Hotărârea nr. 143/2019

HCL 143 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6

nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei nr. 1 si introducerea unei noi anexe

5

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7731/14.05.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1) lit. g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

  • -  Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

  • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020;

  • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 163/18.07.2018 privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) și alin (4) lit. b), art. 45 alin (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se adaugă Anexa nr. 2 ce cuprinde lista delimitărilor zonelor teritoriale aflate în administrarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018, rămân nemodificate.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6.ro: e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. corn/ PrimariaSectorului6

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII INCLUSE ÎN PROGRAMUL LOCAL

MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL 2018- 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai

2

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare și Amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei

4

înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12

5

Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu

6

Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara

7

Modernizare și amenajare peisagistică Parcul Crângași

8

Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului

Morii între Splaiul Independenței și insula Lacul Morii

9

Modernizare și amenajare peisagistică Spații verzi între Splaiul Independenței, parcul Crângași și faleza Lacul Morii

10

Amenajare spații verzi str. Valea Oltului

11

Amenajare spații verzi str. Sibiu

150.000.000

861.177,17

99.138.822,83

50.000.000

12

Amenajare spații verzi sos. Virtuții (între Bd. Timișoara și Bd. Iuliu Maniu)

13

Amenajare spații verzi Bulevardul Geniului și Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spații verzi Bulevardul Vasile Milea

15

Amenajare și modernizare spații verzi deasupra magistralei de metrou Drumul Taberei

16

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în cadrul zonelor teritoriale delimitate in Anexa nr. 2, aflate în administrarea ADPDU Sector 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR - Militari și nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR-Drumul Taberei și nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei și nefinalizate

LISTA DELIMITĂRILOR ZONELOR TERITORIALE AFLATE ÎN

ADMINISTRAREA A.D.P.D.U. SECTOR 6

Nr. zonă

Artere de circulație care delimitează zona teritorială

1.

Bdul. Drumul Taberei - Piața Danny Huwe - Bdul. Timișoara - Str. Sibiu

2.

Bdul. Drumul Taberei - Str. Sibiu - Bdul. Timișoara - Str. Brașov

3.

Str. Romancierilor - B-dul Timișoara - Str. Brașov - Drumul Taberei

4.

Str. Valea Oltului - B-dul Timișoara - Str. Romancierilor - Drumul Taberei - Str. Valea Ialomitei

5.

Str. Valea Oltului - Str. Valea Ialomitei - Drumul Taberei - Str. Valea Argeșului

6.

Str. Valea Oltului - Str. Valea Argeșului - Drumul Taberei - Str. Râul Doamnei - Prelungirea Ghencea

7.

Bucla interioara Drumul Taberei - Str. Brașov

8.

Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei - Brașov - Prelungirea Ghencea

9.

Str. Brașov - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. 1 Mai

10.

Str. Brașov - Bdul Ghencea - Stadionul Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - Bdul 1 Mai

11.

Bdul. Ghencea - Drumul Sării - Bdul Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel

12.

Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - Pasajul Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - B-dul Geniului - B-dul Timișoara

13.

Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - B-dul Timișoara

14.

Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - Bdul Iuliu Maniu - Str. Moinesti - Str. Liniei

15.

Bdul Iuliu Maniu - Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Str. Moinesti

16.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - str. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - B-dul Timișoara

17.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - B-dul Timișoara - str. Valea Oltului - Prelungirea Ghencea

18.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - B-dul Iuliu Maniu - str. Valea Cascadelor - Str. Preciziei

19.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul DNCB - limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul Drumului Ciorogarla - str. Drenajului - B-dul Uverturii - str. Apusului - B-dul Iuliu Maniu

20.

Str. Apusului - B-dul Uverturii - Str. Dezrobirii - B-dul Iuliu Maniu

21.

B-dul Uverturii - Sos. Virtuții - B-dul Iuliu Maniu - Str. Dezrobirii - Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului”

22.

Str. Cetatea de Balta - str. Dambovitei - intr. Dambovitei - Lacul Morii - Sos. Virtuții - B-dul Uverturii

23.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul Drumului Manastirea Sihăstria - Lacul Morii - Intr. Dambovitei - Str. Dambovitei - Str. Cetatea de Balta - B-dul Uverturii

24.

