Hotărârea nr. 115/2019

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, București

Văzând Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică și al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. 204/19.03.2019 și Expunerea de motive a Primarului Setorului 6;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu completările și modificările ulterioare;

 • - Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - Hotărârii H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 125 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 6, București, sub forma delegării de gestiune.

Art. 2. Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6 ”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6 se va face prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 115

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIRO4340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(ajorimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6Anexa 1 - Date cantitative pentru operațiunile de măturat mecanizat și manual la nivelul Sectorului 6 (inclusiv căi publice nepersonalizate)

Nr. Crt.

Artera si tronsonul

Maturat manual trotuare

Maturat manual general

Frecventa

Latime trotuar

Suprafata maturata

Lungime artera/

Frecventa

Suprafata maturata

pe saptamana

tronson

pe saptamana

(m)

(mp)

(m)

(mp)

1

DRUMUL SARII

7

3

42,000

1,000

0

0

2

DRUMUL TABEREI (mecanizat rigola centrala)

0

8

0

1,800

7

252,000

3

INEL DRUMUL TABEREI(mecanizat rigola centrala)

0

10

0

3,000

7

504,000

4

TIMISOARA (mecanizat 1 rigola intre Razoare-Brasov)

0

6

0

2,100

7

235,200

5

TIMISOARA (mecanizat 1 rigola intre Brasov-Valea Oltului)

0

6

0

1,823

7

204,176

6

Cotroceni

7

6

84,000

1,000

0

0

7

VASILE MILEA(Timisoara-Dr. Taberei)

7

6

33,600

400

0

0

8

VASILE MILEA(Timisoara-Splai

Independentei)

7

6

136,920

1,630

0

0

9

SOSEAUA GROZAVESTI

7

2

18,900

900

0

0

10

CONSTANTIN NOICA

0

4

0

300

7

25,200

11

IULIU MANIU (Valea Cascadelor-limita oras)

7

3

117,600

2,800

0

0

12

IULIU MANIU (rigola centrala intre Geniului-Valea Cascadelor)

0

0

0

4,000

7

112,000

TIMISOARA (intre Valea Oltului-Valea

7

3

41,580

990

0

0

13

Cascadelor)

14

GHENCEA

7

5

136,500

1,950

0

0

PRELUNGIREA GHENCEA (Brasov-

7

6

134,400

1,600

0

0

15

Valea Oltului)

16

Sibiu(Tmisoara- Drumul Taberei)

0

6

0

400

7

44,800

17

Sibiu (mecanizat rigola centrala intre

Drumul Taberei-1 Mai)

0

6

0

500

7

56,000

18

Valea Oltului

7

3

58,800

1,400

0

0

19

Apusului

7

3

44,100

1,050

0

0

20

Splaiul Independentei

7

4

262,640

4,690

0

0

21

CALEA GIULESTI (Orhideelor-pod

Grant)

7

5

59,010

843

0

22

VIRTUTII (Calea Crangasi-Calea

Apeductului)

7

4

100,800

1,800

0

0

23

LUJERULUI (inclusiv pasajul subteran)

7

2

42,000

1,500

7

84,000

LUJERULUI II

7

1

11,200

8,000

0

0

ROMANCIERILOR

7

3

16,800

400

0

0

PRECIZIEI

7

4

140,000

2,500

0

0

ORHIDEELOR

7

4

37,520

670

0

0

GENIULUI

7

4

31,920

570

0

0

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea

Giulesti)

7

4

48,496

866

0

0

PODUL GRANT

7

1

8,400

600

0

0

PRELUNGIREA GHENCEA (Valea

Oltului-limita oras)

3

1

9,549

3,183

0

0

BRASOV

0

6

0

1,500

7

168,000

IULIU MANIU (Leu-Lujerului)

0

6

0

1,800

14

403,200

IULIU MANIU (Lujerului-Valea

Cascadelor)

0

6

0

2,400

14

537,600

CALEA PLEVNEI

0

6

0

1,050

14

235,200

CALEA CRANGASI

0

6

0

1,600

7

224,000

REGIEI

0

2

0

650

7

36,400

CALEA GIULESTI (pod Grant- cap tramvaie)

0

5

0

3,500

7

343,000

ALEEA COLOANA INFINITULUI

0

2

0

400

7

22,400

ALEEA MASA TACERII

0

2

0

400

7

22,400

ALEEA VALEA DOFTANEI

0

2

0

100

7

5,600

ALEEA POARTA SARUTULUI

0

2

0

400

7

22,400

LUJERULUI II (leg. Pe langa Plata si

Cora)

7

2

22,400

800

0

0

VALEA ARGESULUI

0

6

0

600

7

67,200

VALEA IALOMITEI

0

6

0

650

7

72,800

RAUL DOAMNEI

0

6

0

350

7

39,200

VIRTUTII (Calea Apeductului-Iuliu

Maniu)

0

5

0

600

7

58,800

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea

Crangasi)

0

4

0

434

7

36,456

UVERTURII

0

3

0

1,150

7

80,500

VALEA CASCADELOR

0

6

0

1,260

7

141,120

GR. POPOVAT

0

2

0

600

7

33,600

C-TIN PETRESCU

0

2

0

400

7

22,400

1 MAI

0

4

0

1,200

7

100,800

MOINESTI

0

3

0

1,200

7

84,000

DEZROBIRII

0

4

0

1,600

3

57,600

PRELUNGIREA TIMISOARA

0

1

0

1,900

3

34,200

VLADEASA

0

1

0

400

3

7,200

GH. LATEA

0

1

0

750

3

13,500

CARA ANGHEL

0

1

0

1,200

3

21,600

60

DREPTATII

0

3

0

1,300

3

39,000

61

BOISOARA

0

2

0

540

3

12,960

62

CEAHLAU

0

3

0

1,200

7

75,600

63

CERNISOARA

0

3

0

1,700

3

51,000

64

DOCTOR ERNEST JUVARA

0

2

0

270

3

6,480

65

VETERANILOR

0

3

0

750

3

22,500

66

DEALUL TUGULEA

0

2

0

1,200

3

28,800

67

CETATEA DE BALTA

0

2

0

1,400

3

33,600

68

ROSIA MONTANA

0

3

0

530

3

15,900

69

RASARITULUI

0

3

0

750

3

22,500

70

CUPOLEI

0

2

0

600

3

14,400

71

DR. TIMONIERULUI

0

3

0

440

3

13,200

72

ARIESUL MARE

0

2

0

600

3

14,400

73

BAIA DE ARIES

0

2

0

300

3

7,200

74

DEALUL MACINULUI

0

2

0

400

3

9,600

75

PARVA

0

2

0

700

3

16,800

76

ISTRU

0

2

0

800

3

19,200

77

POTAISSA

0

2

0

430

3

10,320

78

LUNCA CERNEI

0

2

0

420

3

10,080

79

LUNCA SIRETULUI

0

2

0

500

3

12,000

80

CAMPUL CU FLORI

0

2

0

600

3

14,400

81

POIANA MUNTELUI

0

2

0

300

3

7,200

82

DELINESTI

0

2

0

400

3

9,600

83

TOPOLOVENI

0

2

0

140

3

3,360

84

TOPOLOVAT

0

2

0

290

3

6,960

85

TARGU NEAMT

0

2

0

1,000

3

24,000

86

CETATEA HISTRIA

0

2

0

450

3

10,800

87

CRINUL DE PADURE

0

2

0

540

3

12,960

88

PRAVAT

0

2

0

750

3

18,000

89

POIANA SIBIULUI

0

2

0

370

3

8,880

90

VALEA PRAHOVEI

0

2

0

390

3

9,360

91

ALEEA COMPOZITORILOR

0

2

0

680

3

16,320

92

ZBOINA NEAGRA

0

2

0

350

3

8,400

93

DR. BRANDZA

0

3

0

330

3

9,900

94

ECONOMU CEZARESCU

0

3

0

500

3

15,000

95

M.R. MARCU

0

2

0

450

3

10,800

96

ALEEA HAIDUCULUI

0

1

0

700

3

12,600

97

VALEA LUNGA

0

2

0

800

3

19,200

98

FABRICII

0

3

0

1,400

3

42,000

99

GHIRLANDEI

0

2

0

1,300

3

31,200

100

MARGELELOR

0

2

0

1,850

3

44,400

101

CALEA GIULESTI (cap tramvaie -limita oras)

