Hotărârea nr. 144/2019

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.euHOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1656/12.03.2019 întocmit de Direcția Generală Investiții;

Ținând cont de Expunerea de motive a d-nei consilier local Georgeta Mitran;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 5 alin. (3), art. 18 și art. 20 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2019.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1.200.000 lei, din bugetul local al Sectorului 6, pentru proiectele selectate în cadrul proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”. Suma alocată va fi distribuită pentru un număr de 6 proiecte/an, cu o valoare de maximum 200.000 de lei/proiect.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind modul de derulare a proiectului cu titlul „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă „Formularul propunere de proiect” conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă componența Comisiei de evaluare a proiectelor, care va analiza impactul, viabilitatea, eligibilitatea proiectelor din punct de vedere tehnic, juridic și financiar, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Comunicare și Relații Publice și membrii Comisiei de evaluare desemnați la Art. 5. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

'egalitate

lectorului 6, f.


Traian Pană


DeptirerSpiridon

Nr.: 144                                                 /

Data: 16.05.2019                                            '

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: pnm6rgprirnarie6.ro; facebook. corn/ PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 144/16.05.2019

REGULAMENT

privind modul de derulare a proiectului cu titlul „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

Capitolul 1 - Scopul

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public inițiate de cetățeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

Obiectivul general îl constituie desfășurarea în bune condiții a procesului de bugetare participativă în vederea atingerii următoarelor deziderate:

 • 1.  Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administrația publică locală, cetățeni, asociații, fundații și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele orașului;

 • 2.  Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative;

 • 3.  Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în oraș și de stimulare a acestei creșteri;

 • 4.  Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise.

 • 5.  Consolidarea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului în comunitate.

Capitolul 2 - Valoarea bugetului

 • 1.  Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar în curs, în cadrul procesului de bugetare participativă este 1.200.000 lei.

 • 2.  In cadrul proiectului de bugetare participativă, vor fi selectate 6 proiecte câștigătoare, care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 6.

 • 3. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 lei.

 • 4.  Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate proiectele câștigătoare care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 pentru acel exercițiu bugetar.

 • 5.  Dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte, vor fi selectate următoarele proiecte în ordinea clasificării, cu condiția ca bugetul să nu fie depășit.

Capitolul 3 - Domeniile de aplicare

 • 1. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București:

 • a) Infrastructură stradală, mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației pe străzile ce aparțin de Sectorul 6;

 • b) Amenajare de spații verzi, locuri dejoacă, mobilier urban;

 • c) Educaționale, cultural, sportive;

 • d) Sociale și/sau sănătate;

 • e) Protecția mediului;

 • f) Digitalizare.

 • 2. Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

Capitolul 4 - Participanții și informarea acestora

 • 1. Pot participa la procesul de bugetare participativă toți cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sectorul 6 și au vârsta de minimum 18 ani.

 • 2. Pot înainta propuneri de proiecte și asociațiile, fundațiile, ONG-urile și societățile comerciale cu sediul social în Sectorul 6.

 • 3. Cetățenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii și condițiile în care funcționează secțiunea dedicată bugetării participative de pe site-ul Primăriei Sectorului 6.

 • 4. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, toți cetățenii interesați trebuie să își creeze un cont de utilizator la secțiunea menționată, disponibilă pe platforma on-line.

 • 5. Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 și 2 (copie după CI, orice document/act doveditor, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

 • 6. Primăria Sectorului 6 va derula o campanie pentru informarea în mod corespunzător a cetățenilor despre proiectul cu titlul „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”. Se vor afișa informări scrise în locurile special amenajate din sector precum și în mediul on-line (pagina de internet a primăriei, paginile de socializare media ale primăriei).

 • 7. De asemenea, vor avea loc cel puțin două sesiuni de dezbatere publică organizate de către Primăria Sectorului 6, cu accent pe familiarizarea cetățenilor cu privire la folosirea platformei web dedicate bugetării participative și venirii cu propuneri din partea cetățenilor. La întâlniri va participa cel puțin un moderator din partea autorității publice locale și/sau un colaborator extern pentru facilitarea unui dialog constructiv și sedimentarea propunerilor de proiecte. Sunt reținute doar propunerile considerate valide în urma consensului participanților aflați în fiecare grup de discuții, eliminându-se astfel redundanța propunerilor.

Capitolul 5 - Modalitatea de înscriere a proiectelor

 • 1. Fiecare persoană fizică sau juridică poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite la Capitolul 3. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiții aflate în competența Primăriei Sectorului 6 și să vizeze un spațiu din proprietatea publică a sectorului.

 • 2.  Proiectele se depun prin platforma on-line dedicată bugetării participative.

