Hotărârea nr. 132/2019

HCL 132 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 25/23.11.2017


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Ciulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 25/23.11.2017

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2995/10.05.2019 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 285/23.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri de la Bugetul Local al Sectorului 6 al Municipiului București, conform listelor de investiții aprobate, conform legii, cât și din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 132

Data: 16.05.2019


București, Calea Pleunei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6S.C. HORIZON ARCHITECTURE S.R.L.

Sos. Olteniței, nr.lO5A, Sector 4, București


4-M6/A       .

la KO.L ^Q.W G


DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA STUDIU DE FEZABILITATE

CINEMATOGRAF GIULESTI


PREȘEDINTE DE SEOINTĂ

PANĂ

NOIEMBRIE 2017

S.C. HORIZON ARCHITECTURE S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 36805400      Nr de inreg. la R.C.: J40/15915/2016Sos. Olteniței, nr,105A, Sector 4, București

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA STUDIU DE FEZABILITATE

CINEMATOGRAF GIULESTI

NOIEMBRIE 2017

S.C. HORIZON ARCHITECTURE S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 36805400      Nr de inreg. la R.C.: J40/15915/2016

Sos. Olteniței, nr,105A, Sector 4, București

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA STUDIU DE FEZABILITATE

CINEMATOGRAF GIULESTI

r

BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6;

PROIECTANT: SC HORIZON ARCHITECTURE SRL

AMPLASAMENT: CALEA GIULESTI, NR. 56A, SECTOR 6, BUCUREȘTI

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr,105A, Sector 4, București

BORDEROU

PIESE SCRISE:

 • 1. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

 • 2. STUDIU DE FEZABILITATE

PIESE DESENATE:

A00 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA - Scara 1:2000;

A01 - PLAN DE SITUAȚIE - Scara 1:500;

A02 - PLAN SUBSOL - Scara 1:100;

A03 - PLAN PARTER - Scara 1:100;

A04 - PLAN ETAJ - Scara 1:100;

A05 - PLAN ETAJ TEHNIC +8.40 - Scara 1:100;

A06 - PLAN INVELITOARE - Scara 1:100;


A07 - FAȚADA SUD-VEST - Scara 1:100;

A08 - FAȚADA SUD-EST - Scara 1:100;

(    A09 - FAȚADA NORD-EST - Scara 1:100;

A10 - FAȚADA NORD-VEST - Scara 1:100;

AII- SECȚIUNE LONGITUDINALA- Scara 1:100;

A12 - SCHEMA FUNCȚIONALA SUBSOL - Scara 1:100;

A13 - SCHEMA FUNCȚIONALA PARTER - Scara 1:100;

A14 - SCHEMA FUNCȚIONALA ETAJ - Scara 1:100;

A15 - SCHEMA FUNCȚIONALA ETAJ TEHNIC - Scara 1:100;

A16 - SCHEMA FUNCȚIONALA SECȚIUNE LONGITUDINALA - Scara 1:100;

CINEMATOGRAF G1ULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București_______________________________________

Sos. Olteniței, nr.!05A, Sector 4, București

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumirea obiectivului de investiții: CINEMATOGRAF GIULESTI

Amplasament: municipiul București, sector 6, Calea Giulesti, nr. 56A Titularul investiției: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (

Beneficiarul investiției: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Elaboratorul studiului: SC HORIZON ARCHITECTURE SRL

2 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Metropola moderna este formata dintr-o populație eterogena, aceasta situație este favorizata si de faptul ca locuitorii sai nu împărtășesc același sistem de

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București ______________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

valori. Centrele culturale care adăpostesc săli de spectacole tind sa devină versatile pentru a putea acoperi o gama cat mai larga de manifestări dedicate unui public foarte variat.

Pe terenul de la adresa: Calea Giulesti, nr. 56A, sector 6, municipiul București, se afla o construcție cu regim de inaltime Sp+P+1E, avand funcțiunea de cinematograf si este delimitat astfel:

 • - la nord-est-

 • - la sud-est-

 • - la sud-vest -

 • - la nord-vest-


imobil str. Atelierele Noi nr. 2A, 2B, 2C;

Calea Giulesti nr.56 (Școala Gimnaziala nr. 163); CALEA GIULESTI;

str. Atelierele Noi.