0

3

0

2,500

3

75,000

ALEEA TIBLES

0

2

0

520

3

12,480

ZINCA GOLESCU

0

2

0

490

3

11,760

ALIZEULUI

0

2

0

490

3

11,760

MEHADIA

0

2

0

400

3

9,600

GEORGE VALSAN

0

2

0

600

3

14,400

PIATRA CRAIULUI

0

2

0

400

3

9,600

ALEXANDRU IVASIUC

0

2

0

558

3

13,392

PASCAL CRISTIAN

0

2

0

571

3

13,704

G.M. ZAMFIRESCU

0

2

0

357

3

8,568

AGNITA

0

1

0

550

3

9,900

MIGDALULUI

0

1

0

500

3

7,200

APEDUCTULUI

0

2

0

2,000

3

48,000

ORSOVA

0

2

0

1,000

3

24,000

BARSANESTI

0

2

0

600

3

14,400

OBOGA

0

2

0

610

3

14,640

VALEA LUI MIHAI

0

2

0

500

3

12,000

VALEA CALUGAREASCA

0

2

0

490

3

11,760

VALEA BOTENI

0

2

0

270

3

6,480

PASCANI

0

2

0

470

3

11,280

VALEA FLORILOR

0

2

0

300

3

7,200

RAUL DORNA

0

2

0

340

3

8,160

MIHAILESCU VINTILA

0

2

0

900

3

21,600

GHEORGHE NEGHEL

0

2

0

620

3

14,880

AVIATOR CARANDA

0

2

0

630

3

15,120

9 MAI

0

2

0

350

3

8,400

PORUMBACULUI

0

2

0

500

3

12,000

ACVARIULUI

0

2

0

225

3

4,725

ALESD

0

2

0

100

3

2,100

ADA KALEH

0

2

0

110

3

2,310

AGIGEA

0

2

0

150

3

3,150

AJUSTORULUI

0

2

0

330

3

6,930

AL. ARHEOLOGILOR

0

2

0

400

3

8,400

AL. V. CALUGAREASCA

0

2

0

290

3

6,090

AL. VALEA BUJORULUI

0

2

0

330

3

6,930

ALBITEI

0

2

0

490

3

10,290

ALEEA ALESD

0

2

0

300

3

6,300

ALEEA ARIESUL MARE

0

2

0

270

3

5,670

ALEEA ARINII DORNEI

0

2

0

450

3

9,450

ALEEA ARINIS

0

2

0

450

3

9,450

ALEEA ARUTELA

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA BAIA DE ARIES

0

2

0

130

3

2,730

ALEEA BAIUT

0

2

0

900

3

18,900

ALEEA BARSANESTI

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA BRADISULUI

0

2

0

250

3

5,250

ALEEA BUCSENESTI

0

2

0

300

3

6,300

ALEEA BUJORENI

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA CALLATIS

0

2

0

750

3

15,750

ALEEA CETATUIA

0

2

0

225

3

4,725

ALEEA CRAIESTI

0

2

0

350

3

7,350

ALEEA DREPTATII

0

2

0

300

3

6,300

ALEEA GHENCEA

0

2

0

170

3

3,570

ALEEA BOROVAT

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA GHIRLANDEI

0

2

0

300

3

6,300

ALEEA HAMULUI

0

2

0

170

3

3,570

ALEEA IOAN CULCER

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA LACUL MORII

0

2

0

1,200

3

25,200

ALEEA MOINESTI

0

2

0

270

3

5,670

ALEEA PASCANI

0

2

0

180

3

3,780

ALEEA POIANA CERNEI

0

2

0

300

3

6,300

ALEEA POIANA MARE

0

2

0

250

3

5,250

ALEEA POIANA VADULUI

0

2

0

400

3

8,400

ALEEA POLITEHNICII

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA PRAVAT

0

2

0

260

3

5,460

ALEEA ROMANCIERILOR

0

2

0

200

3

4,200

ALEEA SANDAVA

0

2

0

180

3

3,780

ALEEA SANDULESTI

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA TARGU NEAMT

0

2

0

130

3

2,730

ALEEA TINCANI

0

2

0

130

3

2,730

ALEEA VALEA CRISULUI

0

2

0

350

3

7,350

ALEEA VALEA LUI MIHAI

0

2

0

150

3

3,150

ALEEA VALEA ROSIE

0

2

0

180

3

3,780

ALEEA VALEA VIILOR

0

2

0

300

3

6,300

ALEEA VLASIEI

0

2

0

170

3

3,570

ALEEA ZORELELOR

0

2

0

300

3

6,300

ALEX. BORNEANU

0

2

0

150

3

3,150

ALEX. CUTIERU

0

2

0

270

3

5,670

ALEX. IACOBESCU

0

2

0

225

3

4,725

ALEX. POSTOLACHE

0

2

0

300

3

6,300

AMETISTULUI

0

2

0

180

3

3,780

AMNARULUI

0

2

0

50

3

1,050

ANGELINEI

0

2

0

60

3

1,260

ANGHEL MIHAI

0

2

0

700

3

14,700

ANUL 1864

0

2

0

690

3

14,490

APELE VII

0

2

0

450

3

9,450

APOSTOL C-TIN

0

2

0

150

3

3,150

ARAGONITULUI

0

2

0

225

3

4,725

188

ARGILEI

0

2

0

50

3

1,050

189

ASAU

0

2

0

120

3

2,520

190

ASTAFEI PETRE

0

2

0

50

3

1,050

191

ATMOSFEREI

0

2

0

150

3

3,150

192

AZURULUI

0

2

0

300

3

6,300

193

B. GIULINI

0

2

0

150

3

3,150

194

BABESTI

0

2

0

260

3

5,460

195

BANCILA OCTAV

0

2

0

225

3

4,725

196

BARAGANU

0

2

0

150

3

3,150

197

BARBULESCU MARIUS

0

2

0

150

3

3,150

198

BARSANEI

0

2

0

100

3

2,100

199

BASMULUI

0

2

0

150

3

3,150

200

BEGONIEI

0

2

0

200

3

4,200

201

BINOCLULUI

0

2

0

150

3

3,150

202

BISTRA

0

2

0

150

3

3,150

203

BLANDIANA

0

2

0

250

3

5,250

204

BLEJOI

0

2

0

150

3

3,150

205

BOGDAN SERBAN STAN

0

2

0

300

3

6,300

206

BOJA

0

2

0

675

3

14,175

207

BOLIDULUI

0

2

0

170

3

3,570

208

BOLOBOCULUI

0

2

0

200

3

2,100

209

BOSTANILOR

0

2

0

150

3

3,150

210

BOZIENI

0

2

0

450

3

9,450

211

BOZIILOR

0

2

0

150

3

3,150

212

BRADISULUI

0

2

0

170

3

3,570

213

BRATESCU C-TIN

0

2

0

150

3

3,150

214

BUDIENI

0

2

0

150

3

3,150

215

BUNICUTEI

0

2

0

225

3

4,725

216

BURSUCANI

0

2

0

100

3

2,100

217

BUTIRI FLORIN

0

2

0

50

3

1,050

218

CAIACULUI

0

2

0

150

3

3,150

219

CALBOREANU GEORGE

0

2

0

300

3

630

220

CALCIU MARIN

0

2

0

360

3

7,560

221

CALELOR

0

2

0

150

3

3,150

222

CALENDARULUI

0

2

0

150

3

3,150

223

CALNIC

0

2

0

250

3

5,250

224

CAMPULUNG

0

2

0

75

3

1,575

225

CANALUL ARGES

0

2

0

150

3

3,150

226

CANTARII

0

2

0

150

3

3,150

227

CAPELEI

0

2

0

150

3

3,150

228

CAPITAN ZAGANESCU

0

2

0

225

3

4,725

229

CARABUSULUI

0

2

0

300

3

6,300

230

CARAMIDARIEI

0

2

0

675

3

14,175

CARAVANEI

0

2

0

40

3

840

CARNAVALULUI

0

2

0

200

3

4,200

CARVUNARILOR

0

2

0

100

3

2,100

CASTRANOVA

0

2

0

275

3

5,775

CATINEI

0

2

0

600

3

12,600

CATLABUGA

0

2

0

170

3

3,570

CENTURII

0

2

0

300

3

6,300

CERISOR

0

2

0

100

3

2,100

CETATEA CICEULUI

0

2

0

220

3

4,620

CETATUIA

0

2

0

650

3

13,650

CHEILE ORZEI

0

2

0

150

3

3,150

CHEMARII

0

2

0

150

3

3,150

CHIBZUINTEI

0

2

0

150

3

3,150

CHILIA VECHE

0

2

0

225

3

4,725

CHITILA TRIAJ

0

2

0

380

3

7,980

CICALOV VALERIU

0

2

0

300

3

6,300

CICLISTILOR

0

2

0

170

3

3,570

CIMPOIULUI

0

2

0

200

3

4,200

CIORAN G.

0

2

0

150

3

3,150

CISMELEI

0

2

0

40

3

840

CIUREL

0

2

0

420

3

8,820

COLABORARII

0

2

0

100

3

2,100

COMPASULUI

0

2

0

150

3

3,150

CONSTANTIN DANESCU

0

2

0

80

3

1,680

CONSTANTIN MOISE

0

2

0

270

3

5,670

CONSTELATIEI

0

2

0

150

3

3,150

COPACULUI

0

2

0

150

3

3,150

CORBILOR

0

2

0

100

3

2,100

CORCODUSULUI

0

2

0

150

3

3,150

CORNULUI

0

2

0

600

3

12,600

CORVINILOR

0

2

0

150

3

3,150

COSTISA

0

2

0

260

3

5,460

COTUL SIRETULUI

0

2

0

300

3

6,300

CRAINICULUI

0

2

0

380

3

7,980

CRAIOVEI

0

2

0

300

3

6,300

CRENGUTEI

0

2

0

100

3

2,100

CRETESCU ION

0

2

0

225

3

4,725

CRISUL REPEDE

0

2

0

320

3

6,720

CUCURUZULUI

0

2

0

220

3

4,620

CUTUI GH.

