Hotărârea nr. 133/2019

HCL 133 – Hotarare privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință în Sectorul 6 și a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reședință pe domeniul public al Subunității Administrativ Teritoriale Sector 6 - București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4388/01.04.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în baza prevederilor Cap. II, Secțiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008;

Ținând cont de prevederile art. 24 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință în Sectorul 6 și a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reședință pe domeniul public al Subunității Administrativ Teritoriale Sector 6 - București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 133/16.05.2019

REGULAMENT

privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare

a parcărilor de reședință în Sectorul 6

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare exclusivă asupra unui loc de parcare de reședință, solicitantul, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ și simultan condițiile de eligibilitate prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 124/2008, modificată și completată cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 61/2009, H.C.L. Sector 6 nr. 128/2013 și H.C.L. Sector 6 nr. 84/2014

Art. 1. Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) nu se poate aloca mai mult de un loc pentru fiecare apartament;

 • b) se pot atribui numai pentru autoturisme;

 • c) se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv și fac dovada domiciliului.

Dovada domiciliului se va face în conformitate cu prevederile:

 • - O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate;

 • - O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin certificatul de înregistrare și cartea de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean al Uniunii Europene;

 • - O.U.G. nr. 194/2002 - privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin viza sau permisul de ședere, aflate în termen de valabilitate.

 • d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat (Contractul de comodat trebuie să fie autentificat la notar);

 • e) dovada valabilității inspecției tehnice periodice (ITP).

La emiterea contractului de ocupare a locului de parcare, se va verifica achitarea de către solicitant a creanțelor exigibile datorate bugetului local al Sectorului 6 și nu se va emite contractul de parcare, dacă nu sunt achitate aceste creanțe.

în situația în care atribuirea locului de parcare se realizează în baza unui contract de comodat, acesta trebuie să fie autentificat la notar.

Persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum și reprezentanții legali ai acestora, la cerere, beneficiază de întâietate în vederea obținerii unui loc de parcare, îndeplinind condițiile cumulative menționate la Art. 1 lit. a) - e).

Criteriul ordinii cronologice a cererilor înregistrate va departaja solicitanții locurilor în cazul în care a fost dispusă sancțiunea rezilierii unilaterale a contractelor/autorizațiilor de parcare pentru neplata tarifului la termen sau pentru care nu a fost reînoit contractul conform H.C.L. Sector 6 nr. 164/2017.

Art. 2. Documentele necesare atribuirii locurilor de parcare:

 • 1) Solicitantul poate să depună la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință următoarele documente:

 • a) cerere tip;

 • b) copie BI/CI;

 • c) copie Certificat de înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în București, conform prevederilor legale în vigoare.

 • d) copie contract de leasing pentru persoana fizică (dacă este cazul);

 • e) copie contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodatari (dacă este cazul);

 • f) copie certificat de încadrare cu grad de handicap (dacă este cazul);

Toate copiile vor fi semnate de către solicitant cu mențiunea "conform cu originalul”.

 • 2) Solicitantul locului de parcare, poate fi reprezentat de către o altă persoană prin împuternicire notarială care va fi anexată cererii de atribuire a locului de parcare.

Angajatul de la Serviciul Parcaje de Reședință, care înregistrează cererea, are obligativitatea verificării și stabilirii dacă solicitantul întrunește sau nu condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare și să aducă la cunoștința solicitantului acest fapt și nu va înregistra cererea dacă solicitantul nu întrunește condițiile cumulative de atribuire.

 • 3) Cererile pot fi înregistrate utilizând și platforma online dedicată, începând cu prima zi de lucru cu publicul a Serviciului Parcaje de Reședință Sector 6.

Solicitantul va primi un număr de înregistrare a cererii numai dacă întrunește condițiile cumulative de atribuire prevăzute la art. 1 din prezentul regulament și dacă a completat, conform cerințelor, formularul online. Solicitantul va primi numărul de înregistrare al cererii pe adresa de e-mail indicată, în cel mult 10 zile lucrătoare. Locurile de parcare de reședință neplătite, vor fi disponibile spre închiriere solicitanților pe platforma online, în momentul primirii listei persoanelor care nu au achitat taxa de parcare de reședință de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

în cazul cererii online, solicitantul are obligația respectării cerințelor și a încărcării corespunzătoare a documentelor pe platforma online, nerespectarea acestor pași ducând la respingerea cererii.

Art. 3. Dreptul de folosință

Dreptul de folosință a locului în parcarea de reședință devine transmisibil odată cu schimbarea proprietarului unității locative din imobil, prin întrunirea condițiilor stipulate în art. 9 alin. (2) din H.C.G.M.B. nr. 124/2008, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009. în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit schimbarea de proprietar. în cazul în care noul proprietar al unității locative nu întrunește condițiile din H.C.G.M.B. nr. 124/2008, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, locul de parcare va putea fi redistribuit unei alte persoane.

Solicitantul trebuie să aibă adresa de domiciliu din actul de identitate într-un imobil arondat respectivei parcări de reședință. Domiciliul persoanei fizice este acolo unde ea își are locuința statornică sau principală.

Cererea se înregistrează la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință și se onorează, în cazul în care:

 • a) sunt îndeplinite condițiile enumerate mai sus;

 • b) există locuri disponibile în respectiva parcare de reședință;

După parcurgerea procedurii, solicitantul va primi contractul, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reședință, având obligația declarării locului de parcare la D.G.I.T.L. Sector 6 în termen de 30 de zile de la data emiterii contractului de închiriere și achitării taxelor aferente, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal coroborate cu hotărârile anuale de stabilire a nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, în caz contrar contractul de închiriere se declară desființat de drept, iar locul de parcare poate fi atribuit unui alt solicitant.

