Hotărârea nr. 128/2019

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale Sectorului 6 al Municipiului București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 401/14.03.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție pe anul 2018 al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul anual de execuție pe anul 2018 al bugetului creditelor externe, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2018, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 11/01


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2018

cod 20                                                                                                                                -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

903 326 000

916 066 000

1 113 440 567

334 900 919

778 539 648

782 636 167

0

330 804 400

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

508 066 000

523 666 000

850 433 210

334 900 919

515 532 291

519 628 810

0

330 804 400

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

701 298 000

729 688 960

1 055 778 368

334 900 919

720 877 449

724 973 968

0

330 804 400

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

676 875 000

707 060 960

989 925 829

287 903 707

702 022 122

704 121 230

0

285 804 599

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283 026 000

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

283 026 000

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283 026 000

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243 026 000

252 992 000

252 991 265

0

252 991 265

252 991 265

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40 000 000

53 854 000

51 531 237

0

51 531 237

51 531 237

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.v2.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

3 016 000

96 438

0

96 438

96 438

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

3 016 000

96 438

96 438

96 438

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de Ia regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificare

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:       | -11/Q-l

ANEXA .2 IaHCL nr.


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

bugetare inițiale

bugetare definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

910 104 000

922 844 000

919 316 314

911 955 911

779 685 986

132 269 925

1

0

Partea I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

117 344 000

119 285 000

116 749 398

116 749 398

107 468 255

9 281 143

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

92 598 000

94 959 000

92 423 398

92 423 398

83 734 138

8 689 260

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

92 598 000

94 959 000

92 423 398

92 423 398

83 734 138

8 689 260

Autorități executive

51.02.01.03

0

92 598 000

94 959 000

92 423 398

92 423 398

83 734 138

8 689 260

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 800 000

6 370 000

6 370 000

6 370 000

5 976 146

393 854

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6 800 000

6 370 000

6 370 000

6 370 000

5 976 146

393 854

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

17 946 000

17 956 000

17 956 000

17 956 000

17 757 971

198 029

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38 650 000

38 459 000

38 459 000

38 459 000

37 217 299

1 241 701

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500 000

359 000

359 000

359 000

286 124

72 876

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

500 000

359 000

359 000

359 000

286 124

72 876

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38 150 000

38 100 000

38 100 000

38 100 000

36 931 175

1 168 825

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 950 000

37 950 000

37 950 000

37 950 000

36 861 447

1 088 553

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

37 950 000

37 950 000

37 950 000

37 950 000

36 861 447

1 088 553

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200 000

150 0001

150 000

150 000

69 728

80 272

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a 11 l-a CHEL TUIELISOCIAL-CUL TURALE (cod 65.02+66.02+6 7.02+68.02)

63.02

0

490 657 000

555 644 000

555 072 044

547 711 641

455 139 690

92 571 951

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

159 282 000

152 819 000

152 661 650

152 661 650

105 241 947

47 419 703

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

86 402 000

61 554 000

61 521 758

61 521 758

40 173 711

21 348 047

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

37 167 000

32 358 000

32 358 000

32 358 000

20 784 344

11 573 656

învățământ primar

65.02.03.02

0

49 235 000

29 196 000

29 163 758

29 163 758

19 389 367

9 774 391

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19 480 000

7 299 765

12 180 235

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19 480 000

7 299 765

12 180 235

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19.480 000

7 299 765

12 180 235

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT1’(-) (cod 00.01-49.02)

99.02


" finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.


Anexa 3 la HCL nr


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai) 11/03   |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE


la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

172 050 000

175 050 000

0

0

0

To

0

0

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0ORDO

// o   V

II        X

__

1

CC IJ        /

ZD11       /

c ■» l            /


PREȘEDINTE DE SEDI
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCU1 TI

Formular: i------------i

|    11/03


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 31.12.2018

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajam ent

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

!

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prm nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in umtati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

o1

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

Anexa 5 la HCL nr


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai| 11/03 I

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.12.2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

7 443 000

67 443 000

.. 17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

Sume aferente imprumuturilor contractate conform

OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

861 177

861 177

861 177

0

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale

41.07.02.03

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform

OUG nr.8/2016 pentru/pnhnțarea cheltuielilor aflate în sarcina u/Jiță/ijKuupxi£riinistrati v-teritoriale

41.07.02.07

7 443 000

67 443 000

16 362 456

16 362 456

16 362 456

0

fkL^K\CREDITE

. tț.W.. sU o Jfl


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular: i------------1

11/03


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31.12.2018

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

7 443 000

67 443 000

67 443 000

67 443 000

15 563 535

51 879 465

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

z

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

1)

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

n

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formularj 11/02 |


Anexa 7 la HCL nr


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

141 855 000

110 150 000

89 855 952

0

89 855 952

89 855 952

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

74 105 000

46 246 000

29 668 826

0

29 668 826

29 668 826

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

74 105 000

46 246 000

29 668 826

0

29 668 826

29 668 826

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 965 000

4 003 000

1 481 494

0

I 481 494

1 481 494

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 965 000

4 003 000

1 481 494

0

1 481 494

1 481 494

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

3 960 000

3 998 000

1 479 150

0

1 479 150

1 479 150

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 960 000

3 998 000

1 479 150

0

1 479 150

1 479 150

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5 000

5 000

2 344

0

2 344

2 344

0

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

70 140 000

42 243 000

28 187 332

0

28 187 332

28 187 332

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

61 274 000

35 616 000

22 848 276

0

22 848 276

22 848 276

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851 000

827 000

561 829

0

561 829

561 829

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515 000

855 000

663 639

0

663 639

663 639

0

0

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 140 000

1 203 000

979 510

0

979 510

979 510

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

21 613 000

20 876 000

10 485 701

0

10 485 701

10 485 701

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

30 000

30 000

17 470

0

17 470

17 470

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

37 125 000

11 825 000

10 140 127

0

10 140 127

10 140 127

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8 866 000

6 627 000

5 214 921

0

5214 921

5 214 921

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Sume primite în ji/ăns

45.10.18.03PRIMAR


PREȘEDINTE DE SEDINT TRAIAN PANĂ

Unitatea administrativ-teritorială: U.A.T. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:   111/02      ~|CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angaj

CREDITE

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

bugetare inițiale

bugetare definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

141 855 000

110 150 000

109 918 912

106 719 018

88 798 864

17 920 154

Partea I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)

50.10

0

7 100 000

6 670 000

6 670 000

6 670 000

6 213 091

456 909

Autorități publice și acțiuni externe              (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative            (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

7 100 000

6 670 000

6 670 000

6 670 000

6 213 091

456 909

Din total capitol:

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

7 100 000

6 670 000

6 670 000

6 670 000

6 213 091

456 909

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 61.10)

59.10

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

| Politie comunitara

61.10.03.04

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Hl-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

43 183 000

41 222 000

41 222 000

40 908 218

24 715 447

16 192 771

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

27 413 000

27 245 000

27 245 000

27 245 000

12 061 165

15 183 835

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01 +65.10.03.02)

65.10.03

0

22 804 000

22 608 000

22 608 000

22 608 000

10 293 542

12 314458

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

21 401 000

21 262 000

21 262 000

21 262 000

9 999 887

11 262 113

învățământ primar

65.10.03.02

0

1 403 000

1 346 000

1 346 000

1 346 000

293 655

1 052 345

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

4 465 000

4 493 000

4 493 000

4 493 000

1 730 890

2 762 110

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

1 320 000

1 318 000

1 318 000

1 318 000

257 566

1 060 434

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

3 145 000

3 175 000

3 175 000

3 175 000

1 473 324

1 701 676

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

144 000

144 000

144 000

144 000

36 733

107 267

| învățământ special

65.10.07.04

0

144 000

144 000

144 000

144 000

36 733

107 267

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angaj

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Din total capitol:

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

[Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:        ;

0

| Alte acțiuni economice

87.10.50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 0    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0


1) finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform


PREȘEDINTE TRAIAN
Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIANEXA 1 la HCL nr______
Formular: 11/01
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31.12.2018
cod 20-lei-
Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetareDrepturi constatate "Încasări
realizate"Stingeri pe alte căi decât încasări"Drepturi constatate
de încasat"
inițialedefinitive"Total, din care:"din anii precedenţidin anul curent
AB123=4+545678=3-6-7
" VENITURI – TOTAL
(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) "00.01"903,326,000""916,066,000""1,113,440,567""334,900,919""778,539,648""782,636,167"0"330,804,400"
" VENITURI PROPRII
(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)"49.90"508,066,000""523,666,000""850,433,210""334,900,919""515,532,291""519,628,810"0"330,804,400"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"701,298,000""729,688,960""1,055,778,368""334,900,919""720,877,449""724,973,968"0"330,804,400"
"A. VENITURI FISCALE
(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)"00.03"676,875,000""707,060,960""989,925,829""287,903,707""702,022,122""704,121,230"0"285,804,599"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"283,026,000""306,846,000""304,522,502"0"304,522,502""304,522,502"00
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.0500000000
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.0200000000
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.0100000000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)"00.06"283,026,000""306,846,000""304,522,502"0"304,522,502""304,522,502"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.0200000000
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.1700000000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.1800000000
"Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
(cod 04.02.01+04.02.04)"04.02"283,026,000""306,846,000""304,522,502"0"304,522,502""304,522,502"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"243,026,000""252,992,000""252,991,265"0"252,991,265""252,991,265"00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"40,000,000""53,854,000""51,531,237"0"51,531,237""51,531,237"00
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.0700000000
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
(cod 05.02.50)"05.0200000000
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.5000000000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"146,251,000""142,551,000""351,914,468""210,506,887""141,407,581""141,139,414"0"210,775,054"
"Impozite şi taxe pe proprietate
(cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)"07.02"146,251,000""142,551,000""351,914,468""210,506,887""141,407,581""141,139,414"0"210,775,054"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"124,300,000""119,500,000""313,615,475""192,916,607""120,698,868""118,501,519"0"195,113,956"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"33,000,000""28,500,000""40,388,991""12,877,254""27,511,737""28,461,910"0"11,927,081"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"91,300,000""91,000,000""273,226,484""180,039,353""93,187,131""90,039,609"0"183,186,875"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02"12,651,000""12,701,000""23,624,556""13,621,191""10,003,365""12,055,903"0"11,568,653"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"3,850,000""3,900,000""7,416,022""4,116,591""3,299,431""3,771,466"0"3,644,556"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"8,800,000""8,800,000""16,207,982""9,504,600""6,703,382""8,283,885"0"7,924,097"
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"1,000""1,000"552055255200
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"7,000,000""8,000,000""10,547,051""2,298,417""8,248,634""8,357,809"0"2,189,242"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50"2,300,000""2,350,000""4,127,386""1,670,672""2,456,714""2,224,183"0"1,903,203"
"A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)"00.10"238,098,000""248,163,960""301,089,914""54,530,381""246,559,533""249,846,136"0"51,243,778"
"Sume defalcate din TVA
(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)"11.02"193,282,000""206,062,960""205,224,504"0"205,224,504""205,224,504"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.0100000000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"83,953,000""88,129,000""88,129,000"0"88,129,000""88,129,000"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.0500000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"96,344,000""104,948,960""104,948,955"0"104,948,955""104,948,955"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat 11.02.09"12,985,000""12,985,000""12,146,549"0"12,146,549""12,146,549"00
"Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
(cod 12.02.07)"12.02"16,000""1,000""9,549""8,641"9084600"9,089"
Taxe hoteliere 12.02.07"16,000""1,000""9,549""8,641"9084600"9,089"
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"800,000""900,000""7,410,133""6,182,976""1,227,157""921,933"0"6,488,200"
Impozit pe spectacole15.02.01"800,000""900,000""7,410,133""6,182,976""1,227,157""921,933"0"6,488,200"
Alte taxe pe servicii specifice15.02.5000000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"44,000,000""41,200,000""88,445,728""48,338,764""40,106,964""43,699,239"0"44,746,489"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"30,000,000""29,800,000""73,865,329""48,338,764""25,526,565""29,118,840"0"44,746,489"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"17,000,000""17,000,000""35,579,281""21,048,105""14,531,176""17,301,187"0"18,278,094"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"13,000,000""12,800,000""38,286,048""27,290,659""10,995,389""11,817,653"0"26,468,395"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"14,000,000""11,400,000""14,580,399"0"14,580,399""14,580,399"00
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.5000000000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11"9,500,000""9,500,000""32,398,945""22,866,439""9,532,506""8,613,178"0"23,785,767"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02"9,500,000""9,500,000""32,398,945""22,866,439""9,532,506""8,613,178"0"23,785,767"
Alte impozite şi taxe18.02.50"9,500,000""9,500,000""32,398,945""22,866,439""9,532,506""8,613,178"0"23,785,767"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"24,423,000""22,628,000""65,852,539""46,997,212""18,855,327""20,852,738"0"44,999,801"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)30.02"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome30.02.0100000000
Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30)30.02.05"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice30.02.05.30"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)30.02.0800000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.0200000000
Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat30.02.08.0300000000
Alte venituri din proprietate30.02.5000000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.0200000000
Alte venituri din dobânzi31.02.0300000000
"C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)"00.14"21,423,000""20,683,000""63,988,746""46,997,212""16,991,534""18,988,945"0"44,999,801"
"Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)"33.02"6,000""231,000""402,427""121,572""280,855""286,560"0"115,867"
Venituri din prestări de servicii33.02.08"5,000""230,000""285,466"0"285,466""285,466"00
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.1000000000
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.1200000000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.2400000000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.2700000000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"1,000""1,000""116,961""121,572""-4,611""1,094"0"115,867"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.5000000000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise
(cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"65,000""75,000""79,109"0"79,109""79,109"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"10,000""20,000""21,595"0"21,595""21,595"00
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"55,000""55,000""57,514"0"57,514""57,514"00
"Amenzi, penalităţi şi confiscări
(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"18,002,000""15,515,000""59,034,684""46,535,364""12,499,320""14,399,499"0"44,635,185"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale (cod 35.02.01.02)35.02.01"18,000,000""15,500,000""59,014,905""46,530,364""12,484,541""14,384,720"0"44,630,185"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate35.02.01.02"18,000,000""15,500,000""59,014,905""46,530,364""12,484,541""14,384,720"0"44,630,185"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.0200"5,000""5,000"000"5,000"
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)"35.02.0300000000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii "35.02.03.0100000000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"2,000""15,000""14,779"0"14,779""14,779"00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)36.02"3,350,000""4,862,000""4,472,526""340,276""4,132,250""4,223,777"0"248,749"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.01"50,000""5,000""106,758"0"106,758""106,758"00
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.0500000000
Taxe speciale36.02.06"300,000""60,000""57,554""14,792""42,762""57,554"00
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.0700000000
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.1100000000
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită36.02.1400000000
" Venituri din restituirea sumelor alocate pentru
reducerea riscului seismic"36.02.2200000000
Taxa de reabilitare termică36.02.2300000000
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică36.02.3100000000
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)36.02.3200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"36.02.32.0200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"36.02.32.0300000000
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare36.02.470"1,797,000""1,796,232"0"1,796,232""1,796,232"00
Alte venituri36.02.50"3,000,000""3,000,000""2,511,982""325,484""2,186,498""2,263,233"0"248,749"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)"37.0200000000
Donaţii şi sponsorizări37.02.0100000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-153,950,000""-62,169,000""-28,593,605"0"-28,593,605""-28,593,605"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"153,950,000""62,169,000""28,593,605"0"28,593,605""28,593,605"00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene37.02.0500000000
Alte transferuri voluntare37.02.5000000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"50,000""40,000""46,787"0"46,787""46,787"00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"50,000""40,000""46,787"0"46,787""46,787"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.01"50,000""40,000""46,787"0"46,787""46,787"00
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.0300000000
Venituri din privatizare39.02.0400000000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.0700000000
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.1000000000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)00.1600"-167,441"0"-167,441""-167,441"00
"Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)"40.0200"-167,441"0"-167,441""-167,441"00
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.0600000000
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.0700000000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.1000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.1100000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.1300000000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.1400000000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată40.02.1600"-167,441"0"-167,441""-167,441"00
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.5000000000
Alte operaţiuni financiare(cod.41.02.05)41.0200000000
Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)41.02.0500000000
"Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru sectiunea de functionare"41.02.05.0100000000
"Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru sectiunea de dezvoltare"41.02.05.0200000000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17"200,700,000""177,154,040""52,982,471"0"52,982,471""52,982,471"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"200,700,000""177,154,040""52,982,471"0"52,982,471""52,982,471"00
"Subvenţii de la bugetul de stat
(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+ 42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69) "42.02"198,541,000""175,611,040""51,633,961"0"51,633,961""51,633,961"00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.0100000000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.0500000000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.1000000000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.1200000000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.1300000000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.1400000000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.1500000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.1600000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.0100000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.0200000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.0300000000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.170000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)42.02.1800000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.0100000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.0200000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.0300000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20"1,980,000"0000000
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21"80,180,000""80,180,000""50,479,499"0"50,479,499""50,479,499"00
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.2800000000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2900000000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.3200000000
Sprijin financiar la constituirea familiei 42.02.3300000000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"2,200,000""1,800,000"194019419400
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.3500000000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi - restanţe din anii precedenţi 42.02.3600000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.4000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.4100000000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.4200000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.4400000000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.4500000000
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02) 42.02.51"114,181,000""93,631,040"000000
"Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local "42.02.51.01"114,181,000""93,631,040"000000
"Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local "42.02.51.0200000000
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale42.02.5200000000
Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe42.02.5400000000
Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale42.02.5500000000
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.02.6200000000
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală42.02.6500000000
Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică42.02.6600000000
Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii42.02.6700000000
"Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020"42.02.6900"1,154,268"0"1,154,268""1,154,268"00
"Subvenţii de la alte administraţii
(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)"43.02"2,159,000""1,543,000""1,348,510"0"1,348,510""1,348,510"00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.0100000000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.0400000000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.0700000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.0800000000
Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi43.02.20"1,543,000""1,543,000""1,348,510"0"1,348,510""1,348,510"00
Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară43.02.2100000000
Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de masă43.02.2300000000
Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate în unităţile de învăţământ special43.02.2400000000
Subvenţii din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/201543.02.2800000000
Sume primite de la bugetele proprii ale judeţelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanţate din FEN43.02.2900000000
Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă43.02.30"616,000"0000000
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020"43.02.3100000000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară43.02.3400000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)45.02"1,278,000""363,000""-684,751"0"-684,751""-684,751"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) 45.02.01"363,000""363,000""-701,071"0"-701,071""-701,071"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.0100000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02"363,000""363,000""-701,071"0"-701,071""-701,071"00
Prefinanţare45.02.01.0300000000
Corecții financiare45.02.01.0400000000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)45.02.02"915,000"0"16,320"0"16,320""16,320"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01"465,000"0"16,320"0"16,320""16,320"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02"450,000"0000000
Prefinanţare45.02.02.0300000000
Corecții financiare45.02.02.0400000000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)45.02.03
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02
Corecții financiare45.02.03.04
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)45.02.04
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02
Prefinanţare45.02.04.03
Corecții financiare45.02.04.04
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)45.02.05
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02
Prefinanţare45.02.05.03
Corecții financiare45.02.05.04
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)45.02.07
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02
Prefinanţare45.02.07.03
Corecții financiare45.02.07.04
"Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
(cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)"45.02.08
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02
Prefinanţare45.02.08.03
Corecții financiare45.02.08.04
"Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013
(cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)"45.02.15
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02
Prefinanţare45.02.15.03
Corecții financiare45.02.15.04
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)45.02.16
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02
Prefinanţare45.02.16.03
Corecții financiare45.02.16.04
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)45.02.17
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02
Prefinanţare45.02.17.03
Corecții financiare45.02.17.04
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)45.02.18
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02
Prefinanţare45.02.18.03
Corecții financiare45.02.18.04
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)45.02.19
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.19.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.19.02
Corecții financiare45.02.19.04
"Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
(cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)"45.02.20
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.20.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.20.02
Prefinanţare45.02.20.03
Corecții financiare45.02.20.04
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)45.02.21
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.21.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.21.02
Prefinanţare45.02.21.03
Corecții financiare45.02.21.04
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)46.020"5,389,000""5,388,695"0"5,388,695""5,388,695"00
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență46.02.0300000000
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul financiar 2014-202046.02.040"5,389,000""5,388,695"0"5,388,695""5,388,695"00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)48.020"3,431,000""96,438"0"96,438""96,438"00
"Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)"48.02.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.01.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.01.02
Prefinanțare48.02.01.03