In prezent construcția in cauza este nefunctionabila.

Construcția amplasata la adresa menționata mai sus este in prezent degradata si nefunctionala. Se poate observa lipsa finisajelor si a tamplariei. Sala de cinema se afla si ea intr-un stadiu avansat de degradare, betonul, tencuiala fiind singurele materiale vizibile. Lipsa unui tavan fals permite recunoașterea structurii plafonului si modul in care grinzile sălii sunt dispuse.

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București_______________________________________

Sos. Olteniței, nr.lO5A, Sector 4, București

Imobilul are regim de inaltime Sp+P+E cu dimensiuni in plan de 20.70 m x 36.40 m.

Suprafețele construite sunt repartizate după cum urmeaza:

 • - subsol      Ac=93mp

 • - parter      Ac=732mp

 • - etaj         Ac=306mp

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr.lO5A, Sector 4, București

ANEXA NR.1.37


RELEVEU Ci - SUBSOL Scara 1:100Nr. -Cadastral al terenului

Suprafața

Adresaimobllului

22

74.82 mp

Calea Ciulești nr. 56A

Carte Funciară nr,

UAT

Sector 6, mun.- București

Cod unitate individuală (U)

CF Individuală

"prazenU.il document urmesza prevederi^ 01-1:28 Și ATl.29 alin. (1> Ciin Ordinul Directorului Gerioraj ai ANCPI nr. 700/2016.            ,___

Nr. încSpere

Denumire- Încăpere

Suprj'ață utilă ' (mp)

1

Centrală tarm-că

28.15

2

Hol

Ml

3

Centrală-ventilații

3M0

4

Grup sanitar

2.M

&prar⣠utili = 68.10 m

p

5   |    Ca»scJm

«.72

Suprafață totală' » 74.82 mp

Executant,                       ' \

Numele 51 prenumele executantului: Ins. matei 5TEFAN-Paul          \

Data

Aut. ANO1! seria RO-MB-f, m. țișj

Februarie

Semnătura Si ștamplia .......... filmul Je

Recepționat,           șiA/.AK^kJSrT

1

Numele șl prenumele, executantul;          l"--------

'--Data

Semnătura și ștampila ................................. 4 tJ-J          t-f

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr,105A, Sector 4, București


Nr. fnclpere.

Denumi».mcSpere'

SianTri uri t«®

L "

vtad

49. W

2

St»M

045

3 •

&UDili4ri&

11.13

4

Sas

142

5

GfUoWifcir

75»

6

Sm

. nr

7

Hat

747

a

Sal

7.16

9

C&Htitte

M7

10

Oepwl

2.W

n

Cerneri teMo*

153

ia

Hd

«.»

n

Carwrgtrtrri

3164

14

Dttttit

1&97

is

foOesxcteod

WMS

i&

Cametâtrâlu

•IU».

i?

ScoaI

584»

18

C*w( Vatu

1131

Snowuutâ «rumma


Oțnvtri IxJpcV

Seri__________

SMtl

Seri__________

CMjtran


SupnTitt Uri W 1.01 an A1S ___S.W


„Sii.Mrrp         I


Nn Cadastral al terenului


Suprafața


553.04 mp


Carte Fundară nr.

Cod.unitate Individuală (u)


<>iÎLiui jc Cadsatn


jfsft rit viiJiW


MAZ A Stafii

[            hnntcti r.iff


Adresa Imobilului


Calea Ciulești nr, 56A


Sectgr 6, mim. 'București

CF Individuala |


HATExecutant,________            ___________

bunde Rprî țjmtletteurtaniulul:         Inp.4lATEl STEfaH-PAJL

jz                                     eut. Wg?ll*iW lti>:țtfrF, w.0193~


Itara țl știmei»


Recepționat,


Hum»5t țJ prtfwrnde tmcutantului: SenYittuft ji țumplh


Pata

Februarie 1016


Data


CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București_______________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București. Hf. rndfxra

Denumire tndpcre

âjptafrl uîfll . W

1

SaUtemcticd

MM7

I

Birou

1W

S

Cunirl lohrfcV

74B

■<

CiânJ woierti

JMB

S

Hol

1ZW

« ■

Ci meri tctmkl

Ml

7

Groo Mfftir

*57

Vuitor

«57

Supraftp Utili - iîO*

>»p

9   1    C*a scara

5,70

10     CB.KM

Șup^țrt.1 r-ea.»™,


W/BtAyrțlJ?

