicale (TV si radio), diverse jocuri (sah, table, rummy, cârti), vizionare de film, teatru, opera, vizite la muzee, plimbări, in parc, picnic-uri, aniversari zi naștere, excursii, concedii, dezvoltarea de noi talente, hobby-uri, etc.

 • e) Serviciul de ingrijire personala consta in susținerea beneficiarului in vederea dobândirii unor abilitați practice care sa-l ajute pe acesta sa se autoingrijasca. autoservească si autogospodareasca. Astfel acesta este implicat treptat in activitati de ingrijire si igiena personala, activitati gospodărești si in alte activitati practice astfel incat acesta ajunga sa isi desfasoare un program zilnic in cadrul locuinței prin care sa isi exercite efectiv si responsabil dreptul la decizie si autonomie.

f) Serviciul de consiliere psihologica, sociala

 • •  Serviciul de consiliere psihologica consta in susținerea beneficiarului si a aparținătorilor lui, prin intervenții psiho-educationale, in vederea dezvoltării personale si a creșterii stimei de sine a acestuia. In tot acest timp, se urmărește imbunatatirea abilităților de comunicare si de gestionare a propriilor trăiri generate de starea de sanatate. Beneficiarul este încurajat sa faca fata situațiilor cotidiene de viata si sa depaseasca, atunci când este cazul, situațiile de criza, pentru o mai buna adaptare in comunitate. Atunci când este nevoie, beneficiarul este îndrumat către alte servicii specializate.

 • •  Serviciul de consiliere sociala consta in asistenta beneficiarului in construirea, menținerea si imbunatatirea relațiilor sociale cu apartinatorii: membrii familiei, prieteni, vecini, membrii comunității. Beneficiarul este ajutat in a-si dezvolta abilitățile sociale de comunicare si relationare cu comunitatea, in vederea autoreprezentarii sociale. Personalul angajat are rolul de educator, facilitator si mediator social in interacțiunea sociala a beneficiarului cu ceilalți membrii ai societății.

g) Serviciul de integrare/ reintegrare sociala

 • •  In cadrul acestui serviciu beneficiarul este încurajat sa isi asume deciziile privind viata personala si sociala. De asemenea acesta este incurajat sa aiba inițiative: sa propună activitati/sa le organizeze si sa le desfasoare.

 • •  Beneficiarul este implicat in conceperea planului individiual de intervenție astfel incat serviciile oferite sa răspundă nevoilor reale identificate. Nu in ultimul rând beneficiarul este încurajat sa inițieze contacte sociale noi, sa imbunatateasca si relațiile sociale anterioare.

• Totodată, fundația sprijină beneficiarii din locuințele protejate prin susținere financiara cu privire la plata utilităților aferente locuinței, cat si a achiziționării de produse alimentare si igienice.

Activitate

Frecventa

Personal implicat

Metode de lucru

Grup tinta

Suport si instruirea beneficiarilor pentru dezvoltarea depriderilor necesare unui trai autonom

Permanenta

Asistentul social, psiholog

Discuții individuale

Discuții de grup

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Activitati de suport emoțional in vederea dezvoltării abilităților de comunicare si relationare. Medierea relației cu aparținătorii

Permanenta

Asistentul social, psiholog

Discuții individuale

Discuții de grup

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Aparținători

Informare si îndrumare a beneficiarilor in relationarea cu instituții, membrii ai comunități

Permanenta

Asistentul social, psiholog

Discuții individuale

Discuții de grup

Suport la nevoie

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Activitati de îngrijire personala

La nevoie

Asistentul social, psiholog

Discuție individuala

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Activitati de consiliere sociala, psihologica

La nevoie

Asistentul social, psiholog

Discuții individuale

Discuții de grup

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Aparținători

Activitati de integrare/reintegrare sociala (cu caracter instructiv-educativ)

