Hotărârea nr. 148/2019

HCL 148 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 71294 lei, a proiectului „Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2630 din data de 26.02.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) și f) și art. 81 alin. (2) lit. d), j), k) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în limita sumei de 71294 lei, a proiectului „Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

/Demirel SpiridonPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană

,.yr.          -


Nr.: 148                                               /

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim641pnmarie6.ro: facebook. com/PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 148/16.05.2019

CENTRUL DE CREAȚIE

FASHION DESIGN & MEDIA AR T

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI”

Formular de aplicație

I. Informații despre aplicant:

Numele unității de învățământ care aplică

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

Orașul si Județul

9         9                    9

BUCUREȘTI

5

Adresa completă

STR. ALEEA PRAVĂȚ Nr.24 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

Nr. de telefon/fax

0214130438

Website

http://www.ct-asachi.ro, www.ccfdasachi.ro

Nume, prenume

Funcție

9

E-mail

Mobil

Coordonator proiect

APOSTOL

LAURA

LILIANA

Profesor

lauralilianaapostol@yahoo.com

0745763196

Membrii echipei

BĂDIȚĂ

MARIA

Maistru instructor

-

0739917642

APOSTOL

RADU

EUGENI U

Profesor

aradu44@yahoo.com

0744889863

2 studenți voluntari de la Universitatea Națională de Arte București

 • II. Parteneri în proiect:

 • > Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6;

 • > Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București.

 • III. Informații despre proiect:

 • 1. Titlul proiectului:

Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART

2. Domeniul în care se încadrează proiectul:

Domeniul științific și practic aplicativ

3. Număr participanți:

40 de elevi și 2 profesori traineri

4. Descrierea nevoii identificate și a facilităților / atelierelor:

în ritmul alert al dezvoltării societății contemporane impactul tehnologiei asupra tinerilor a creat un adevărat paradox. Revoluția tehnologică, explozia informațională și device-urile din ce în ce mai sofisticate la care au acces tinerii din zilele nostre, în loc să-i orienteze către tehnică, practic îi îndepărtează tot mai mult. Anual tot mai puțini absolvenți de clasa a VlII-a aleg să-și continue studiile într-un colegiu tehnic. Acest fapt reiese și din raportul de politică publică realizat în 2018 de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, având ca rezultat intrarea învățământului tehnic într-un con de umbră.

Din analiza documentelor PLAI* si PRAI*, dar si din datele statistice oferite de INS* și ANOFMB*, rezultă că există un dezechilibru între oferta de forță de muncă calificată și cerințele agenților economici în domenii de interes precum cel al industriei modei și cel al industriei media.

Elevii de gimnaziu își doresc să participe la activități extracurriculare care să îmbine transferul de cunoștințe academice de la profesor către elevi într-un mod util, plăcut, cu rezultate practice, vizibile cât mai repede.

Plecând de la aceste date, la inițiativa Inspectoratului Școlar Sector 6, cu finanțarea Primăriei Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6, în cadrul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi” își desfășoară activitatea începând cu anul școlar 2018-2019 Centrul de creație ”Fashion Design & Media Art”.

Numărul de elevi în continuă creștere care participă la activitățile proiectului pe cele două secții determinând nevoia de a continua si în următorul an școlar 2019-2020.

9                                                                                                                          9                                                           9

Aceste cursuri gratuite care vin în sprijinul elevilor atât din perspective nevoii de a fi orientați în alegerea unei cariere cât și din perspective dezvoltării personalității lor.

Direcțile de acțiune ale activităților desfășurate în cadru Centrului de creație "Fashion Design & Media Art” vizează:

- dezvoltarea abilităților, competențelor și cunoștințelor relevante pentru nevoile și integrarea reală a tinerilor pe piața muncii;

 • -  promovarea excelenței în educație și formare profesională;

 • -  dezvoltarea competențelor privind inovarea, creativitatea și spiritul antreprenori al din cadrul programelor de formare profesională;

 • -  dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare și performanță în educație și formare profesională prin extinderea acestora între furnizorii de formare profesională, instituții de învățământ superior și o gamă largă de actori interesați, parteneri sociali, companii private și societatea civilă.

Dezvoltarea Centrului de Creație ”Fashion Design & Media Art” în domeniul design vestimentar și media reprezintă o oportunitate pentru elevii de gimnaziu din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6 care sunt atrași de cele două domenii și doresc să realizeze o carieră pe cele două specializări.

Cursurile care se organizează în Centrul de Creație ”Fashion Design & Media Art” îmbină metode active, interactive, modeme, cu dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea gândirii creative și a spiritului innovator. In acest sens sunt cultivate atat talente cât și valori morale, toate acestea realizându-se într-o atmosferă de emulație intelectuală și spirit de cooperare.

