Hotărârea nr. 145/2019

HCL 145 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind soluționarea unei cereri de schimb de locuințe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuși”, de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20164/29.03.2019 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare dispozițiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale art. 15 alin. (18) - (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale pct. „3” și „6” din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 81/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul de locuințe solicitat de doamnele Zamfir Elena, titulară a contractului de închiriere nr. 13097/11.12.2009, încheiat pentru o garsonieră, situată în București, cartier "Constantin Brâncuși”, sector 6 și Pavel Dana-Maria, titulară a contractului de închiriere nr. 3013/23.03.2010, încheiat pentru un apartament cu 2 (două) camere situat în București, cartier „Constantin Brâncuși”, sector 6.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin


Nr.: 145

Data: 16.05.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6