Hotărârea nr. 141/2019

HCL 141 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7086/08.05.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018, rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 141/16.05.2019

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a obiectivului de investiții este de 39.732.103,11 lei fără TVA, respectiv 47.281.202,71 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 37.626.034,36 lei fără TVA, respectiv 44.774.980,90 lei cu TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  Plantare Trandafiri Rosasp.: 80.241 buc;

  Montare gazon rulou: 32.055 m.p.

  Sistem de irigații automat: 37.365 m.p.;

  Plantare Catalpa bignonioides *Nana' H = 2-2,5M - 669 buc;

  Montare bolarzi din granit pentru protecție trotuare: 6448 buc;

  Reabilitare fântâni arteziene: 267,4 m.p.; împrejmuiri spații verzi cu panouri de gard metalic: 11.400 m.L;

  Iluminat public arhitectural (stîlpișori cu sursa LED): 640 buc;

  Refacerea semnalizării rutiere orizontale și verticale pe toata lungimea bulevardului: 6,89 km.

  Montare mobilier urban: 300 buc coșuri de gunoi, 300 buc. bănci de odihnă

  Reabilitare trotuare: 44.998 m.p.

  Montare pavele din beton: 3028 m.p.


înlocuirea/completarea bordurilor degradate și montarea de borduri noi pentru supraînalțarea spațiului verde

Aria totală proiectată este de 82.365 m.p.;

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii, așa cum reiese și din cadrul analizei financiare.

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

 • -  Dezvoltarea durabilă a localității;

 • -  îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

 • -  Creșterea gradului de siguranță în trafic;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții este definită de H.G. nr. 907/2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durata a fost estimată la 12 luni calendaristice.