Sos. Virtuții - Splaiul Independentei - B-dul Vasile Milea - B-dul Iuliu Maniu

25.

B-dul Vasile Milea - Sos. Ohideelor - limita administrativa Sector 6 către Sector l de-a lungul Caii Plevnei - str. Constantin Noica - Sos. Cotroceni - B-dul Iuliu Maniu

26.

Sos. Virtuții - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Sos. Ohideelor - Splaiul Independentei

27.

Bdul. Constructorilor - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str. George Valsan

28.

Lacul Morii - Str. Mehadia - B-dul. Constructorilor - Sos. Virtuții

29.

B-dul Constructorilor - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Giulesti - Str. George Valsan

30.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Dragomireti Vale de-a lungul DNCB - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Giulesti - B-dul Constructorilor - Str. Mehadia - Lacul Morii

ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

LISTA DELIMITĂRILOR ZONELOR TERITORIALE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ADPDU Sector 6

Nr. zonă

Artere de circulație care delimitează zona teritorială

1.

Bdul. Drumul Taberei - Piața Danny Huwe - Bdul. Timișoara - Str. Sibiu

2.

Bdul. Drumul Taberei - Str. Sibiu - Bdul. Timișoara - Str. Brașov

3.

Str. Romancierilor - B-dul Timișoara - Str. Brașov - Drumul Taberei

4.

Str. Valea Oltului - B-dul Timișoara - Str. Romancierilor - Drumul Taberei - Str. Valea Ialomitei

5.

Str. Valea Oltului - Str. Valea Ialomitei - Drumul Taberei - Str. Valea Argeșului

6.

Str. Valea Oltului - Str. Valea Argeșului - Drumul Taberei - Str. Râul Doamnei - Prelungirea Ghencea

7.

Bucla interioara Drumul Taberei - Str. Brașov

8.

Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei - Brașov - Prelungirea Ghencea

9.

Str. Brașov - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. 1 Mai

10.

Str. Brașov - Bdul Ghencea - Stadionul Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - Bdul 1 Mai

11.

Bdul. Ghencea - Drumul Sării - Bdul Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel

12.

Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - Pasajul Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - B-dul Geniului - B-dul Timișoara

13.

Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - B-dul Timișoara

14.

Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - Bdul Iuliu Maniu - Str. Moinesti - Str. Liniei

15.

Bdul Iuliu Maniu - Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Str. Moinesti

16.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - str. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - B-dul Timișoara

17.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - B-dul Timișoara - str. Valea Oltului - Prelungirea Ghencea

18.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - B-dul Iuliu Maniu - str. Valea Cascadelor - Str. Preciziei

19.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul DNCB - limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul Drumului Ciorogarla - str. Drenajului - B-dul Uverturii - str. Apusului - B-dul Iuliu Maniu

20.

Str. Apusului - B-dul Uverturii - Str. Dezrobirii - B-dul Iuliu Maniu

21.

B-dul Uverturii - Sos. Virtuții - B-dul Iuliu Maniu - Str. Dezrobirii - Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului”

22.

Str. Cetatea de Balta - str. Dambovitei - intr. Dambovitei - Lacul Morii - Sos. Virtuții - B-dul Uverturii

23.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul Drumului Manastirea Sihăstria - Lacul Morii - Intr. Dambovitei - Str. Dambovitei - Str. Cetatea de Balta - B-dul Uverturii

24.

Sos. Virtuții - Splaiul Independentei - B-dul Vasile Milea - B-dul Iuliu Maniu

25.

B-dul Vasile Milea - Sos. Ohideelor - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Plevnei - str. Constantin Noica - Sos. Cotroceni - B-dul Iuliu Maniu

26.

Sos. Virtuții - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Sos. Ohideelor - Splaiul Independentei

27.

Bdul. Constructorilor - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str. George Valsan

28.

Lacul Morii - Str. Mehadia - B-dul. Constructorilor - Sos. Virtuții

29.

B-dul Constructorilor - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Giulesti - Str. George Valsan

30.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Dragomireti Vale de-a lungul DNCB - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Giulesti - B-dul Constructorilor - Str. Mehadia - Lacul Morii