Hotărârea nr. 124/2019

HCL 124 – Hotarare privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 4980 din data de 09.04.2019 al Administrației Școlilor Sector 6;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 -Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Codului civil;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 01.06.2019 se aprobă folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 după orele de program, dar nu mai târziu de ora 20.00 pentru sezonul de iarnă (01.11+31.03) și ora 22.00 pentru sezonul de vară (01.04+31.10), de către copiii care au domiciliul stabil în Sectorul 6.

Art. 2. începând cu data de 01.06.2019 se aprobă Regulamentul privind accesul copiilor care au domiciliul în Sectorul 6 în incinta unităților de învățământ pe terenurile de sport după orele de program, dar nu mai târziu de ora 20.00 pentru sezonul de iarnă (01.11+31.03) și ora 22.00 pentru sezonul de vară (01.04+31.10), Regulament ce constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Accesul copiilor se va face doar pe terenurile de sport ale unităților de învățământ ce vor fi indicate prin marcajul “Teren de sport cu acces liber”.

 • (2) La unitățile de învățământ unde nu există pază după încheierea programului de studiu, accesul către terenul de sport se va realiza direct din domeniul public, accesul dinspre curtea școlii va fi închis, astfel încât să se prevină tranzitarea curților școlilor.

 • (3) Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 are obligația de a patrula și de a asigura implementarea și respectarea regulamentului de acces pe terenul de sport.

Art. 4. (1) Administrația Școlilor Sector 6 are obligația să monteze, la loc vizibil, pancarte cu Regulamentul privind accesul liber al copiilor la terenul de sport din curtea școlii.

(2) Unitățile școlare care dețin un singur teren de sport nu pot semna contracte de închiriere/asociere care vizează acel teren de sport.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6 și a Direcției Generale Comunicare și Relații Publice din aparatul de specialiatate al primarului sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 124

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primane6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimanaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 124/18.04.2019

REGULAMENT

privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE

9

Art. 1 Regulamentul privind accesul copiilor/elevilor la terenurile de sport în aer liber aflate în curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, denumit în continuare “Regulament”, cuprinde norme privind modul de utilizare al amenajărilor menționate, denumite în continuare „teren(uri) de sport cu acces liber”, în baza Legii nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Codului civil.

Art. 2 Terenurile de sport care fac obiectul prezentului regulament sunt domeniu public al Municipiului București și se află în administrarea Primăriei Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, numit în prezentul Regulament „Administrator”, precum și în folosința gratuită a unităților de învățământ preuniversitar de stat având destinația învățământ si educație.

5                      9                       5                        9

Art. 3 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru orice persoană care vine în contact cu funcționarea terenurilor de sport supuse prezentelor reglementări.

Art. 4 Pe „terenurile de sport cu acces liber,, se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. Prin activități cu caracter sportiv se înțelege activitatea fizică, desfășurată individual, în grup sau pe echipe, menită să întărească condiția fizică a participanților sau practicată în scop recreativ.

Art. 5 Este permis accesul gratuit tuturor copiilor/elevilor cu vârstă de până la 18 ani, domiciliați în Sectorul 6 sau care studiază la o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, denumiți în continuare “utilizatori”, la terenurile de sport în aer liber, indicate cu marcajul "Teren de sport cu acces liber”, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca aceștia să se încadreze grupei din care unitatea de învățământ face parte, conform sistemului de învățământ din România, respectiv: învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial și învățământ liceal, în vederea desfășurării activităților sportive.

Art. 6 (1) Programul de acces la „terenurile de sport cu acces liber” în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri școlare, precum și în timpul vacanțelor se va stabili până la ora 20.00 pentru sezonul de iarnă (01.11-^31.03) și ora 22.00 pentru sezonul de vară (01.04-^31.10), cu posibilitatea restrângerii acestuia în funcție de anotimp, astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în condiții de lumină naturală.

 • (2) Programul va începe cu o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităților și numai după programul de învățământ obligatoriu, cât și al celorlalte activități desfășurate de către unitatea de învățământ.

