Hotărârea nr. 142/2019

HCL 142 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6

nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7730/14.05.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile:

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020;

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 162 din 18.07.2018 privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020;

-H.C.L. Sector 6 nr. 78 din 30.03.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

  • - Art. 7 lit. c), d) și e), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) și ale art. 18 alin. (2), (5) și (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (3) lit. a) și b), art. 20 și ale art. 28 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum și ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

  • - Art. 2 alin. (1), art. 3 și ale art. 8 alin. (1) lit. p) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se adaugă Anexa nr. 2 ce cuprinde lista delimitărilor zonelor teritoriale aflate în administrarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, rămân nemodificate.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 142

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A

SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL 2018- 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare si Amenajare Peisagistica Parc 9 Mai

2

Modernizare si Amenajare Peisagistica Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc Sfanțul Andrei

4

înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12

5

Lucrări pentru Amenajare Peisagistica Bulevardul luliu Maniu

6

Amenajare peisagistica scuar central Bulevardul Timișoara

7

Modernizare si amenajare peisagistica Parcul Cran găsi

8

Amenajare spatii verzi Faleza Est a lacului Morii intre Splaiul Independentei si insula Lacul Morii

9

Modernizare si amenajare peisagistica Spatii verzi intre Splaiul Independentei, parcul Crangasi si faleza Lacul Morii

10

Amenajare spatii verzi str. Valea Oltului

11

Amenajare spatii verzi str. Sibiu

150.000.000

861.177,17

99.138.822,83

50.000.000

12

Amenajare spatii verzi sos. Virtuții (intre Bd. Timișoara si Bd. Iuliu Maniu)

13

Amenajare spatii verzi Bulevardul Geniului si Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spatii verzi Bulevardul Vasile Milea

15

Amenajare si modernizare spatii verzi deasupra magistralei de metrou Drumul Taberei

16

Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în cadrul zonelor teritoriale delimitate in Anexa nr. 2, aflate în administrarea ADPDU Sector 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul POR - Militari si nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR-Drumul Taberei și nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei și nefinalizate

LISTA DELIMITĂRILOR ZONELOR TERITORIALE AFLATE ÎN

ADMINISTRAREA A.D.P.D.U. Sector 6

Nr. zonă

Artere de circulație care delimitează zona teritorială

1.

Bdul. Drumul Taberei - Piața Danny Huwe - Bdul. Timișoara - Str. Sibiu

2.

Bdul. Drumul Taberei - Str. Sibiu - Bdul. Timișoara - Str. Brașov

3.

Str. Romancierilor - B-dul Timișoara - Str. Brașov - Drumul Taberei

4.

Str. Valea Oltului - B-dul Timișoara - Str. Romancierilor - Drumul Taberei - Str. Valea Ialomitei

5.

Str. Valea Oltului - Str. Valea Ialomitei - Drumul Taberei - Str. Valea Argeșului

6.

Str. Valea Oltului - Str. Valea Argeșului - Drumul Taberei - Str. Râul Doamnei - Prelungirea Ghencea

7.

Bucla interioara Drumul Taberei - Str. Brașov

8.

Str. Râul Doamnei — Drumul Taberei - Brașov - Prelungirea Ghencea

9.

Str. Brașov - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. 1 Mai

10.

Str. Brașov - Bdul Ghencea - Stadionul Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - Bdul 1 Mai

11.

Bdul. Ghencea - Drumul Sării - Bdul Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel

12.

Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - Pasajul Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - B-dul Geniului - B-dul Timișoara

13.

Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - B-dul Timișoara

14.

Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului” - Bdul Iuliu Maniu - Str. Moinesti - Str. Liniei

15.

Bdul Iuliu Maniu - Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Str. Moinesti

16.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - str. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - B-dul Timișoara

17.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - B-dul Timișoara - str. Valea Oltului - Prelungirea Ghencea

18.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Domnești de-a lungul DNCB - B-dul Iuliu Maniu - str. Valea Cascadelor - Str. Preciziei

19.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul DNCB - limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul Drumului Ciorogarla - str. Drenajului - B-dul Uverturii - str. Apusului - B-dul Iuliu Maniu

20.

Str. Apusului - B-dul Uverturii - Str. Dezrobirii - B-dul Iuliu Maniu

21.

B-dul Uverturii - Sos. Virtuții - B-dul Iuliu Maniu - Str. Dezrobirii - Breteaua de suprafața a pasajului rutier “Lujerului”

22.

Str. Cetatea de Balta - str. Dambovitei - intr. Dambovitei - Lacul Morii - Sos. Virtuții - B-dul Uverturii

23.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Chiajna de-a lungul Drumului Manastirea Sihăstria - Lacul Morii - Intr. Dambovitei - Str. Dambovitei - Str. Cetatea de Balta — B-dul Uverturii

24.

Sos. Virtuții - Splaiul Independentei - B-dul Vasile Milea - B-dul Iuliu Maniu

25.

B-dul Vasile Milea - Sos. Ohideelor - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Plevnei - str. Constantin Noica - Sos. Cotroceni - B-dul Iuliu Maniu

26.

Sos. Virtuții - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Sos. Ohideelor - Splaiul Independentei

27.

Bdul. Constructorilor - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str. George Valsan

28.

Lacul Morii - Str. Mehadia - B-dul. Constructorilor - Sos. Virtuții

29.

B-dul Constructorilor - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Giulesti - Str. George Valsan

30.

limita administrativa Sector 6 către Comuna Dragomireti Vale de-a lungul DNCB - limita administrativa Sector 6 către Sector 1 de-a lungul Caii Giulesti - B-dul Constructorilor - Str. Mehadia - Lacul Morii