OFERTĂ

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” se implică în redresarea deficitului de imagine a învățămâtului tehnic și oferă un mod plăcut și util elevilor de gimnaziu:

Cursuri gratuite de fashion design și media. Proiectul se adresează tuturor elevilor din unitățile de învățământ gimnazial de pe raza sectorului 6.

Scopul declarat a! acestui centru de creație este acela de a desfășura activități care să stimuleze interesul elevilor pentru studiu! disciplinelor tehnice într-un mod plăcut și inovator.

Cursul de fashion design tratează subiecte precum: istoria modei, știința culorilor, descoperirea stilului personal, tendințe vestimentare, tipuri de țesături, organizarea garderobei și utilizarea în mod creativ a deșeurilor textile. Elevii vor învăța cum să se îmbrace în funcție de eveniment (petrecere, interviu, teatru, sportiv, școală, job, etc) și cum să armonizeze vestimentația în funcție de fizionomie, ajungând ca în final să-și creeze, proiecteze și confecționeze un stil vestimentar propriu.

Cursul de media art construiește un univers pasionant, cel al imaginii și a modului în care se construiește aceasta, fiind un exercițiu de surprindere a realității în datele ei esențiale și reprezentative. Elevii învață despre istoria fotografiei și principiile de funcționare ale aparatului de fotografiat, la studiul imaginii și al luminii, ajungând ca în finalul cursului să poată realiza cu ușurință poze profesionale, fie că este vorba despre fotografie de portret sau natură, fotografie de studio, fotografie de eveniment, fotografie de produs sau chiar fashion. în cadrul aceluiași curs elevii vor învăța avantajele și dezavantajele utilizării rețelelor de socializare, pentru ca în final să elaboreze un album foto cu activitățile cuprinse în cadrul Centrului de creație ”Fashion

Design & Media Art”, album ce va fi promovat și pe rețele de socializare.

*documentele pot fi consultate pe site-urile oficiale

RESURSE DISPONIBILE:

•S cabinet de design vestimentar;

■S laborator media;

J profesori și studenți voluntari cu pregătire în specialitate.___________________________

 • IV. Rezumatul proiectului; descrierea soluției propuse

Prin proiectul Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART, în perioada semestrului al doilea din anul școlar 2018-2019 și în primul semestrul al anului școlar 2019-2020 vor fi pregătiți 40 de elevi din învățământul gimnazial din sectorul 6 în domeniul fashionului, designului vestimentar și media. Centrul de pregătire va funcționa în baza unui Regulament care va cuprinde drepturile și obligațiile elevilor înscriși precum și modul de organizare și de desfășurare al activităților.

Centrul funcționează în cadrul Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, instituție de învățământ cu tradiție și rezultate obținute în domeniul design vestimentar și media.

Activitățile constau în pregătirea teoretică și practică a elevilor din grupul țintă, sâmbăta, câte 2 ore pe săptămână. Se susțin evaluări periodice în vederea identificării progresului școlar al elevilor.

Activitatea Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART va fi

9

transparentă pentru mediul educațional și comunitatea locală prin intermediul site-ului proiectului www.ccfdasachi.ro,https://sites.google.com/site/ccfdproiect, prin rețelele de socializare, iar la finalul activităților prin albumul foto creat de elevii participanți.

Profesorii traineri au fost selectați dintre profesorii cu activitate și cu rezultate recunoscute la disciplinele tehnice.

înscrierile la atelierele Centrului de creație FASHION DESIGN & MEDIA

9 ART rămân deschise, pe întreaga durată a anului școlar.

Elevii își dezvoltă simțul artistic, gustul pentru frumos, învață cum să gândească analitic și creativ, să lucreze în echipă, să-și confecționeze propriile creații vestimentare. Participanții la cursurile atelierului MediaArt experimentează, își dezvoltă tehnica și surprind cadrul perfect, aceștia apăsând butonul aparatului de fotografiat, declanșează emoții.

In luna iunie 2019, elevii înscriși vor participa la competiții de profil prezentându-și propriile colecții:

 • 1 concurs de design vestimentar - ”FASHION JUNIOR”;

 • 1 concurs de artă fotografică - ”MEDIA ART JUNIOR”.

Câștigătorii concursurilor organizate vor beneficia pe perioada vacanței de vară (luna august) de o tabără de creație cu activități de instruire în domeniul înnobilării produselor vestimentare cu motive tradiționale românești și cel al fotografiei de natură, dar și cu activități care vizează dezvoltarea personală în cadrul programului ”Școala creativă de vară”. în cadrul acestui program vor participa 20 de elevi, 2 profesori traineri și 2 profesori însoțitori.

V. Scopul și obiectivele proiectului:

Având în vedere interesul tot mai mare al elevilor pentru domeniul fashion și al produselor de tip media, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” a înființat încă de la începutul anului școlar 2018-2019 Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART pentru a le asigura un loc în care își pot impune propria lor viziune, pot tinde către performanță, într-o societate în continuă schimbare.

