Hotărârea nr. 120/2019

HCL 120 – Hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7060/04.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Ținând seama de:

H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale. în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.G. nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Prevederile art. 4 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Referatul Justificativ Organigramă nr. D/7100/04.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

  • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

ORGANIGRAMA D.G.A.S.P.C. SEC TOR 6


An

la 11.( .1 .Sector 6 nr.


COMISIA DE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU

HANDICAP


V.


z"


"x

CONSILIUL LOC AL SEC TOR 6


COMISIA PENTRL PROTECȚIA COPILULUI


COLEGIUL DIRECTOR -

Secretarul Sectorului 6


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI DIRECTOR GENERAL

1 + 1135 (358 personal de specialitate + 778 personal centre)


Centrul de sanatate multifuncțional "Sf.Nectarie" *V.


/*


“X


Serviciul Resurse Umane

1 + 11

(IQfp+lc) j


z----------

Biroul Asistenți Personali si Matemali 1+6 (6fp)


DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE


DIRECTOR EXECUTIV

I + 145


Biroul Strategii Proiecte 1+5 (5fp)


Serviciul Relații cu Publicul 1+7 (6fpi Ic)


y —

Biroul Relații ONG 1+5 (5fp)

r Complex

Servicii Sociale Seniori k 1+23 (23c)


•x


C.Seniorilor Liviu ^RebreanuH3c)^


C. Seniorilor

Mihail

Sadoveanu

s

-Z


C. Seniorilor loan Slavici (3c)


C SeniorilorN Ion Luca Caragiale

s—

C.Seniorilor Marin Preda (3c)


k

C. Seniorilor Mihai ^Lminescu^jOc^


k z

Birou Comunicare

l-t 6 (6fp)


_

X "" 11 ■" ■1 1

Serviciul Voluntariat

si Asistenta

Profesionala

1-7(7 fp)


Centrul de zi “Sf.

Andrei” I+39 (39c)


Centrul de recreere si dezvoltare pers.” Conacul Golescu

Grant ‘1 + 12 (12c)*

Proiect C.de zi

‘ Floare de Colt”


r Centrul pentru

Persoane

Vârstnice' Floare Roșie"

___L-k Lku___/

Centrul pentru 1

Persoane Vârstnice ”Sf. Mucenic Fanurie”

1 ^1^,1___/Serviciul de Prevenire si Protecția Muncii

1+7 (7fp)


r Biroul Control Intern si Managementul Calitatii l+5(5fn)


DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

DIRECTOR EXECUTIV

1 +342


DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIAL,A


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1 + 180


■*


Serviciul Asistenta Matemala 1+7 (7fp)


Compartiment Management de Caz 10 (IQfp)


Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial 1+20(20c)


Apartament Ghencea

(6c)


Apartament Cetatea de Balta 112 (7c)


Apartament Cetatea de Balta 131 (7c)


Serviciul Intervenții in Regim de Urgenta

I- 12 U2fp)

Compartiment noapte (3c)


Centrul de zi Drumul Taberei 2 (2c)


Centrul de zi Giulesti

2 (2c)


Centrul de zi Giulesti

Sârbi 2 (2c)


Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati

1 + 14 (I2fp+2c)

I


Complex de Servicii Sociale pt Copii cu Dizabilitati "Istru” H44 (44 c)


Casuta Istru 4


Internat Respiro


k

Z Serviciul Asistenta A si Situații de Abuz. Neglijare Trafic si Exploatarea Copilului 1'7 (7fp)

Compartiment Evaluare si Consiliere Psihologica


Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap 1 + 22 (9fpM3c)


Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica Uverturii 49 (49c)


Centrul de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati 1+7 (7c)


z ™—

Locuința protejata

V Stavrinos


*

L ocuința protejata

V.Viilor


X.


Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice

1 + 11 (llfp)


*x


r Biroul Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap 1-5 (5c)


k.

f            X

Cantina Sociala Uverturii 1+7 (7c)


k.


Cantina Sociala Crangasi 1+9 (9c)


AS.SI MEDIERE COMUNITARA

4

ASIST.PERSONALI. SI MATERN.

600

ASIST.PERS. PROFESIONIST!

10DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT I + 340


Serviciul

Achiziții Monitorizare Contracte i n (7fp>


f

Centrul de zi "Harap Alb” 1+97 (97c)


--

Serviciul Administrativ 1+7 (7c)

___________z /---------\

k. r

Biroul

Aprovizionare I+6 (6c)

_ z---------


■x

"X


Biroul Tehnic

1 + 16 (16c)


PERS. DE CONDUCERE FP

33

PERS. DE CONDUCERE C

27

PERS. DE EXECUȚIE FP

237

PERS DE EXECUȚIE C

839

TOTAL

1 136MS MC fFil 1. BK l RKSTf

IXMAI. M . SH'IORI M I t»

CERTINSPECT

Regfctțr

SR EN 9®>O*:aC15


DIRKTI x CEM RAI A DE XMMTKN l A M« 1AIA M I’KOIECTIA <01’111 I II

Ste Cern****** ik *SS - -WL Idelfcl 2+5 +2 57. Fax f’7l 74* 62 .2*2

««<>;                              ■ e-n»«l. •ML+sui.sl&5s&.,.’.Asaa

COIMM’I BA FOR RAZA DA I E CU CARACTER PlîRSONAi W 5122 185.+*? Șl I.M2+ 2WI?

