Hotărârea nr. 147/2019

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar 2018-2019 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 3765 din data de 21.03.2019 al Administrației Școlilor Sector 6;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind Situația numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2018 - 2019 cu nr. 3368 din data de 07.03.2019 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 3280 din data de 13.03.2019 și adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 3368 din data de 18.03.2019 privind rectificare Situația numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2018 - 2019 înregistrată la sediul AdmiOnistrației Școlilor Sector 6 cu nr. 3666 din data de 21.03.2019;

în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012);

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, bursa „Primarului Sectorului 6”, pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au avut media generală anuală 10, în anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 2500 lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nu exclude bursa „Primarului Sectorului 6”.

Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, burse de excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au obținut în anul școlar 2018 - 2019 la olimpiadele internaționale locul 1, II și III astfel:

  • a) burse de excelență pentru locul I - 3000 lei/olimpic/an;

  • b) burse de excelență pentru locul II - 2250 lei/olimpic/an;

  • c) burse de excelență pentru locul III - 1500 lei/olimpic/an;

  • d) burse de excelență pentru mențiune - 1000 lei/olimpic/an.

Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, pentru semestrul II an școlar 2018 - 2019, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 13338 burse școlare după cum urmează:

  • I)  330 burse de performanță din care:

al) 69 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an;

a2) 15 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an;

a3) 18 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an;

b) 40 burse de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

cl) 125 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c2) 49 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c3) 14 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

  • II) 10604 burse de merit din care:

al) 5569 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 - 9,49 la

învățământ pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada

cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a2) 3986 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 - 9,99 la

învățământ pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada

cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a3) 1014 burse de merit pentru elevii care au obținut media 10 la învățământ pe anul școlar 2018 -2019, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

bl) 1 bursă de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

b2) 3 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

cl) 19 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c2) 12 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

  • III) 176 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

  • IV) 1911 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului școlar în conformitate cu art. 13 alin, a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

  • V) 304 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale în conformitate cu art. 13 alin, b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

  • VI) 13 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev.

Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. In cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la oraganizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,


prin grija Secretarului Sectorului 6.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 147

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(3primarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr . 147/16.05.2019

SITUAȚIA

numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II - an școlar 2018/2019

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

1

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 59

Total număr de elevi din care:

881

538

343

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

26

11

15

B. Bursa de merit

256

256

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

25

15

10

a.1) orfani

5

1

4

a.2) medicale

11

8

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

9

6

3

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

309

27

282

2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117

Total număr de elevi din care:

1616

991

625

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

47

38

9

B. Bursa de merit

530

530

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

67

29

38

a.1) orfani

18

8

10

a.2) medicale

22

11

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

27

10

17

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

644

67

577

3

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 142

Total număr de elevi din care:

886

590

296

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

5

B. Bursa de merit

186

8

178

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

38

21

17

a.1) orfani

11

7

4

a.2) medicale

17

9

8

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

10

5

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

229

34

195

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa. Gimnazial FR)

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 153

Total număr de elevi din care:

296

145

151

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

45

45

C. Bursa de studiu

13

13

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

76

46

30

a.1) orfani

6

1

5

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

69

44

25

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

134

46

88

5

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

Total număr de elevi din care:

1098

670

428

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

10

8

2

B. Bursa de merit

319

319

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

33

16

17

a.1) orfani

13

6

7

a.2) medicale

10

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

10

5

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

365

24

341

6

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION DUMITRIU"

Total număr de elevi din care:

914

556

358

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

1

1

B. Bursa de merit

200

200

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

60

31

29

a.1) orfani

14

6

8

a.2) medicale

21

10

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

15

10

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

264

33

231

7

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA TREIME"

Total număr de elevi din care:

646

370

276

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

135

135

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

72

32

40

a.1) orfani

7

3

4

a.2) medicale

17

7

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

48

22

26

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

207

32

175

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

8

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 161

Total număr de elevi din care:

250

127

73

50

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

12

12

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

85

59

26

a. 1) orfani

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

85

59

26

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

97

59

38

9

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 163

Total număr de elevi din care:

534

337

197

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

1

2

B. Bursa de merit

110

110

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

42

27

15

a.1) orfani

5

3

2

a.2) medicale

4

3

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

33

21

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

155

28

127

10

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 164

Total număr de elevi din care:

614

347

267

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

7

4

B. Bursa de merit

182

182

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

48

23

25

a. 1) orfani

9

4

5

a.2) medicale

16

8

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

23

11

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

241

30

211

11

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 167

Total număr de elevi din care:

376

236

140

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

7

B. Bursa de merit

76

76

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

56

34

22

a. 1) orfani

5

4

1

a.2) medicale

11

5

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

40

25

15

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

139

34

105

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

12

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 168

Total număr de elevi din care:

197

108

89

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

17

17

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

64

48

16

a. 1) orfani

2

2

a 2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

60

44

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

81

48

33

13

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 169

Total număr de elevi din care:

991

558

433

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

25

14

11

B. Bursa de merit

319

319

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

63

40

23

a. 1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

18

8

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

34

26

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

407

54

353

14

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. ANDREI"

Total număr de elevi din care:

1748

1043

705

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

24

12

12

B. Bursa de merit

548

548

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

76

43

33

a. 1) orfani

23

12

11

a.2) medicale

29

15

14

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

24

16

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

649

55

594

15

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI"

Total număr de elevi din care:

1574

987

587

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

16

6

10

B. Bursa de merit

491

491

C. Bursa de studiu

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

42

19

23

a. 1) orfani

12

5

7

a.2) medicale

14

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

16

7

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

549

25

524

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA"

Total număr de elevi din care:

639

365

274

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

220

220

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

14

14

a.1) orfani

13

7

6

a.2) medicale

8

3

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

7

4

3

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

255

17

238

17

ȘCOALA GIMNAZIALA „ORIZONT”

Total număr de elevi din care:

906

582

324

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

13

8

5

B. Bursa de merit

266

266

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

12

16

a.1) orfani

15

8

7

a.2) medicale

11

4

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

309

21

288

18

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.197

Total număr de elevi din care:

1351

806

545

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

4

7

B. Bursa de merit

492

492

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

27

13

14

a.1) orfani

9

5

4

a.2) medicale

15

7

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

3

1

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

532

17

515

19

ȘCOALA GIMNAZIALA „REGINA MARIA”

Total număr de elevi din care:

1453

897

556

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

9

2

B. Bursa de merit

505

505

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

47

27

20

a.1) orfani

9

3

6

a.2) medicale

19

12

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

19

12

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

566

36

530

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal.

A doua sansa, Gimnazial FR)

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU"

Total număr de elevi din care:

505

305

200

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

147

147

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

17

7

10

a.1) orfani

13

5

8

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

4

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

171

8

163

21

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 206

Total număr de elevi din care:

807

477

330

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

5

4

B. Bursa de merit

268

268

C. Bursa de studiu

10

10

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

34

16

a.1) orfani

13

7

6

a.2) medicale

19

14

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

18

13

5

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

Total A+B+C+D+E

341

41

300

22

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 279

Total număr de elevi din care:

901

563

338

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

4

2

B. Bursa de merit

282

282

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

25

13

12

a.1) orfani

6

3

3

a.2) medicale

8

4

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

11

6

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

313

17

296

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309

Total număr de elevi din care:

773

450

323

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

2

2

B. Bursa de merit

202

202

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

59

37

22

a.1) orfani

9

5

4

a.2) medicale

12

10

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

38

22

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

265

39

226

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAI I"

Total număr de elevi din care:

563

376

187

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B. Bursa de merit

145

145

C. Bursa de studiu

12

12

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

27

23

a. 1) orfani

8

8

a.2) medicale

12

7

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

30

20

10

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

214

30

184

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 311

Total număr de elevi din care:

519

355

164

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

116

116

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

31

23

8

a. 1) orfani

3

3

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

19

11

8

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

153

26

127

26

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

Total număr de elevi din care:

612

279

212

121

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

196

162

34

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

37

13

10

14

a. 1) orfani

8

1

3

4

a.2) medicale

11

5

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

3

3

c) cu venituri mici

15

7

4

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

235

14

172

49

27

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

Total număr de elevi din care:

1276

413

286

577

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

4

1

4

B. Bursa de merit

543

214

329

C. Bursa de studiu

11

5

6

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

102

23

13

66

a. 1) orfani

17

5

3

9

a.2) medicale

21

5

6

10

D, b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

39

39

c) cu venituri mici

25

13

4

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

665

27

233

405

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

28

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRITESCU"

Total număr de elevi din care:

910

115

741

54

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

494

115

369

10

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

67

3

64

a.1) orfani

23

2

21

a.2) medicale

6

1

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

33

33

c) cu venituri mici

5

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

563

118

435

10

29

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

Total număr de elevi din care:

805

379

309

117

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

28

28

C. Bursa de studiu

82

82

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

65

65

a, 1) orfani

15

15

a.2) medicale

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

27

27

c) cu venituri mici

16

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

176

176

30

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONT

Total număr de elevi din care:

824

296

416

112

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

27

27

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

26

26

a. 1) orfani

9

9

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

15

15

c) cu venituri mici

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

54

54

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

Total număr de elevi din care:

933

422

285

141

85

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

15

15

C. Bursa de studiu

12

12

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

58

58

a.1) orfani

13

13

a.2) medicale

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

24

24

c) cu venituri mici

14

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

85

85

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

32

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"

Total număr de elevi din care:

1182

279

302

601

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

12

6

4

2

B. Bursa de merit

863

4

289

570

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

83

7

11

65

a. 1) orfani

21

3

5

13

a.2) medicale

20

4

4

12

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

34

34

c) cu venituri mici

8

2

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

958

17

304

637

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"

Total număr de elevi din care:

934

225

709

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

17

5

12

B. Bursa de merit

290

112

178

C. Bursa de studiu

5

1

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

80

23

57

a. 1) orfani

20

3

17

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

39

13

26

c) cu venituri mici

18

7

11

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

392

141

251

34

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"

Total număr de elevi din care:

619

566

53

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

99

99

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

15

15

a 1) orfani

3

3

a.2) medicale

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

6

6

c) cu venituri mici

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

115

115

35

LICEUL "MARIN PREDA"

Total număr de elevi din care:

1465

642

367

456

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

8

3

2

3

B. Bursa de merit

479

248

231

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

62

21

20

21

a. 1) orfani

17

3

7

7

a.2) medicale

10

2

2

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

34

16

11

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

551

24

272

255

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv.

Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

36

COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"

Total număr de elevi din care:

1042

276

766

Tipul bursei

A Bursa de performanță

20

7

13

B. Bursa de merit

992

267

725

C. Bursa de studiu

4

1

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

69

7

62

a.1) orfani

16

2

14

a 2) medicale

12

3

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

32

32

c) cu venituri mici

9

2

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

1085

282

803

37

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICAȚII "GH. AIRINEI"

Total număr de elevi din care:

1256

692

235

52

277

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

9

B. Bursa de merit

42

42

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

66

66

a.1) orfani

19

19

a.2) medicale

10

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

28

28

c) cu venituri mici

9

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

119

119

38

LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

Total număr de elevi din care:

813

813

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

382

382

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

80

80

a.1) orfani

30

30

a.2) medicale

14

14

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

22

22

c) cu venituri mici

14

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

468

468

39

COLEGIUL TEHNIC "CAROL I"

Total număr de elevi din care:

681

236

201

57

187

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

15

15

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

9

9

a.1) orfani

4

4

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

24

24

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU”

Total număr de elevi din care:

200

83

117

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

31

31

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

102

45

57

a.1) orfani

5

5

a.2) medicale

87

43

44

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

9

2

7

E Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

135

45

90

41

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA"

Total număr de elevi din care:

156

49

52

55

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

39

15

24

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

85

40

45

a. 1) orfani

a.2) medicale

83

39

44

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

124

40

60

24

TOTAL SECTOR 6

Total număr de elevi din care:

34746

14524

10161

7375

1499

359

828

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

330

158

124

48

B. Bursa de merit

10604

12

7514

3044

34

C. Bursa de studiu

176

60

116

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

2215

839

708

668

a.1) orfani

459

126

155

178

a.2) medicale

606

267

244

95

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați intr-o altă localitate

304

14

290

c) cu venituri mici

846

446

295

105

E. Burse de ajutor ocazional

13

6

7

Total A+B+C+D+E

13338

1015

8413

3876

34