0

2

0

200

3

4,200

DAGATA

0

2

0

100

3

2,100

DEALULUI

0

2

0

300

3

6,300

DEDULESTI

0

2

0

100

3

2,100

DENTA

0

2

0

80

3

1,680

DAMBOVITEI

0

2

0

890

3

18,690

DOBRENI

0

2

0

250

3

5,250

DONITEI

0

2

0

150

3

3,150

DR. COASTA CERBULUI

0

2

0

675

3

14,175

DR. COASTA GRINDULUI

0

2

0

1,275

3

26,775

DR. COASTA MAGURII

0

2

0

1,400

3

29,400

DR. MANASTIRII GOVORA

0

2

0

100

3

2,100

DR. MANASTIRII VARATEC

0

2

0

100

3

2,100

DR. VALEA CRICOVULUI

0

2

0

1,100

3

23,100

DR. VALEA DANULUI

0

2

0

270

3

5,670

DR. VALEA DOFTANEI

0

2

0

750

3

15,750

DR. VALEA URSULUI

0

2

0

250

3

5,250

DRAJNA

0

2

0

150

3

3,150

DRENAJULUI

0

2

0

450

3

9,450

DRUM LA ROSU

0

2

0

750

3

15,750

DRUM SABARENI

0

2

0

1,500

3

31,500

DRUM.LA CHIAJNA

0

2

0

1,650

3

34,650

DRUMUL BELSUGULUI

0

2

0

650

3

13,650

DRUMUL CARULUI

0

2

0

620

3

13,020

DRUMUL CIOROGIRLA

0

2

0

2,250

3

47,250

DRUMUL GARII

0

2

0

450

3

9,450

DRUMUL OSIEI

0

2

0

780

3

16,380

DRUMUL ROTII

0

2

0

780

3

16,380

DRUMUL VALEA FURCII

0

2

0

1,170

3

24,570

DRUMUL VALEA LARGA

0

2

0

760

3

15,960

DUDULUI

0

2

0

350

3

7,350

DUMBRAVITA

0

2

0

310

3

6,510

DUMITRU PERA

0

2

0

250

3

5,250

E. POPESCU

0

2

0

250

3

5,250

EC. ATANASE STOICESCU

0

2

0

500

3

10,500

EFTIMIE CROITORU

0

2

0

450

3

9,450

ELENA FARAGO

0

2

0

310

3

6,510

EMANOIL SEVERIN

0

2

0

150

3

3,150

ENTUZIASMULUI

0

2

0

380

3

7,980

EROINA DE LA JIU

0

2

0

150

3

3,150

ESTACADEI

0

2

0

400

3

8,400

EUCALIPTULUI

0

2

0

150

3

3,150

FAGADAU

0

2

0

225

3

4,725

FANTANA ALBA

0

2

0

250

3

5,250

FANTANA BABII

0

2

0

150

3

3,150

FANTANA DOMNEASCA

0

2

0

525

3

11,025

FANTANA MARE

0

2

0

200

3

4,200

FANTANA OILOR

0

2

0

450

3

9,450

FANTANA ZANELOR

0

2

0

1,350

3

28,350

FANULUI

0

2

0

150

3

3,150

FILMULUI

0

2

0

220

3

4,620

FILOFTEIA POPESCU

0

2

0

600

3

12,600

FINTA

0

2

0

150

3

3,150

FIORDULUI

0

2

0

300

3

6,300

FLOARE ROSIE

0

2

0

375

3

7,875

FLOAREA GALBENA

0

2

0

150

3

3,150

FLONDOR TUDOR

0

2

0

150

3

3,150

FLOTEI

0

2

0

300

3

6,300

FOSNETULUI

0

2

0

150

3

3,150

FRASINULUI

0

2

0

380

3

7,980

FRATILOR

0

2

0

150

3

3,150

FULGA ADRIAN

0

2

0

225

3

4,725

FUMURENI

0

2

0

240

3

5,040

FURTUNEI

0

2

0

300

3

6,300

GABRIELA SZABO

0

2

0

225

3

4,725

GAINA NICOLAE

0

2

0

200

3

4,200

GARLENI

0

2

0

300

3

6,300

GEOAGIU

0

2

0

150

3

3,150

GH. RANETTI

0

2

0

150

3

3,150

GH. ROSTOGOLEA

0

2

0

180

3

3,780

GHERCU C-TIN

0

2

0

300

3

6,300

GIULESTI SARINDAR

0

2

0

90

3

1,890

GODENI

0

2

0

150

3

3,150

GOLCEA VASILE

0

2

0

100

3

2,100

GOLFULUI

0

2

0

100

3

2,100

GOVODARVA

0

2

0

400

3

8,400

GR. MACAROVICI

0

2

0

225

3

4,725

GRANITULUI

0

2

0

450

3

9,450

GRIGORE GRANDEA

0

2

0

250

3

5,250

MIHAI EMINESCU

0

2

0

2,550

3

53,550

GRINTIESULUI

0

2

0

180

3

3,780

GURAHONT

0

2

0

150

3

3,150

HANU ANCUTEI

0

2

0

300

3

6,300

HARAP ALB

0

2

0

100

3

2,100

HOTARULUI

0

2

0

150

3

3,150

HRISOVERGHI ALEX

0

2

0

200

3

4,200

IEDULUI

0

2

0

300

3

6,300

IERBEI

0

2

0

150

3

3,150

ILFOVAT

0

2

0

130

3

2,730

INGINER TEODORESCU

0

2

0

250

3

5,250

360

INSPIRATIEI

0

2

0

150

3

3,150

361

INT. APOSTOL C-TIN

0

2

0

120

3

2,520

362

INT. CARAMIDARIEI

0

2

0

375

3

7,875

363

INT. DRUM LA ROSU

0

2

0

150

3

3,150

364

INT. DRUM SABARENI

0

2

0

200

3

4,200

365

INTR. AV. CARANDA

0

2

0

310

3

6,510

366

INTR. CERNISOARA

0

2

0

150

3

3,150

367

INTR. DIMBOVITEI

0

2

0

100

3

2,100

368

INTR. DRUMUL TABEREI

0

2

0

225

3

4,725

369

INTR. EMANOIL SEVERIN

0

2

0

50

3

1,050

370

INTR. FIERBINTI

0

2

0

50

3

1,050

371

INTR. GHIOCEILOR

0

2

0

100

3

2,100

372

INTR. IALOMITEI

0

2

0

100

3

2,100

373

INTR. MARGELELOR

0

2

0

150

3

3,150

374

INTR. MOINESTI

0

2

0

300

3

6,300

375

INTR. PANIFICATIEI

0

2

0

100

3

2,100

376

INTR. PAULIS

0

2

0

100

3

2,100

377

INTR. PIERSICILOR

0

2

0

50

3

1,050

378

INTR. POIANA LACULUI

0

2

0

470

3

9,870

379

INTR. PROTONILOR

0

2

0

100

3

2,100

380

INTR. PUNTII

0

2

0

100

3

2,100

381

INTR. RAZOARE

0

2

0

100

3

2,100

382

INTR. VADULUI

0

2

0

100

3

2,100

383

INTR. VIJELIEI

0

2

0

300

3

6,300

384

INTRAREA CHITILA TRIAJ

0

2

0

90

3

1,890

385

INTRAREA DUSULUI

0

2

0

600

3

12,600

386

INTRAREA GHERCU C-TIN

0

2

0

200

3

4,200

387

INTRAREA GIULESTI

0

2

0

130

3

2,730

388

INTRAREA GULIVER

0

2

0

225

3

4,725

389

INTRAREA IERBEI

0

2

0

75

3

1,575

390

INTRAREA LINIEI

0

2

0

180

3

3,780

391

INTRAREA MIORITA

0

2

0

80

3

1,680

392

INTRAREA OBOIULUI

0

2

0

130

3

2,730

393

INTRAREA PATRATULUI

0

2

0

250

3

5,250

394

INTRAREA SIMINCEA

0

2

0

150

3

3,150

395

INTRAREA STOLOJANI

0

2

0

100

3

2,100

396

INTRAREA TIHUTA

0

2

0

180

3

3,780

397

INTRAREA VORONA

0

2

0

150

3

3,150

398

INTRAREA VULPENI

0

2

0

150

3

3,150

399

IOAN CULCER

0

2

0

600

3

12,600

400

ION MANOLESCU

0

2

0

300

3

6,300

401

ION MARCU

0

2

0

180

3

3,780

402

ION NONNA OTESCU

0

2

0

300

3

6,300

ION VIERU

0

2

0

100

3

2,100

IRIDIULUI

0

2

0

50

3

1,050

ISALNITA

0

2

0

100

3

2,100

ISTMULUI

0

2

0

150

3

3,150

IZVORANI

0

2

0

200

3

4,200

JARULUI

0

2

0

450

3

9,450

LACUL URSULUI

0

2

0

380

3

7,980

LACUL ZANOAGA

0

2

0

400

3

8,400

LAMASENI

0

2

0

250

3

5,250

LARISA

0

2

0

150

3

3,150

LAVANDEI

0

2

0

225

3

4,725

LEAOTA

0

2

0

400

3

8,400

LINIEI

0

2

0

2,330

3

48,930

LUCACESTI

0

2

0

360

3

7,560

LUNCII

0

2

0

150

3

3,150

MALINULUI

0

2

0

225

3

4,725

MANDRIEI

0

2

0

110

3

2,310

MARATONULUI

0

2

0

200

3

4,200

MARINESCU C-TIN

0

2

0

525

3

11,025

MATEESCU N.

0

2

0

80

3

1,680

MECANICILOR

0

2

0

60

3

1,260

MEHEDINTI SIMION

0

2

0

150

3

3,150

MERELOR

0

2

0

150

3

3,150

MESERIASILOR

0

2

0

200

3

4,200

MINODORA

0

2

0

150

3

3,150

MIORITA

0

2

0

150

3

3,150

MIRODENIEI

0

2

0

150

3

3,150

MIROSLOVEI

0

2

0

150

3

3,150

MOANGA VASILE

0

2

0

150

3

3,150

MOHORULUI

0

2

0

300

3

6,300

MOISEI

0

2

0

40

3

840

MONTANA

0

2

0

300

3

6,300

MOVILELOR

0

2

0

300

3

6,300

MUNITIEI

0

2

0

170

3

3,570

MUNTII APUSENI

0

2

0

260

3

5,460

MUNTII GURGHIULUI

0

2

0

400

3

8,400

MUNTILOR

0

2

0

200

3

4,200

MURELOR

0

2

0

370

3

7,770

MURGUTA

0

2

0

375

3

7,875

NENITESCU COSTIN

0

2

0

170

3

3,570

NERA

0

2

0

200

3

4,200

NICODIM

0

2

0

300

3

6,300

NICOLAE FILIMON

0

2

0

450

3

9,450

NICOLAE ONCESCU

0

2

0

300

3

6,300

NUCSOARA

0

2

0

310

3

6,510

OBCINA MARE

0

2

0

290

3

6,090

OBCINA MICA

0

2

0

220

3

4,620

OCHIURI

0

2

0

100

3

2,100

ODGONULUI

0

2

0

180

3

3,780

OLANESTI

0

2

0

150

3

3,150

PADURARILOR

0

2

0

350

3

7,350

PADUREA TAUZULUI

0

2

0

150

3

3,150

PADURENI

0

2

0

260

3

5,460

PADURETU

0

2

0

260

3

5,460

PARAFINEI

0

2

0

150

3

3,150

PARALUTELOR

0

2

0

600

3

12,600

PARTITURII

0

2

0

300

3

6,300

PARTIZANILOR

0

2

0

400

3

8,400

PATRATULUI

0

2

0

300

3

6,300

PERELOR

0

2

0

100

3

2,100

PERFORMANTEI

0

2

0

350

3

7,350

PESTERA DIMBOVICIOARA

0

2

0

600

3

12,600

PESTERA SCARISOARA

0

2

0

200

3

4,200

PETRACHESTI

0

2

0

500

3

10,500

PETUNIEI

0

2

0

300

3

6,300

PIATRA ROSIE

0

2

0

150

3

3,150

PIETRELE DOAMNEI

0

2

0

350

3

7,350

PINULUI

0

2

0

220

3

4,620

PIROTEHNIEI

0

2

0

450

3

9,450

PISCUL CRASANI

0

2

0

1,050

3

22,050

PITULICII

0

2

0

225

3

4,725

PLANETEI

0

2

0

300

3

6,300

PLESUL

0

2

0

200

3

4,200

POARTA ALBA

0

2

0

150

3

3,150

PODUL CRISTINII

0

2

0

300

3

6,300

PODUL DIMBOVITEI

0

2

0

440

3

9,240

PODUL DOAMNEI

0

2

0

270

3

5,670

PODUL ILFOVATULUI

0

2

0

375

3

7,875

PODUL LACULUI

0

2

0

290

3

6,090

PODUL PITARULUI

0

2

0

675

3

14,175

PODUL URSULUI

0

2

0

250

3

5,250

POIANA CIMPINA

0

2

0

250

3

5,250

POLITEHNICII

0

2

0

320

3

6,720

POLTAVA

0

2

0

180

3

3,780

POMILOR

0

2

0

380

3

7,980

ILFOVAT

0

2

0

150

3

3,150

489

POPESCU STOIAN

0

2

0

180

3

3,780

490

PORTARESTI

0

2

0

80

3

1,680

491

PORTOCALELOR

0

2

0

150

3

3,150

492

PORUMBELULUI

0

2

0

200

3

4,200

493

PORUMBILOR

0

2

0

100

3

2,100

494

PREOCUPARII

0

2

0

150

3

3,150

495

PROSPERITATII

0

2

0

350

3

7,350

496

PUTNA

0

2

0

100

3

2,100

497

RADNA

0

2

0

225

3

4,725

498

RAMNICEL

0

2

0

150

3

3,150

499

RAMURA JIULUI

0

2

0

260

3

5,460

500

RASADNITEI

0

2

0

1,070

3

22,470

501

RETEZATULUI

0

2

0

225

3

4,725

502

REVERIEI

0

2

0

150

3

3,150

503

ROCILOR

0

2

0

150

3

3,150

504

ROSIORI DE VEDE

0

2

0

150

3

3,150

505

RUSETU

0

2

0

600

3

12,600

506

SABIUTEI

0

2

0

150

3

3,150

507

SADINEI

0

2

0

525

3

11,025

508

SAIDAC GH.

0

2

0

290

3

6,090

509

SANDULESTI

0

2

0

750

3

15,700

510

SAPANTA

0

2

0

150

3

3,150

511

SAPEI

0

2

0

80

3

1,680

512

SCAENI

0

2

0

225

3

4,725

513

SCHIORILOR

0

2

0

350

3

7,350

514

SCHITU GOLESTI

0

2

0

150

3

3,150

515

SCULPTORILOR

0

2

0

650

3

13,650

516

SEGARCEA

0

2

0

400

3

8,400

517

SFECLEI

0

2

0

200

3

4,200

518

SILISTRARU

0

2

0

170

3

3,570

519

SIPETULUI

0

2

0

150

3

3,150

520

SPACU GH.

