Hotărârea nr. 146/2019

HCL 146 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. A3470/28.02.2019 al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile:

  • - Art. 1, art. 4 lit. a), b) și d) din H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înființarea D.G.P.L. Sector 6;

  • - Art. 1 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (1) lit. a) și b), art. 6 lit. b) și i), art. 7 lit. h), j) și k), art. 9 lit. f), i) și j), art. 17 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), c), g) și h), art. 21 alin. (1) lit. a) - g), i) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 3 alin. (2) lit. a), b) și d), art. 15 alin. (1) lit. k), art. 23 lit. a), g) și h), art. 25 lit. c), d), g) și j), art. 33 din Anexa la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 1 teza II, art. 2 alin. (3), art 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. b), alin. (5) și alin. (7), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 15 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 3 lit. c), e), f) și g), art. 4 lit. f), g), h) și 1), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (3) lit. b), art. 70 lit. g) și i), art. 90 lit. e) și g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și al art. 81 alin. (2) lit. 1) și m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliu] Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Articolul 2 al hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 222/2016 se completează cu două noi alineate, alineatele (4) și (5), după cum urmează:

”(4) în cazul în care contravenientul nu este de față, polițistul local va proceda la identificarea acestuia prin comunicarea unei adrese proprietarului vehiculului, care are obligația de a transmite datele de identificare ale utilizatorului.

(5) Necomunicarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se efectuează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.”

Art. II. Articolul 4 al hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 222/2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 4. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzilor prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancțiunile făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art. III. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 222/2016 privind staționarea vehiculelor și remorcilor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6, rămân neschimbate.

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoștința publică.

Art. V. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 146

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm6țgpnmarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6