Permanenta

Asistentul social, psiholog

Discuții individuale

Discuții de grup

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Intervenție in caz de criza

Permanenta

Asistentul social, psiholog

Discuții individuale

Discuții de grup

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Consiliere psihiatrica

La nevoie

Medic psihiatru

Discuții individuale

Adultii cu probleme de sanatate mintala

Evaluarea calitatii serviciului si a managementului listei de așteptare

Semestrial

Coordonatorul, asistentul social, psiholog, medicul psihiatru

Discuții individuale

Interviu

Chestionar

Adultii cu probleme de sanatate mintala

6.3. Parteneri in proiect si natura parteneriatului

Serviciul social oferit in cadrul locuinței maxim protejata nu se desfasoara in parteneriat.

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate

 • •  Materiale informative (conform standardului nr 1, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Dosar de înscriere, care cuprinde cerere din partea solicitatntului si recomandarea din partea medicului specialist curant (conform standardului nr 2, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Contract de servicii (conform standardului nr 2, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Fisa de evaluare a nevoilor beneficiarilor (conform standardului nr 1, al modulului nr 2 din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Plan individual de intervenție (conform standardului nr 2, al modulului nr 2 din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Fisa de monitorizare a activitatilor (conform standardului nr 2, al modulului nr 2 din Anexa 2 a Ordinului 67/2015)

 • •  Fisa de închidere a cazului (conform standardului nr 3, al modulului nr 1, din Anexa 2 a Ordinului Ordinului 67/2015)

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala

 • •  chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor

 • •   interviuri

 • •  observația

 • •  opiniile specialiștilor (asistenți sociali, medici psihiatri, psihologi)

 • •  discuții individuale si de grup periodice.

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:

Locuința maxim este situata in comunitate. Serviciul este organizat in cadrul unui apartament semidecomandat, cu 4 camere complet mobilat. In cadrul serviciului maxim protejat, pot fi găzduite trei persoane adulte ce vor fi asistate 24 h din 24 h.

In cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:

 • •   suprafața locuibila/asistat: 26 metri patrati/asistat. reprezentant dormitorul si accesul in spatiile comune(holuri, bucătărie, baie, toaleta serviciu, balcoane si debarale)

 • •  condiții de cazare, numărul de asistați / dormitor: 1 asistat/dormitor

 • •  condiții de petrecere a timpului liber : activitatile recreative au loc atat in cadrul locuințelor (sufrageria si balcoanele fiind la dispoziția asistatilor), cat si in afara acestora

 • •  condiții de comunicare cu exteriorul: telefonul

 • •  alte condiții in funcție de tipul de servicii de asistenta sociala acordate - nu este cazul

 • •  grupuri sanitare: 2 la 3 persoane asistate

  I lavabou la


  persoane - nu este cazul


 • •   1 dus si 1 cada la 3 persoane

 • •  condițiile de preparare si servire a hranei - in fiecare locuința protejata exista bucătărie complet utilata conform standardelor igienice, unde oamenii isi pot prepara singuri hrana.

 • 6.4.4.  Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate).

I coordonator (part time), 1 asistent social (part time), 1 psiholog (part time), 4 lucratori sociali (full time cu program 24 h din 24. 7 zile din 7).

* Pentru lucratorii sociali sunt incluse in salariul net bugetat, sporurile pentru tura de noapte, zilele de weekend si sărbătorile legale pe care aceștia nu si le pot petrece in familie.

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite.

Nemulțumirile asistatilor pot fi adresate in scris in formularul de plângere in ordinea de mai jos:

 • •  Către Asistentul social/Psiholog

 • •  Către Coordonatorul proiectului

 • •  Către Managerul de Programe

 • •  Către Directorul Executiv

 • •  Către Consiliul Director

7. Resurse umane

 • 7.1. Numărul total de personal: 9, din care:

 • •  1 post de conducere cu contract individual de munca;

 • •  7 posturi de execuție cu contract individual de munca;

I post cu contract de voluntariat.

