Hotărârea nr. 123/2019

HCL 123 – Hotarare privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 50.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 50.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 4984 din data de 09.04.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, finanțarea sumei de 50.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată.

Art. 2. Finanțarea cu suma de 50.000 LEI. reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, se va face pentru ajutorarea copiilor bolnavi de cancer din Sectorul 6.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Colegiul Național Grigore Moisil, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 123

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6