Hotărârea nr. 122/2019

HCL 122 – Hotarare privind constituirea fondului de risc aferent creditului de investiții contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană și garantat de Sectorul 6 al Municipiului București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind constituirea fondului de risc aferent creditului de investiții contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană și garantat de Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 398/14.03.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/exteme in valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de A.D.P.D.U. Sector 6 în vederea asigurării finanțării programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018-2020;

în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea fondului de risc în procent de 0,5%, aferent creditului nr. 149/29.08.2018, contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană, în sumă de 69.900.000 lei cu posibilitatea majorării împrumutului până la suma de 150.000.000 lei și garantat de Sectorul 6 al Municipiului București.

Art. 2. Se aprobă deschiderea unui cont distinct la Trezoreria Statului Sector 6 pentru constituirea garanției pentru creditul contractat de A.D.P.D.U., în vederea efectuării plăților din fondul de risc a obligațiilor neonorate de A.D.P.D.U., la scadențele stabilite prin contract.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 122

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6