ANEXA NR. 2 n zn ,

LA HCL..^.^./^.^.*^?^

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII DE CONDUCERE

GRAD

TREAPTA

SALARIZARE

NR.POSTURI

DIR. GENERAL

II

1

DIR.GEN.ADJ.

II

2

DIR.EXECUTIV

II

2

SEF SERVICIU

II

21

SEF BIROU

II

7

TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

33

FUNCȚII DE EXECUȚIE

GRAD PROFESIONAL

NIVEL STUDII

NR.POSTURI

CONS.JURIDIC

SUPERIOR

S

6

CONSILIER

SUPERIOR

s

4

INSPECTOR

SUPERIOR

s

134

INSPECTOR

DEBUTANT

s

1

INSPECTOR

PRINCIPAL

s

45

INSPECTOR

ASISTENT

s

27

REFERENT

SUPERIOR

M

19

REFERENT SP.

SUPERIOR

SSD

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

237

TOTAL POSTURI FUNCȚII PUBLICE - 270
mmm


STAT FUNCȚII CONTRACTUALE

ii de conducere

Nr. crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Direcție

C.zi

Centre/ Complex.

Total gen.

1

Sef serviciu/centru/birou

S

II

9

9

9

27

contractual
ii de

Nr. crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Direcție

C.zi

Centre/ Complex.

Total

gen.

1

Inspector de sp.

S

IA

15

15

2

Inspector de sp.

S

I

11

11

3

Inspector de sp.

S

II

7

7

4

Educator

s

7

13

20

5

Educator pr.

s

73

35

108

6

Medic Primar

s

4

1

5

7

Medic Specialist

s

2

1

3

8

Medic

s

1

1

2

9

Psiholog principal

s

1

1

10

Psiholog specialist

s

1

4

3

8

11

Psiholog practicant

s

11

5

21

37

12

Psiholog stagiar

s

4

4

13

Psiholog debutant

s

1

1

14

Asistent social principal

s

3

1

4

15

Asistent social specialist

s

5

5

16

Asistent social practicant

s

3

2

3

8

17

Asistent social debutant

s

5

5

18

Kinet./Fiziokinet/Psihop./Logoped/Profesor CFM. Pr.

s

3

3

19

Kinet./Fiziokinet/Psihop./Logoped/ Profesor CFM.

s

3

2

16

21

20

Kinet./Fiziokinet/Psihop./Logoped/Profesor CFM. Deb.

s

2

2

21

Asistent medical

s

1

1

22

Asistent medical principal

s

1

1

23

Asistent medical

PL

26

15

41

24

Asistent medical principal

PL

27

14

41

25

Asistent medical debutant

PL

1

1

26

Asistent medical principal

M

1

1

27

Masor

M

1

1

28

Infirmiera

G

147

46

193

29

îngrijitoare

1

29

19

49

30

Spalatoreasa

11

4

15

31

Administrator

M

I

6

1

7

32

Magaziner

M/G

1

5

3

9

33

Referent / Inspector

M

IA

7

7

34

Referent / Inspector

M

I

2

2

36

Instructor de educație

M

3

9

12

37

Instructor de educație principal

M

23

11

34

38

Educator/educator puericultor principal

M

59

59

39

Educator/educator puericultor

M

4

4

40

Animator socio-educativ.pr

M

2

2

41

Șofer

M/G

15

15

42

M. calificat

G

I

5

5

43

Bu catar

10

35

24

69

TOTAL funcții de execuție

106

475

258

839

TOTAL funcții conducere/execuție

115

484

267

866

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 866


SCHMUTZ

EsS

C«r. «TI NSFE.CT

SR iSO^wor w
STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre de zi

Funcții de conducere

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

C.Zi

Sf. Andrei

C.zi

C.Elena

C.R.D.P.

Conac G.

Grant

C.zi CD

Orșova

C de zi

(scoli)

C.S.S.C.D.

Istru

Cantina

Istru

C.C.D.

D.Balasa

C.zi

Harap Alb

C.zi

Neghinita

C.zi

Pinochio

Total

1

Sef serviciu/birou

s

IA

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

9

Funcții de execuție

Nr

DENUMIRE

Niv

C.Zi

C.zi

C.R.D.P.

C.zi CD

C de zi

C.S.S.C.D.

Cantina

C.C.D.

C.zi

C.zi

C.zi

Total

crt

FUNCȚIE

Studii

Sf. Andrei

C. Elena

Conac G.

