Hotărârea nr. 125/2019

HCL 125 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, pentru derularea și cofinanțarea proiectului ,,Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul “Me and Your Stories (MYS)”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu
HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, pentru derularea și cofmanțarea proiectului „Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul “Me and Your Stories (MYS)”


Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 4985 din data de 09.04.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; în temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6. Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, pentru derularea și cofmanțarea proiectului „Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul “Me and Your Stories (MYS)”.


Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,


prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 125

Data: 18.04.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6