0

2

0

150

3

3,150

521

SPARTACHIADEI

0

2

0

200

3

4,200

522

SPILCUTEI

0

2

0

150

3

3,150

523

SPORULUI

0

2

0

150

3

3,150

524

STEFAN MARINESCU

0

2

0

130

3

2,730

525

STEFAN CRISAN

0

2

0

300

3

6,300

526

STOICA VIZITIUL

0

2

0

225

3

4,725

527

STRAMOSILOR

0

2

0

270

3

5,670

528

STRIGATURII

0

2

0

250

3

5,250

529

STUDIOULUI

0

2

0

300

3

6,300

530

STUFULUI

0

2

0

100

3

2,100

531

STUPCA

0

2

0

180

3

3,780

SUDULUI

0

2

0

150

3

3,150

TABLA BUTII

0

2

0

150

3

3,150

TANGANULUI

0

2

0

300

3

6,300

TARGULUI

0

2

0

90

3

1,890

TATARUS

0

2

0

150

3

3,150

TELEVIZIUNII

0

2

0

440

3

9,240

TIMISU DE JOS

0

2

0

150

3

3,150

TIMISU DE SUS

0

2

0

190

3

3,990

TINCANI

0

2

0

600

3

12,600

TOLBEI

0

2

0

150

3

3,150

TOPOR ION

0

2

0

150

3

3,150

TORCATOARELOR

0

2

0

300

3

6,300

TRECATORII

0

2

0

100

3

2,100

TRENULUI

0

2

0

300

3

6,300

INTR. TRENULUI

0

2

0

150

3

3,150

TIPOGRAFIEI

0

2

0

150

3

3,150

ROTATIVEI

0

2

0

150

3

3,150

TUFANELELOR

0

2

0

270

3

5,670

V. STAVRINOS

0

2

0

600

3

12,600

VAGONETULUI

0

2

0

150

3

3,150

VALEA ARGOVEI

0

2

0

150

3

3,150

VALEA CERBULUI

0

2

0

225

3

4,725

VALEA CIBINULUI

0

2

0

150

3

3,150

VALEA LUPULUI

0

2

0

80

3

1,680

VALEA MARE

0

2

0

150

3

3,150

VALEA ROSIE

0

2

0

300

3

6,300

VALEA SALCIEI

0

2

0

150

3

3,150

VALEA SIRETULUI

0

2

0

180

3

3,780

VALEA SOARELUI

0

2

0

100

3

2,100

VARGA ECATERINA

0

2

0

20

3

420

VARNAV SCARLAT

0

2

0

240

3

5,040

VARSEI

0

2

0

100

3

2,100

VASILE ADAM

0

2

0

200

3

4,200

VASILE BURLA

0

2

0

250

3

5,250

VASILE MOHOR

0

2

0

150

3

3,150

VELEI

0

2

0

150

3

3,150

VICTOR ILIU

0

2

0

300

3

6,300

VICTOR ION POPA

0

2

0

200

3

4,200

VIDRA

0

2

0

150

3

3,150

VIFORULUI

0

2

0

180

3

3,780

VIJELIEI

0

2

0

225

3

4,725

VIOLETELOR

0

2

0

525

3

11,025

VISCOLULUI

0

2

0

150

3

3,150

ZALIC

0

2

0

300

3

6,300

ZAMBETULUI

0

2

0

180

3

3,780

ZVORISTEA

0

2

0

180

3

3,780

PLANSA 1*

0

0

0

0

2

48,010

PLANSA 2*

0

0

0

0

2

79,700

PLANSA 3*

0

0

0

0

2

66,440

PLANSA 4*

0

0

0

0

2

79,000

PLANSA 5*

0

0

0

0

2

84,170

PLANSA 6*

0

0

0

0

2

73,890

PLANSA 7*

0

0

0

0

2

95,760

PLANSA 8*

0

0

0

0

2

67,630

PLANSA 9*

0

0

0

0

2

92,130

PLANSA 10*

0

0

0

0

2

79,630

PLANSA 11*

0

0

0

0

2

23,150

PLANSA 12*

0

0

0

0

2

24,150

PLANSA 13*

0

0

0

0

2

3,120

PLANSA 14*

0

0

0

0

2

90,050

PLANSA 15*

0

0

0

0

2

96,330

PLANSA 16*

0

0

0

0

2

12,500

PLANSA 17*

0

0

0

0

2

26,280

PLANSA 18*

0

0

0

0

2

47,870

PLANSA 19*

0

0

0

0

2

69,700

PLANSA 20*

0

0

0

0

2

61,630

PLANSA 21*

0

0

0

0

2

132,270

PLANSA 22*

0

0

0

0

2

79,150

PLANSA 23*

0

0

0

0

2

5,640

PLANSA 24*

0

0

0

0

2

100,970

PLANSA 25*

0

0

0

0

2

17,000

PLANSA 26*

0

0

0

0

2

38,940

PLANSA 27*

0

0

0

0

2

96,220

PLANSA 28*

0

0

0

0

2

50,380

PLANSA 29*

0

0

0

0

2

36,010

PLANSA 30*

0

0

0

0

2

20,880

PIATA DR. TABEREI

0

8

0

800

7

56,000

PIATA V. IALOMITEI

0

10

0

600

7

50,400

PIATA ORIZONT

0

8

0

800

7

56,000

PIATA GORJULUI

0

6

0

1,000

7

56,000

PIATA VETERANILOR

0

6

0

1,000

7

56,000

PIATA CRANGASI

0

8

0

1,400

7

98,000

PIATA GIULESTI

0

5

0

800

7

39,200

PIATA DANNY HUWE

0

6

0

800

7

44,800

PIATA LEU

0

6

0

600

7

33,600

ZONA I. MANIU LUJERULUI

0

6

0

1,000

7

56,000

618

ZONA METROU POLITEHNICA

0

6

0

800

7

44,800

619

ZONA FAVORIT

0

8

0

1,000

7

70,000

620

ZONA STADION STEAUA

0

5

0

800

7

39,200

621

ZONA BRASOV x 1 MAI

0

6

0

600

7

33,600

622

ZONA AUTOGARA MILITARI

0

6

0

600

7

33,600

623

POD GROZAVESTI

0

6

0

1,000

7

56,000

624

POD COTROCENI

0

6

0

600

7

33,600

625

ZONA V. MILEA x TIMISOARA

0

6

0

600

7

33,600

626

ZONA V. CASCADELOR

0

6

0

600

7

33,600

627

ZONA BRASOV x TIMISOARA

0

6

0

600

7

33,600

628

ZONA GHENCEA x DR. SARII

0

6

0

600

7

33,600

629

ZONA PLEVNEI x ORHIDEELOR

0

3

0

600

7

21,000

630

ZONA ADIACENTA POD GRANT

0

6

0

1,000

7

56,000

631

ZONA CHILIA VECHE(piata)

0

2

0

1,600

7

44,800

632

ZONA DR. TABEREI x lt. GAINA

0

10

0

600

7

50,400

633

ZONA I. MANIU x APUSULUI

0

8

0

600

7

42,000

634

Constantin Marinescu

0

6

0

300

7

16,800

635

Valea Ialomitei (Brancusi 2)

7

4

14,000

500

7

66,500

636

Valea Doftanei (Brancusi 2)

3

5,705

590

7

6,330

Aleea fără denumire nr.1 (cuprinsă între str. Val. Oltului și Parc ANL

2,973

2,832

637

Brâncuși)

3

2.1

472

3

638

Aleea fără denumire nr.2 (cuprinsă între Drumul Valea Doftanei și Aleea

Fără denumire nr.1)

Suprafata parcari aferente celor 2

3

1.3

753

193

3

1,158

8,132

639

strazi fara denumire

2

640

Aleea Fantana lui Narcis

3

2

4,800

400

3

7,200

641

Aleea Muza Adormita

3

2

5,700

475

3

8,550

642

Aleea Pasarea de Aur

3

2

4,584

382

3

6,876

643

Aleea Leda

3

2

1,440

120

3

2,160

644

Aleea Danaide

3

2

2,472

206

3

3,708

645

Aleea Pasarea Maiastra

3

2

2,400

200

3

3,600

646

Prelungirea Valea Ialomitei

3

2

5,580

465

3

8,370

647

Parcare Aferenta Prel. Valea Ialomitei

2

4,160

648

3

21,420

2935

3

16,100

649

Aleea C1 -1

0

0

3

495

650

Aleea C1-1'

0

45

3

402

651

Aleea C1-2

3

3,675

530

3

5,610

652

Aleea C1-3

3

14,805

1235

3

8,235

653

Aleea C1-4

3

1,065

410

3

1,470

654

Aleea C1-5

3

1,665

545

3

9,210

655

Aleea C1-6

3

9,870

1520

3

8,655

656

Aleea C1-7

3

555

205

3

2,115

657

Aleea C1-8

3

780

405

3

4620

658

Aleea C1-9

3

795

650

3

3,015

659

Aleea C1-10

3

435

145

3

1,230

660

Aleea C2-1

3

690

160

3

420

661

Aleea C2-2

3

510

125

3

468

662

Aleea C2-3

3

735

60

3

510

663

Aleea Fantana lui Narcis

3

2

4,800

400

3

7,200

664

Aleea Muza Adormita

3

2

5,700

475

3

8,550

665

Aleea Pasarea de Aur

3

2

4,584

382

3

6,876

666

Aleea Leda

3

2

1,440

120

3

2,160

667

Aleea Danaide

3

2

2,472

206

3

3,708

668

Aleea Pasarea Maiastra

3

2

2,400

200

3

3,600

669

Prelungirea Valea Ialomitei

3

2

5,580

465

3

8,370

670

Complex Apusului

0

3

0

300

7

10,500

VOLUM TOTAL de lucrări saptamanale

1,773,518

11,534,831

13,308,349

Date cantitative pentru curatenia cailor publice nepersonalizate din Sectorul 6

Nr. Crt.

Artera si tronsonul

Maturat mecanizat

Lungime

Frecventa

Suprafata pe care se matura

Suprafata maturata pe saptamana

(m)

(m)

(m)

1

Drumul Sarii

1,000

7

4,000

28,000

2

Drumul Taberei (mecanizat rigola centrala)

1,800

7

7,200

50,400

3

Inel Drumul Taberei(mecanizat rigola centrala)

3,000

7

12,000

84,000

4

Timisoara(mecanizat 1 rigola intre

Razoare-Brasov)

2,100

7

8,400

58,800

5

Timisoara(mecanizat 1 rigola intre

Brasov-Valea Oltului)

1,823

7

7,292

51,044

6

Cotroceni

1,000

7

4,000

28,000

7

Vasile Milea (Timisoara -Dr. Taberei)

400

7

1,600

11,200

8

Vasile Milea (Timisoara -Splaiul Independentei)

1,630

7

6,520

45,640

9

Soseaua Grozavesti

900

7

3,600

25,200

10

Constantin Noica

300

7

1,200

8,400

11

Iuliu Maniu (Valea Cascadelor-limita oras)

2,800

7

22,400

156,800

12

Iuliu Maniu (rigola centrala intre

Geniului-Valea Cascadelor)

4,000

7

16,000

112,000

13

Timisoara (intre Valea Oltului-Valea

Cascadelor)

990

7

7,920

55,440

14

Ghencea

1,950

7

15,600

109,200

15

Prelungirea Ghencea (Brasov - Valea Oltului)

1,600

7

6,400

44,800

16

Sibiu (Timisoara - Drumul Taberei)

400

7

1,600

11,200

17

Sibiu (mecanizat rigola centrala intre

Drumul Taberei-1 Mai)

500

7

2,000

14,000

18

Valea Oltului

1,400

7

5,600

39,200

19

Apusului

1,050

7

4,200

29,400

20

Splaiul independentei

4,690

7

37,520

262,640

21

Calea Giulesti (Orhideelor-pod Grant)

843

7

3,372

23,604

22

Virtutii (Calea Crangasi-Calea Apeductului)

1800

7

14,400

100,800

23

Lujerului (inclusiv pasajul subteran)

1500

7

18,000

126,000

24

Lujerului II

800

7

3,200

22,400

25

Romancierilor

400

7

1,600

11,200

26

Dezrobirii (mecanizat rigola centrala)

800

7

3,200

22,400

27

Preciziei

2500

7

10,000

70,000

28

Orhideelor

670

7

2,680

18,760

29

Geniului

570

7

2,280

15,960

30

Constructorilor (Mehadiei -Calea Giulesti)

866

7

3,464

24,248

31

Podul Grant

600

7

2,400

16,800

32

Bretele Pod Grant

400

3

1,600

4,800

33

Prelungirea Ghencea (Valea Oltului-limita oras)

3183

3

12,732

38,196

34

Brasov

1500

7

6,000

42,000

35

Calea Plevnei

1050

7

4,200

29,400

36

Lujerului (leg. pe langa Plaza Romania si Cora)

800

7

3,200

22,400

37

Valea Argesului

600

7

2,400

16,800

38

Valea Ialomitei

650

7

2,600

18,200

39

Virtutii (Calea Apeductului-Iuliu Maniu)

600

7

2,400

16,800

40

Constructorilor (Mehadiei-Calea Crangasi)

434

7

1,736

12,152

41

Uverturii

1150

7

4,600

32,200

42

Valea Cascadelor

1260

7

5,040

35,280

43

1 Mai

1200

7

4,800

33,600

44

Moinesti

1200

7

4,800

33,600

45

Boisoara

540

7

2,160

15,120

46

Margelelor

1850

7

7,400

51,800

47

Bretea Varile Milea

200

7

800

5,600

48

Bretea Orhideelor Urcare

290

7

1,160

8,120

49

Bretea Orhideelor Coborare

390

7

1,560

10,920

50

Bretea Plevnei

180

7

720

5,040

51

Bretea Giulesti

120

7

480

3,360

52

Pod Basarab

1102

7

4,408

30,856

53

Constantin Marinescu

500

7

2,000

14,000

VOLUM SAPTAMANAL DE LUCRĂRI

63,881

316,444

2,157,780

VOLUM MAXIM ANUAL DE LUCRARI

112,204,560

59
Anexa 2 - Date cantitative pentru operațiunea de răzuit rigole la nivelul Sectorului 6

Nr. Crt.