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.020"415,000"000000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.02.010"415,000"000000
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.02.0200000000
Prefinanțare48.02.02.0300000000
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)48.02.03
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.03.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.03.02
Prefinanțare48.02.03.03
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)48.02.04
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.04.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.04.02
Prefinanțare48.02.04.03
Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)48.02.05
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.05.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.05.02
Prefinanțare48.02.05.03
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)48.02.11
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.11.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.11.02
Prefinanțare48.02.11.03
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)48.02.12
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.12.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.12.02
Prefinanțare48.02.12.03
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)48.02.150"3,016,000""96,438"0"96,438""96,438"00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.15.010"3,016,000""96,438"0"96,438""96,438"00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.15.0200000000
"VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL"00.01"746,068,000""842,877,000""1,077,216,734""334,900,919""742,315,815""746,412,334"0"330,804,400"
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)49.90"508,016,000""521,829,000""848,757,632""334,900,919""513,856,713""517,953,232"0"330,804,400"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"547,348,000""665,722,960""1,025,388,531""334,900,919""690,487,612""694,584,131"0"330,804,400"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"676,875,000""707,060,960""989,925,829""287,903,707""702,022,122""704,121,230"0"285,804,599"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"283,026,000""306,846,000""304,522,502"0"304,522,502""304,522,502"00
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.0500000000
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.0200000000
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.0100
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"283,026,000""306,846,000""304,522,502"0"304,522,502""304,522,502"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.0200000000
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.1700
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.1800
"Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
(cod 04.02.01+04.02.04)"04.02"283,026,000""306,846,000""304,522,502"0"304,522,502""304,522,502"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"243,026,000""252,992,000""252,991,265""252,991,265""252,991,265"0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"40,000,000""53,854,000""51,531,237""51,531,237""51,531,237"0
" A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.0700000000
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
(cod 05.02.50)"05.0200000000
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.5000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"146,251,000""142,551,000""351,914,468""210,506,887""141,407,581""141,139,414"0"210,775,054"
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"146,251,000""142,551,000""351,914,468""210,506,887""141,407,581""141,139,414"0"210,775,054"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"124,300,000""119,500,000""313,615,475""192,916,607""120,698,868""118,501,519"0"195,113,956"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"33,000,000""28,500,000""40,388,991""12,877,254""27,511,737""28,461,910"0"11,927,081"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"91,300,000""91,000,000""273,226,484""180,039,353""93,187,131""90,039,609"0"183,186,875"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02"12,651,000""12,701,000""23,624,556""13,621,191""10,003,365""12,055,903"0"11,568,653"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"3,850,000""3,900,000""7,416,022""4,116,591""3,299,431""3,771,466"0"3,644,556"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"8,800,000""8,800,000""16,207,982""9,504,600""6,703,382""8,283,885"0"7,924,097"
" Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanţe anii anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"1,000""1,000"55205525520
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"7,000,000""8,000,000""10,547,051""2,298,417""8,248,634""8,357,809"0"2,189,242"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50"2,300,000""2,350,000""4,127,386""1,670,672""2,456,714""2,224,183"0"1,903,203"
"A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII
(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)"00.10"238,098,000""248,163,960""301,089,914""54,530,381""246,559,533""249,846,136"0"51,243,778"
"Sume defalcate din TVA
(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)"11.02"193,282,000""206,062,960""205,224,504"0"205,224,504""205,224,504"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"83,953,000""88,129,000""88,129,000""88,129,000""88,129,000"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.0500
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"96,344,000""104,948,960""104,948,955""104,948,955""104,948,955"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat 11.02.09"12,985,000""12,985,000""12,146,549""12,146,549""12,146,549"0
"Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
(cod 12.02.07)"12.02"16,000""1,000""9,549""8,641"9084600"9,089"
Taxe hoteliere 12.02.07"16,000""1,000""9,549""8,641"9084600"9,089"
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"800,000""900,000""7,410,133""6,182,976""1,227,157""921,933"0"6,488,200"
Impozit pe spectacole15.02.01"800,000""900,000""7,410,133""6,182,976""1,227,157""921,933"0"6,488,200"
Alte taxe pe servicii specifice15.02.5000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"44,000,000""41,200,000""88,445,728""48,338,764""40,106,964""43,699,239"0"44,746,489"
"Impozit pe mijloacele de transport
(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)"16.02.02"30,000,000""29,800,000""73,865,329""48,338,764""25,526,565""29,118,840"0"44,746,489"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"17,000,000""17,000,000""35,579,281""21,048,105""14,531,176""17,301,187"0"18,278,094"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"13,000,000""12,800,000""38,286,048""27,290,659""10,995,389""11,817,653"0"26,468,395"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"14,000,000""11,400,000""14,580,399"0"14,580,399""14,580,399"00
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.5000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11"9,500,000""9,500,000""32,398,945""22,866,439""9,532,506""8,613,178"0"23,785,767"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02"9,500,000""9,500,000""32,398,945""22,866,439""9,532,506""8,613,178"0"23,785,767"
Alte impozite şi taxe18.02.50"9,500,000""9,500,000""32,398,945""22,866,439""9,532,506""8,613,178"0"23,785,767"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"-129,527,000""-41,338,000""35,462,702""46,997,212""-11,534,510""-9,537,099"0"44,999,801"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome30.02.0100
Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30)30.02.05"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice30.02.05.30"3,000,000""1,945,000""1,863,793"0"1,863,793""1,863,793"00
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)30.02.0800000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.020
Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat30.02.08.030
Alte venituri din proprietate30.02.500
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.0200000000
Alte venituri din dobânzi31.02.0300
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"-132,527,000""-43,283,000""33,598,909""46,997,212""-13,398,303""-11,400,892"0"44,999,801"
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"6,000""231,000""402,427""121,572""280,855""286,560"0"115,867"
Venituri din prestări de servicii33.02.08"5,000""230,000""285,466"0"285,466""285,466"00
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.1000
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.1200
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.2400
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.2700
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"1,000""1,000""116,961""121,572""-4,611""1,094"0"115,867"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.5000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"65,000""75,000""79,109"0"79,109""79,109"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"10,000""20,000""21,595"0"21,595""21,595"00
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"55,000""55,000""57,514"0"57,514""57,514"00
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"18,002,000""15,515,000""59,034,684""46,535,364""12,499,320""14,399,499"0"44,635,185"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale (cod 35.02.01.02)35.02.01"18,000,000""15,500,000""59,014,905""46,530,364""12,484,541""14,384,720"0"44,630,185"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate35.02.01.02"18,000,000""15,500,000""59,014,905""46,530,364""12,484,541""14,384,720"0"44,630,185"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.02"5,000""5,000""5,000"
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)"35.02.0300000000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii "35.02.03.0100
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"2,000""15,000""14,779"0"14,779""14,779"00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+ 36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)36.02"3,350,000""3,065,000""2,676,294""340,276""2,336,018""2,427,545"0"248,749"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.01"50,000""5,000""106,758"0"106,758""106,758"0
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.0500000
Taxe speciale36.02.06"300,000""60,000""57,554""14,792""42,762""57,554"0
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.1100
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită36.02.1400
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.03)36.02.3200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"36.02.32.03000
Alte venituri36.02.50"3,000,000""3,000,000""2,511,982""325,484""2,186,498""2,263,233"0"248,749"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)"37.02"-153,950,000""-62,169,000""-28,593,605"0"-28,593,605""-28,593,605"00
Donaţii şi sponsorizări37.02.0100
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)37.02.03"-153,950,000""-62,169,000""-28,593,605""-28,593,605""-28,593,605"0
Alte transferuri voluntare37.02.5000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)00.1600000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)40.0200000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.0600
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.0700
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.1000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.1100
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.5000
Alte operaţiuni financiare(cod.41.02.05)41.0200000000
Diisponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti (cod.41.02.05.01)41.02.0500000000
"Diisponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secţiunea de funcţionare"41.02.05.0100
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17"198,720,000""177,154,040""51,828,203"0"51,828,203""51,828,203"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"198,720,000""177,154,040""51,828,203"0"51,828,203""51,828,203"00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66) 42.02"196,561,000""175,611,040""50,479,693"0"50,479,693""50,479,693"00
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21"80,180,000""80,180,000""50,479,499""50,479,499""50,479,499"
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.280
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.320
Sprijin financiar la constituirea familiei42.02.330
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"2,200,000""1,800,000"194194194
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.350
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi - restanţe din anii precedenţi 42.02.360
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.410
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.420
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.440
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.450
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51.01) 42.02.51"114,181,000""93,631,040"000000
"Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local "42.02.51.01"114,181,000""93,631,040"00
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinţe42.02.5400
Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică42.02.6600
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)43.02"2,159,000""1,543,000""1,348,510"0"1,348,510""1,348,510"00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000
Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi43.02.20"1,543,000""1,543,000""1,348,510""1,348,510""1,348,510"0
Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară43.02.210
Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţământ special organizate în cadrul unităţilor de învăţământ de masă43.02.230
Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţământ de masă organizate în unităţile de învăţământ special43.02.240
Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă43.02.30"616,000"000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară43.02.340
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL00.01"157,258,000""73,189,000""36,223,833"0"36,223,833""36,223,833"00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)49.90"50,000""1,837,000""1,675,578"0"1,675,578""1,675,578"00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"153,950,000""63,966,000""30,389,837"0"30,389,837""30,389,837"00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)00.12"153,950,000""63,966,000""30,389,837"0"30,389,837""30,389,837"00
"C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
(cod 36.02+37.02)"00.14"153,950,000""63,966,000""30,389,837"0"30,389,837""30,389,837"00
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+36.02.47)36.020"1,797,000""1,796,232"0"1,796,232""1,796,232"00
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.0700
" Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea
riscului seismic"36.02.220
Taxa de reabilitare termică36.02.230
Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.310
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)36.02.3200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"36.02.32.02000
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare36.02.47"1,797,000""1,796,232""1,796,232""1,796,232"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.04+37.02.05)"37.02"153,950,000""62,169,000""28,593,605"0"28,593,605""28,593,605"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"153,950,000""62,169,000""28,593,605""28,593,605""28,593,605"0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene37.02.05
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"50,000""40,000""46,787"0"46,787""46,787"00
"Venituri din valorificarea unor bunuri
(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)"39.02"50,000""40,000""46,787"0"46,787""46,787"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.01"50,000""40,000""46,787""46,787""46,787"0
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.0300
Venituri din privatizare39.02.0400
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.0700
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.1000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)00.1600"-167,441"0"-167,441""-167,441"00
"Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)"40.0200"-167,441"0"-167,441""-167,441"00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.1300
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.140000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată40.02.16"-167,441""-167,441""-167,441"0
Alte operaţiuni financiare (cod.41.02.05)41.0200000000
Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti (cod.41.02.05.02)41.02.0500000000
"Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secţiunea de dezvoltare"41.02.05.0200
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17"1,980,000"0"1,154,268"0"1,154,268""1,154,268"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"1,980,000"0"1,154,268"0"1,154,268""1,154,268"00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69) 42.02"1,980,000"0"1,154,268"0"1,154,268""1,154,268"00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.0100
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.0500
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.1000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.1200
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.1300
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.1400
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.1500
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.1600000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.0100
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.0200
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.0300
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.1700
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 42.02.1800000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.0100
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.0200
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.0300
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20"1,980,000"000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2900
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.4000
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51.02) 42.02.5100000000
"Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local "42.02.51.02000
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale42.02.5200
Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale42.02.5500
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare42.02.6200
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală42.02.6500
Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii42.02.6700
"Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020"42.02.69"1,154,268""1,154,268""1,154,268"0
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)43.0200000000
Subvenţii din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/201543.02.2800
Sume primite de la bugetele proprii ale judeţelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanţate din FEN43.02.2900
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020"43.02.3100
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)45.02"1,278,000""363,000""-684,751"0"-684,751""-684,751"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) 45.02.01"363,000""363,000""-701,071"0"-701,071""-701,071"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.0100
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02"363,000""363,000""-701,071""-701,071""-701,071"0
Prefinanţare45.02.01.0300
Corecții financiare45.02.01.0400
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)45.02.02"915,000"0"16,320"0"16,320""16,320"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01"465,000"0"16,320""16,320""16,320"0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02"450,000"000
Prefinanţare45.02.02.0300
Corecții financiare45.02.02.0400
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)45.02.03
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02
Corecții financiare45.02.03.04
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)45.02.04
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02
Prefinanţare45.02.04.03
Corecții financiare45.02.04.04
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)45.02.05
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02
Prefinanţare45.02.05.03
Corecții financiare45.02.05.04
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)45.02.07
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02
Prefinanţare45.02.07.03
Corecții financiare45.02.07.04
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)45.02.08
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02
Prefinanţare45.02.08.03
Corecții financiare45.02.08.04
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)45.02.15
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02
Prefinanţare45.02.15.03
Corecții financiare45.02.15.04
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)45.02.16