A

Art. 4. înființarea parcajelor noi

In cazul în care se propune înființarea unui parcaj de reședință, solicitantul are obligația anexării la cererea-tip și a schițelor cadastrale scara 1:500 și 1:2000 care vor fi relevate de către persoana autorizată spre a fi înregistrate conform cerințelor Comsiei Tehnice de Circulație a Municipiului București, propunerea urmând a fi înaintată spre avizare Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

Criteriul de alocare a unui loc de parcare de reședință se face în funcție de ordinea cronologică a cererilor înregistrate individual la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință, ce urmează a fi dat în folosință, după finalizarea din punct de vedere constructiv a unei parcări de reședință și obținerea avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București și realizării marcajului.

Darea în folosință a locurilor din parcarea de reședință prin contract de închiriere se va face la o dată și oră stabilită anterior.

Art. 5. Valabilitatea contractului

închirierea și implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie).

Prelungirea valabilității contractului de închiriere se face, fără alte notificări, prin achitarea obligațiilor fiscale, cel târziu la termenele scadente stabilite prin acte normative (H.C.L. nr. 84/2014, H.C.G.M.B. nr. 218/2018, COD FISCAL) și prin întrunirea cumulativă a condițiilor de eligibilitate menționate mai sus.

Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivația invocată de fostul utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil și atribuirea sa altui solicitant.

Utilizatorul care, prin neachitarea obligațiilor fiscale, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare, poate să depună o nouă cerere care va putea fi onorată conform prevederilor de atribuire loc de parcare din prezentul Regulament.

Dispoziții generale:

Obligația și responsabilitatea de a achita obligațiile fiscale, cel târziu până la termenele scadente, revine în exclusivitate beneficiarului;

A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință nu are obligația de a atenționa în scris beneficiarii locurilor de parcare referitor la necesitatea achitării tarifului până la data de 31 martie;

Utilizatorul trebuie să respecte toate condițiile cumulative de la acordarea locului de parcare pe toată durata contractului. Neîndeplinirea oricărei condiții duce la rezilierea unilaterală a contractului.

începând cu data de 01 aprilie a fiecărui an, Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, are dreptul de a urmări încasarea tarifului de parcare, obligația de a redistribui locul devenit vacant altui solicitant și totodată obligația de a informa în scris fostul utilizator asupra faptului că nu mai are dreptul de folosință asupra respectivei locații, în consecință autorizația sau contractul de utilizare a locurilor publice cu parcare de reședință fiind anulată/anulat;

Totodată, Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, va înștiința D.G.I.T.L. Sector 6 de rezilierea/modificarea contractului.

în cazul persoanelor la care se constată existența unor neconformități (nu se întrunesc condițiile cumulative de alocare a unui loc de parcare stabilit), Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 în temeiul sesizărilor/solicitărilor cetățenilor sau ca urmare a autosesizării, vor întocmi notificări/somații precizând situația evidențiată, solicitând beneficiarilor să se prezinte la sediul Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 pentru a oferi spre verificare (în original) documentele necesare pentru eliminarea/clarificarea neconcordanțelor evidențiate.

în situația în care, beneficiarul unui loc în parcarea de reședință, nu mai deține/utilizează autoturismul proprietate personală, în baza căruia i s-a emis contractul de ocupare a unui loc de parcare, acesta are obligația ca în termen de 30 de zile de la data pierderii dreptului de proprietate/folosință, să se prezinte la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință, cu documentele autoturismului achiziționat sau utilizat, în cazul constatării după termenul de 30 de zile a neconformității menționate, se va dispune de către Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 rezilierea unilaterală a contractului de ocupare/autorizația de parcare și redistribuirea acestuia unui alt solicitant.

în situația în care, beneficiarul unui loc în parcarea de reședință, nu mai utilizează autoturismul în baza unui contract de comodat sau are în evidentele Serviciului Parcaje de Reședință un comodat cu valabilitate expirată, în baza căruia i s-a emis contractul de ocupare/autorizație de parcare, acesta are obligația ca în termen de 30 de zile de la data expirării valabilității contractului de comodat, să prezinte actul adițional de prelungire sau alt contract de comodat auto, însoțite de talonul autoturismului utilizat cu ITP valabil (în copie și în original). în cazul constatării după termenul de 30 de zile a neconformității menționate, se va dispune de către Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, rezilierea unilaterală a contractului de ocupare/autorizația de parcare și redistribuirea acestuia unui alt solicitant.

în cazul în care beneficiarul unui loc de parcare a decedat, locul de parcare poate fi reatribuit unui alt solicitant după un termen de 30 de zile de la data constatării decesului.

Pentru situația în care se constată încălcări ale prezentului regulament, precum și pentru cazurile în care se constată parcarea autovehiculelor care nu fac parte din categoria autoturisme, Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, va colabora cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, în vederea identificării circumstanțelor prin care se încalcă aceste prevederi.

în cazul solicitării de renunțare la un loc de parcare, se admite înregistrarea și rezilierea contractului/autorizației numai în cazul completării și semnării la Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, a cererii tip de renunțare de către beneficiarul locului de parcare sau împuternicitul acestuia, cu procură notarială.