Grant

Orșova

(scoli)

Istru

Istru

D.Balasa

Harap Alb

Neghinita

Pinochio

1

Educator

S

2

2

2

1

7

2

Educator principal

S

11

6

7

8

6

11

10

6

5

3

73

3

Medic specialist

s

1

1

4

Medic

s

1

1

5

Psiholog specialist

s

2

1

1

4

6

Psiholog practicant

s

4

1

5

7

Psihop./Kinet./Logoped/Inter.mimico-gestual/Prof CFM. Pr.

s

3

3

8

Psihop. / Kinet. / Logoped / Inter, mimico-gestual / Prof CFM.

s

2

2

9

Asistent Social practicant

s

1

1

2

10

Asistent medical principal

s

1

1

1 1

Asistent medical

s

1

1

12

Asistent medical principal

PL

1

1

3

4

7

4

7

27

13

Asistent medical

PL

1

1

1

3

1

4

3

12

26

14

Administrator

M

1

1

1

1

1

1

6

15

Magaziner

M/G

I

1

1

1

1

1

5

16

Instructor de educație principal

M

1

9

13

23

17

Instructor de educație

M

2

1

3

18

Educator/Educator puericultor principal

M

3

20

23

13

59

19

Educator/Educator puericultor

M

2

1

1

4

20

Infirmiera

G

18

8

2

11

38

46

24

147

21

îngrijitor

1

3

4

6

5

4

6

29

22

Spalatoreasa

3

2

3

1

2

11

23

Bucatar

5

2

2

5

6

6

5

4

35

TOTAL funcții de execuție

39

20

13—

.19

9

44

13

50

97

97

75

475

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE 484PREȘEDINTEC E RT1HSF SC T Rentele t

SR tN ISO


dRAX' SI M H-RS»f'>    «8 i « 4^.-2» *••*>

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre și Complexuri

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

Compl.

S. Sociale

Seniori

Compl.

Serv.Ap.

T. Fam.

Compl.

Serv.

Recuper.

C.R.R.N.

Uverturii

C. Cons.

Psihosoc.

Pers.Dizab.

C.P.V.

Sf. Mucenic

Fanurie

C.P.V.

FI. Roșie

C.P.E.R.U.

Arlechino

Total

1

Sef serviciu/ birou

S

IA

1

1

1

1

1

1

1

1

8Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv.

Compl.

S. Sociale

Seniori

Compl.

Serv.Ap.

T. Fam.

Compl.

Serv.

Recuper.

C.R.R.N.

Uverturii

C. Cons.

Psihosoc.

Pers.Dizab.

C.P.V.

Sf. Mucenic

Fanurie

C.P.V.

FI. Roșie

C.P.E.R.U.

Arlechino

Total

1

Educator

S

1

1

1

2

5

2

Educator principal

S

6

11

5

3

7

35

3

Instructor de educație

M

1

1

4

Instructor de educație principal

M

4

1

6

11

5

Animator socio-educativ principal

M

2

2

6

Medic primar

S

l

1

7

Medic

S

1

1

8

Psiholog principal

s

1

1

9

Psiholog specialist

s

1

2

3

10

Psiholog practicant

s

4

1

1

1

1

2

2

20

11

Psiholog stagiar

s

4

4

12

Psiholog debutant

s

1

1

14

Asistent social principal

s

1

1

15

Asistent Social specialist

s

3

1

4

16

Asistent social practicant

s

1

1

1

3

17

Kinet./Fiziokinet./Logoped/ Prof.CFM/ Psihoped.

s

9

2

1

4

16

18

Kinet./Fiziokinet./Logoped/ Prof.CFM/ Psihoped.Deb.

s

2

2

19

Asistent medical

PL

4

3

6

13

20

Asistent medical principal

PL

4

3

4

3

14

21

Asistent medical debutant

PL

1

1

22

Asistent medical principal

M

1

1

23

Masor

M

1

1

24

Infirmiera

G

18

12

14

2

46

25

îngrijitor

6

2

2

1

3

3

17

26

Spalatoreasa

2

2

4

27

Administrator

M

I

1

1

28

Magaziner

M/G

1

1

2

29

Bucatar

1

3

1

6

8

1

20

TOTAL funcții de execuție

23

20

33

49

7

20

53

26

231

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 239PREȘEDINTE I

TMl MdPII..'1. IM CI BOII

CONSilI.n.’l. I.JtX :AI« A», 8K< TOR» I.» 1 6

nmKr'ȚiA mmiA imk asistenta socuiA si ntancru cotiuth

SI» CAwais.sust n« »S - -W.. l«Mt2l ’AS Ti <5. F». Oit .MS.«£.?>>

»«*»■                                  k<&s<satsi«a&fcAsai4


CERTÎWSPfCT ftgtaer

SR E^8 .ISO 9001:^015


ce Ml OWIKATOK BAZÂ RATE CU CARACTER PERSONAJ.. »IM»11ȘS” Și UWMW

ANEXA NR.6

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE Centrul de Plasament "Acasa"

Funcții de conducere

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

Centrul Plasament

Acasa

Total

1

Sef centru

S

1

1

Funcții de execuție

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

Centrul Plasament

Acasa

Total

1

Psiholog practicant

S

1

1

2

Asistent social specialist

s

1

1

3

Educator

s

8

8

4

Asistent medical

PL

2

2

5

Instructor de educație

M

8

8

6

Magaziner

M/G

I

1

1

7

îngrijitor

2

2

8

Bucatar

4

4

TOTAL funcții de execuție

27

27

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 28