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa Imobilului

252.83 mp

Calea Ciulești nr, S6A

Carte Fundară nr.

UAT

Sector 6, mun.. București

Cod unitate individuală (U)

CF IridMdual^


CF Iri^Mdual


executant^

Nunwle jlpnrwmeta «Kioitâiiitvl^' Ito- hatu sreMN:p*UL

Data

■iku.1

Jc Ciaisinr

M           luwbiNart

. A«. ANCPIwfHifcQM^F, nr, 01»

Februarie

gftâfflțuLdftfflpfe ...

2016

iHAJ-Â

iorio j

7

a?-^:i?:?>t^2S^Sie«pțioret,

Kiimctș^fprchufneie executantului:

Date

: SțmwiJr* țl țtampib ...............................


CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________


Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

SITUAȚIA ACTUALA - SOLUȚII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

• Elemente constructive

Fundații:        din beton armat de 80 cm lățime, la 150 cm sub CTA

Suprastructura: sistem constructiv cadre de beton armat;

Plansee:         plansee din beton armat grosime 12;

închideri exterioare: pereți din cărămidă plina presata; pe zonele de închideri vitrate s-au pastrat doar golurile;

Compartimentări: pereți din cărămidă plina presata.

Acoperiș:        terasa necirculabila

Circulațiile verticale principale: scara interioara cu latimea de 0,80 m către zona de bai etaj, scări interioare cu latimea de 2,40 m către zona de cinematograf

•  Finisaje interioare

Tencuieli simple si vopsitorii de interior

Grupurilor sanitare sunt placate cu faianța

Grupurile sanitare - sunt acoperite cu gresie ceramica

•  Finisaje exterioare

Pereți exteriori: tencuiala de exterior si cărămidă aparenta.

Tamplaria exterioara: lipsește

Finisajele vizibile fiind tencuiala pe stâlpi, grinzi, atic, pereții aferenti fațadei principale si posterioare.

( Terasele acces sunt neplacate (beton simplu).

La nivelul parterului exista un acces principal si doua secundare pe părțile laterale ale imobilului.

SITUAȚIA ACTUALA - AMENAJARI EXTERIOARE

Incinta este amenajata cu platforme pietonale. Terenul pe care este amplasat cinematograful este înconjurat de un parc cu spațiu verde, copaci si alei. SITUAȚIA ACTUALA - UTILITATI

Construcția are disponibile in zona toate utilitățile necesare. Instalațiile interioare existente sunt nefunctionale (o mare parte a obiectelor sanitare lipsesc).

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Categoria de importanta a construcției este "C", clasa de importanta III.

(      2.2 Descrierea investiției

A. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții oot fi atinse:

Scenarii propuse:

Pentru atingerea obiectivului de investie si anume realizare Cinematografului Giulesti au fost analizate următoarele scenarii:

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr,105A, Sector 4, București

Scenariul 1/ alternativa nula: reprezentând situația in care nu se realizează proiectul.

Avantaje: investiție 0

Dezavantaje: nu se atinge obiectivul, adica nu se realizează nimic.

Scenariul 2/ alternativa minima: reprezentând situația in care investițiile de reabilitare atat fizica cat si morala a fostului Cinematograf Giulesti se realizează dotări in limita spațiului disponibil si cu efort financiar moderat, fara a se realiza consolidare, extindere. Avantaje: investiție mica, timp de execuție foarte redus, se obține o sala de cinematograf cu dotări la nivelul cerințelor actuale. Dezavantaje: se realizează doar o reabilitare fizica si morala a fostului cinematograf, se realizează anumite dotări necesare functionariii unei Săli de cinematograf, insa nu se realizează un cinematograf cu dotări la parametrii actuali.