Luând în considerare succesul de care s-a bucurat proiectul în rândul elevilor (participarea săptămânală a cel puțin 40 de elevi), asigurarea continuității este o necesitate care implică permanenta susținere financiară a Primăriei Sectorului 6.

Scop

Continuarea și dezvoltarea activității Centrului de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART prin implicarea financiară a Primăriei Sectorului 6.

Obiectivul 1

Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non formale, pentru elevii ciclului gimnazial, din sectorul 6, de nivel european, care să conducă la o mai bună orientare școlară și profesională a acestora către profilul tehnic din cadrul colegiilor tehnice.

Obiectivul 2

Identificarea propriilor puncte forte ( precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora și la dezvoltarea unui set de cunoștințe și aptitudini care să-i îndrepte spre alegerea unei meserii.

Obiectivul 3

Stimularea și implicit creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării.

Obiectivul 4

Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii elevilor de a fi asistați în a-și forma deprinderi dezirabile de a învăța o meserie, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea, de a petrecere timpul liber, etc.

Obiectivul 5

Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate.

VI. Grupul țintă/categorii de beneficiari:

Grupul țintă al proiectului / beneficiari direcți este format din 40 de elevi din școlile gimnaziale ale setorului 6.

Beneficiarii direcți:

 • •  elevii de la școlile gimnaziale din sectorul 6;

 • •  cadrele didactice.

Beneficiarii indirecți:

 • •  peste 300 elevi din clasele V-VIII din școlile gimnaziale din Sectorul 6;

 • •   familiile cursanților;

 • •  membrii comunității locale prin creșterea ratei de inserție pe piața muncii a absolvenților.

VIL Activitățile principale ale proiectului:

Al

Informarea periodică a unităților de învățământ din sectorul 6 cu privire la rezultatele proiectului și noile criterii de selecții din grupul țintă precum și a activităților viitoare;

A2

Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul tintă;

A3

Revizuirea programei și a regulamentului Centrului de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART și a calendarului de activități;

A4

Revizuirea site-ului prin prezentarea rezultatelor obținute;

A5

Informarea comunității asupra activităților dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 6;

A6

Reamenajarea și dotarea cabinetului de design vestimentar și laboratorului media în funcție de noile nevoi identificate în noul grup țintă (vezi anexa nr.2);

A7

Exerciții de creativitate și realizarea de produse vestimentare și media pentru participarea la competiții;

A8

Organizarea unor concursuri de creație vestimentară și artă fotografică;

A9

Organizarea programului "Școala de vară" - pentru 20 de elevi și 2 profesorii traineri ai acestora;

A10

Crearea unui album foto cu activitățile realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

AII

Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului 6, Consiliului Local al sectorului 6, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la nivelul Inspectoratului Școlar al sectorului 6, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de administrație, a Consiliilor profesorale, a Consiliilor reprezentanților elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

A12

Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

VIII. Perioada de derulare:

Programul educațional "Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART" va continua pe o perioadă de 11 luni, începând cu ianuarie-iulie, semestrul II a anului școlar 2018-2019 și va continua începând cu septembrie până la sfârșitul anului, semestrul I al anului școlar 2019-2020.

9

IX. Obligațiile părților:

X.l. Pentru unitatea de învățământ Colegiul Tehnic "GHEORGHE ASACHI”:

a)


să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime;

b)

să informeze părinții și elevii, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

c)

să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea programului și evaluarea elevilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al elevilor;

d)

să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul programului;

e)

să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

f)

să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

g)

să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de instruirea elevilor, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

h)

să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

i)

să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate în cadrul programului ”CENTRUL DE CREAȚIE FASHION DESIGN & MEDIA ART”

X.2.Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6:

a)

să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

b)

să-și asume primordialitatea responsabilității de părinte cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

c)

să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența elevilor la activitățile proiectului;

d)

să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în școală, sau în afara școlii, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

e)

să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului intern al școlii;

f)

să asigure frecvența zilnică/pe perioada vacanțelor, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă a elevilor, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

g)

să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu elevii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi;

h)

să informeze, în scris, coordonatorul de proiect din școală, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea elevului din cadrul proiectului.

X.3.Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, elevii din învățământul gimnazial și liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6:

a)

elevii înscriși au obligația frecventării cursurilor;

b)

elevii înscriși au obligația să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

c)

să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului Intern al școlii;

d)

să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

e)

să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

0

elevii au obligativitatea participării la evaluările periodice.

X.4.Administratia Școlilor sector 6:

9         9

a)

să promoveze propunerea proiectului Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART, derulat la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, spre aprobarea Consiliului local sector 6, care printr-o hotărâre a acestuia vor fi finanțate activitățile derulate;

b)

să aloce sumele necesare în cel mai scurt timp de la aprobarea proiectului de către Consiliului local sector 6 ;

c)

să achiziționeze materialele necesare derulării proiectului conform bugetului aprobat de Consiliului local sector 6;

d)

să monitorizeze derularea proiectului la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”.

X.5.Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sector 6:

a)

să promoveze propunerea proiectului Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART, derulat la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi” la școlile gimnaziale din sector;

b)

să aprobe programele de pregătire ale elevilor utilizate în activitățile derulate în Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART, prin inspectorii de specialitate;

c)

să participe la selecția cadrelor didactice, pe criterii de experiență, profesionalism și performanțe, care vor pregăti elevii pe parcursul derulării proiectului;

d)

să monitorizeze derularea proiectului la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”.

X. Bugetul proiectului:

Nr. crt.

CATEGORII DE CHELTUIELI

TOTAL LEI

(cu TVA)

1.

Cheltuieli cu mijloace didactice-dotarea Centrului de Pregătire

44294

2.

Cheltuiele cu logistica ( afișe, promovare, organizare concursuri, premii elevi, consumabile, papetărie, birotică, album foto)

5000

4.

Cheltuieli organizare "Școala de vară" ( 20 elevi+2 traineri)

22000

TOTAL

71294

OBSERVAȚIE: Cursurile sunt susținute de profesorii "Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi" în regim de voluntariat.

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 148/16.05.2019

Necesarul pentru dotarea

Centrului de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART Colegiul Tehnic “GHEORGHE ASACHI”

Nr. crt.

Denumire produs

Nr. buc.

Preț

9

total

Recomandare firmă

1.

Mașină de cusut casnică Brother

2

2000

Brother

2.

Desktop ASUS K31CD-R0030D with processor Intel® Core™ i5-4460 3.2 GHz, Haswell™, RAM 16GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA

GeForce GT 1050 2GB, Free DOS, Black, Mouse + Tastatura

2

8000

Asus

2.

Desktop processor Î7-7700K 4.2 GHz, Memorie RAM 16GB DDR4, HDD 2TB 7200 rpm, SSD CRUCIAL MX500 250GB, GPU GeForce GTX 1060 6GB, sursa 700W, Monitor LED 23.8 inch DELL S-Series SE2419H, CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License (Single User), VideoStudio 2018 Pro Education License, Windows 10 Home Edition

2

16200

SC ONLYNET COMPUTERS

SRL

3.

Monitor LED ASUS 27”, Wide, Full HD, VGA, HDMI, Boxe, Negru, VS278H

2

2000

Asus

4.

Canon PowerShot SX60 HS, Negru, KIT (Mini-Trepied de masa si Cârd 4GB)

4

6800

Canon

5.

DJI Osmo+ - Camera cu Stabilizare si Zoom (cu DJI Osmo Intelligent Battery, DJI Osmo Extension Stick, microfon Rode VideoMicro, DJI Osmo Tripod)

1

4500

F64

Nr. crt.

Denumire produs

Nr. buc.

Preț total

Recomandare Firmă

1.

Foarfecă universală PRYM -

Titanium - 610551

10

360

Prym

2.

Foarfecă zig-zag PRYM -Titanium

2

130

Prym

3.

SCHMETZ- ace universale -marimea 70

10

80

Schmetz

4.

Ace Patchwork - Betweens -PRYM - no 3-7

10

60

Prym

5.

Ace gămălie cu cap plastic multicolor- 38mm - lOObuc

6

40

6.

Suport magnetic pentru ace - 11 x 7 cm

4

42

7.

Manechin croitorie reglabil ”Dressform Prymadonna”-(mărimea M)

1

600

8.

Kit off-camera flash starter -stativ, patina blitz, umbrela 2inl, kit declanșare PT-04 -305 le

1

305

9.

Umbrela reflexie gold - black

101 cm

1

75

10.

Splitter 4 in 1 lampa E27 lumină continuă

1

35

11.

Manfrotto 290 XTRA trepied foto

1

610

12.

Hârtie foto- Epson A3

1

335

13.

Hârtie foto-Epson A4

5

380

14.

Hârtie foto-Epson A5

7

532

15.

Cartuș black CLI-551XLBK

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

16.

Cartuș cyan CLI-551XLC 1 lml-

Canon Pixma IP 7250

2

200

17.

Cartuș grey CLI-551XLG 1 lml-

Canon Pixma IP 7250

2

200

18.

Cartuș magenta CLI-551XLM

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

19.

Cartuș yellow CLI-551XLY

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

20.

Cartuș black PGI-550XLBK 22ml-Canon Pixma IP 7250

2

210

Total cheltuieli-necesar pentru dotare: 44294 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

o              -         '