Artera si Tronsonul

Lungime

(m)

Nr. de rigole

Volumul de lucrari

(m)

Frecventa anuala

1

ALEEA COLOANA INFINITULUI

400

2

1,600

2

2

ALEEA MASA TACERII

400

2

1,600

2

3

ALEEA VALEA DOFTANEI

100

2

400

2

4

ALEEA POARTA SARUTULUI

400

2

1,600

2

5

LUJERULUI II (leg. pe langa Plaza si Cora)

800

2

6,400

4

6

GHENCEA

1,950

4

93,600

12

7

PRELUNGIREA GHENCEA (Brasov-Valea Oltului)

1,600

2

12,800

4

8

DRUMUL SARII

1,000

2

8,000

4

9

DRUMUL TABEREI (mecanizat rigola centrala)

1,800

4

86,400

12

10

INEL DRUMUL TABEREI

3,000

4

144,000

12

11

SIBIU (Timisoara-Drumul Taberei)

400

4

6,400

4

12

SIBIU (mecanizat rigola centrala intre Drumul Taberei-1 Mai)

500

4

8,000

4

13

TIMISOARA (mecanizat 1 rigola intre Razoare-Valea Oltului)

3,923

4

188,304

12

14

VALEA OLTULUI

1,400

2

33,600

12

15

COTROCENI

1,000

4

48,000

12

16

VASILE MILEA

2,030

2

48,720

12

17

CONSTANTIN NOICA

300

4

14,400

12

18

IULIU MANIU (Valea Cascadelor-limita oras)

3,350

4

53,600

4

19

IULIU MANIU (rigola centrala intre Geniului-Valea Cascadelor)

4,200

4

201,600

12

20

APUSULUI

1,050

2

8,400

4

21

SPLAIUL INDEPENDENTEI

4,690

4

75,040

4

22

CALEA GIULESTI (Orhideelor-pod Grant)

843

2

6,744

4

23

VIRTUTII (Calea Crangasi-Calea Apeductului)

1,800

4

28,800

4

24

TIMISOARA (intre Valea Oltului-Valea Cascadelor)

990

4

15,840

4

25

LUJERULUI (inclusiv pasajul subteran)

1,500

4

24,000

4

26

ROMANCIERILOR

400

2

3,200

4

27

DEZROBIRII (mecanizat rigola centrala)

800

4

12,800

4

28

PRECIZIEI

2,500

2

20,000

4

29

ORHIDEELOR

670

2

5,360

4

30

GENIULUI

570

4

9,120

4

31

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea Giulesti)

866

4

13,856

4

32

PODUL GRANT

600

4

9,600

4

33

BRETELE POD GRANT

400

2

3,200

4

34

REGIEI

650

2

5,200

4

35

BRASOV

1,500

4

24,000

4

36

CALEA GIULESTI (Pod Grant- cap tramvaie)

3,500

2

28,000

4

37

VALEA ARGESULUI

600

2

4,800

4

38

VALEA IALOMITEI

650

2

5,200

4

39

RAUL DOAMNEI

350

2

2,800

4

40

CALEA PLEVNEI

1,050

2

8,400

4

41

VIRTUTII (Calea Apeductului-Iuliu Maniu)

600

4

9,600

4

42

CALEA CRANGASI

1,600

4

76,800

12

43

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea Crangasi)

434

2

3,472

4

44

UVERTURII

1,150

2

27,600

12

45

PRELUNGIREA TIMISOARA

1,900

2

15,200

4

46

VALEA CASCADELOR

1,260

4

20,160

4

47

GR. POPOVAT

600

2

4,800

4

48

VLADEASA

400

2

1,600

2

49

GH. LATEA

750

2

3,000

2

50

CARA ANGHEL

1,200

2

4,800

2

51

C-TIN PETRESCU

400

2

1,600

2

52

1 MAI

1,200

2

9,600

4

53

MOINESTI

1,200

2

9,600

4

54

DEZROBIRII

1,600

2

6,400

2

55

DREPTATII

1,300

2

5,200

2

56

BOISOARA

540

2

2,160

2

57

CEAHLAU

1,200

2

4,800

2

58

CERNISOARA

1,700

2

6,800

2

59

DOCTOR ERNEST JUVARA

270

2

1,080

2

60

VETERANILOR

750

2

3,000

2

61

DEALUL TUGULEA

1,200

2

4,800

2

62

CETATEA DE BALTA

1,400

2

5,600

2

63

ROSIA MONTANA

530

2

2,120

2

64

RASARITULUI

750

2

3,000

2

65

CUPOLEI

600

2

2,400

2

66

DR. TIMONIERULUI

440

2

1,760

2

67

ARIESUL MARE

600

2

2,400

2

68

BAIA DE ARIES

300

2

1,200

2

69

DEALUL MACINULUI

400

2

1,600

2

70

PARVA

700

2

2,800

2

71

ISTRU

800

2

3,200

2

72

POTAISSA

430

2

1,720

2

73

LUNCA CERNEI

420

2

1,680

2

74

LUNCA SIRETULUI

500

2

2,000

2

75

CAMPUL CU FLORI

600

2

2,400

2

76

POIANA MUNTELUI

300

2

1,200

2

77

DELINESTI

400

2

1,600

2

78

TOPOLOVENI

140

2

560

2

79

TOPOLOVAT

290

2

1,160

2

80

TARGU NEAMT

1,000

2

4,000

2

81

CETATEA HISTRIA

450

2

1,800

2

82

CRINUL DE PADURE

540

2

2,160

2

83

PRAVAT

750

2

3,000

2

84

POIANA SIBIULUI

370

2

1,480

2

85

VALEA PRAHOVEI

390

2

1,560

2

86

ALEEA COMPOZITORILOR

680

2

2,720

2

87

ZBOINA NEAGRA

350

2

1,400

2

88

DR. BRANDZA

330

2

1,320

2

89

ECONOMU CEZARESCU

500

2

2,000

2

90

M.R. MARCU

450

2

3,600

4

91

ALEEA HAIDUCULUI

700

2

2,800

2

92

VALEA LUNGA

800

2

3,200

2

93

FABRICII

1,400

2

5,600

2

94

GHIRLANDEI

1,300

2

5,200

2

95

MARGELELOR

1,850

2

7,400

2

96

CALEA GIULESTI (cap tramvaie - limita oras)

2,500

2

10,000

2

97

ALEEA TIBLES

520

2

2,080

2

98

ZINCA GOLESCU

490

2

1,960

2

99

ALIZEULUI

490

2

1,960

2

100

MEHADIA

400

2

1,600

2

101

GEORGE VALSAN

600

2

2,400

2

102

PIATRA CRAIULUI

400

2

1,600

2

103

ALEXANDRU IVASIUC

558

2

2,232

2

104

PASCAL CRISTIAN

571

2

4,568

4

105

G.M. ZAMFIRESCU

357

2

1,428

2

106

AGNITA

550

2

2,200

2

107

MIGDALULUI

400

2

1,600

2

108

APEDUCTULUI

2,000

2

8,000

2

109

ORSOVA

1,000

2

4,000

2

110

BARSANESTI

600

2

2,400

2

111

OBOGA

610

2

2,440

2

112

VALEA LUI MIHAI

500

2

2,000

2

113

VALEA CALUGAREASCA

490

2

1,960

2

114

VALEA BOTENI

270

2

1,080

2

115

PASCANI

470

2

1,880

2

116

VALEA FLORILOR

300

2

1,200

2

117

RAUL DORNA

340

2

1,360

2

118

MIHAILESCU VINTILA

900

2

3,600

2

119

GHEORGHE NEGHEL

620

2

2,480

2

120

AVIATOR CARANDA

630

2

2,520

2

9 MAI

350

2

1,400

2

PORUMBACULUI

500

2

2,000

2

ACVARIULUI

225

2

900

2

ALESD

100

2

400

2

ADA KALEH

110

2

440

2

AGIGEA

150

2

600

2

AGUDULUI

80

2

320

2

AJUSTORULUI

330

2

1,320

2

AL. ARHEOLOGILOR

400

2

1,600

2

AL. V. CALUGAREASCA

290

2

1,160

2

AL. VALEA BUJORULUI

330

2

1,320

2

ALBITEI

490

2

1,960

2

ALEEA ALESD

300

2

1,200

2

ALEEA ARIESUL MARE

270

2

1,080

2

ALEEA ARINII DORNEI

450

2

1,800

2

ALEEA ARINIS

450

2

1,800

2

ALEEA ARUTELA

150

2

600

2

ALEEA BAIA DE ARIES

130

2

520

2

ALEEA BAIUT

900

2

3,600

2

ALEEA BARSANESTI

150

2

600

2

ALEEA BRADISULUI

250

2

1,000

2

ALEEA BUCSENESTI

300

2

1,200

2

ALEEA BUJORENI

150

2

600

2

ALEEA CALLATIS

750

2

3,000

2

ALEEA CETATUIA

225

2

900

2

ALEEA CRAIESTI

350

2

1,400

2

ALEEA DREPTATII

300

2

1,200

2

ALEEA GHENCEA

170

2

680

2

ALEEA BOROVAT

150

2

600

2

ALEEA GHIRLANDEI

300

2

1,200

2

ALEEA HAMULUI

170

2

680

2

ALEEA IOAN CULCER

150

2

600

2

ALEEA LACUL MORII

1,200

2

4,800

2

ALEEA MOINESTI

270

2

1,080

2

ALEEA PASCANI

180

2

720

2

ALEEA POIANA CERNEI

300

2

1,200

2

ALEEA POIANA MARE

250

2

1,000

2

ALEEA POIANA VADULUI

400

2

1,600

2

ALEEA POLITEHNICII

150

2

600

2

ALEEA PRAVAT

260

2

1,040

2

ALEEA ROMANCIERILOR

200

2

800

2

ALEEA SANDAVA

180

2

720

2

ALEEA SANDULESTI

150

2

600

2

164

ALEEA TARGU NEAMT

130

2

520

2

165

ALEEA TINCANI

130

2

520

2

166

ALEEA VALEA CRISULUI

350

2

1,400

2

167

ALEEA VALEA LUI MIHAI

150

2

600

2

168

ALEEA VALEA ROSIE

180

2

720

2

169

ALEEA VALEA VIILOR

300

2

1,200

2

170

ALEEA VLASIEI

170

2

680

2

171

ALEEA ZORELELOR

300

2

1,200

2

172

ALEX. BORNEANU

150

2

600

2

173

ALEX. CUTIERU

270

2

1,080

2

174

ALEX. IACOBESCU

225

2

900

2

175

ALEX. POSTOLACHE

300

2

1,200

2

176

AMETISTULUI

180

2

720

2

177

AMNARULUI

50

2

200

2

178

ANGELINEI

60

2

240

2

179

ANGHEL MIHAI

700

2

2,800

2

180

ANUL 1864

690

2

2,760

2

181

APELE VII

450

2

1,800

2

182

APOSTOL C-TIN

150

2

600

2

183

ARAGONITULUI

225

2

900

2

184

ARGILEI

50

2

200

2

185

ASAU

120

2

480

2

186

ASTAFEI PETRE

50

2

200

2

187

ATMOSFEREI

150

2

600

2

188

AZURULUI

300

2

1,200

2

189

B. GIULINI

150

2

600

2

190

BABESTI

260

2

1,040

2

191

BANCILA ST.