Scenariul 3/ alternativa moderata: se menține parțial construcția existenta si se consolidează, extinde si se realizează dotări in limita spațiului disponibil astfel rezultat.

Avantaje: investiție moderata, se poate obține un cinematograf cu spatii si dotări in limitele suprafețelor actuale..

Dezavantaje: se vor demola anumite parti ale construcției, lucrările de execuție vor dura o perioada lunga de timp.

Scenariul 4/ alternativa maxima: se demolează construcția si se realizează o construcție noua, in condițiile prevăzute de un certificat de urbanism

Avantaje: se poate realiza un cinematograf cu dotări la parametrii actuali

Dezavantaje: se demolează construcția existenta, noua construcție va fi probabil mai mica ca suprafața desfasurata, putând adăposti mai puține spatii necesare atat publicului cat si spatii auxiliare, tehnice, etc., lucrările de execuție vor dura o perioada mai lunga de timp (demolare si construire).

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București
Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

Scenariul recomandat de elaborator:

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul 4/ alternativa maxima: demolarea construcției actuale si construirea unui nou imobil.

Avantajul scenariului recomandat: edificarea unui imobil la standardele actuale prin realizarea unei săli de spectacole versatila, care poate acomoda atat spectacole de teatru, de cinema, conferințe, prezentări, etc, precum si a spatiilor anexe si tehnice aferente.

B. Descrierea constructiva si funcționala

Construcția se incadreaza in categoria de importanta C si clasa de importanta III si grad de rezistenta la foc IV.

Viitorul cinematograf va adăposti următoarele:

 • •  Funcțiuni majore

-sala de spectacole (cinematograf)- capacitate - 197 locuri

 • •  Spatii anexa necesare funcționarii cinematografului cf. normelor in vigoare

Cabina proiecție

 • •  Spatii necesare funcționarii zonelor destinate publicului conform normelor in vigoare

Foyer sala de spectacole

Grupuri sanitare - femei

(                                   - barbati

- persoane cu dizabilitati Garderobe Casa scării

 • •  Alte spatii anexa necesare funcționarii cinematografului conform normelor in vigoare

Cabina monitorizare in care se va monta centrala de detecție incendii Casa bilete

Administrație - 1 birou

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

• Spatii anexa necesare funcționarii teatrului cf. normelor in vigoare

Regim inaltime propus S+P+E+Eth,

BILANȚ SUPRAFEȚE:

SUBSOL - suprafața utila : 171.65 mp

PARTER - suprafața utila : 575.67 mp

ETAJ - suprafața utila : 327.90 mp

ETAJ TEHNIC - suprafața utila : 88.50 mp

Total suprafața utila propusa : 1163.72 mp

Suprafața subsol propus : 259.88 mp

Total suprafața construita propusa : 1136.63 mp

Total suprafața construita desfasurata propusa : 1715.54 mp

2.3 Date tehnice ale investiției

a) . Amplasamentul

Calea Giulesti, nr. 56A, sector 6, București

b) . Statutul juridic al terenului

Imobilul este proprietatea Consiliului General al Municipiului București si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 cf. HCGMB nr. 213/26.11.2015.

Imobilul nu figurează pe lista monumentelor istorice actualizata in 2004. Imobilul este situat in intravilanul municipiului București in zona M3 cf. P.U.G. București.

c) Studii de teren

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentelor reperelor, liste cu reperein sistem de referința național

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Ciulești, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

 • - studiu geotehnic cuprinzând planul cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare.

Pe terenul aflat la adresa Calea Giulesti, nr. 56A, sector 6, București a fost intocmit de către GEOTEHNICA DESIGN S.R.L. studiul geotehnic.

Concluziile si recomandările acestui studiu sunt:

Din lucrările de investigație in teren si cele de laborator a rezultat următoarea stratificatie:

 • -  0.00-1.20m - umplutura neomogena alcatuita dintr-un amestec de pământuri su resturi de materiale de construcții (umpluturi recente-U)

 • -  1.20-3.70m - argile si argile prăfoase, cafenii-galbui, plastic consistente, cu concretiuni calcaroase (complexul argilos superior-luturile de Bucuresti-A)

 • -  3.70-6.00m - nisip fin, prafos, in intervalul3.70-4.70m si nisip mijlociu cu pietriș mic, in intervalul 4.70-6.00m (complexul nisipos superior- stratele de Colentina-B)

Se recomanda ca toate lucrările de sub cota terenului sa fie hidroizolate împotriva apelor din infiltrații.

Soluția de fundare va fi in funcție de soluția aleasa de către proiectantul structurist.

La proiectarea parcărilor de la nivelul terenului si a sistemelor rutiere se vor avea in vedere următoarele recomandări:

 • - îndepărtarea stratului de umplutura, inclusiv a rădăcinii plantelor, adancimea de decapare va fi stabilita de proiectant;

 • - patul sistemelor rutiere si al parcărilor se vor compacta cu cilindrul compactor, pana la atingerea unui grad de compactare de 100% din încercarea Proctor normal;

 • - fundația sistemelor rutiere, parcărilor se va realiza din balast, amestec optimal si se va dimensiona cf. STAS 1339/79 si a reglementarilor

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Sos, Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

tehnice in vigoare. Gradul de compactare va fi de 98% din încercarea Proctor modificat.

Daca cu ocazia efectuării săpăturilor de la fundațiile existente se constata ca terenul are, local, o stare diferita de cea precizata in referatul geotehnic (alta natura, foste hrube, foste fundații din vechime, etc.) se va anunța geotehnicianul pentru a hotari in consecința.

- Alte studii de specialitate necesare, după caz- nu este cazul.

 • d) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate si variantele de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Clădirea va avea un regim de înălțime Sp+P+E+Eth. Forma in plan a imobilului este dreptunghiulara, cu dimensiuni in plan de 25.00x41.00 m.

Sistem constructiv:

Fundații: radier beton armat;

Suprastructura: sistem dual din beton armat monolit;

Plansee: beton armat monolit si structura metalica cu suprabetonare;

închideri exterioare: zidărie din cărămidă cu goluri inramata cu grinzi si stalpisori, placata cu vata bazaltica si panouri HPL;

( Compartimentări: zidărie de cărămidă sau gips carton

Acoperiș: șarpanta din beton armat

Circulațiile verticale principale: scări interioare din beton armat Tamplaria interioara este din lemn.

Tamplaria exterioara este din alumimiu cu geam termopan

Finisajele exterioare: HPL culoare alba, invelitoare din tabla faltuita culoare gri închis

Finisajele interioare: Placari din piatra naturala, placari ceramice, covor PVC ignifug

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

Instalațiile aferente clădirii

Clădirea va fi dotata cu instalații sanitare cu apa si canalizare, instalații de încălzire, instalații de climatizare HVAC, instalații de alimentare si utilizare gaze naturale, instalații electrice de iluminat, prize, iluminat exterior, instalații de protecție contra descărcărilor atmosferice, instalații PSI, instalații audio-video si de sonorizare, instalații de control acces si antifurt, semnalizare la incendiu, telefonie, internet wireless.

Utili ta ti

Utilitățile clădirii se vor realiza prin racordarea acesteia ia rețelele existente in zona.

Accese in clădire

Clădirea va avea un acces principal, pentru public, situate in partea de sud, cu scara pietonala de acces si o rampa pentru personae cu disabilitati locomotorii, un acces pentru personal , un acces pentru marfa si doua accese laterale.