 • 7.2. Personal de specialitate de ingrijire si asistenta, respectiv personal de specialitate auxiliar:

 • •  asistent social (341201);

 • •  lucrator social (263501);

 • •  psiholog (263402);

 • •  psihiatru (226907) - voluntar .

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct in acordarea serviciilor de asistenta sociala: număr 4

Responsabilități: suport moral si casnic-administrativ, consiliere psihologica, sociala, psihiatrica, organizare activitati de socializare si petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare sociala, administrare buget locuințe.

 • 8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:

Numele: Horea Prenumele: Gabriela Profesia: Asistent social

Funcția: Coordonator

Angajat cu contract individual de munca

9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizați valoarea):

 • •  construcții, terenuri = 2.019.894 lei

 • •  alte mijloace fixe = 1.280.903 lei

 • •  mijloace de transport = 0 lei

10. Rezultate preconizate in urma acordării subvenției

 • •  Creșterea calitatii vieții celor 3 adulti cu boala psihica, asistați, beneficiari ai proiectului

 • •  Creșterea abilităților de comunicare pentru toti beneficiarii

 • •  Dezvoltarea si menținerea abilităților casnic- adiministrative pentru toti beneficiarii

 • •  Dobândirea si menținerea abilităților de trai independent pentru toti beneficiari

 • •  Creșterea stimei de sine a tuturor celor 3 beneficiari

 • •  Creșterea gradului de participare la viata sociala a tuturor beneficiarilor

 • •  Extinderea rețelei sociale a beneficiarilor

 • •  Schimbarea atitudinii comunității fata de persoanele cu boala psihica.

Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6                Director Executiv Fundația Estuar


Amedeea-VioricaPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


.ANEXA nr. 2

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2019

Denumirea unității de asistență socială

Proiectul

Sediul

Număr de persoane asistate lunar

Subvenția lunară/persoană asistată este de:

FUNDAȚIA ESTUAR LOCUINȚE PROTEJATE-CASA LIVIU „LOCUINȚĂ PROTEJATĂ-CASA LIVIU”

Calea Rahovei. nr. 322, bl. 67, sc.4, et. 3, ap.l 12

3

8.841,67     lei

I. Bugetul

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

Venituri totale din care:

707.100,00

176.775,00

176.775,00

176.775,00

176.775,00

/. Venituri ale asociației,fundației* 1

388.800,00

97.200,00

97.200,00

97.200,00

97.200,00

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

318.300,00

79.575,00

79.575,00

79.575,00

79.575,00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

707.100,00

176.775,00

176.775,00

176.775,00

176.775,00

1. Cheltuieli de personal *4)

655.620.00

163.905,00

163.905,00

163.905,00

163.905,00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

23.880,00

5.970.00

5.970,00

5.970,00

5.970.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Cheltuieli cu iluminatul

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

16.800,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru Dersoanele asistate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipamen pentru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

2.400.00

600,00

600,00

600,00

600,00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

3.600,00

900,00

900,00

900,00

900,00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

3.600,00

900,00

900,00

900,00

900.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

1.200.00

300,00

300,00

300,00

300.00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

655.620,00

283.620,00

372.000,00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

23.880,00

22.680,00

1.200,00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0,00

0,00

0,00

4. Cheltuieli cu iluminatul

0,00

0,00

0.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

16.800,00

12.000,00

4.800,00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0,00

0,00

0,00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

0,00

0,00

0,00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

2.400,00

0,00

2.400,00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

3.600,00

0.00

3.600.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

3.600,00

0,00

3.600.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifîanti)

0,00

0.00

0,00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati. reparații si modernizări, etc.

1.200,00

0,00

1.200,00

Cheltuieli totale

707.100,00

318.300,00

388.800,00


III. Cheltuieli curente lunare de funcționare în unitatea de asist, soc.

58.925,00

58.925,00

IV. Cost mediu de întreținere a unei pers, asist./lunăț cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)

19.641,67

19.641,67


Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6

Gabriela ScDirector Executiv Fundația Estuaijțx Q Amedeea-Viorica Enache


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