 • 3.  Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații (cuprinse în formularul propunerii de proiect)

 • a)    Titlul proiectului:

 • • să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.

 • b)    Domeniul în care se înscrie proiectul

 • • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.

 • c)    Descrierea proiectului

 • • formularea problemei, detaliată

 • • specificarea nevoilor identificate

 • • descrierea beneficiilor generale obținute prin implementarea proiectului

 • d)    Localizarea proiectului

 • • prin adresă, hartă, zonare

 • e)    Durata proiectului

 • • estimarea duratei de implementare a proiectului.

 • f)    Beneficiarii proiectului

 • • specificarea beneficiarilor proiectului

 • • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor

 • g)    Buget estimat

 • • se va completa valoarea estimată a proiectului

 • h)   Documente atașate

 • • fotografii, schițe, planuri, alte documente suport în format PDF sau JPG

 • i)    Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect

 • • voluntariat, cofinanțare, sponsorizare.

 • j)    Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect

 • • etapele necesare implementării proiectului

 • k)    Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact.

 • 4.  Toate propunerile trimise de cetățeni se introduc în Lista generală de propuneri și sunt filtrate, analizate și fuzionate (în caz că sunt complementare) de către Comisia de evaluare a proiectelor, comisie care are responsabilitate și de a transforma aceste idei de proiecte în propuneri de proiecte și va elabora Lista provizorie cu proiectele eligibile.

Capitolul 6 - Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • 1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Sectorului 6, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • a)  să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;

 • b) să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în competența Primăriei Sectorului 6 și care vizează un spațiu din domeniul public al Sectorului 6;

 • c) să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale sectorului aflate în derulare;

 • d) să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreținere, plata unor drepturi de autor, etc.);

 • e)  să fie delimitate zonal;

 • f)  să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;

 • g) să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

 • 2. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o Comisie de evaluare constituită în acest sens la nivelul Primăriei Sectorului 6.

Capitolul 7 - Calendarul campaniei

Calendarul campaniei va fi stabilit de către conducerea executivă a Primăriei Sectorului 6 și va cuprinde:

 • 1. perioada de depunere a proiectelor, dar nu mai târziu de luna iunie.

 • 2. perioada în care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților pentru a asigura validarea proiectelor, dar nu mai târziu de luna iulie.

 • 3. data afișării/publicării pentru Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse.

 • 4. data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte propuse eligibile.

 • 5. perioada în care cetățenii vor vota proiectele eligibile, dar nu mai puțin de 21 de zile.

 • 6. data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte câștigătoare.

Capitolul 8 - Comisia de evaluare a proiectelor

 • 1.  Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Sectorului 6.

 • 2.  Această comisie are următorul rol:

 • i.   organizează și monitorizează desfășurarea campaniei;

 • ii.    verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal;

 • iii.    filtrează sugestiile trimise de cetățeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate;

 • iv.   fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea ideilor.

 • 3.  Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma Online și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, cu evaluarea impactului /viabilității/fezabilității acestora.

 • 4.  în cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita inițiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus.

 • 5.  Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea în scris a inițiatorilor.

 • 6.  Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse.

 • 7.  Transparența procesului decizional se realizează prin garantarea accesului public la cele 2 liste intermediare: Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încât toți cei interesați să poată analiza modul în care propunerile colectate au fost evaluate. Procesul decizional pentru determinarea Listei finale cu proiecte propuse implică și alocarea unei perioade de 14 zile calendaristice pentru depunerea de contestații și clarificarea acestora.

 • 8.  După clarificarea contestațiilor, Comisia de evaluare va definitiva și publica Lista finală cu proiecte propuse eligibile, listă care va conține toate proiectele supuse procesului de votare.

 • 9.  Proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afișate la secțiunea dedicată campaniei și supuse votului online al cetățenilor. Proiectele vor fi afișate respectând elementele menționate la capitolul 6.

Capitolul 9 - Votarea proiectelor

 • 1.  Se va realiza într-o perioadă de minimum 21 de zile lucrătoare, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative.

 • 2.  Pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare prin cont unic de email, respectând condițiile de la Capitolul 4.

 • 3.  Fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un singur proiect din cadrul fiecărei categorii.

Capitolul 10 - Selecția finală proiectelor

 • 1.  Selecția finală a proiectelor se va realiza în urma procesului de votare pe platforma online.

 • 2.  La încheierea perioadei de votare, în termen de 5 zile se întocmește Lista finală cu proiectele câștigătoare, proiecte care vor fi incluse în proiectul de buget al Sectorului 6 în limita sumei de 1.200.000 lei.

Capitolul 11 - Implementarea proiectelor

 • 1.  Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 și implementate prin grija conducerii executive a Primăriei Sectorului 6.