9

 • (3) în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv în timpul vacanțelor,

programul va fi între orele 10.00   13:00 și 16:00   20.00 pentru sezonul de iarnă

(01.1 1-^-31.03) și 10.00   13:00 și 16:00   22.00 pentru sezonul de vară (01.04-^31.10),

cu excepția zilelor în care se desfășoară examene, olimpiade, concursuri, festivități sau alte activități pe care le desfășoară unitatea de învățământ sau autoritatea locală.

 • (4) Programul de acces pe terenurile de sport și prezentul Regulament se vor afișa de către conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 la loc vizibil din exteriorul incintei, orice modificare sau afișare a acestuia fiind de asemenea afișată în aceleași condiții.

CAP. II - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

9                                         9

Art. 7 Drepturi:

 • a) Accesul gratuit la terenurile de sport indicate ca fiind "teren de sport cu acces liber” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, aflate în administrarea Administrației Școlilor Sectorului 6;

 • b) Elevul/Copilul cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani poate fi însoțit de un aparținător (părinte, bunic, frate major ș.a.), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul poate la rândul său să fie însoțit de alți/alte fii/fiice de vârstă preșcolară și răspunde de acțiunile și faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 ale Codului Civil;

Art. 8 Obligații:

 • a) Elevul/Copilul cu vârsta sub 14 ani va fi însoțit obligatoriu de un aparținător (părinte, bunic, frate major ș.a.), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul poate la rândul său să fie însoțit de alți/alte fii/fiice de vârstă preșcolară. In aceste situații, aparținătorul răspunde de acțiunile și faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 ale Codului Civil. Aparținătorul minorului prezent în vederea supravegherii acestuia are dreptul de a participa la desfășurarea activităților sportive.

 • b) Copiii preșcolari care însoțesc aparținătorul nu pot intra pe terenul de sport și să participe la activitățile sportive în situația în care terenul este folosit de copii/elevi de la nivelul gimnazial sau liceal;

 • c) Să se încadreze în grupa de vârstă în conformitate cu cea a categoriei unității de învățământ;

 • d) Să aibă asupra sa și să prezinte la cerere agenților de pază/paznicilor unității de învățământ dovada că sunt elevi ai școlii sau că locuiesc în proximitatea unității de învățământ;

 • e) Să aibă asupra sa minim un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal la care în caz de urgență acesta poate fi contactat de către agenții de pază/paznicii unității de învățământ;

 • f) Să folosească terenurile de sport numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente. Este interzisă orice altă activitate care nu se încadrează în categoria „activități sportive în aer liber”;

 • g) Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice. Această obligație este opozabilă și aparținătorilor copiilor/elevilor. In situația în care persoanele care însoțesc minorul se află în stare de ebrietate, sub influența substanțelor psihotrope, au un comportament care lezează opinia publică sau pătrund cu țigări aprinse în incinta unității de învățământ, aceștia sunt invitați să părăsească incinta sau accesul le este strict interzis;

 • h)  Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive sau a unităților de învățământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii își desfășoară activitățile sau în locurile special amenajate, pentru a putea fi supravegheate de către proprietari care sunt direct răspunzători de siguranța acestora;

 • i) Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6;

 • j) Utilizarea instalațiilor și echipamentelor aflate pe terenurile de sport vor putea fi folosite doar pentru desfășurarea de activități de educație fizică și sport;

 • k) Respectarea regulilor de conduită sportivă;

 • l) Respectarea ordinii și liniștii publice;

 • m) Respectarea strictă a orarului afișat;

 • n) Păstrarea curățeniei;

 • o) Elevul trebuie să poarte haine și echipament adecvate activităților sportive;

 • p) Obligația de a părăsi toate spațiile și terenurile de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 la sfârșitul programului de utilizare sau în cazul în care sunt somați în acest sens de agentul de pază/paznicul unității de învățământ, de către reprezentatul unității de învățământ sau de reprezentanții Poliției Locale a Sectorului 6, din cauza nerespectării obligațiilor din prezentul Regulament;

 • q) Accesul utilizatorilor la terenurile sportive ce formează obiectul prezentului Regulament se face pe propria răspundere a părinților/reprezentanților legali ai copiilor/elevilor.