225

2

900

2

192

BARAGANU

150

2

600

2

193

BARBULESCU MARIUS

150

2

600

2

194

BARSANEI

100

2

400

2

195

BASMULUI

150

2

600

2

196

BEGONIEI

200

2

800

2

197

BINOCLULUI

150

2

600

2

198

BISTRA

150

2

600

2

199

BLANDIANA

250

2

1,000

2

200

BLEJOI

150

2

600

2

201

BOGDAN SERBAN STAN

300

2

1,200

2

202

BOJA

675

2

2,700

2

203

BOLIDULUI

170

2

680

2

204

BOLOBOCULUI

100

2

400

2

205

BOSTANILOR

150

2

600

2

206

BOZIENI

450

2

1,800

2

BOZIILOR

150

2

600

2

BRADISULUI

170

2

680

2

BRATESCU C-TIN

150

2

600

2

BUDIENI

150

2

600

2

BUNICUTEI

225

2

900

2

BURSUCANI

100

2

400

2

BUTIRI FLORIN

50

2

200

2

CAIACULUI

150

2

600

2

CALBOREANU GEORGE

300

2

1,200

2

CALCIU MARIN

360

2

1,440

2

CALELOR

150

2

600

2

CALENDARULUI

150

2

600

2

CALNIC

250

2

1,000

2

CAMPULUNG

75

2

300

2

CANALUL ARGES

150

2

600

2

CANTARII

150

2

600

2

CAPELEI

150

2

600

2

CAPITAN ZAGANESCU

225

2

900

2

CARABUSULUI

300

2

1,200

2

CARAMIDARIEI

675

2

2,700

2

CARAVANEI

40

2

160

2

CARNAVALULUI

200

2

800

2

CARVUNARILOR

100

2

400

2

CASTRANOVA

275

2

1,100

2

CATINEI

600

2

2,400

2

CATLABUGA

170

2

680

2

CENTURII

300

2

1,200

2

CERISOR

100

2

400

2

CETATEA CICEULUI

220

2

880

2

CETATUIA

650

2

2,600

2

CHEILE ORZEI

150

2

600

2

CHEMARII

150

2

600

2

CHIBZUINTEI

150

2

600

2

CHILIA VECHE

225

2

900

2

CHITILA TRIAJ

380

2

1,520

2

CICALOV VALERIU

300

2

1,200

2

CICLISTILOR

170

2

680

2

CIMPOIULUI

200

2

800

2

CIORAN G.

150

2

600

2

CISMELEI

40

2

160

2

CIUREL

420

2

1,680

2

COLABORARII

100

2

400

2

COMPASULUI

150

2

600

2

CONSTANTIN DANESCU

80

2

320

2

CONSTANTIN MOISE

270

2

1,080

2

CONSTELATIEI

150

2

600

2

COPACULUI

150

2

600

2

CORBILOR

100

2

400

2

CORCODUSULUI

150

2

600

2

CORNULUI

600

2

2,400

2

CORVINILOR

150

2

600

2

COSTISA

260

2

1,040

2

COTUL SIRETULUI

300

2

1,200

2

CRAINICULUI

380

2

1,520

2

CRAIOVEI

300

2

1,200

2

CRENGUTEI

100

2

400

2

CRETESCU ION

225

2

900

2

CRISUL REPEDE

320

2

1,280

2

CUCURUZULUI

220

2

880

2

CUTUI GH.

200

2

800

2

DAGATA

100

0

2

DEALULUI

300

1,200

2

DEDULESTI

100

400

2

DENTA

80

320

2

DIMBOVITEI

890

2

3,560

2

DOBRENI

250

2

1,000

2

DONITEI

150

2

600

2

DR. COASTA CERBULUI

675

2

0

0

DR. COASTA GRINDULUI

1,275

2

0

0

DR. COASTA MAGURII

1,400

2

0

0

DR. MANASTIRII GOVORA

100

2

400

2

DR. MANASTIRII VARATEC

100

2

400

2

DR. VALEA CRICOVULUI

1,100

2

4,400

2

DR. VALEA DANULUI

270

2

1,080

2

DR. VALEA DOFTANEI

750

2

3,000

2

DR. VALEA URSULUI

250

2

1,000

2

DRAJNA

150

2

600

2

DRENAJULUI

450

2

1,800

2

DRUM LA ROSU

750

2

3,000

2

DRUM SABARENI

1,500

2

6,000

2

DRUM.LA CHIAJNA

1,650

2

6,600

2

DRUMUL BELSUGULUI

650

2

2,600

2

DRUMUL CARULUI

620

2

2,480

2

DRUMUL CIOROGIRLA

2,250

2

9,000

2

DRUMUL GARII

450

2

1,800

2

DRUMUL OSIEI

780

2

3,120

2

DRUMUL ROTII

780

2

3,120

2

DRUMUL VALEA FURCII

1,170

2

4,680

2

DRUMUL VALEA LARGA

760

2

3,040

2

DUDULUI

350

2

1,400

2

DUMBRAVITA

310

2

1,240

2

DUMITRU PERA

250

2

1,000

2

E. POPESCU

250

2

1,000

2

EC. ATANASE STOICESCU

500

2

2,000

2

EFTIMIE CROITORU

450

2

1,800

2

ELENA FARAGO

310

2

1,240

2

EMANOIL SEVERIN

150

2

600

2

ENTUZIASMULUI

380

2

1,520

2

EROINA DE LA JIU

150

2

600

2

ESTACADEI

400

2

1,600

2

EUCALIPTULUI

150

2

600

2

FAGADAU

225

2

900

2

FANTANA ALBA

250

2

1,000

2

FANTANA BABII

150

2

600

2

FANTANA DOMNEASCA

525

2

2,100

2

FANTANA MARE

200

2

800

2

FANTANA OILOR

450

2

1,800

2

FANTANA ZANELOR

1,350

2

5,400

2

FANULUI

150

2

600

2

FILMULUI

220

2

880

2

FILOFTEIA POPESCU

600

2

2,400

2

FINTA

150

2

600

2

FIORDULUI

300

2

1,200

2

FLOARE ROSIE

375

2

1,500

2

FLOAREA GALBENA

150

2

600

2

FLONDOR TUDOR

150

2

600

2

FLOTEI

300

2

1,200

2

FOSNETULUI

150

2

600

2

FRASINULUI

380

2

1,520

2

FRATILOR

150

2

600

2

FULGA ADRIAN

225

2

900

2

FUMURENI

240

2

960

2

FURTUNEI

300

2

1,200

2

GABRIELA SZABO

225

2

900

2

GAINA NICOLAE

200

2

800

2

GARLENI

300

2

1,200

2

GEOAGIU

150

2

600

2

GH. RANETTI

150

2

600

2

GH. ROSTOGOLEA

180

2

720

2

GHERCU C-TIN

300

2

1,200

2

GIULESTI SARINDAR

90

2

360

2

GODENI

150

2

600

2

GOLCEA VASILE

100

2

400

2

GOLFULUI

100

2

400

2

GOVODARVA

400

2

1,600

2

GR. MACAROVICI

225

2

900

2

GRANITULUI

450

2

1,800

2

GRIGORE GRANDEA

250

2

1,000

2

GRINTIESULUI

180

2

720

2

GURAHONT

150

2

600

2

HANU ANCUTEI

300

2

1,200

2

HARAP ALB

100

2

400

2

HOTARULUI

150

2

600

2

HRISOVERGHI ALEX

200

2

800

2

IEDULUI

300

2

1,200

2

IERBEI

150

2

600

2

ILFOVAT

130

2

520

2

INGINER TEODORESCU

250

2

1,000

2

INSPIRATIEI

150

2

600

2

INT. APOSTOL C-TIN

120

2

480

2

INT. CARAMIDARIEI

375

2

1,500

2

INT. DRUM LA ROSU

150

2

600

2

INT. DRUM SABARENI

200

2

800

2

INTR. AV. CARANDA

310

2

1,240

2

INTR. CERNISOARA

150

2

600

2

INTR. DIMBOVITEI

100

2

400

2

INTR. DRUMUL TABEREI

225

2

900

2

INTR. EMANOIL SEVERIN

50

2

200

2

INTR. FIERBINTI

50

2

200

2

INTR. GHIOCEILOR

100

2

400

2

INTR. IALOMITEI

100

2

400

2

INTR. MARGELELOR

150

2

600

2

INTR. MOINESTI

300

2

1,200

2

INTR. PANIFICATIEI

100

2

400

2

INTR. PAULIS

100

2

400

2

INTR. PIERSICILOR

50

2

200

2

INTR. POIANA LACULUI

470

2

1,880

2

INTR. PROTONILOR

100

2

400

2

INTR. PUNTII

100

2

400

2

INTR. RAZOARE

100

2

400

2

INTR. VADULUI

100

2

400

2

INTR. VIJELIEI

300

2

1,200

2

379

INTRAREA CHITILA TRIAJ

90

2

360

2

380

INTRAREA DUSULUI

600

2

2,400

2

381

INTRAREA GHERCU C-TIN

200

2

800

2

382

INTRAREA GIULESTI

130

2

520

2

383

INTRAREA GULIVER

225

2

900

2

384

INTRAREA IERBEI

75

2

300

2

385

INTRAREA LINIEI

180

2

720

2

386

INTRAREA MIORITA

80

2

320

2

387

INTRAREA OBOIULUI

130

2

520

2

388

INTRAREA PATRATULUI

250

2

1,000

2

389

INTRAREA SIMINCEA

150

2

600

2

390

INTRAREA STOLOJANI

100

2

400

2

391

INTRAREA TIHUTA

180

2

720

2

392

INTRAREA VORONA

150

2

600

2

393

INTRAREA VULPENI

150

2

600

2

394

IOAN CULCER

600

2

2,400

2

395

ION MANOLESCU

300

2

1,200

2

396

ION MARCU

180

2

720

2

397

ION NONNA OTESCU

300

2

1,200

2

398

ION VIERU

100

2

400

2

399

IRIDIULUI

50

2

200

2

400

ISALNITA

100

2

400

2

401

ISTMULUI

150

2

600

2

402

IZVORANI

200

2

800

2

403

JARULUI

450

2

1,800

2

404

LACUL URSULUI

380

2

1,520

2

405

LACUL ZANOAGA

400

2

1,600

2

406

LAMASENI

250

2

1,000

2

407

LARISA

150

2

600

2

408

LAVANDEI

225

2

900

2

409

LEAOTA

400

2

1,600

2

410

LINIEI

2,330

2

9,320

2

411

LUCACESTI

360

2

1,440

2

412

LUNCII

150

2

600

2

413

MALINULUI

225

2

900

2

414

MANDRIEI

110

2

440

2

415

MARATONULUI

200

2

800

2

416

MARINESCU C-TIN

525

2

2,100

2

417

MATEESCU N.