 • 2.  Inițiatorul proiectului va fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv, dacă dorește.

 • 3.  Durata maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani.

 • 4.  Rapoartele trimestriale de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publice.

 • 5. Proiectele vor fi etichetate cu logoul "PROPUS DE CETĂȚENI”.

 • 6.  Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto-video a stadiului de execuție a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte și după implementare, impresii ale cetățenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

Capitolul 12 - Evaluarea acțiunii și pregătirea ciclului următor

 • 1. Se va măsura anual gradul de satisfacție a participanților, în vederea îmbunătățirii constante a procesului.

 • 2.  Se vor chestiona percepția participanților legată de încrederea în implementarea proiectelor și respectarea termenelor contractuale, transparența procesului, inteligibilitatea și importanța în ceea ce privește viitorul sectorului.

 • 3. Evaluarea anuală a acțiunii va pune accent pe:

 • a)  calitatea deliberării în stadiile de discuție a propunerilor de proiecte;

 • b) reducerea redundanței prin crearea de filtre netehnice în așa fel încât cetățenii să se perceapă drept co-parteneri în aceasta fază;

 • c) control mai mare a identității celor implicați pentru a asigura accesul egal al fiecărui cetățean

 • d) eliminarea celor ce manipulează procesul pentru a-și asigura un succes mai mare al propunerilor proprii. în acest scop se va controla strict înregistrarea creându-se un sistem de parole și se va realiza un sistem de vot multiplu așa încât cetățenii să fie încurajați să citească toate proiectele trimise înaintea votului final;

 • e) înmulțirea numărului de spații de dialog despre conținutul proiectelor;

 • f)  creșterea coordonării Bugetării participative cu alte instrumente de planificare și viziune;

 • g) inițierea de instruiri în ceea ce privește tehnicile participative;

 • h) implicarea cetățenilor în detalierea și controlul complexității proiectelor;

 • i)  rolul activ al participanților în reducerea redundanței propunerilor.

 • 4.  In primul trimestru al anului următor, se va publica pe platforma on-line, precum și în mass-media, raportul final privind campania derulată pe parcursul anului precedent.

 • 5.  Ciclul se reia în fiecare an, odată cu adoptarea bugetului local al Sectorului 6. Evaluarea ciclului încheiat va genera măsuri de îmbunătățire a derulării anuale a procesului de buget participativ.

Capitolul 13 - Precizări juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării participative

 • 1. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetării participative și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.

 • 2.  Platforma asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru acces și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • 3.  Platforma prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

 • 4.  Primăria Sectorului 6 nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.

 • 5.  Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Formular Propunere de Proiect

 • 1. Titlul propunerii (să fie concis și să se refere preferabil la un anumit rezultat cheie al propunerii):

 • 2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:

 • 3. Delimitarea zonei și a cartierului în care se dorește implementarea propunerii:

 • 4. Durata estimată de implementare a propunerii exprimată în luni calendaristice:

 • 5. Valoarea estimată a investiției necesare pentru implementarea propunerii de proiect:

 • 6. Beneficiarii direcți ai propunerii de proiect în caz de implementare:

 • 7. Descrierea proiectului - Formularea propunerii de proiect, scopul/obiectivul general și obiectivele specifice ale propunerii de proiect:

 • - Contextul (situația actuală) și justificarea inițieri proiectului (problema identificată, grupuri afectate)

 • - Beneficiile obținute prin implementarea propunerii de proiect (descriere impact/efecte pozitive):

 • 8. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

 • 9. Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect:

 • 10. Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact:

Componența Comisiei de evaluare a proiectelor

 • 1.    Reprezentant desemnat din partea Direcției Generale Economice;

 • 2.    Reprezentant desemnat din partea Serviciului Juridic și Contencious Administrativ;

 • 3.    Reprezentant desemnat din partea Direcției Generale Investiții;

 • 4.    Reprezentant desemnat din partea Direcției Generale Arhitect Șef;

 • 5.   Reprezentant desemnat din partea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

 • 6.    Reprezentant desemnat din partea Administrației Școlilor Sector 6;

 • 7.    Reprezentant desemnat din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • 8.    Reprezentant desemnat din partea Centrului Cultural European Sector 6;

 • 9.    Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Ciontu Gheorghe;

 • 10.  Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Daneș Mihai;

 • 11.  Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Simion Adrian;

 • 12.  Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Tudose Călin;

 • 13.  Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Nae Valentin Marian;

 • 14.  Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Vîlceanu Mihai Eduard;

 • 15.  Reprezentant desemnat din partea Consiliului Local Sector 6 - Popescu Mihaela.

Secretariat:

2.