Hotărârea nr. 116/2019

HCL 116 – Hotarare privind transmiterea imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, Sector 6, în suprafaţă de 14.418 m.p., având numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului situat în Calea Ciulești nr. 56, Sector 6, în suprafață de 14.418 mp, având numărul cadastral 215906, din administrarea Administrației Piețelor Sector 6, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții Sector 6, în vederea realizării unei investiții cu valențe culturale, economice, sociale (parc, spații verzi)

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 892/15.02.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile:

H.C.G.M.B. nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

H.C.G.M.B. nr. 76/2005 privind delimitarea de către Consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a terenurilor pe care se află amplasate piețele agroalimentare;

H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005 privind delimitarea terenurilor referitoare la piețe și complexe agroalimentare aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, transmise conform H.C.G.M.B. nr. 239/2001;

H.C.L. Sector 6 nr. 56/2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005;

în temeiul art. 81 alin. (2) lit. f) și q) și a art. 45 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea imobilului situat în Calea Giulești nr. 56, Sector 6, în suprafață de 14.418 mp, având numărul cadastral 215906, din administrarea Administrației Piețelor Sector 6. în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții Sector 6, în vederea realizării unei investiții cu valențe culturale, economice, sociale (parc, spații verzi).

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia și serviciile publice de interes local abilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin

grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 116

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6. ro email: prim6(aprimarie6. ro facebook.com/PrimariaSectorului6