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02
Prefinanţare45.02.16.03
Corecții financiare45.02.16.04
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)45.02.17
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02
Prefinanţare45.02.17.03
Corecții financiare45.02.17.04
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)45.02.18
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02
Prefinanţare45.02.18.03
Corecții financiare45.02.18.04
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)45.02.19
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.19.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.19.02
Corecții financiare45.02.19.04
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)45.02.20
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.20.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.20.02
Prefinanţare45.02.20.03
Corecții financiare45.02.20.04
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)45.02.21
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.21.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.21.02
Prefinanţare45.02.21.03
Corecții financiare45.02.21.04
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)46.020"5,389,000""5,388,695"0"5,388,695""5,388,695"00
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență46.02.03
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul financiar 2014-202046.02.04"5,389,000""5,388,695""5,388,695""5,388,695"0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)48.020"3,431,000""96,438"0"96,438""96,438"00
"Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)"48.02.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.01.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.01.02
Prefinanțare48.02.01.03
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.020"415,000"000000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.02.010"415,000"00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.02.0200
Prefinanțare48.02.02.0300
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)48.02.03
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.03.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.03.02
Prefinanțare48.02.03.03
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)48.02.04
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.04.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.04.02
Prefinanțare48.02.04.03
Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)48.02.05
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.05.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.05.02
Prefinanțare48.02.05.03
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)48.02.11
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.11.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.11.02
Prefinanțare48.02.11.03
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)48.02.12
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.12.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.12.02
Prefinanțare48.02.12.03
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)48.02.150"3,016,000""96,438"0"96,438""96,438"00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent48.02.15.010"3,016,000""96,438""96,438""96,438"0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori48.02.15.0200
1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează
" proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal"
*) Detalierea se face numai in executie
**) Nu se completează în etapa de planificareORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA .2 la HCL nr.______________
Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Formular:
"CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE"
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorCredite de angajamentCrediteAngajamente bugetare Angajamente legalePlati efectuateAngajamente legale de platit
bugetare initialebugetare definitive
AB1234567=5-6
TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)49.020"910,104,000""922,844,000""919,316,314""911,955,911""779,685,986""132,269,925"
0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)50.020"117,344,000""119,285,000""116,749,398""116,749,398""107,468,255""9,281,143"
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)51.020"92,598,000""94,959,000""92,423,398""92,423,398""83,734,138""8,689,260"
Din total capitol:0
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)51.02.010"92,598,000""94,959,000""92,423,398""92,423,398""83,734,138""8,689,260"
Autorităţi executive51.02.01.030"92,598,000""94,959,000""92,423,398""92,423,398""83,734,138""8,689,260"
0
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)54.020"6,800,000""6,370,000""6,370,000""6,370,000""5,976,146""393,854"
Din total capitol:0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale54.02.050000000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.060000000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.070000000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.100"6,800,000""6,370,000""6,370,000""6,370,000""5,976,146""393,854"
Alte servicii publice generale 54.02.500000000
0
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.020"17,946,000""17,956,000""17,956,000""17,956,000""17,757,971""198,029"
0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)56.020000000
Din total capitol:0
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului56.02.060000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap56.02.070000000
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate56.02.090000000
0
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)"59.020"38,650,000""38,459,000""38,459,000""38,459,000""37,217,299""1,241,701"
Aparare (cod 60.02.02)60.020"500,000""359,000""359,000""359,000""286,124""72,876"
Din total capitol:0
Aparare nationala60.02.020"500,000""359,000""359,000""359,000""286,124""72,876"
0
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)61.020"38,150,000""38,100,000""38,100,000""38,100,000""36,931,175""1,168,825"
Din total capitol:0
Ordine publica (cod 61.02.03.04)61.02.030"37,950,000""37,950,000""37,950,000""37,950,000""36,861,447""1,088,553"
Politie comunitara61.02.03.040"37,950,000""37,950,000""37,950,000""37,950,000""36,861,447""1,088,553"
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.050"200,000""150,000""150,000""150,000""69,728""80,272"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.02.500000000
0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)63.020"490,657,000""555,644,000""555,072,044""547,711,641""455,139,690""92,571,951"
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)65.020"159,282,000""152,819,000""152,661,650""152,661,650""105,241,947""47,419,703"
Din total capitol:0
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)65.02.030"86,402,000""61,554,000""61,521,758""61,521,758""40,173,711""21,348,047"
Învatamânt prescolar65.02.03.010"37,167,000""32,358,000""32,358,000""32,358,000""20,784,344""11,573,656"
Învatamânt primar65.02.03.020"49,235,000""29,196,000""29,163,758""29,163,758""19,389,367""9,774,391"
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)65.02.040"43,431,000""62,232,000""62,105,917""62,105,917""42,769,650""19,336,267"
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.010"21,717,000""31,882,000""31,882,505""31,882,505""21,429,769""10,452,736"
Învatamânt secundar superior 65.02.04.020"21,714,000""30,350,000""30,223,412""30,223,412""21,339,881""8,883,531"
Invatamant profesional65.02.04.030000000
Învatamânt postliceal65.02.050"150,000""88,000""88,000""88,000""10,127""77,873"
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.070"2,031,000""3,064,000""3,064,000""3,064,000""2,109,191""954,809"
Învatamânt special65.02.07.040"2,031,000""3,064,000""3,064,000""3,064,000""2,109,191""954,809"
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)65.02.110000000
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.030000000
Alte servicii auxiliare65.02.11.300000000
Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )65.02.120"14,145,000""12,758,000""12,758,000""12,758,000""8,925,744""3,832,256"
Scoala dupa scoala65.02.12.01"14,145,000""12,758,000""12,758,000""12,758,000""8,925,744""3,832,256"
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.02.500"13,123,000""13,123,000""13,123,975""13,123,975""11,253,524""1,870,451"
0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)66.020000000
Din total capitol:0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)66.02.060000000
Spitale generale66.02.06.010000000
Unităţi medico-sociale66.02.06.030000000
Servicii de sanatate publica66.02.080000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)66.02.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.02.50.500000000
0
"Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)"67.020"96,827,000""140,355,000""139,940,394""139,940,394""101,178,249""38,762,145"
Din total capitol:0
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)67.02.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.020000000
Muzee67.02.03.030000000
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.040000000
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.050000000
Case de cultura67.02.03.060000000
Camine culturale67.02.03.070000000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.080000000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.120000000
Alte servicii culturale67.02.03.300000000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)67.02.050"79,827,000""126,081,000""125,666,394""125,666,394""87,868,749""37,797,645"
Sport67.02.05.010000000
Tineret67.02.05.020000000
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.030"79,827,000""126,081,000""125,666,394""125,666,394""87,868,749""37,797,645"
Servicii religioase67.02.060"4,000,000""3,000,000""3,000,000""3,000,000""3,000,000"0
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.500"13,000,000""11,274,000""11,274,000""11,274,000""10,309,500""964,500"
0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.020"234,548,000""262,470,000""262,470,000""255,109,597""248,719,494""6,390,103"
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.040"13,200,000""13,869,000""13,869,000""13,155,465""12,583,153""572,312"
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)68.02.050"68,047,000""110,749,000""110,749,000""110,109,253""109,950,208""159,045"
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.05.020"68,047,000""110,749,000""110,749,000""110,109,253""109,950,208""159,045"
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.060"31,402,000""35,327,000""35,327,000""34,982,098""31,932,875""3,049,223"
Ajutoare pentru locuinte68.02.100000000
Creşe68.02.110"34,499,000""25,378,000""25,378,000""24,417,780""23,750,642""667,138"
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.120"13,065,000""10,300,000""10,300,000""8,395,033""8,087,391""307,642"
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)68.02.150"2,200,000""1,800,000""1,800,000""1,679,314""1,679,314"0
Ajutor social68.02.15.010"2,200,000""1,800,000""1,800,000""1,679,314""1,679,314"0
Cantine de ajutor social68.02.15.020000000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.500"72,135,000""65,047,000""65,047,000""62,370,654""60,735,911""1,634,743"
0
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
(cod 70.02+74.02)"69.020"191,044,000""167,868,000""167,448,859""167,448,859""160,888,150""6,560,709"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)"70.020"90,032,000""71,255,000""71,218,648""71,218,648""66,325,829""4,892,819"
Din total capitol:0
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)70.02.030"23,796,000""7,895,000""7,859,308""7,859,308""6,308,930""1,550,378"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.02.03.010"596,000""495,000""495,000""495,000""344,672""150,328"
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.300"23,200,000""7,400,000""7,364,308""7,364,308""5,964,258""1,400,050"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)70.02.050"116,000""108,000""108,000""108,000"0"108,000"
Alimentare cu apa70.02.05.010"116,000""108,000""108,000""108,000"0"108,000"
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.020000000
Iluminat public si electrificari rurale70.02.060000000
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.02.070000000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.500"66,120,000""63,252,000""63,251,340""63,251,340""60,016,899""3,234,441"
0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)74.020"101,012,000""96,613,000""96,230,211""96,230,211""94,562,321""1,667,890"
Din total capitol:0
Reducerea şi controlul poluării74.02.030000000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)74.02.050"100,000,000""96,500,000""96,117,211""96,117,211""94,562,321""1,554,890"
Salubritate74.02.05.010"100,000,000""96,500,000""96,117,211""96,117,211""94,562,321""1,554,890"
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.02.05.020000000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.060"1,012,000""113,000""113,000""113,000"0"113,000"
0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)79.020"72,409,000""41,588,000""41,587,013""41,587,013""18,972,592""22,614,421"
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)"80.020000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)80.02.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.02.01.060000000
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii80.02.01.090000000
Programe de dezvoltare regionala si sociala80.02.01.100000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.02.01.300000000
0
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)81.020000000
Din total capitol:0
Energie termica81.02.060000000
Alti combustibili81.02.070000000
Alte cheltuieli privind combustibili si energia81.02.500000000
0
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)"83.020000000
Din total capitol:0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)83.02.030000000
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.030000000
Camere agricole83.02.03.070000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.300000000
0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)84.020"72,409,000""41,588,000""41,587,013""41,587,013""18,972,592""22,614,421"
Din total capitol:0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)84.02.030"72,409,000""41,588,000""41,587,013""41,587,013""18,972,592""22,614,421"
Drumuri si poduri84.02.03.010000000
Transport în comun84.02.03.020000000
Strazi 84.02.03.030"72,409,000""41,588,000""41,587,013""41,587,013""18,972,592""22,614,421"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.060000000
Aviatia civila84.02.06.020000000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500000000
0
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)87.020000000
Din total capitol:0
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.010000000
Zone libere87.02.030000000
Turism87.02.040000000
Proiecte de dezvoltare multifunctionale87.02.050000000
Alte actiuni economice87.02.500000000
0
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.020
REZERVE 97.020
EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)98.020
DEFICIT 1) (-) (49.02-cod 00.01)99.020
"BUGETUL LOCAL PE SECŢIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018"
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)49.02 0"746,068,000""850,063,000""846,720,598""840,132,842""738,640,586""101,492,256"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)50.020"109,330,000""110,629,000""108,242,990""108,242,990""102,525,757""5,717,233"
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)51.020"84,584,000""86,303,000""83,916,990""83,916,990""78,791,640""5,125,350"
Din total capitol:
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)51.02.010"84,584,000""86,303,000""83,916,990""83,916,990""78,791,640""5,125,350"
Autorităţi executive51.02.01.03"84,584,000""86,303,000""83,916,990""83,916,990""78,791,640""5,125,350"
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)54.020"6,800,000""6,370,000""6,370,000""6,370,000""5,976,146""393,854"
Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale54.02.05000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10"6,800,000""6,370,000""6,370,000""6,370,000""5,976,146""393,854"
Alte servicii publice generale 54.02.50000
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02"17,946,000""17,956,000""17,956,000""17,956,000""17,757,971""198,029"
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)56.020000000
Din total capitol:
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului56.02.060
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap56.02.070
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate56.02.090
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)"59.020"38,450,000""38,459,000""38,459,000""38,459,000""37,217,299""1,241,701"
Aparare (cod 60.02.02)60.020"400,000""359,000""359,000""359,000""286,124""72,876"
Din total capitol:
Aparare nationala60.02.02"400,000""359,000""359,000""359,000""286,124""72,876"
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)61.020"38,050,000""38,100,000""38,100,000""38,100,000""36,931,175""1,168,825"
Din total capitol:
Ordine publica (cod 61.02.03.04)61.02.030"37,950,000""37,950,000""37,950,000""37,950,000""36,861,447""1,088,553"
Politie comunitara61.02.03.04"37,950,000""37,950,000""37,950,000""37,950,000""36,861,447""1,088,553"
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05"100,000""150,000""150,000""150,000""69,728""80,272"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.02.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)63.020"419,204,000""519,672,000""519,100,044""512,512,288""433,105,709""79,406,579"
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)65.020"120,596,000""139,961,000""139,803,650""139,803,650""99,531,078""40,272,572"
Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)65.02.030"50,059,000""52,150,000""52,117,758""52,117,758""35,630,160""16,487,598"
Învatamânt prescolar65.02.03.01"26,623,000""26,808,000""26,808,000""26,808,000""19,243,436""7,564,564"
Învatamânt primar65.02.03.02"23,436,000""25,342,000""25,309,758""25,309,758""16,386,724""8,923,034"
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)65.02.040"41,328,000""59,064,000""58,937,917""58,937,917""41,841,372""17,096,545"
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01"20,535,000""30,381,000""30,381,505""30,381,505""21,096,366""9,285,139"
Învatamânt secundar superior 65.02.04.02"20,793,000""28,683,000""28,556,412""28,556,412""20,745,006""7,811,406"
Invatamant profesional65.02.04.03000
Învatamânt postliceal65.02.05"150,000""88,000""88,000""88,000""10,127""77,873"
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.070"1,791,000""2,778,000""2,778,000""2,778,000""1,870,151""907,849"
Învatamânt special65.02.07.04"1,791,000""2,778,000""2,778,000""2,778,000""1,870,151""907,849"
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)65.02.110000000
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.030
Alte servicii auxiliare65.02.11.300
Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )65.02.120"14,145,000""12,758,000""12,758,000""12,758,000""8,925,744""3,832,256"
Scoala dupa scoala65.02.12.01"14,145,000""12,758,000""12,758,000""12,758,000""8,925,744""3,832,256"
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.02.50"13,123,000""13,123,000""13,123,975""13,123,975""11,253,524""1,870,451"
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)66.020000000
Din total capitol:
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)66.02.060000000
Spitale generale66.02.06.010
Unităţi medico-sociale66.02.06.030
Servicii de sanatate publica66.02.080
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)66.02.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.02.50.500
"Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)"67.020"79,265,000""120,119,000""119,704,394""119,704,394""86,555,997""33,148,397"
Din total capitol:
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)67.02.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.020
Muzee67.02.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.040
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.050
Case de cultura67.02.03.060
Camine culturale67.02.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.120
Alte servicii culturale67.02.03.300
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)67.02.050"62,265,000""105,845,000""105,430,394""105,430,394""73,246,497""32,183,897"
Sport67.02.05.0100
Tineret67.02.05.020000
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"62,265,000""105,845,000""105,430,394""105,430,394""73,246,497""32,183,897"
Servicii religioase67.02.06"4,000,000""3,000,000""3,000,000""3,000,000""3,000,000"0
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50"13,000,000""11,274,000""11,274,000""11,274,000""10,309,500""964,500"