Promenada

Propunerea consta in refacerea integrala a sistematizării verticale, trotuare si spațiu verde. Trotuarele se vor realiza din piatra naturala antiderapanta. In soluția prezentata s-a tinut cont de colectarea si preluarea apelor pluviale de suprafața de pe toata suprafața amenajata in canalizarea existenta

Dotări speciale

Clădirea va avea toate instalațiile, dotările si toate utilitățile necesare desfășurării normale a activitatilor (sisteme mecanice pentru montare/demontare scena, ecran cinematograf acționat electric, instalații de lumini in sala si pe scena, posibilități de efecte special [fum, ceata], stroboscop, instalație audio comandata centralizat, prelucrare sonorizare pe calculator, aparatura de înregistrare si redare HI-FI, system surround de sonorizare in plafon si pereți, proiector, dotare cu microfoane, stative, etc.).

Din punct de vedere al utilizării spațiului, s-a avut in vedere legislația in vigoare pentru montare de echipamente si mobilier si condițiile specific ale aparaturii ce se dorește a fi achizitionata.

Din punct de vedere al mobilierului, s-a avut in vedere asigurarea condițiilor de amplasare ale echipamentelor si destinația fiecărui spațiu si s-a avut in vedere nevoia achiziționării de mobilier special.

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

Din punct de vedere al echipamentelor s-a urmărit asigurarea in fiecare spațiu a tuturor echipamentelor necesare pentru ca actul cultural sa fie întreg, neîntrerupt.

Luând in considerare necesitatea efectuării analizei multicriteriale pentru selectarea alternativelor optime, s-au analizat criteriile determinante pentru crearea unui cinematograf la standardele actuale si au fost selectate pentru analiza criteriile cele mai importante.

 • e) Situația existent a utilităților si analiza de consum (necesarul de utilitati pentru variant promovata si soluții tehnice de asigurare cu utilitati)

f Echiparea cu instalații pentru asigurarea securității la incendiu a climatizarii HVAC si al nivelului de iluminat

Spatii necesare:

 • -  Spațiu grup electrogen -la exterior carcasat 5.8xl.6m in plan.

 • -  Spațiu camera tablou electric general cu acces ușor din exterior aproximativ 9.00mp

 • -  Camera monitorizare (spațiu cu system de paza si system de supraveghere), camera in care se montează si centrala de detective incendiu 12mp.

 • -  Spațiu necesar post trafo (la interior cu acces direct din exterior) sau tip modul de exterior in incinta.

Aceste spatii vor avea separare cu pereți si plansee rezistente la foc cf. ( PI 18/1999.

Termice HVAC trebuie asigurata climatizarea si ventilarea cu centrale de tratare aer complex cu posibilitatea de recirculare si dotare cu recuperatoare de energie separate pe fiecare zona.

Sanitare - sisteme de stingere cu apa

 • -  Hidranti interior

 • -  Hidranti exterior, daca nu sunt asigurați de Apa Nova trebuie avut in vedere un rezervor

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

 • -  Sistem de drencere pentru scena +perdea drencere cortina

Racorduri utilități:

 • -  Apa

 • -  Canalizare

 • -  Gaze

 • -  Electricitate

 • -  Internet

 • f) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Investiția nu prezintă impact negativ asupra mediului.

(

2.4 Durata de realizare si etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Durata totala de implementare preconizata pentru relizarea investiției este de 24 luni astfel:

Activitati premergătoare inceperii construcției - anul I - lunile 1-3-activitatea presupune întocmirea documentațiilor de baza carora se va alege furnizorul si se va construi clădirea (proiect ethnic, pregătirea documentației pentru achiziție, procedura de achiziție). Aceasta activitate necesita o perioada de trei luni pentru realizare datorita volumului si diversității serviciilor ce trebuie achiziționate pentru construirea viitorului cinematograf.

( Realizare structura cinematograf si amenajari interior - anul I - luna 4 pana in anul II - luna 8 - activitatea presupune realizarea structurii si amenajării interioare. Având in vedere specificul construcției si necesitățile de amenajare interioara a acesteia s-a luat in calcul o perioada de timp considerata suficienta pentru construirea si amenajarea interioara in condiții bune a clădirii. S-a luat in calcul o perioada mai mare decât in cazul unei construcții obișnuite, deoarece noul cinematograf are pentru săli cerințe speciale de amenajare si construcție.

Achiziție de echipamente (pregătirea documentației pentru achiziție, procedura de achiziție echipamente si mobilier specific) - anul II- luna

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

2 pana in anul II- luna 5 - activitatea presupune achiziționarea echipamentelor aferente sălilor si pentru funcționarea cinematografului -perioada a fost considerate optima, luând in calcul faptul ca numărul de echipamente si accesorii pentru cinematograf este foarte mare si s-a droit ca aceasta perioada sa cuprindă întocmirea documentației necesare licitațiilor, sa se prevină pe cat posibil eventualele repetări ale licitațiilor si primirea de la furnizori a echipamentelor sa aiba loc la termenul propus.

Receptionarea, instalarea si punerea in funcțiune a a echipamentelor -anul II - luna 9-12 - odata cu încheierea activitatii de achiziții se va desfasura activitatea de instalare si punere in funcțiune a echipamentelor, iar pentru aceasta activitate este necesar un timp mai îndelungat datorita numărului mare de echipamente ce vor fîachizitionate prin proiect si datorita faptului ca unele echipamente sunt foarte complexe si performante si este necesara o instruire a personalului de către producătorii acestor echipamente.

Management de proiect - anul I- luna 1 pana in anul II - luna 12 -aceasta etapa este permanenta, echipa de proiect supervizând si lucrând pentru buna desfășurare a celorlalte activitati pe toata aceasta perioada de desfășurare a proiectului.

CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, BucureștiCINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr, 56 A, sector 6, municipiul București__________________
CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________
CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București__________________
CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________


Sos. Olteniței, nr.lO5A, Sector 4, București
Sos. Olteniței, nr.lOSA, Sector 4, București

PIESE DESENATE:

A00 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA - Scara 1:2000;

A01 - PLAN DE SITUAȚIE - Scara 1:500;

A02 - PLAN SUBSOL - Scara 1:100;

A03 - PLAN PARTER - Scara 1:100;

A04 - PLAN ETAJ - Scara 1:100;

(    A05 - PLAN ETAJ TEHNIC +8.40 - Scara 1:100;

A06 - PLAN INVELITOARE - Scara 1:100;

A07 - FAȚADA SUD-VEST - Scara 1:100;

A08 - FAȚADA SUD-EST - Scara 1:100;

A09 - FAȚADA NORD-EST - Scara 1:100;


A10 - FAȚADA NORD-VEST - Scara 1:100;

AII- SECȚIUNE LONGITUDINALA- Scara 1:100;

A12 - SCHEMA FUNCȚIONALA SUBSOL - Scara 1:100;

A13 - SCHEMA FUNCȚIONALA PARTER - Scara 1:100;

A14 - SCHEMA FUNCȚIONALA ETAJ - Scara 1:100;

A15 - SCHEMA FUNCȚIONALA ETAJ TEHNIC - Scara 1:100;

A16 - SCHEMA FUNCȚIONALA SECȚIUNE LONGITUDINALA - Scara 1:100;


CINEMATOGRAF GIULESTI

Adresa: Calea Giulesti, nr. 56 A, sector 6, municipiul București________________________________________

Faza: D.A.L.I.

Proiectant:

S.C. H ORIZON ARCHITECTURES.R.L.


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Denumire: Demolare si Construire Cinematograf Giulesti București, sectorul 6, calea Giulesti, nr. 56A

DEVIZ GENERAL

Conform HG. nr. 28/9 ianuarie 2008 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: Cinematograf Giulesti

București, sectorul 6, calea Giulesti, nr. 56A

PROIECTANT:

S.C. HORIZON ARCHITECTURE S.R.L. ing. Lau rentau IONESCU


in mii lei/miî euro la cursul

4,59760 Lei/Euro

curs valutar la data de 25,10.2017

Nr. crt.

Valoare (indusivTVA)

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusivTVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAP1TOLUL1.

