Hotărârea nr. 131/2019

HCL 131 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind asigurarea cofmanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2331/11.04.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • - Ordinului nr. 1.851 din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, actualizat;

  • - Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Contractului de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală -Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” - Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modemizare/dotare a unităților de învățământ

9                                                   9

preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii, înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr. 2756/15.11.2017 și la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 47442/29.11.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 5.955.219,07 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, conform prevederilor Art. 8 alin. (3) din Ordinul nr. 1851/09.05.2013, în vederea realizării obiectivului de investiție “Grădinița Albina - str. Rusetu nr. 17,

5     5         5 5"

Sector 6, Municipiul București”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 131

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro: e-mail: prim6&primarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6