80

2

320

2

418

MECANICILOR

60

2

240

2

419

MEHEDINTI SIMION

150

2

600

2

420

MERELOR

150

2

600

2

421

MESERIASILOR

200

2

800

2

MINODORA

150

2

600

2

MIORITA

150

2

600

2

MIRODENIEI

150

2

600

2

MIROSLOVEI

150

2

600

2

MOANGA VASILE

150

2

600

2

MOHORULUI

300

2

1,200

2

MOISEI

40

2

160

2

MONTANA

300

2

1,200

2

MOVILELOR

300

2

1,200

2

MUNITIEI

170

2

680

2

MUNTII APUSENI

260

2

1,040

2

MUNTII GURGHIULUI

400

2

1,600

2

MUNTILOR

200

2

800

2

MURELOR

370

2

1,480

2

MURGUTA

375

2

1,500

2

NENITESCU COSTIN

170

2

680

2

NERA

200

2

800

2

NICODIM

300

2

1,200

2

NICOLAE FILIMON

450

2

1,800

2

NICOLAE ONCESCU

300

2

1,200

2

NUCSOARA

310

2

1,240

2

OBCINA MARE

290

2

1,160

2

OBCINA MICA

220

2

880

2

OCHIURI

100

2

400

2

ODGONULUI

180

2

720

2

OLANESTI

150

2

600

2

PADURARILOR

350

2

1,400

2

PADUREA TAUZULUI

150

2

600

2

PADURENI

260

2

1,040

2

PADURETU

260

2

1,040

2

PARAFINEI

150

2

600

2

PARALUTELOR

600

2

2,400

2

PARTITURII

300

2

1,200

2

PARTIZANILOR

400

2

1,600

2

PATRATULUI

300

2

1,200

2

PERELOR

100

2

400

2

PERFORMANTEI

350

2

1,400

2

PESTERA DIMBOVICIOARA

600

2

2,400

2

PESTERA SCARISOARA

200

2

800

2

PETRACHESTI

500

2

2,000

2

PETUNIEI

300

2

1,200

2

PIATRA ROSIE

150

2

600

2

PIETRELE DOAMNEI

350

2

1,400

2

465

PINULUI

220

2

880

2

466

PIROTEHNIEI

450

2

1,800

2

467

PISCUL CRASANI

1,050

2

4,200

2

468

PITULICII

225

2

900

2

469

PLANETEI

300

2

1,200

2

470

PLESUL

200

2

800

2

471

POARTA ALBA

150

2

600

2

472

PODUL CRISTINII

300

2

1,200

2

473

PODUL DIMBOVITEI

440

2

1,760

2

474

PODUL DOAMNEI

270

2

1,080

2

475

PODUL ILFOVATULUI

375

2

1,500

2

476

PODUL LACULUI

290

2

1,160

2

477

PODUL PITARULUI

675

2

2,700

2

478

PODUL URSULUI

250

2

1,000

2

479

POIANA CIMPINA

250

2

1,000

2

480

POLITEHNICII

320

2

1,280

2

481

POLTAVA

180

2

720

2

482

POMILOR

380

2

1,520

2

483

ILFOVAT

150

2

600

2

484

POPESCU STOIAN

180

2

720

2

485

PORTARESTI

80

2

320

2

486

PORTOCALELOR

150

2

600

2

487

PORUMBELULUI

200

2

800

2

488

PORUMBILOR

100

2

400

2

489

PREOCUPARII

150

2

600

2

490

PROSPERITATII

350

2

1,400

2

491

PUTNA

100

2

400

2

492

RADNA

225

2

900

2

493

RAMNICEL

150

2

600

2

494

RAMURA JIULUI

260

2

1,040

2

495

RASADNITEI

1,070

2

4,280

2

496

RETEZATULUI

225

2

900

2

497

REVERIEI

150

2

600

2

498

ROCILOR

150

2

600

2

499

ROSIORI DE VEDE

150

2

600

2

500

RUSETU

600

2

2,400

2

501

SABIUTEI

150

2

600

2

502

SADINEI

525

2

2,100

2

503

SAIDAC GH.

290

2

1,160

2

504

SANDULESTI

750

2

3,000

2

505

SAPANTA

150

2

600

2

506

SAPEI

80

2

320

2

507

SCAENI

225

2

900

2

SCHIORILOR

350

2

1,400

2

SCHITU GOLESTI

150

2

600

2

SCULPTORILOR

650

2

2,600

2

SEGARCEA

400

2

1,600

2

SFECLEI

200

2

800

2

SILISTRARU

170

2

680

2

SIPETULUI

150

2

600

2

SOSEAUA GROZAVESTI

900

4

14,400

4

SPACU GH.

150

2

600

2

SPARTACHIADEI

200

2

800

2

SPILCUTEI

150

2

600

2

SPORULUI

150

2

600

2

STEFAN MARINESCU

130

2

520

2

STEFAN CRISAN

300

2

1,200

2

STOICA VIZITIUL

225

2

900

2

STRAMOSILOR

270

2

1,080

2

STRIGATURII

250

2

1,000

2

Aleea fără denumire nr.1 (cuprinsă între str. Val. Oltului și Parc ANL Brâncuși)

472

2

944

2

Aleea fără denumire nr.2 (cuprinsă între Drumul Valea

Doftanei și Aleea Fără denumire nr.1)

193

2

386

2

Strada Sudului

150

2

300

2

Aleea Fantana lui Narcis

400

2

800

2

Aleea Muza Adormita

475

2

950

2

Aleea Pasarea de Aur

382

2

764

2

Aleea Leda

120

2

240

2

Aleea Danaide

206

2

412

2

Aleea Pasarea Maiastra

200

2

400

2

Prelungirea Valea Ialomitei

465

2

930

2

STUDIOULUI

300

2

1,200

2

STUFULUI

100

2

400

2

STUPCA

180

2

720

2

SUDULUI

150

2

600

2

TABLA BUTII

150

2

600

2

TANGANULUI

300

2

1,200

2

TARGULUI

90

2

360

2

TATARUS

150

2

600

2

TELEVIZIUNII

440

2

1,760

2

TIMISU DE JOS

150

2

600

2

TIMISU DE SUS

190

2

760

2

TINCANI

600

2

2,400

2

TOLBEI

150

2

600

2

TOPOR ION

150

2

600

2

TORCATOARELOR

300

2

1,200

2

TRECATORII

100

2

400

2

TRENULUI

300

2

1,200

2

INTR. TRENULUI

150

2

600

2

TIPOGRAFIEI

150

2

600

2

ROTATIVEI

150

2

600

2

TUFANELELOR

270

2

1,080

2

V. STAVRINOS

600

2

2,400

2

VAGONETULUI

150

2

600

2

VALEA ARGOVEI

150

2

600

2

VALEA CERBULUI

225

2

900

2

VALEA CIBINULUI

150

2

600

2

VALEA LUPULUI

80

2

320

2

VALEA MARE

150

2

600

2

VALEA ROSIE

300

2

1,200

2

VALEA SALCIEI

150

2

600

2

VALEA SIRETULUI

180

2

720

2

VALEA SOARELUI

100

2

400

2

VARGA ECATERINA

20

2

80

2

VARNAV SCARLAT

240

2

960

2

VARSEI

100

2

400

2

VASILE ADAM

200

2

800

2

VASILE BURLA

250

2

1,000

2

VASILE MOHOR

150

2

600

2

VELEI

150

2

600

2

VICTOR ILIU

300

2

1,200

2

VICTOR ION POPA

200

2

800

2

VIDRA

150

2

600

2

VIFORULUI

180

2

720

2

VIJELIEI

225

2

900

2

VIOLETELOR

525

2

2,100

2

VISCOLULUI

150

2

600

2

ZALIC

300

2

1,200

2

ZAMBETULUI

180

2

720

2

ZVORISTEA

180

2

720

2

VOLUM TOTAL de lucrari

243,295

2,160,450Anexa 3 - Date cantitative privind operațiunea de spalat carosabil si trotuare la nivelul Sectorului 6

Spalat carosabil si trotuare

Frecventa

Lungimea

(m)

Latimea

(m)

Latime trotuar

Suprafata totala

Numar de treceri pe saptamana

ARTERA

2

Bld. Iuliu Maniu (Geniului - Valea Cascadelor)

4,200

16

6

235,200

2

Bld. Vasile Milea

2,030

14

6

105,560

2

Bld. Geniului

570

10

4

20,520

1

Drumul Sarii

1,000

12

3

18,000

TOTAL PARTIAL

379,280

1

Cotroceni

1,000

16

5

26,000

1

Constantin Noica

300

13

4

6,300

1

Calea Plevnei

1,050

20

6

33,600

1

Splaiul Independentei

4,690

20

4

148,940

TOTAL PARTIAL

214,840

2

Bld. Uverturii

1,150

10

3

36,800

1

Virtutii (C. Crangasi - Splaiul Independentei)

1,000

10

4

18,000

1

Virtutii (Splaiul Independentei - Iuliu Maniu)

1,400

10

5

28,000

1

Lujerului (inclusiv pasaj subteran)

1,500

12

2

18,000

1

Dezrobirii

800

11

4

15,440

1

Apusului

1,050

12

3

12,600

1

Margelelor

900

11

3

9,900

1

Dreptatii

1,300

7

3

9,100

miercuri 2

Bld. Iuliu Maniu (Valea Cascadelor - Liceul Iuliu Maniu)

3,350

16

3

147,400

TOTAL PARTIAL

295,240

1

Moinesti

1,200

10

3

19,200

1

Valea Cascadelor

1,260

12

6

30,240

2

Bld. Preciziei

2,500

7

4

75,000

Joi 2

Timisoara (V. Oltului - V. Cascadei)

990

14

3

39,600

Joi 2

Lujerului (legatura Plaza - Cora)

800

7

0

11,200

Joi 2

Timisoara (Razoare - V. Oltului)

3,923

14

6

203,996

TOTAL PARTIAL

379,236

1

Calea Giulesti (Orhideelor - Pod)

843

15

5

21,075

1

Calea Giulesti (Pod Grant - Constructorilor)

1,700

15

5

42,500

1

Calea Giulesti (Constructorilor)

1,800

10

5

36,000

1

Boisoara

540

12

2

6,480

2

Bld. Constructorilor (Calea Giulesti)

1,300

14

4

57,200

1

Calea Crangasi

1,600

12

8

44,800

1

Ceahlau

1,200

10

3

12,000

TOTAL PARTIAL

220,055

2

Inel Drumul Taberei

3,000

20

10

240,000

1

Valea Ialomitei

650

13

6

16,250

1

Valea Oltului

1,400

7

3

9,800

1

Prelungirea Ghencea (Brasov)

1,600

10

6

35,200

1

Valea Argesului

600

13

6

15,000

1

Raul Doamnei

350

14

6

9,100

TOTAL PARTIAL

325,350

1

Brasov

1,500

20

6

48,000

2

Dramul Taberei

1,800

20

8

129,600

1

Sibiu (Drumul Taberei - 1 Mai)

500

12

6

12,000

1

Sibiu (Timisoara - Drumul Taberei)

400

12

6

9,600

2

1 Mai

1,200

15

4

55,200

1

Bretea Vasile Milea

200

7

1,400

1

Bretea Orhideelor (urcare)

290

7

2,030

1

Bretea Orhideelor (coborare)

390

7

2,730

1

Bretea Plevnei

180

8

1,440

1

Bretea Giulesti

120

6

720

1

Pod Basarab

1,102

18

19,836

1

Constantin Marinescu

500

19

4

13,500

2

Ghencea

1,950

14

5

93600

TOTAL PARTIAL

389,656

TOTAL GENERAL - volum saptamanal                                           2,203,657

TOTAL GENERAL - volum anual                                               61,702,396Anexa 4 - Date cantitative privind operațiunea de stropit stradal

Nr. Crt.

Artera

Lungim ea

(m)

Latim

ea

(m)

Supraf. strop/trec ere

Numar zilnic de treceri

Suprafata zilnica

de stropit

1

CONSTANTIN NOICA

300

13

3,900

5

19,500

2

CALEA PLEVNEI

1,050

20

21,000

5

105,000

3

COTROCENI

1,000

16

16,000

5

80,000

4

IULIU MANIU (Geniului-Valea Cascadelor)

4,200

16

67,200

6

403,200

5

CALEA GIULESTI (Orhideelor-Constructorilor)

2,340

15

35,100

5

175,500

6

CALEA GIULESTI (Constructorilor- cap tramvaie)

1,800

10

18,000

5

90,000

7

CONSTRUCTORILOR (C.Giulesti-C.Crang)

1,300

14

18,200

6

109,200

8

VIRTUTII (Calea Apeductului-Iuliu Maniu)

600

10

6,000

5

30,000

9

VIRTUTII (Calea Crangasi-C. Apeductului)

1,800

10

18,000

5

90,000

10

CALEA CRANGASI

1,600

12

19,200

5

96,000

11

PRECIZIEI

2,500

7

17,500

5

87,500

12

IULIU MANIU (Valea Cascadelor-limita oras)

3,350

16

53,600

6

321,600

13

SPLAIUL INDEPENDENTEI

4,690

20

93,800

5

469,000

14

GENIULUI

570

10

5,700

6

34,200

15

VASILE MILEA

2,030

14

28,420

6

170,520

16

TIMISOARA (V. Oltului-V. Cascadelor)

990

14

13,860

6

83,160

17

LUJERULUI (inclusiv pasajul subteran)

1,500

12

18,000

5

90,000

18

LUJERULUI (legatura Plaza - Cora, inclusiv Giratoriu)

800

7

5,600

5

28,000

19

DEZROBIRII

800

11

8,800

5

44,000

20

UVERTURII

1,150

10

11,500

6

69,000

21

APUSULUI

1,050

12

12,600

5

63,000

22

MARGELELOR

900

11

9,900

5

49,500

23

TIMISOARA (Razoare-V. Oltului)