Cheltuieli pentru obținereași amenajarea terenului

1.1

Dbți nerea terenul ui

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

1045,25499

227,34796

198,59845

1243,85344

270,54407

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 '

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 1

1045,25499

227,34796

198,59845

1243,85344

270,54407

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Evacuare deșeuri

513,27200

111,63912

97,52168

610,79368

132,85055

2.2

îacord electric

104,23156

22,67086

19,80400

124,03556

26,97833

2.3

Branșament apa-canal

166,21863

36,15335

31,58154

197,80017

43,02248

TOTAL CAPITOLUL 2

783,72219

170,46333

148,90722

932,62941

202,85136

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii deteren

22,11800

4,81077

4,20242

26,32042

5,72482

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,28886

1,15035

1,00488

6,29374 .

1,36892

3.3

Proiectareși inginerie

210,00000

45,67600

39,90000

249,90000

54,35445

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanță (0,50%)

52,88856

11,50352

: 10,04883

62,93739

13,68918 .

3.6

Asistență tehnică (0,50%)

52,88856

11,50352

10,04883

62,93739

13,68918

TOTAL CAPITOLUL 3

343,18399

74,64416

65,20496

408,38894

88,82655

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții ți instalații, din care:

10.577,71289

2.300,70317

2.009,76545

12.587,47834

2.737,83677

4.1.1

Clădire principala, lucrări dearhitectura si structura

9.852,13471

2.142,88644

1.871,90559

11.724,04030

2.S50,03487

4.1.2

instalații sanitare si stins incendiu

162,57758

35,36140

30,88974

193,46732

42,08007

4.1.3

Instalații termice, ventilare, climatizare

153,30638

33,34487

29,12821

182,43459

39,68040

4.1.4

Instalații electrice si curent! slabi (avertizare incendiu, control acces, suprăveghere video)

179,93463

39,13664

34,18758

214,12221

46,57261

4.1.5

Racord gaze

67,50959

14,68366

12,82682

80,33641

17,47355

4.1.6

Racord electric -transformator

74,65000

16,23673

14,18350

88,83350

19,32171

4.1.7

Racordapa-cana!

87,60000

19,05342

16,64400

104,24400

22,67357

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu montaj

915,27600

199,07691

173,90244

1.089,17844

236,90152

4.4

Utilpje fără montaj șl echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

415,27400

90,32408

78,90206

494,17606

107,48566

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

11.908,26289

2.590,10416

2.262,56995

14.170,83284

3.082,22395

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări deconstrucții și instalații aferenteO.S.

264,44282

57,51758

50,24414

314,68696

68,44592

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

248,57625

54,06652

47,22949

295,80574

64,33916

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1.092,08969

237,53473

207,49704

1.299,58673

282,66633

TOTAL CAPITOLUL 5

1.605,10876

349,11884

304,97066

1.910,07943

415,45142  |

CAPITOLUL 6.                                                                                                                                   1

I        Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar                                                                                               ]

| 6.1

Pregătirea personalului de exploatare

41,74000

9,07865

7,93060      49,67060

10,80359

6,2.

Probe tehnologice și teste

143,63000

31,24021

27,28970    170,91970

37,17585

TOTAL CAPITOLUL 6

185,37000

40,31886

35,22030    220,59030

47,97945

|                               TOTAL GENERAL:

15.870,90282

3.451,99731

3.015,47154  18.886,37435

4.107,87680

|                                    din care: C + M

14.001,68289

3.045,43303

2,660,31975 | 16.662,00264

3.624,06530 |

BENEFICIAR:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTISECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar Sector 6

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI

S.T. 705/11.09.2019

'AL      SECTORUL 6

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGISTRATURA GENERALĂ

Nr...........35W... .

Zi.././.... Luna..£)9.. AnulZ6)/>J.


NOTĂ

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 132 din 16.05

2019

ÎkiqTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIUUWS^ȘIregisWb'M Intrare nu -       1^/2


în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială cuprinsă în titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 132/16.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 25 din 23.11.2017, în sensul că se înlocuiește H.C.L. Sector 6 nr. 25/23.11.2017 cu H.C.L. Sector 6 nr. 285/23.11.2017, drept urmare titlul hotărârii se va citi astfel:

”Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 285/23.11.2017”.


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectomlui6