Hotărârea nr. 118/2019

HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a terenului în suprafață de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin

Brâncuși” sector 6, în scopul construirii unei creșe/centru de zi pentru copii preșcolari, teren identificat conform Anexei

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4/29.03.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile:

H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creșelor de pe raza sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii și realizării unei creșe și a unei grădinițe de către Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafață de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuși”, zona B, sector 6, București;

H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii unei creșe și a unei grădinițe pe terenurile în suprafață de 790.00 m.p. fiecare, situate în București, sector 6, zona B a cartierului „Constantin Brâncuși”;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) și lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Alin. (3) al Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 se abrogă.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,


prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 118

Data: 18.04.2019București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6