Hotărârea nr. 129/2019

HCL 129 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 182/08.09.2016 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6

nr. 182/08.09.2016 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofmanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 2226/09.04.2019, întocmit de Direcția Generală Investiții;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile din Ghidul solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a) și c) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Art. 6 al H.C.L. Sector 6 nr. 182/08.09.2016 se va modifica și va avea următorul cuprins:

“Art. 6. Taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculați de la momentul încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Plata aferentă fiecărui an, se face în 2 (două) rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal.”

Art. II. Art. 9 alin. (1) al H.C.L. Sector 6 nr. 182/08.09.2016 se va completa și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. (1) Prin excepție de la prevederile Art. 1, în baza prevederilor Art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, sumele avansate de Sectorul 6 al Municipiului București pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari persoane fizice:

  • a)    persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

  • b)    persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

  • c)    veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;

  • d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.”

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, rămân neschimbate.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții, Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compețentelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform


competențelor, prin grija Secretarului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONT


pen

Secretar ul Secftprțiljji 6,


Nr.: 129

Data: 16.05.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: pnm6tapnmane6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6