Hotărârea nr. 119/2019

HCL 119 – Hotarare privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7059/04.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

  • - Adresele Fundației Filantropice Metropolis nr. D/19477/11.09.2018 și D/916/17.01.2019 privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” și a personalului acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

  • - Adresa Fundației Filantropice Metropolis nr. D/2530/07.02.2019 privind preluarea beneficiarilor și a personalului Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă”;

  • - Contractul de comodat nr. D/l 6322/28.07.2017 dintre Fundația Filantropică Metropolis și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

  • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 2. Se aprobă preluarea unui număr de 22 de angajați ai Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, personal care va fi reîncadrat conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar postul de conducere va fi ocupat în condițiile legii.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(a)primarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6