Hotărârea nr. 130/2019

HCL 130 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2330/11.04.2019 întocmit de Direcția Generală Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina - str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 130

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(^primarie6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

Proiectant,

S.C.ROMASCO CONCEPT S.R.L.DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE GRĂDINIȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E

GRĂDINIȚĂ ALBINA - STRADA RUSETU NR.17, SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

9.852,01

1.871,88

11.723,89

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

9.852,01

1.871,88

11.723,89

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

34.482,00

6.551,58

41.033,58

2.2

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

Total capitol 2

34.482,00

6.551,58

41.033,58

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

25.246,80

4.796,89

30.043,69

3.1.1. Studii de teren

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

22.246,80

4.226,89

26.473,69

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

9.336,00

1.773,84

11.109,84

3.5

Proiectare

317.564,27

60.337,21

377.901,48

3.5.1, Temă de proiectare

6.842,55

1.300,08

8.142,63

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

130.008,45

24.701,61

154.710,06

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.500,00

665,00

4.165,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

169.213,27

32.150,52

201.363,79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.000,00

570,00

3.570,00

3.7

Consultanță

99.182,67

18.844,71

118.027,38

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

99.182,67

18.844,71

118.027,38

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

202.286,08

38.434,36

240.720,44

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

73.286,08

13.924,36

87.210,44

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

60.000,00

11.400,00

71.400,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

13.286,08

2.524,36

15.810,44

3.8.2. Dirigenție de șantier

129.000,00

24.510,00

153.510,00

Total capitol 3

661.615,82

125.707,01

787.322,83

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11.100.130,23

2.109.024,74

13.209.154,97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

545.422,96

103.630,36

649.053,32

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.597,00

303,43

1.900,43

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

11.647.150,2

2.212.958,5

13.860.108,7

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

200.123,33

38.023,43

238.146,76

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

140.086,33

26.616,40

166.702,73

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului -1%

60.037,00

11.407,03

71.444,03

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

128.834,46

0,00

128.834,46

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

56.742,94

0,00

56.742,94

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11.348,59

0,00

11.348,59

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

56.742,94

0,00

56.742,94

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

4.000,00

0,00

4.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

1.221.133,46

232.015,36

1.453.148,82

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

Total capitol 5

1.550.091,25

270.038,79

1.820.130,04

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

13.903.191,27

2.617.127,79

16.520.319,07

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

11.348.587,57

2.144.064,61

13.428.615,18

Beneficiar/lnvestitor:


PRIMĂRIA SECTORULUI 6

PREȘEDINTE DE

TRAI AN PI