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+6868.020"219,343,000""259,592,000""259,592,000""253,004,244""247,018,634""5,985,610"
Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"13,128,000""13,718,000""13,718,000""13,040,798""12,583,153""457,645"
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)68.02.050"68,047,000""110,749,000""110,749,000""110,109,253""109,950,208""159,045"
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.05.02"68,047,000""110,749,000""110,749,000""110,109,253""109,950,208""159,045"
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.06"31,063,000""35,011,000""35,011,000""34,668,001""31,618,778""3,049,223"
Ajutoare pentru locuinte68.02.100
Creşe68.02.11"24,784,000""24,793,000""24,793,000""24,150,805""23,616,542""534,263"
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.12"12,065,000""9,190,000""9,190,000""7,348,314""7,197,623""150,691"
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)68.02.150"2,200,000""1,800,000""1,800,000""1,679,314""1,679,314"0
Ajutor social68.02.15.01"2,200,000""1,800,000""1,800,000""1,679,314""1,679,314"0
Cantine de ajutor social68.02.15.020
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50"68,056,000""64,331,000""64,331,000""62,007,759""60,373,016""1,634,743"
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)"69.020"165,644,000""159,195,000""158,811,551""158,811,551""165,791,821""-6,980,270"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)"70.020"65,644,000""62,695,000""62,694,340""62,694,340""59,556,673""3,137,667"
Din total capitol:
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)70.02.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.02.03.01000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.300000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)70.02.050000000
Alimentare cu apa70.02.05.010
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.020
Iluminat public si electrificari rurale70.02.060
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.02.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"65,644,000""62,695,000""62,694,340""62,694,340""59,556,673""3,137,667"
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)74.020"100,000,000""96,500,000""96,117,211""96,117,211""94,562,321""1,554,890"
Din total capitol:
Reducerea şi controlul poluării74.02.030
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)74.02.050"100,000,000""96,500,000""96,117,211""96,117,211""94,562,321""1,554,890"
Salubritate74.02.05.01"100,000,000""96,500,000""96,117,211""96,117,211""94,562,321""1,554,890"
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.02.05.020
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.06000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)79.020"13,440,000""22,108,000""22,107,013""22,107,013""22,107,013"
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)"80.020000000
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)80.02.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii80.02.01.090
Programe de dezvoltare regionala si sociala80.02.01.100
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.02.01.300
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)81.020000000
Din total capitol:
Energie termica81.02.060
Alti combustibili81.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili si energia81.02.500
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)"83.020000000
Din total capitol:
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)83.02.030000000
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.030
Camere agricole83.02.03.070
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.300
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)84.020"13,440,000""22,108,000""22,107,013""22,107,013""11,672,827""10,434,186"
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)84.02.030"13,440,000""22,108,000""22,107,013""22,107,013""11,672,827""10,434,186"
Drumuri si poduri84.02.03.010
Transport în comun84.02.03.020
Strazi 84.02.03.03"13,440,000""22,108,000""22,107,013""22,107,013""11,672,827""10,434,186"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.060000000
Aviatia civila84.02.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)87.020000000
Din total capitol:
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.010
Zone libere87.02.030
Turism87.02.040
Proiecte de dezvoltare multifunctionale87.02.050
Alte actiuni economice87.02.500000
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)98.02
DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)99.02
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)49.02 0"164,036,000""72,781,000""72,595,716""71,823,069""41,045,400""30,777,669"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)50.020"8,014,000""8,656,000""8,506,408""8,506,408""4,942,498""3,563,910"
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)51.020"8,014,000""8,656,000""8,506,408""8,506,408""4,942,498""3,563,910"
Din total capitol:
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)51.02.010"8,014,000""8,656,000""8,506,408""8,506,408""4,942,498""3,563,910"
Autorităţi executive51.02.01.03"8,014,000""8,656,000""8,506,408""8,506,408""4,942,498""3,563,910"
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)54.020000000
Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale54.02.050
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.100
Alte servicii publice generale 54.02.500
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
(cod 60.02+61.02)"59.020"200,000"00000
Aparare (cod 60.02.02)60.020"100,000"00000
Din total capitol:
Aparare nationala60.02.02"100,000"0000
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)61.020"100,000"00000
Din total capitol:
Ordine publica (cod 61.02.03.04)61.02.030000000
Politie comunitara61.02.03.040
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05"100,000"00000
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.02.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)63.020"71,453,000""35,972,000""35,972,000""35,199,353""22,033,981""13,165,372"
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)65.020"38,686,000""12,858,000""12,858,000""12,858,000""5,710,869""7,147,131"
Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)65.02.030"36,343,000""9,404,000""9,404,000""9,404,000""4,543,551""4,860,449"
Învatamânt prescolar65.02.03.01"10,544,000""5,550,000""5,550,000""5,550,000""1,540,908""4,009,092"
Învatamânt primar65.02.03.02"25,799,000""3,854,000""3,854,000""3,854,000""3,002,643""851,357"
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)65.02.040"2,103,000""3,168,000""3,168,000""3,168,000""928,278""2,239,722"
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01"1,182,000""1,501,000""1,501,000""1,501,000""333,403""1,167,597"
Învatamânt secundar superior 65.02.04.02"921,000""1,667,000""1,667,000""1,667,000""594,875""1,072,125"
Invatamant profesional65.02.04.030
Învatamânt postliceal65.02.05000
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.070"240,000""286,000""286,000""286,000""239,040""46,960"
Învatamânt special65.02.07.04"240,000""286,000""286,000""286,000""239,040""46,960"
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)65.02.110000000
Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.030
Alte servicii auxiliare65.02.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.02.500
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)66.020000000
Din total capitol:
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)66.02.060000000
Spitale generale66.02.06.010
Unităţi medico-sociale66.02.06.030
Servicii de sanatate publica66.02.080
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)66.02.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.02.50.500
"Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)"67.020"17,562,000""20,236,000""20,236,000""20,236,000""14,622,252""5,613,748"
Din total capitol:
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)67.02.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.020
Muzee67.02.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.040
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.050
Case de cultura67.02.03.060
Camine culturale67.02.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.120
Alte servicii culturale67.02.03.3000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)67.02.050"17,562,000""20,236,000""20,236,000""20,236,000""14,622,252""5,613,748"
Sport67.02.05.010
Tineret67.02.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"17,562,000""20,236,000""20,236,000""20,236,000""14,622,252""5,613,748"
Servicii religioase67.02.060
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+6868.020"15,205,000""2,878,000""2,878,000""2,105,353""1,700,860""404,493"
Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"72,000""151,000""151,000""114,667"0"114,667"
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)68.02.050000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.05.020
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.06"339,000""316,000""316,000""314,097""314,097"0
Ajutoare pentru locuinte68.02.100
Creşe68.02.11"9,715,000""585,000""585,000""266,975""134,100""132,875"
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.12"1,000,000""1,110,000""1,110,000""1,046,719""889,768""156,951"
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)68.02.150000000
Ajutor social68.02.15.010
Cantine de ajutor social68.02.15.020
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50"4,079,000""716,000""716,000""362,895""362,895"0
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
(cod 70.02+74.02)"69.020"25,400,000""8,673,000""8,637,308""8,637,308""6,769,156""1,868,152"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)"70.020"24,388,000""8,560,000""8,524,308""8,524,308""6,769,156""1,755,152"
Din total capitol:
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)70.02.030"23,796,000""7,895,000""7,859,308""7,859,308""6,308,930""1,550,378"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.02.03.01"596,000""495,000""495,000""495,000""344,672""150,328"
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.30"23,200,000""7,400,000""7,364,308""7,364,308""5,964,258""1,400,050"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)70.02.050"116,000""108,000""108,000""108,000"0"108,000"
Alimentare cu apa70.02.05.01"116,000""108,000""108,000""108,000"0"108,000"
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.020
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06000
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.02.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"476,000""557,000""557,000""557,000""460,226""96,774"
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)74.020"1,012,000""113,000""113,000""113,000"0"113,000"
Din total capitol:
Reducerea şi controlul poluării74.02.030
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)74.02.050000000
Salubritate74.02.05.010
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.02.05.020
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.06"1,012,000""113,000""113,000""113,000"0"113,000"
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)79.020"58,969,000""19,480,000""19,480,000""19,480,000""7,299,765""12,180,235"
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)"80.020000000
Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)80.02.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii80.02.01.090
Programe de dezvoltare regionala si sociala80.02.01.100
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.02.01.300
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)81.020000000
Din total capitol:
Energie termica81.02.060
Alti combustibili81.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili si energia81.02.500
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)"83.020000000
Din total capitol:
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)83.02.030000000
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.030
Camere agricole83.02.03.070
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.300
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)84.020"58,969,000""19,480,000""19,480,000""19,480,000""7,299,765""12,180,235"
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)84.02.030"58,969,000""19,480,000""19,480,000""19,480,000""7,299,765""12,180,235"
Drumuri si poduri84.02.03.010
Transport în comun84.02.03.020
Strazi 84.02.03.03"58,969,000""19,480,000""19,480,000""19,480,000""7,299,765""12,180,235"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.060000000
Aviatia civila84.02.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)87.020000000
Din total capitol:
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.02.010
Zone libere87.02.030
Turism87.02.040
Proiecte de dezvoltare multifunctionale87.02.050
Alte actiuni economice87.02.500
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)98.02
DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)99.02
1) finantat din excedentul anilor precedenti
NOTA: "- Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice."
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 3 la HCL nr_____
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCURESTI
Formular: 11/03
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorPrevederi bugetare initialePrevederi bugetare definitiveDrepturi constatateÎncasăriStingeri pe alte cai decat incasariDrepturi constate de incasat
"Total, din
care:""din anii
precedenti""din anul
curent"
AB123=4+545678=3-6-7
SURSĂ DE FINANŢARE00.01"172,050,000""175,050,000"000000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 41.06)00.16"172,050,000""175,050,000"000000
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.06.03)41.06"172,050,000""175,050,000"000000
Sume aferente creditelor externe41.06.03"172,050,000""175,050,000"000000
Sume aferente creditelor externe41.06.03.01"172,050,000""175,050,000"000000
Sume aferente refinnatarii creditelor externe41.06.03.02000
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 4 la HCL nr_____
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Formular:
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorCredite de angajamentCrediteAngajamente bugetare Angajamente legale"Plati
efectuate"Angajamente legale de platit
bugetare initialebugetare definitive
AB1234567=5-6
"CREDITE INTERNE
(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)"49.060"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)51.060000000
Din total capitol:00
Autorităţi executive si legislative51.06.010000000
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)61.060000000
Din total capitol:00
Siguranta nationala61.06.040000000
00
Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)65.060000000
Din total capitol:00
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)65.06.030000000
Învatamânt prescolar65.06.03.010000000
Învatamânt primar65.06.03.020000000
Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)65.06.040000000
Învatamânt secundar inferior 65.06.04.010000000
Învatamânt secundar superior 65.06.04.020000000
Invatamant profesional65.06.04.030000000
Învatamant postliceal65.06.05000000
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)65.06.060000000
Învatamânt special65.06.06.040000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.06.500000000
Sanatate (66.06.06+66.06.50)66.06000000
Din total capitol:0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)66.06.06000000
Spitale generale66.06.06.01000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)66.06.50000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.06.50.50000000
0
"Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)"67.060000000
Din total capitol:0
Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)67.06.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.06.03.0200000
Muzee67.06.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.06.03.0400000
Scoli populare de arta si meserii67.06.03.0500000
Case de cultura67.06.03.0600000
Camine culturale67.06.03.0600000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.06.03.0800000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.06.03.1200000
Alte servicii culturale67.06.03.300000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)67.06.050000000
Sport67.06.05.010000000
Tineret67.06.05.020000000
"Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)"67.06.05.030000000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.06.500000000
0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)68.060000000
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.06.040000000
Asistenta sociala pentru familie si copii68.06.060000000
Crese68.06.110000000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)68.06.150000000
Cantine de ajutor social68.06.15.02000000
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale68.06.15.500000000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.06.500000000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)"70.060"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
Din total capitol:0
Locuinte ( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)70.06.030"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.06.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.06.03.300"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)70.06.05000000
Alimentare cu apa70.06.05.01000000
Amenajari hidrotehnice 70.06.05.02000000
Iluminat public si electrificari rurale70.06.060000000
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.06.06000000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.06.500000000
0
Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)74.060000000
Din total capitol:0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)74.06.050000000
Salubritate74.06.05.010000000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.06.05.020
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.06.060000000
0
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )"80.060000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )80.06.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.06.01.060000000
0
Combustibil şi energie (cod 81.06.06 )81.060000000
Din total capitol:0
Energie termică81.06.060000000
0
Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )84.060000000
Din total capitol:0
Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)84.06.030000000
Drumuri si poduri84.06.03.010000000
Transport în comun84.06.03.020000000
Strazi 84.06.03.030000000
Transport aerian (cod 84.06.06.02)84.06.060000000
Aviatia civila84.06.06.020000000
0
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)"96.06000000
DEFICIT 99.0600
0
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
"CREDITE INTERNE
(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)"0"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)51.060000000
Din total capitol:0
Autorităţi executive si legislative51.06.01000
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)61.060000000
Din total capitol:0
Siguranta nationala61.06.04000
0
Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)65.060000000
Din total capitol:0
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)65.06.030000000
Învatamânt prescolar65.06.03.010
Învatamânt primar65.06.03.020
Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)65.06.040000000
Învatamânt secundar inferior 65.06.04.010
Învatamânt secundar superior 65.06.04.020
Invatamant profesional65.06.04.03000
Învatamant postliceal65.06.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)65.06.060000000
Învatamânt special65.06.06.04000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.06.500
Sanatate (66.06.06+66.06.50)66.060000000
Din total capitol:0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)66.06.060000000
Spitale generale66.06.06.010
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)66.06.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.06.50.500
0
"Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)"67.060000000
Din total capitol:0
Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)67.06.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.06.03.020
Muzee67.06.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte67.06.03.040
Scoli populare de arta si meserii67.06.03.050
Case de cultura67.06.03.060
Camine culturale67.06.03.060
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.06.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.06.03.120
Alte servicii culturale67.06.03.30000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)67.06.050000000
Sport67.06.05.010
Tineret67.06.05.020
"Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)"67.06.05.030000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.06.500000
00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)68.060000000
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.06.04000
Asistenta sociala pentru familie si copii68.06.06000
Crese68.06.110000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)68.06.150000000
Cantine de ajutor social68.06.15.020
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale68.06.15.500
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.06.50000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)"70.060"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
Din total capitol:0
Locuinte ( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)70.06.030"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"0"175,050,000"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.06.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.06.03.30"172,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000""175,050,000"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)70.06.050000000
Alimentare cu apa70.06.05.010
Amenajari hidrotehnice 70.06.05.020
Iluminat public si electrificari rurale70.06.06000
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.06.060
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.06.50000
0
Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)74.060000000
Din total capitol:0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)74.06.050000000
Salubritate74.06.05.01000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.06.05.020
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.06.0600
0
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )"80.060000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )80.06.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.06.01.0600
0
Combustibil şi energie (cod 81.06.06 )81.060000000
Din total capitol:0
Energie termică81.06.060
0
Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )84.060000000
Din total capitol:0
Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)84.06.030000000
Drumuri si poduri84.06.03.010
Transport în comun84.06.03.020
Strazi 84.06.03.03000
Transport aerian (cod 84.06.06.02)84.06.06000000
Aviatia civila84.06.06.020
00
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)"96.06000000
DEFICIT 99.0600
0
NOTA: "- Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice."
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 5 la HCL nr_____
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCURESTI
Formular: 11/03
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE
" DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE "
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorPrevederi bugetare initialePrevederi bugetare definitiveDrepturi constatateÎncasăriStingeri pe alte cai decat incasariDrepturi constate de incasat
"Total, din
care:""din anii
precedenti""din anul
curent"
AB123=4+545678=3-6-7
SURSĂ DE FINANŢARE00.01"7,443,000""67,443,000""17,223,633"0"17,223,633""17,223,633"00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 41.07)00.16"7,443,000""67,443,000""17,223,633"0"17,223,633""17,223,633"00
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.07.02)41.07"7,443,000""67,443,000""17,223,633"0"17,223,633""17,223,633"00
Sume aferente creditelor interne41.07.02"7,443,000""67,443,000""17,223,633"0"17,223,633""17,223,633"00
Sume aferente creditelor interne41.07.02.01
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale41.07.02.02"861,177""861,177""861,177"0
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale41.07.02.03
Sume aferente refinanțării creditelor interne41.07.02.040000
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale41.07.02.07"7,443,000""67,443,000""16,362,456""16,362,456""16,362,456"0
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 6 la HCL nr_____
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Formular:
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicator"Credite
de angajament"CrediteAngajamente bugetare Angajamente legale"Plati
efectuate"Angajamente legale de platit
bugetare initialebugetare definitive
AB1234567=5-6
"CREDITE INTERNE
(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)"49.070"7,443,000""67,443,000""67,443,000""67,443,000""15,563,535""51,879,465"
0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)51.070000000
Din total capitol:00
Autorităţi executive si legislative51.07.010000000
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)61.070000000
Din total capitol:00
Siguranta nationala61.07.040000000
00
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)65.070000000
Din total capitol:00
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)65.07.030000000
Învatamânt prescolar65.07.03.010000000
Învatamânt primar65.07.03.020000000
Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)65.07.040000000
Învatamânt secundar inferior 65.07.04.010000000
Învatamânt secundar superior 65.07.04.020000000
Invatamant profesional65.07.04.030000000
Învatamant postliceal65.07.05000000
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)65.07.070000000
Învatamânt special65.07.07.040000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.07.500000000
Sanatate (66.07.06+66.07.50)66.07000000
Din total capitol:0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)66.07.06000000
Spitale generale66.07.06.01000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)66.07.50000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.07.50.50000000
0
"Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)"67.070"7,443,000""57,443,000""57,443,000""57,443,000""6,643,555""50,799,445"
Din total capitol:0
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)67.07.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.07.03.0200000
Muzee67.07.03.0300000
Institutii publice de spectacole si concerte67.07.03.0400000
Scoli populare de arta si meserii67.07.03.0500000
Case de cultura67.07.03.0600000
Camine culturale67.07.03.0700000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.07.03.0800000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.07.03.1200000
Alte servicii culturale67.07.03.300000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)67.07.050"7,443,000""57,443,000""57,443,000""57,443,000""6,643,555""50,799,445"
Sport67.07.05.010000000
Tineret67.07.05.020000000
"Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)"67.07.05.030"7,443,000""57,443,000""57,443,000""57,443,000""6,643,555""50,799,445"
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.07.500000000
0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)68.070000000
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.07.040000000
Asistenta sociala pentru familie si copii68.07.060000000
Crese68.07.110000000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)68.07.150000000
Cantine de ajutor social68.07.15.02000000
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale68.07.15.500000000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.07.500000000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)"70.0700"10,000,000""10,000,000""10,000,000""8,919,980""1,080,020"
Din total capitol:0
Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)70.07.0300"10,000,000""10,000,000""10,000,000""8,919,980""1,080,020"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.07.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.07.03.3000"10,000,000""10,000,000""10,000,000""8,919,980""1,080,020"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)70.07.05000000
Alimentare cu apa70.07.05.01000000
Amenajari hidrotehnice 70.07.05.02000000
Iluminat public si electrificari rurale70.07.060000000
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.07.07000000
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.07.500000000
0
Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)74.070000000
Din total capitol:0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)74.07.050000000
Salubritate74.07.05.010000000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.07.05.020
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.07.060000000
0
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )"80.070000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )80.07.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.07.01.060000000
0
Combustibil şi energie (cod 81.07.06 )81.070000000
Din total capitol:0
Energie termică81.07.060000000
0
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )84.070000000
Din total capitol:0
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)84.07.030000000
Drumuri si poduri84.07.03.010000000
Transport în comun84.07.03.020000000
Strazi 84.07.03.030000000
Transport aerian (cod 84.07.06.02)84.07.060000000
Aviatia civila84.07.06.020000000
0
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)"96.07000000
DEFICIT 99.0700
0
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE"7,443,000""67,443,000""67,443,000""67,443,000""15,563,535""51,879,465"
"CREDITE INTERNE
(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)"0"7,443,000""67,443,000""67,443,000""67,443,000""15,563,535""51,879,465"
0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)51.070000000
Din total capitol:0
Autorităţi executive si legislative51.07.01000
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)61.070000000
Din total capitol:0
Siguranta nationala61.07.04000
0
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)65.070000000
Din total capitol:0
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)65.07.030000000
Învatamânt prescolar65.07.03.010
Învatamânt primar65.07.03.020
Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)65.07.040000000
Învatamânt secundar inferior 65.07.04.010
Învatamânt secundar superior 65.07.04.020
Invatamant profesional65.07.04.03000
Învatamant postliceal65.07.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)65.07.070000000
Învatamânt special65.07.07.04000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.07.500
Sanatate (66.07.06+66.07.50)66.070000000
Din total capitol:0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)66.07.060000000
Spitale generale66.07.06.010
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)66.07.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.07.50.500
0
"Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)"67.070"7,443,000""57,443,000""57,443,000""57,443,000""6,643,555""50,799,445"
Din total capitol:0
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)67.07.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.07.03.020
Muzee67.07.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte67.07.03.040
Scoli populare de arta si meserii67.07.03.050
Case de cultura67.07.03.060
Camine culturale67.07.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.07.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.07.03.120
Alte servicii culturale67.07.03.30000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)67.07.050"7,443,000""57,443,000""57,443,000""57,443,000""6,643,555""50,799,445"
Sport67.07.05.010
Tineret67.07.05.020
"Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)"67.07.05.03"7,443,000""57,443,000""57,443,000""57,443,000""6,643,555""50,799,445"
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.07.500000
00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)68.070000000
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.07.04000
Asistenta sociala pentru familie si copii68.07.06000
Crese68.07.110000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)68.07.150000000
Cantine de ajutor social68.07.15.020
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale68.07.15.500
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.07.50000
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)"70.0700"10,000,000""10,000,000""10,000,000""8,919,980""1,080,020"
Din total capitol:0
Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)70.07.0300"10,000,000""10,000,000""10,000,000""8,919,980""1,080,020"
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.07.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.07.03.300"10,000,000""10,000,000""10,000,000""8,919,980""1,080,020"
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)70.07.050000000
Alimentare cu apa70.07.05.010
Amenajari hidrotehnice 70.07.05.020
Iluminat public si electrificari rurale70.07.06000
Alimentare cu gaze naturale in localitati70.07.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.07.50000
0
Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)74.070000000
Din total capitol:0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)74.07.050000000
Salubritate74.07.05.01000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.07.05.020
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.07.0600
0
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )"80.070000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )80.07.010000000
Prevenire si combatere inundatii si gheturi80.07.01.0600
0
Combustibil şi energie (cod 81.07.06 )81.070000000
Din total capitol:0
Energie termică81.07.060
0
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )84.070000000
Din total capitol:0
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)84.07.030000000
Drumuri si poduri84.07.03.010
Transport în comun84.07.03.020
Strazi 84.07.03.03000
Transport aerian (cod 84.07.06.02)84.07.06000000
Aviatia civila84.07.06.020
00
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)"96.07000000
DEFICIT 99.0700
0
NOTA: "- Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice."
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 7 la HCL nr_____
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCURESTI
Formular: 11/02
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
"DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE "
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorPrevederi bugetare initialePrevederi bugetare definitiveDrepturi constatateÎncasăriStingeri pe alte cai decat incasariDrepturi constate de incasat
"Total, din
care:""din anii
precedenti""din anul
curent"
AB123=4+545678=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)00.01"141,855,000""110,150,000""89,855,952"0"89,855,952""89,855,952"00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"74,105,000""46,246,000""29,668,826"0"29,668,826""29,668,826"00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)15.1000000
Impozit pe spectacole15.10.010000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"74,105,000""46,246,000""29,668,826"0"29,668,826""29,668,826"00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)00.13"3,965,000""4,003,000""1,481,494"0"1,481,494""1,481,494"00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10"3,965,000""4,003,000""1,481,494"0"1,481,494""1,481,494"00
Venituri din concesiuni si inchirieri30.10.05"3,960,000""3,998,000""1,479,150"0"1,479,150""1,479,150"00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"3,960,000""3,998,000""1,479,150"0"1,479,150""1,479,150"00
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.0200000000
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.0300000000
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900000000
Alte venituri din proprietate30.10.50"5,000""5,000""2,344"0"2,344""2,344"00
Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )31.1000000000
Alte venituri din dobanzi 31.10.0300000000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"70,140,000""42,243,000""28,187,332"0"28,187,332""28,187,332"00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10"61,274,000""35,616,000""22,848,276"0"22,848,276""22,848,276"00
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"851,000""827,000""561,829"0"561,829""561,829"00
Venituri din prestări de servicii33.10.08"515,000""855,000""663,639"0"663,639""663,639"00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.13"1,140,000""1,203,000""979,510"0"979,510""979,510"00
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.14"21,613,000""20,876,000""10,485,701"0"10,485,701""10,485,701"00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.1600000000
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.17"30,000""30,000""17,470"0"17,470""17,470"00
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.1900000000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.2100000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000000000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.3100000000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.3200000000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"37,125,000""11,825,000""10,140,127"0"10,140,127""10,140,127"00
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.1000000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.500000000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.100000000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.500000000
Diverse venituri (cod 36.10.50)36.10"8,866,000""6,627,000""5,214,921"0"5,214,921""5,214,921"00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)36.10.3200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare"36.10.32.0200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"36.10.32.0300000000
Alte venituri36.10.50"8,866,000""6,627,000""5,214,921"0"5,214,921""5,214,921"00
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)"37.1000"124,135"0"124,135""124,135"00
Donaţii şi sponsorizări37.10.0100"124,135"0"124,135""124,135"0
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03"-6,137,000""-2,119,000""-1,666,028"0"-1,666,028""-1,666,028"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"6,137,000""2,119,000""1,666,028"0"1,666,028""1,666,028"0
Alte transferuri voluntare37.10.500000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.0100000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5000000
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)00.160"1,206,000"000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)40.100"1,206,000"000000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli40.10.150"1,206,000"000000
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare 40.10.15.010"1,206,000"000000
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.10.15.0200000000
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)41.1000000000
Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite41.10.0100000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă41.10.0600000000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"67,750,000""62,698,000""60,187,126"0"60,187,126""60,187,126"00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"67,750,000""62,698,000""60,187,126"0"60,187,126""60,187,126"00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.1100000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare42.10.390000
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.430000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)43.10"67,750,000""62,698,000""60,187,126"0"60,187,126""60,187,126"00
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"65,754,000""62,188,000""59,960,093"0"59,960,093""59,960,093"00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.100000
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.140000
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.150000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.010000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.020000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.030000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.010000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.020000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.030000
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.19"1,996,000""510,000""227,033"0"227,033""227,033"00
Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/201443.10.2200000000
Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/201543.10.22.0100000000
Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/201543.10.22.0200000000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)45.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)45.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.01.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.020000
Prefinanţare45.10.01.030000
Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)45.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.02.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.020000
Prefinanţare45.10.02.030000
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)45.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.03.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.020000
Prefinanţare45.10.03.030000
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)45.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.020000
Prefinanţare45.10.04.030000
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)45.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.05.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.020000
Prefinanţare45.10.05.030000
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)45.10.0700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.020000
Prefinanţare45.10.07.030000
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)45.10.0800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.020000
Prefinanţare45.10.08.030000
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.020000
Prefinanţare45.10.15.030000
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.10.1600000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.020000
Prefinanţare45.10.16.030000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.10.1700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.020000
Sume primite în avans45.10.17.030000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.10.1800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.010000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.020000
Sume primite în avans45.10.18.030000000
0
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)00.01 "133,722,000""107,521,000""87,962,891"0"87,962,891""87,962,891"00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)00.02"67,968,000""44,127,000""28,002,798"0"28,002,798""28,002,798"00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.0300000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)00.1000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)15.1000000
Impozit pe spectacole15.10.010
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)00.12"67,968,000""44,127,000""28,002,798"0"28,002,798""28,002,798"00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)00.13"3,965,000""4,003,000""1,481,494"0"1,481,494""1,481,494"0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10"3,965,000""4,003,000""1,481,494"0"1,481,494""1,481,494"00
Venituri din concesiuni si inchirieri30.10.05"3,960,000""3,998,000""1,479,150"0"1,479,150""1,479,150"00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30"3,960,000""3,998,000""1,479,150""1,479,150""1,479,150"0
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.0800000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori*)30.10.08.0200
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*)30.10.08.03000
Venituri din utilizarea pasunilor comunale30.10.0900
Alte venituri din proprietate30.10.50"5,000""5,000""2,344""2,344""2,344"0
Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )31.1000000000
Alte venituri din dobanzi 31.10.0300
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)00.14"64,003,000""40,124,000""26,521,304"0"26,521,304""26,521,304"00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10"61,274,000""35,616,000""22,848,276"0"22,848,276""22,848,276"00
Taxe si alte venituri in învăţământ33.10.05"851,000""827,000""561,829""561,829""561,829"0
Venituri din prestări de servicii33.10.08"515,000""855,000""663,639""663,639""663,639"0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate33.10.13"1,140,000""1,203,000""979,510""979,510""979,510"0
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine"33.10.14"21,613,000""20,876,000""10,485,701""10,485,701""10,485,701"0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa33.10.160
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare"33.10.17"30,000""30,000""17,470""17,470""17,470"0
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive"33.10.190
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.3000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii33.10.310
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.320
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50"37,125,000""11,825,000""10,140,127"0"10,140,127""10,140,127"0
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)"34.100000000
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.10.50000
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)"35.100000000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.10.5000
Diverse venituri (cod 36.10.50)36.10"8,866,000""6,627,000""5,214,921"0"5,214,921""5,214,921"00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (36.02.32.03)36.10.3200000000
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"36.10.32.03000
Alte venituri36.10.50"8,866,000""6,627,000""5,214,921""5,214,921""5,214,921"0
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)"37.10"-6,137,000""-2,119,000""-1,541,893"0"-1,541,893""-1,541,893"0
Donaţii şi sponsorizări37.10.01"124,135""124,135""124,135"0
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03"-6,137,000""-2,119,000""-1,666,028""-1,666,028""-1,666,028"0
Alte transferuri voluntare37.10.500
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)00.160"1,206,000"000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)40.100"1,206,000"000000
"Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
(cod. 40.10.15.01)"40.10.150"1,206,000"000000
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare 40.10.15.01"1,206,000"000
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)41.1000000000
Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite41.10.01000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă41.10.06000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"65,754,000""62,188,000""59,960,093"0"59,960,093""59,960,093"0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"65,754,000""62,188,000""59,960,093"0"59,960,093""59,960,093"0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale42.10.110
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.10.430
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)43.10"65,754,000""62,188,000""59,960,093"0"59,960,093""59,960,093"00
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"65,754,000""62,188,000""59,960,093""59,960,093""59,960,093"0
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 43.10.100
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole43.10.150
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.19000
Sume alocate de la bugetul local conform O.G. nr.9/201443.10.2200000000
Sume alocate de la bugetul local- sectiune de functionare conform O.G. nr.9/201443.10.22.0100
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL00.01 "8,133,000""2,629,000""1,893,061"0"1,893,061""1,893,061"0
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)00.12"6,137,000""2,119,000""1,666,028"0"1,666,028""1,666,028"0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)00.14"6,137,000""2,119,000""1,666,028"0"1,666,028""1,666,028"0
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)"37.10"6,137,000""2,119,000""1,666,028"0"1,666,028""1,666,028"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04"6,137,000""2,119,000""1,666,028""1,666,028""1,666,028"0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.1500000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.1000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.10.010
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.500
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)00.1600000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)40.1000000000
"Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
(cod. 40.10.15.02)"40.10.1500000000
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.10.15.02000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"1,996,000""510,000""227,033"0"227,033""227,033"00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00.18"1,996,000""510,000""227,033"0"227,033""227,033"00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)42.1000000
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare42.10.390
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)43.10"1,996,000""510,000""227,033"0"227,033""227,033"00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii43.10.140
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)43.10.1600000
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.16.010
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.16.020
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.16.030
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)43.10.1700000
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate43.10.17.010
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate43.10.17.020
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate43.10.17.030
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.19"1,996,000""510,000""227,033""227,033""227,033"0
Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/201443.10.2200000000
Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/201543.10.22.0200
"Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari
(cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)"45.1000000
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)45.10.0100000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.01.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.01.020
Prefinanţare45.10.01.030
Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)45.10.0200000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.02.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.02.020
Prefinanţare45.10.02.030
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)45.10.0300000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.03.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.03.020
Prefinanţare45.10.03.030
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)45.10.0400000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.04.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.04.020
Prefinanţare45.10.04.030
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)45.10.0500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.05.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.05.020
Prefinanţare45.10.05.030
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)45.10.0700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.07.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.07.020
Prefinanţare45.10.07.030
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)45.10.0800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.08.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.08.020
Prefinanţare45.10.08.030
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.10.1500000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.15.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.15.020
Prefinanţare45.10.15.030
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.10.1600000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.16.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.16.020
Prefinanţare45.10.16.030
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.10.1700000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.17.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.17.020
Sume primite în avans 45.10.17.030
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.10.1800000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.10.18.010
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.10.18.020
Sume primite în avans 45.10.18.03
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 8 la HCL nr_____
Unitatea administrativ-teritorială: U.A.T. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Formular: 11/02
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
"DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE "
la data de 31.12.2018
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorCredite de angajCREDITEAngajamente bugetare Angajamente legalePlati efectuateAngajamente legale de platit
bugetare initialebugetare definitive
AB1234567=5-6
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)49.100"141,855,000""110,150,000""109,918,912""106,719,018""88,798,864""17,920,154"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)50.100"7,100,000""6,670,000""6,670,000""6,670,000""6,213,091""456,909"
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)51.100000000
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)51.10.010000000
Autorități executive și legislative 51.10.01.030000000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)54.100"7,100,000""6,670,000""6,670,000""6,670,000""6,213,091""456,909"
Din total capitol:0
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.100"7,100,000""6,670,000""6,670,000""6,670,000""6,213,091""456,909"
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.100000000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.100"37,955,000""37,955,000""37,986,296""37,986,296""36,843,923""1,142,373"
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)61.100"37,955,000""37,955,000""37,986,296""37,986,296""36,843,923""1,142,373"
Din total capitol:0
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.030"37,955,000""37,955,000""37,986,296""37,986,296""36,843,923""1,142,373"
Politie comunitara61.10.03.040"37,955,000""37,955,000""37,986,296""37,986,296""36,843,923""1,142,373"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.500000000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.100"43,183,000""41,222,000""41,222,000""40,908,218""24,715,447""16,192,771"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.100"27,413,000""27,245,000""27,245,000""27,245,000""12,061,165""15,183,835"
Din total capitol:0
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.030"22,804,000""22,608,000""22,608,000""22,608,000""10,293,542""12,314,458"
Învatamânt prescolar65.10.03.010"21,401,000""21,262,000""21,262,000""21,262,000""9,999,887""11,262,113"
Învatamânt primar65.10.03.020"1,403,000""1,346,000""1,346,000""1,346,000""293,655""1,052,345"
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.040"4,465,000""4,493,000""4,493,000""4,493,000""1,730,890""2,762,110"
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.010"1,320,000""1,318,000""1,318,000""1,318,000""257,566""1,060,434"
Învatamânt secundar superior 65.10.04.020"3,145,000""3,175,000""3,175,000""3,175,000""1,473,324""1,701,676"
Invatamant profesional65.10.04.030000000
Învatamânt postliceal65.10.050000000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.070"144,000""144,000""144,000""144,000""36,733""107,267"
Învatamânt special65.10.07.040"144,000""144,000""144,000""144,000""36,733""107,267"
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.110000000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.030000000
Alte servicii auxiliare65.10.11.300000000
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.500000000
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.100000000
Din total capitol:0
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)66.10.060000000
Spitale generale66.10.06.010000000
Servicii de sanatate publica66.10.080000000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.500000000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.100"13,000,000""11,274,000""11,274,000""11,274,000""10,309,500""964,500"
Din total capitol:0
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.030000000
Muzee67.10.03.030000000
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.040000000
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.050000000
Case de cultura67.10.03.060000000
Camine culturale67.10.03.070000000
Universitati populare67.10.03.090000000
Presa67.10.03.100000000
Edituri67.10.03.110000000
Gradini botanice67.10.03.150000000
Alte servicii culturale67.10.03.300000000
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.050000000
Sport67.10.05.010000000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.500"13,000,000""11,274,000""11,274,000""11,274,000""10,309,500""964,500"
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)68.100"2,770,000""2,703,000""2,703,000""2,389,218""2,344,782""44,436"
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.040"1,140,000""1,203,000""1,203,000""975,307""975,307"0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.050000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.020000000
Crese68.10.110"950,000""950,000""950,000""916,022""916,022"0
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.120"680,000""550,000""550,000""497,889""453,453""44,436"
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.10.500000000
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"69.100"53,617,000""24,303,000""24,040,616""21,154,504""21,026,403""128,101"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.100"53,617,000""24,303,000""24,040,616""21,154,504""21,026,403""128,101"
Din total capitol:0
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.010000000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.300000000
Servicii şi dezvoltare publică70.10.040"36,000,000""10,700,000""10,700,000""9,382,127""9,302,409""79,718"
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.500"17,617,000""13,603,000""13,340,616""11,772,377""11,723,994""48,383"
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)74.100000000
Din total capitol:0
Reducerea si controlul poluarii74.10.030000000
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.040000000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.050000000
Salubritate74.10.05.010000000
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.020000000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.100000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.100000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.010000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.300000000
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)"83.100000000
Din total capitol:0
Agricultura83.10.030000000
Camere agricole83.10.03.070000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.300000000
Transporturi ( cod 84.10.50)84.100000000
Din total capitol:0
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.500000000
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.100000000
Din total capitol:0
Alte actiuni economice87.10.500000000
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.0200
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)98.0200
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)99.0200
0
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)49.100"133,722,000""107,521,000""107,289,912""104,590,458""86,939,194""17,651,264"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)50.100"7,100,000""6,670,000""6,670,000""6,670,000""6,213,091""456,909"
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)51.100000000
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)51.10.010000000
Autorități executive și legislative 51.10.01.030
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)54.100"7,100,000""6,670,000""6,670,000""6,670,000""6,213,091""456,909"
Din total capitol:0
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.10"7,100,000""6,670,000""6,670,000""6,670,000""6,213,091""456,909"
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.1000
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.100"37,215,000""37,329,000""37,360,296""37,360,296""36,318,430""1,041,866"
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)61.100"37,215,000""37,329,000""37,360,296""37,360,296""36,318,430""1,041,866"
Din total capitol:0
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.030"37,215,000""37,329,000""37,360,296""37,360,296""36,318,430""1,041,866"
Politie comunitara61.10.03.04"37,215,000""37,329,000""37,360,296""37,360,296""36,318,430""1,041,866"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.100"42,386,000""40,927,000""40,927,000""40,613,218""24,588,830""16,024,388"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.100"27,203,000""27,060,000""27,060,000""27,060,000""12,033,242""15,026,758"
Din total capitol:0
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.030"22,721,000""22,574,000""22,574,000""22,574,000""10,293,542""12,280,458"
Învatamânt prescolar65.10.03.01"21,401,000""21,262,000""21,262,000""21,262,000""9,999,887""11,262,113"
Învatamânt primar65.10.03.02"1,320,000""1,312,000""1,312,000""1,312,000""293,655""1,018,345"
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.040"4,338,000""4,350,000""4,350,000""4,350,000""1,706,417""2,643,583"
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.01"1,308,000""1,296,000""1,296,000""1,296,000""257,566""1,038,434"
Învatamânt secundar superior 65.10.04.02"3,030,000""3,054,000""3,054,000""3,054,000""1,448,851""1,605,149"
Invatamant profesional65.10.04.030000
Învatamânt postliceal65.10.05000
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.070"144,000""136,000""136,000""136,000""33,283""102,717"
Învatamânt special65.10.07.04"144,000""136,000""136,000""136,000""33,283""102,717"
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.110000000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.030
Alte servicii auxiliare65.10.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.500
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.100000000
Din total capitol:0
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)66.10.060000000
Spitale generale66.10.06.010
Servicii de sanatate publica66.10.080
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.500
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.100"12,583,000""11,264,000""11,264,000""11,264,000""10,303,806""960,194"
Din total capitol:00
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.030000000
Muzee67.10.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.040
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.050
Case de cultura67.10.03.060
Camine culturale67.10.03.070
Universitati populare67.10.03.090
Presa67.10.03.100
Edituri67.10.03.110
Gradini botanice67.10.03.150
Alte servicii culturale67.10.03.300
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.050000000
Sport67.10.05.010
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.50"12,583,000""11,264,000""11,264,000""11,264,000""10,303,806""960,194"
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)68.100"2,600,000""2,603,000""2,603,000""2,289,218""2,251,782""37,436"
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.04"1,140,000""1,203,000""1,203,000""975,307""975,307"0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.050000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200
Crese68.10.11"950,000""950,000""950,000""916,022""916,022"0
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.12"510,000""450,000""450,000""397,889""360,453""37,436"
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.10.500
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"69.100"47,021,000""22,595,000""22,332,616""19,946,944""19,818,843""128,101"
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.100"47,021,000""22,595,000""22,332,616""19,946,944""19,818,843""128,101"
Din total capitol:0
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.300
Servicii şi dezvoltare publică70.10.04"31,400,000""9,502,000""9,502,000""8,401,600""8,321,882""79,718"
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.50"15,621,000""13,093,000""12,830,616""11,545,344""11,496,961""48,383"
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)74.100000000
Din total capitol:0
Reducerea si controlul poluarii74.10.030
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.040
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.050000000
Salubritate74.10.05.010
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.020
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.100000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.100000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.01000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.300
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)"83.100000000
Din total capitol:0
Agricultura83.10.030000000
Camere agricole83.10.03.070
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.300
Transporturi ( cod 84.10.50)84.100000000
Din total capitol:0
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.500
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.100000000
Din total capitol:0
Alte actiuni economice87.10.500
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.0200
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)98.0200
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)99.020
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)49.10 0"8,133,000""2,629,000""2,629,000""2,128,560""1,859,670""268,890"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)50.100000000
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)51.100000000
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)51.10.010000000
Autorități executive și legislative 51.10.01.03000
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)54.100000000
Din total capitol:0
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.10000000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.100
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)"59.100"740,000""626,000""626,000""626,000""525,493""100,507"
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)61.100"740,000""626,000""626,000""626,000""525,493""100,507"
Din total capitol:0
Ordine publica ( cod 61.10.03.04)61.10.030"740,000""626,000""626,000""626,000""525,493""100,507"
Politie comunitara61.10.03.04"740,000""626,000""626,000""626,000""525,493""100,507"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.10.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)63.100"797,000""295,000""295,000""295,000""126,617""168,383"
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)65.100"210,000""185,000""185,000""185,000""27,923""157,077"
Din total capitol:0
Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.030"83,000""34,000""34,000""34,000"0"34,000"
Învatamânt prescolar65.10.03.01000
Învatamânt primar65.10.03.02"83,000""34,000""34,000""34,000"0"34,000"
Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)65.10.040"127,000""143,000""143,000""143,000""24,473""118,527"
Învatamânt secundar inferior 65.10.04.01"12,000""22,000""22,000""22,000"0"22,000"
Învatamânt secundar superior 65.10.04.02"115,000""121,000""121,000""121,000""24,473""96,527"
Invatamant profesional65.10.04.030
Învatamânt postliceal65.10.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)65.10.0700"8,000""8,000""8,000""3,450""4,550"
Învatamânt special65.10.07.040"8,000""8,000""8,000""3,450""4,550"
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.110000000
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.030
Alte servicii auxiliare65.10.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului65.10.500
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)66.100000000
Din total capitol:0
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)66.10.060000000
Spitale generale66.10.06.010
Servicii de sanatate publica66.10.080
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)66.10.500000000
Alte institutii si actiuni sanitare66.10.50.5000
"Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)"67.100"417,000""10,000""10,000""10,000""5,694""4,306"
Din total capitol:0
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )67.10.030000000
Muzee67.10.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte67.10.03.040
Scoli populare de arta si meserii67.10.03.050
Case de cultura67.10.03.060
Camine culturale67.10.03.070
Universitati populare67.10.03.090
Presa67.10.03.100
Edituri67.10.03.110
Gradini botanice67.10.03.150
Alte servicii culturale67.10.03.300
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)67.10.050000000
Sport67.10.05.010
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.10.50"417,000""10,000""10,000""10,000""5,694""4,306"
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)68.100"170,000""100,000""100,000""100,000""93,000""7,000"
Din total capitol:0
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.10.040
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)68.10.050000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate68.10.05.0200
Crese68.10.110
Unitati de asistenta medico-sociale68.10.12"170,000""100,000""100,000""100,000""93,000""7,000"
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.10.500
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)"69.100"6,596,000""1,708,000""1,708,000""1,207,560""1,207,560"0
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)"70.100"6,596,000""1,708,000""1,708,000""1,207,560""1,207,560"0
Din total capitol:0
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)70.10.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte70.10.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.10.03.300
Servicii şi dezvoltare publică70.10.04"4,600,000""1,198,000""1,198,000""980,527""980,527"0
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.10.50"1,996,000""510,000""510,000""227,033""227,033"0
Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)74.100000000
Din total capitol:0
Reducerea si controlul poluarii74.10.030
Protectia biosferei si a mediului natural74.10.040
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)74.10.050000000
Salubritate74.10.05.010
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"74.10.05.020
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.100000000
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)"80.100000000
Din total capitol:0
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)80.10.010000000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale80.10.01.300
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)"83.100000000
Din total capitol:0
Agricultura83.10.030000000
Camere agricole83.10.03.070
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.300
Transporturi ( cod 84.10.50)84.100000000
Din total capitol:0
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.500
Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)87.10000000
Din total capitol:0
Alte actiuni economice87.10.5000
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT "96.0200
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)98.0200
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)99.0200
1) finantat din excedentul anilor precedenti
NOTA: "- Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificaţiei economice."
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
30.09.2016
1020304050515556575971808185 SF85 SD
51.02"7,091,794""5,490,957""76,296""4,251,227""23,795,481""40,705,755"
54.02"30,355""397,991""3,095,000""3,523,346"
55.02"102,118""14,959,621""15,061,739"
60.02"366,676"58185"424,861"
61.02"17,250,000""17,250,000"
65.02"3,550,907""3,550,907"
67.02"4,113,500""7,284,034""1,000,000""2,233,550""14,631,084"
68.020
70.02"8,995,200""125,309""273,631""74,439,716""83,833,856"
74.02"44,314,695""2,144,984""46,459,679"
80.020
84.02"670,687""12,693,813""13,364,500"
87.020
"7,122,149""50,672,437""14,959,621"00"33,453,700"0"8,080,030""3,550,907""1,076,296""21,655,390""23,795,481""74,439,716"00"238,805,727"
SF"209,070,307"
SD"29,735,420"
--------------------------------------------------------------------------------
"SURSA A,C,E,F,G"
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51"33,979,389.00""17,612,904.78"0.000.000.000.000.00"3,678,531.51""953,803.77""22,585,049.24"0.00"-18,036.75""78,791,641.55"0.00"121,567.00""4,820,929.80"0.00"4,942,496.80""83,734,138.35"51
54"5,234,036.00""958,155.09"0.000.000.00"5,976,146.09"0.000.00"20,900.00"0.000.000.00"12,189,237.18"0.000.000.000.000.00"12,189,237.18"54
550.00"9,537.00""17,748,434.34"0.000.000.000.000.000.000.000.000.00"17,757,971.34"0.000.000.000.000.00"17,757,971.34"55
600.00"286,123.41"0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00"286,123.41"0.000.000.000.000.00"286,123.41"60
61"32,281,417.00""4,125,445.15"0.000.000.00"36,861,446.48"0.000.000.000.000.00"-18,703.95""73,249,604.68"0.000.00"525,492.73"0.00"525,492.73""73,775,097.41"61
65"7,487,338.00""82,264,417.33"0.000.000.000.00"12,146,549.00""1,358,304.22""9,452,060.75"0.000.00"-1,144,349.52""111,564,319.78"0.00"391,999.67""5,346,792.02"0.00"5,738,791.69""117,303,111.47"65
67"10,773,390.67""63,902,751.18"0.000.000.00"10,309,500.00"0.000.00"12,288,767.26"0.000.00"-414,606.03""96,859,803.08""5,782,677.88"0.00"15,488,823.77"0.00"21,271,501.65""118,131,304.73"67
68"101,885,031.00""44,528,577.70"0.00"6,500,000.00"0.000.000.00"96,376,278.56"0.000.000.00"-19,470.38""249,270,416.88"0.000.00"1,793,860.07"0.00"1,793,860.07""251,064,276.95"68
70"11,860,207.03""20,183,214.52"0.000.000.00"7,040,033.16"0.000.000.000.00"40,555,106.28""-263,044.00""79,375,516.99"0.000.00"16,932,387.42""-35,691.68""16,896,695.74""96,272,212.73"70
740.00"94,945,109.81"0.000.000.000.000.000.000.000.000.00"-382,789.10""94,562,320.71"0.000.000.000.000.00"94,562,320.71"74
800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080
84"1,523,914.00""10,149,900.00"0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-987.00"11,672,827.00"0.000.00"7,299,764.47"0.00"7,299,764.47""18,972,591.47"84
870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0087
"205,024,722.70""338,966,135.97""17,748,434.34""6,500,000.00"0.00"60,187,125.73""12,146,549.00""101,413,114.29""22,715,531.78""22,585,049.24""40,555,106.28""-2,261,986.73""825,579,782.60""5,782,677.88""513,566.67""52,208,050.28""-35,691.68""58,468,603.15""884,048,385.75"
"737,068,617.20""737,068,617.20"
65.02.03.0110.00"32,842,537.00"
20.00"11,960,477.00"
57.00"21,763.00"
70.00"806,631.00"
"45,631,408.00""45,631,408.00"
65.02.03.0210.00"26,901,885.00"
20.00"11,253,913.00"
57.00"4,514,241.00"
59.00"1,690,555.00"
70.00"367,565.00"
"44,728,159.00""44,728,159.00"
65.02.04.0110.00"33,814,052.00"
20.00"8,585,275.00"
57.00"204,230.00"
59.00"2,816,124.00"
70.00"301,580.00"
"45,721,261.00""45,721,262.00"1.00
65.02.04.0210.00"36,070,818.00"
20.00"13,203,086.00"
57.00"64,321.00"
59.00"1,423,414.00"
70.00"760,216.00"
"51,521,855.00""51,521,930.00"75.00
65.02.0510.00"1,165,427.00"
20.00"89,412.00"
70.00"1,052.00"
"1,255,891.00""1,255,891.00"
65.02.07.0410.00"7,337,768.00"
20.00"530,871.00"
59.00"110,370.00"
70.00"62,922.00"
"8,041,931.00""8,041,931.00"
65.02.50"3,349,664.00""3,349,664.00"
10.00"138,132,487.00""138,132,561.00"74.00
20.00"45,623,034.00""45,623,036.00"2.00
57.00"4,804,555.00""4,804,555.00"0.00
59.00"6,040,463.00""6,040,463.00"0.00
70.00"2,299,966.00""2,299,966.00"0.00
"196,900,505.00""196,900,581.00"
--------------------------------------------------------------------------------
SURSA A
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51.02"33,979,389.00""17,612,904.78""3,678,531.51""953,803.77""22,585,049.24""-18,036.75""78,791,641.55""121,567.00""4,820,929.80"0.00"4,942,496.80""83,734,138.35"51.02
54.02"5,976,146.09""5,976,146.09"0.00"5,976,146.09"54.02
55.02"9,537.00""17,748,434.34""17,757,971.34"0.00"17,757,971.34"55.02
60.02"286,123.41""286,123.41"0.00"286,123.41"60.02
61.02"69,728.05""36,861,446.48""36,931,174.53"0.000.00"36,931,174.53"61.02
65.02"7,473,336.00""70,430,803.53""12,146,549.00""1,172,678.25""9,452,060.75""-1,144,349.52""99,531,078.01""391,999.67""5,318,868.86""5,710,868.53""105,241,946.54"65.02
67.02"9,772,689.67""63,620,694.59""10,309,500.00"0.00"3,267,719.00""-414,606.03""86,555,997.23""14,622,252.45"0.00"14,622,252.45""101,178,249.68"67.02
68.02"101,885,031.00""42,276,795.13""6,500,000.00""96,376,278.56""-19,470.38""247,018,634.31""1,700,860.38""1,700,860.38""248,719,494.69"68.02
70.02"6,071,194.03""5,891,000.00""7,040,033.16""40,555,106.28"-660.00"59,556,673.47"0.00"6,804,847.52""-35,691.68""6,769,155.84""66,325,829.31"70.02
74.02"94,945,109.81""-382,789.10""94,562,320.71"0.000.00"94,562,320.71"74.02
80.020.000.000.0080.02
84.02"1,523,914.00""10,149,900.00"-987.00"11,672,827.00""7,299,764.47"0.00"7,299,764.47""18,972,591.47"84.02
87.020.000.000.0087.02
"160,705,553.70""305,292,596.30""17,748,434.34""6,500,000.00"0.00"60,187,125.73""12,146,549.00""101,227,488.32""13,673,583.52""22,585,049.24""40,555,106.28""-1,980,898.78""738,640,587.65"0.00"513,566.67""40,567,523.48""-35,691.68""41,045,398.47""779,685,986.12"
"649,567,246.35""649,567,246.35"
65.02.03.0110.00"32,842,537.00"
20.00"11,960,477.00"
57.00"21,763.00"
70.00"806,631.00"
"45,631,408.00""45,631,408.00"
65.02.03.0210.00"26,901,885.00"
20.00"11,253,913.00"
57.00"4,514,241.00"
59.00"1,690,555.00"
70.00"367,565.00"
"44,728,159.00""44,728,159.00"
65.02.04.0110.00"33,814,052.00"
20.00"8,585,275.00"
57.00"204,230.00"
59.00"2,816,124.00"
70.00"301,580.00"
"45,721,261.00""45,721,262.00"1.00
65.02.04.0210.00"36,070,818.00"
20.00"13,203,086.00"
57.00"64,321.00"
59.00"1,423,414.00"
70.00"760,216.00"
"51,521,855.00""51,521,930.00"75.00
65.02.0510.00"1,165,427.00"
20.00"89,412.00"
70.00"1,052.00"
"1,255,891.00""1,255,891.00"
65.02.07.0410.00"7,337,768.00"
20.00"530,871.00"
59.00"110,370.00"
70.00"62,922.00"
"8,041,931.00""8,041,931.00"
65.02.50"3,349,664.00""3,349,664.00"
10.00"138,132,487.00""138,132,561.00"74.00
20.00"45,623,034.00""45,623,036.00"2.00
57.00"4,804,555.00""4,804,555.00"0.00
59.00"6,040,463.00""6,040,463.00"0.00
70.00"2,299,966.00""2,299,966.00"0.00
"196,900,505.00""196,900,581.00"
--------------------------------------------------------------------------------
SURSA C
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51.070.000.000.000.0051.07
54.070.000.000.0054.07
55.070.000.000.0055.07
60.070.000.000.0060.07
61.070.000.000.000.0061.07
65.070.000.000.0065.07
67.070.000.00"5,782,677.88""860,877.17"0.00"6,643,555.05""6,643,555.05"67.07
68.070.000.000.0068.07
70.070.000.00"8,919,979.55""8,919,979.55""8,919,979.55"70.07
74.070.000.000.000.0074.07
80.070.000.000.0080.07
84.070.000.000.000.0084.07
87.070.000.000.0087.07
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00"5,782,677.88"0.00"9,780,856.72"0.00"15,563,534.60""15,563,534.60"
0.000.00
--------------------------------------------------------------------------------
SURSA E
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51.10.0.000.000.000.0051.10.
54.10.0.000.000.0054.10.
55.10.0.000.000.0055.10.
60.10.0.000.000.0060.10.
61.10.0.000.000.000.0061.10.
65.10."14,002.00""11,833,613.80""185,625.97""12,033,241.77""27,923.16""27,923.16""12,061,164.93"65.10.
67.10.0.000.000.000.000.0067.10.
68.10."2,251,782.57""2,251,782.57""92,999.69""92,999.69""2,344,782.26"68.10.
70.10.0.000.000.000.0070.10.
74.10.0.000.000.000.0074.10.
80.02.0.000.000.0080.02.
84.10.0.000.000.000.0084.10.
87.10.0.000.000.0087.10.
"14,002.00""14,085,396.37"0.000.000.000.000.00"185,625.97"0.000.000.000.00"14,285,024.34"0.000.00"120,922.85"0.00"120,922.85""14,405,947.19"
0.00
--------------------------------------------------------------------------------
SURSA F
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51.10.0.000.000.000.0051.10.
54.10.0.000.000.0054.10.
55.10.0.000.000.0055.10.
60.10.0.000.000.0060.10.
61.10.0.000.000.000.0061.10.
65.10.0.000.000.0065.10.
67.10.0.000.000.000.0067.10.
68.10.0.000.000.0068.10.
70.10."2,983,859.00""5,338,023.16""8,321,882.16"0.00"980,527.19""980,527.19""9,302,409.35"70.10.
74.10.0.000.000.000.0074.10.
80.02.0.000.000.0080.02.
84.10.0.000.000.000.0084.10.
87.10.0.000.000.0087.10.
"2,983,859.00""5,338,023.16"0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00"8,321,882.16"0.000.00"980,527.19"0.00"980,527.19""9,302,409.35"
"8,321,882.16""8,321,882.16"
--------------------------------------------------------------------------------
SURSA G
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51.10.0.000.000.000.0051.10.
54.10."5,234,036.00""958,155.09""20,900.00""6,213,091.09"0.00"6,213,091.09"54.10.
55.10.0.000.000.0055.10.
60.10.0.000.000.0060.10.
61.10."32,281,417.00""4,055,717.10""-18,703.95""36,318,430.15""525,492.73""525,492.73""36,843,922.88"61.10.
65.10.0.000.000.0065.10.
67.10."1,000,701.00""282,056.59""9,021,048.26""10,303,805.85""5,694.15"0.00"5,694.15""10,309,500.00"67.10.
68.10.0.000.000.0068.10.
70.10."2,805,154.00""8,954,191.36""-262,384.00""11,496,961.36""227,033.16""227,033.16""11,723,994.52"70.10.
74.10.0.000.000.000.0074.10.
80.02.0.000.000.0080.02.
84.10.0.000.000.000.0084.10.
87.10.0.000.000.0087.10.
"41,321,308.00""14,250,120.14"0.000.000.000.000.000.00"9,041,948.26"0.000.00"-281,087.95""64,332,288.45"0.000.00"758,220.04"0.00"758,220.04""65,090,508.49"
"64,332,288.45""64,332,288.45"
--------------------------------------------------------------------------------
"SURSA E,F,G"
31-Dec-18
10.0020.0030.0040.0050.0051.0055.0057.0059.0080.0081.0085.01.01TOTAL SF56.0058.0071.0085.01.02TOTAL SDTOTAL GEN
51.10.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051.10.
54.10."5,234,036.00""958,155.09"0.000.000.000.000.000.00"20,900.00"0.000.000.00"6,213,091.09"0.000.000.000.000.00"6,213,091.09"54.10.
55.10.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055.10.
60.10.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060.10.
61.10."32,281,417.00""4,055,717.10"0.000.000.000.000.000.000.000.000.00"-18,703.95""36,318,430.15"0.000.00"525,492.73"0.00"525,492.73""36,843,922.88"61.10.
65.10."14,002.00""11,833,613.80"0.000.000.000.000.00"185,625.97"0.000.000.000.00"12,033,241.77"0.000.00"27,923.16"0.00"27,923.16""12,061,164.93"65.10.
67.10."1,000,701.00""282,056.59"0.000.000.000.000.000.00"9,021,048.26"0.000.000.00"10,303,805.85"0.000.00"5,694.15"0.00"5,694.15""10,309,500.00"67.10.
68.10.0.00"2,251,782.57"0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00"2,251,782.57"0.000.00"92,999.69"0.00"92,999.69""2,344,782.26"68.10.
70.10."5,789,013.00""14,292,214.52"0.000.000.000.000.000.000.000.000.00"-262,384.00""19,818,843.52"0.000.00"1,207,560.35"0.00"1,207,560.35""21,026,403.87"70.10.
74.10.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0074.10.
80.02.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.02.
84.10.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0084.10.
87.10.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0087.10.
"44,319,169.00""33,673,539.67"0.000.000.000.000.00"185,625.97""9,041,948.26"0.000.00"-281,087.95""86,939,194.95"0.000.00"1,859,670.08"0.00"1,859,670.08""88,798,865.03"
"86,939,194.95""86,939,194.95"