Hotărârea nr. 117/2019

HCL 117 – Hotarare privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituţiile şi serviciile publice de interes local

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituțiile și serviciile publice de interes local

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2/26.02.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

H.C.G.M.B. nr. 343/17.12.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constituie Subcomisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituțiile și serviciile publice de interes local, având următoarea componență:

• PREȘEDINTE:

o Primarul Sectorului 6

GABRIEL MUTU

• SECRETAR:

o Secretarul Sectorului 6

• MEMBRII:

DEMIREL SPIRIDON

o Direcția Tehnică

o Direcția Generală Economică

o Serviciul juridic și Contencios Administrativ

DANIEL ALBU

CRISTINA COSTACHE

LIVIU BUNESCU

Art. 2. Instituțiile și serviciile publice de interes local constituite la nivelul Sectorului 6, vor întocmi listele cu inventarul bunurilor pe care le dețin în administrare și le vor transmite pentru centralizare Subcomisiei menționate la art. 1, sub forma tabelului prezentat în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Inventarul întocmit prin centralizarea listelor de inventariere de către Subcomisia menționată la art. 1, va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6.

/V

Art. 4. In urma aprobării inventarului bunurilor domeniului public al Municipiului București situate pe raza administrațiv-teritorială a Sectorului 6 de către Consiliul Local al Sectorului 6, listele de inventariere vor fi transmise Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia, Subcomisia constituită la art. 1, instituțiile și serviciile publice de interes local constituite la nivelul Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 117

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm64ipnmane6.ro facebook. corn/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L.Sector 6 nr. 117/18.04.2019

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALÂ A SECTORULUI 6 Șl ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6

Secțiunea imobile aflate in administrarea______________________________________

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

vecini

Anul dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar -ron-

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridică

Observații

Număr Carte Funciară

încheiere de intabulare

Nr.

Cadastral

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Tip arteră

Denumire arteră

Nr. Poștal

Sector

Tip act

nr./data

Emitent

Director/Șef Serviciu,

întocmit,