CAP. III - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 6

Art. 9 Drepturi:

 • a) Să stabilească programul de acces ținând cont de programa școlară, de celelalte evenimente în care unitatea de învățământ este implicată, de organizarea examenelor, olimpiadelor, concursurilor și de prezentul Regulament;

 • b) Organizarea de activități sportive împreună cu alte unități de învățământ sau organizații pentru sporirea gradului de atractivitate a curților și terenurilor de sport în aer liber;

 • c) Interzicerea accesului unor copii/elevi sau a însoțitorilor acestora dacă nu respectă întocmai prezentul Regulament;

 • d) Evacuarea imediată a copiilor/elevilor și a însoțitorilor acestora dacă aceștia nu respectă întocmai prezentul Regulament sau dacă folosesc spațiul în alte scopuri decât cele sportive;

 • e) Evacuarea însoțitorului dacă este în stare de ebrietate, consumă băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope, fumează sau are un comportament care lezează opinia publică sau deranjează pe ceilalți utilizatori;

 • f) Interzicerea accesului elevilor și însoțitorilor în orice altă zonă exterioară sau interioară a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, cu excepția terenurilor de sport în aer liber indicate ca fiind ”teren de sport cu acces liber”.

Art. 10 Obligații:

a) In termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de consiliu prin care se va aproba prezentul Regulament, conducerea fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 are obligația implementării acestui Regulament și punerea sa în aplicare.

Cap. IV - ATRIBUȚIILE AGENTULUI DE PAZĂ/PAZNICULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

9

Art. 11 Agentul de pază/paznicul unității de învățământ, are următoarele atribuții:

9

a) Permite accesul copiilor până la 18 ani în incinta unității de învățământ preuniversitar doar după terminarea orelor de către unitatea de învățământ pe terenurile de sport indicate de conducerea unității, dar nu mai târziu de ora 20.00 pentru sezonul de iarnă (01.1 H31.03) și ora 22.00 pentru sezonul de vară (01.04^31.10);

 • b) Verifică periodic activitatea desfășurată pe terenurile de sport indicate ca fiind "terenuri de sport cu acces liber”;

 • c) După ora 20.00 pentru sezonul de iarnă (01.11^31.03) și ora 22.00 pentru sezonul de vară (01.04^-31.10) verifică existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • d) Cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planul de pază, prezentul Regulament, precum și regulamentele interne ale unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6;

 • e) Nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

 • f) Verifică obiectivul încredințat spre pază cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave, în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • g) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă întocmind, totodată proces - verbal cu cele constatate;

 • h) Răspunde disciplinar și material de sarcinile ce-i revin prin fișa de post și prezentul Regulament;

 • i) îndeplinește orice alte sarcini în legătură cu atribuțiile ce îi revin în conformitate cu fișa postului.

 • j) Administratorul va asigura agentului de pază/paznicului unității de învățământ o trusă de prim ajutor specifică celor utilizate la orele de educație fizică pe care acesta din urmă are obligația să o pună la dispoziția utilizatorilor în caz de urgență;

 • k) Agentul de pază/paznicul unității de învățământ trebuie să gestioneze eventualele altercații dintre elevi/copii și/sau însoțitorii acestora. în situațiile în care apreciază că nu poate gestiona anumite altercații intervenite între elevi și/sau însoțitorii acestora, în vederea asigurării ordinii și liniștii publice și a bunei desfășurări a activității sportive va solicita intervenția Poliției Locale a Sectorului 6 și a Poliției Române;

 • l) Agentului de pază/paznicul unității de învățământ îi revine obligația de apelare către sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 în cazul unor evenimente care pun în pericol integritatea și viața copiilor/elevilor și/sau a însoțitorilor, cum ar fi acte de violență, altercații, distrugerea bazei sportive, incendii etc.

CAP. V - SANCȚIUNI

Art. 12 Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport atrage după sine răspunderea celui care a provocat daunele și implicit consecințele prevăzute de reglementările legislației în vigoare și de regulamentele de ordine interioară ale unităților de învățământ în cauză.

5                                      5

CAP. VI - DISPOZIȚII FINALE

9

Art. 13 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică, conform legii. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor putea stabili reguli specifice, cu obligația respectării prezentului Regulament. Reglementările derogatorii de la prezentul Regulament se vor putea face în mod justificat, în raport de condițiile existente la nivelul fiecărei unități școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și doar cu aprobare expresă de către Administrația Școlilor Sector 6.

Art. 14 Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesară, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Art. 15 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare.