Hotărârea nr. 127/2019

HCL 127 – Hotarare privind alegerea președintelui de ședință


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 280/12.04.2019 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

A

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

A

In conformitate cu prevederile Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Traian Pană în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

■ pentru/f^galitate


Nr.: 127

Data: 16.05.2019