3,923

14

54,922

6

329,532

24

PRELUNGIREA GHENCEA (Brasov-Valea Oltului)

1,600

10

16,000

5

80,000

25

INEL DRUMUL TABEREI

3,000

20

60,000

5

300,000

26

VALEA IALOMITEI

650

13

8,450

5

42,250

27

VALEA ARGESULUI

600

13

7,800

5

39,000

28

VALEA OLTULUI

1,400

7

9,800

5

49,000

29

RAUL DOAMNEI

350

14

4,900

5

24,500

30

DRUMUL SARII

1,000

12

12,000

5

60,000

31

GHENCEA

1,950

14

27,300

6

163,800

32

BRASOV

1,500

20

30,000

5

150,000

33

DRUMUL TABEREI

1,800

20

36,000

6

216,000

34

1 MAI

1,200

15

18,000

6

108,000

35

SIBIU (Timisoara-Drumul Taberei)

400

12

4,800

5

24,000

36

Bretea Vasile Milea

200

7

1,400

5

7,000

37

Bretea Orhideelor (urcare)

290

7

2,030

5

10,150

38

Bretea Orhideelor (coborare)

390

7

2,730

5

13,650

39

Bretea Plevnei

180

8

1,440

5

7,200

40

Bretea Giulesti

120

6

720

5

3,600

41

Pod Basarab

1,102

18

19,836

5

99,180

42

Constantin Marinescu

500

19

9,500

5

47,500

43

Sibiu (Drumul Taberei - 1 Mai)

500

12

6,000

5

30,000

VOLUM ZILNIC de lucrari (mp)

835,508

4,512,242

Volum anual de lucrari (mp)

965,619,788ARTERELE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE PENTRU SECTORUL 6 IARNA 2018-2019

Tip artera

Nume artera si tronson

Lungime

(m)

Latime

(m)

Suprafata (mP)

Strada

Agnita

(1)

550

7

3850

Strada

Boziilor

(2)

150

6

900

Strada

Bunicuței

(3)

225

6

1350

Strada

Calciu Marin

(4)

360

6

2160

Intrare

Carnavalului

(5)

200

6

1200

Strada

Cărămidăriei

(6)

375

6

2250

Intrarea

Cărămidăriei

(7)

675

6

4050

Strada

Cetatea Ciceului

(8)

220

6

1320

Intrarea

Chitila Triaj

(9)

90

6

540

Strada

Chitila Triaj

(10)

380

6

2280

Strada

Cicliștilor

(11)

170

6

1020

Drum

Coasta Cerbului

(12)

675

6

4050

Drum

Coasta Grindului

(13)

1275

6

7650

Drum

Coasta Măgurii

(14)

1400

6

8400

Intrarea

Constelației

(15)

150

6

900

Strada

Cornului

(16)

600

6

3600

Strada

Cotul Siretului

(17)

300

6

1800

Intrarea

Cucuruzului

(18)

220

6

1320

Drum

Drumul la Chiajna

(19)

1650

6

9900

Intrarea

Drumul la Roșu

(20)

150

6

900

Strada

Drumul la Roșu

(21)

750

6

4500

Strada

Dudului

(22)

350

6

2100

Intrarea

Dușului

(23)

600

6

3600

Strada

Entuziasmului

(24)

380

6

2280

Drum

Fântâna Albă

(25)

250

6

1500

Drum

Fântâna Babii

(26)

150

6

900

Drum

Fântâna Domnească

(27)

525

6

3150

Drum

Fântâna Mare

(28)

200

6

1200

Drum

Fântâna Oilor

(29)

450

6

2700

Drum

Fântâna Zânelor

(30)

1350

6

8100

Strada

Fiordului

(31)

300

6

1800

Intrarea

Frasinului

(32)

380

6

2280

Strada

Fumureni

(33)

240

6

1440

Intrarea

Giulești

(34)

130

6

780

Calea (1)

Giulești (cap tramvai - limită oras)

(35)

2500

12

30000

Calea (1)

Giulești (Constructorilor - cap tramvai)

(36)

1620

15

24300

Intrarea

Giulești Sărindar

(37)

90

6

540

Intrarea

Godeni

(38)

150

6

900

Strada

Grandea H. Grigore

(39)

250

6

1500

Strada

Granitului

(40)

450

7

3150

Intrarea

Guliver

(41)

225

6

1350

Strada

Hrisoverghi Alexandru

(42)

200

6

1200

Intrarea

Ilfovăț

(43)

150

6

900

Intrarea

Istmului

(44)

150

6

900

Intrarea

Izvorani

(45)

200

6

1200

Strada

Lacul Ursului

(46)

380

6

2280

Strada

Luncii

(47)

150

6

900

Strada

Migdalului

(48)

400

6

2400

Strada

Mohor Vasile

(49)

150

6

900

Strada

Murelor

(50)

370

6

2220

Intrarea

Pătrarului

(51)

250

6

1500

Strada

Pătrarului

(52)

300

6

1800

Intrarea

Pinului

(53)

220

6

1320

Strada

Pleșul

(54)

200

6

1200

Drum

Podul Cristinii

(55)

300

6

1800

Drum

Podul Dâmboviței

(56)

440

6

2640

Drum

Podul Doamnei

(57)

270

6

1620

Drum

Podul Ilfovățului

(58)

375

6

2250

Drum

Podul Lacului

(59)

290

6

1740

Drum

Podul Pitarului

(60)

675

6

4050

Drum

Podul Ursului

(61)

250

6

1500

Strada

Poiana Lacului

(62)

470

6

2820

Intrarea

Poltava

(63)

180

6

1080

Strada

Pomilor

(64)

380

6

2280

Strada

Preocupării

(65)

150

6

900

Strada (1)

Răsadniței

(66)

1070

7

7490

Intrarea

Rocilor

(67)

150

6

900

Strada

Sadinei

(68)

525

6

3150

Drum (1)

Săbăreni

(69)

1500

7

10500

Intrarea

Săbăreni

(70)

200

6

1200

Strada

Sculptorilor

(71)

650

12

7800

Strada

Valea Mare

(72)

150

6

900

Strada

Zâmbetului

(73)

180

6

1080

(1)

Cap tramvai (Depou Giulești)

(74)

9500

Strada

9 Mai

(75)

350

12

4200

Strada

Alizeului

(76)

490

7

3430

Strada

Amnarului

(77)

50

6

300

Intrarea

Astafei Petre

(78)

50

6

300

Strada

Bărbulescu Marius

(79)

150

6

900

Strada

Boișoara

(80)

540

12

6480

Alee

Brătescu Constantin

(81)

150

6

900

Strada

Burlă Vasile

(82)

250

6

1500

Intrare

Butiri Florin

(83)

50

6

300

Strada

Câmpulung

(84)

75

6

450

Strada

Cărvunarilor

(85)

100

6

600

Strada

Ceahlău

(86)

1200

12

14400

Strada

Chibzuinței

(87)

150

6

900

Intrarea

Cioran Gabriel

(88)

150

6

900

Bulevard

Constructorilor

(89)

1300

14

18720

Intrarea

Craiovei

(90)

300

6

1800

Calea (1)

Crângași

(91)

1600

10

16000

Strada

Dănescu Constantin

(92)

80

6

480

Strada

Denta

(93)

80

6

480

Strada

Elena Farago

(94)

310

12

3720

Strada

Finta

(95)

150

6

900

Strada

Fraților

(96)

150

6

900

Strada

Fulga Adrian

(97)

225

7

1575

Strada

Geoagiu

(98)

150

6

900

Strada

George Vâlsan

(99)

600

12

7200

Calea (1)

Giulești (Orhideelor - Constructorilor)

(100)

2723

15

40845

Strada

Golescu Zinca

(101)

490

7

3430

Alee

Iliu Victor

(102)

300

6

1800

Strada

Ivasiuc Alexandru

(103)

558

12

6696

Strada

Larisa

(104)

150

6

900

Strada

Lucăcești

(105)

360

6

2160

Strada

Mateescu Nicolae

(106)

80

6

480

Strada

Mehadia

(107)

400

12

4800

Strada

Mehedinți Simion

(108)

150

6

900

Strada

Mihăilescu Vintilă

(109)

900

12

10800

Strada

Moisei

(110)

40

6

240

Strada

Munții Apuseni

(111)

260

12

3120

Strada

Nicolae Filimon

(112)

450

7

3150

Strada

Nucșoara

(113)

310

7

2170

Strada

Olănești

(114)

150

6

900

Strada (1)

Pascal Cristian

(115)

571

9

5139

Strada

Pădureni

(116)

260

6

1560

(1)

Pod Grant

(117)

600

12

7200

(1)

Pod Grant (Bretele)

(118)

400

6

2400

Intrarea

Popescu Filofteia

(119)

600

6

3600

Strada

Popescu Stoian

(120)

180

6

1080

Strada

Portărești

(121)

80

6

480

Strada

Porumbacu

(122)

500

12

6000

Strada

Radna

(123)

225

7

1575

Bulevard

(1)

Regiei

(124)

650

7

4550

Strada

Rușețu

(125)

600

6

3600

Strada

Saidac Gheorghe

(126)

290

10

2900

Strada

Săpânța

(127)

150

6

900

Strada

Scăeni

(128)

225

6

1350

Intrarea

Sipetului

(129)

150

6

900

Strada

Ștefan Crișan

(130)

300

6

1800

Strada

Tabla Buții

(131)

150

6

900

Strada

Teodorescu Nicolae

(132)

250

6

1500

Alee

Țibleș

(133)

520

7

3640

Strada

Varga Ecaterina

(134)

20

6

120

Strada

Vârnav Scarlat, ing.

(135)

240

7

1680

Strada

Vidra

(136)

150

6

900

Strada

Vizitiu Stoica

(137)

225

6

1350

Strada

Zalic lt.

(138)

300

6

1800

Strada (1)

Zamfirescu G.M.

(139)

357

7

2499

Strada

Zăgănescu Pavel

(140)

225

6

1350

Strada

Zboina Neagră

(141)

350

12

4200

Strada

Brândză Dimitrie

(142)

330

7

2310

Șosea (1)

Cotroceni

(143)

1000

16

16000

Strada

Ernest Juvara, Dr.

(144)

270

7

1890

Strada

Ghercu Constantin

(145)

200

6

1200

Intrarea

Ghercu Constantin

(146)

300

6

1800

Strada

Giulini B., ing.

(147)

150

7

1050

Șosea (1)

Grozăvești

(148)

900

14

12600

Pod (1)

Suprateran Basarab (un singur sens, de la Șos.Grozăvești spre B-dul Nicolae Titulescu)                         (149)

1102

18

19836

Bretea (1)

Vasile Milea

(150)

200

7

1400

Bretea (1)

Orhideelor urcare

(151)

290

7

2030

Bretea (1)

Orhideelor coborâre

(152)

390

7

2730

Bretea (1)

Plevnei

(153)

180

8

1440

Bretea (1)

Giulești

(154)

120

6

720

Splai (1)

Independenței (Grozăvești - Cotroceni ambele maluri)                       (155)

900

20

18000

Strada (1)

Noica Constantin

(156)

300

13

3900

Șosea (1)

Orhideelor

(157)

670

13

8710

Calea (1)

Plevnei

(158)

1050

20

21000

Intrarea

Portocalelor

(159)

150

6

900

Intrarea

Protonilor

(160)

100

6

600

Strada

Severin Emanoil, G-ral

(161)

150

7

1050

Intrarea

Severin Emanoil, G-ral

(162)

50

6

300

Bulevard

(1)

Vasile Milea (B-dul. Timișoara -

Orhideelor)

(163)

2030

14

28420

(1)

Int.Giulești x Orhideelor x C.

Plevnei

(164)

17500

Intrarea

Bârsanei

(165)

100

6

600

Strada

Borneanu Alexandru, Slt.

(166)

150

6

900

Șosea

Ciurel

(167)

420

7

2940

Strada

Corvinilor

(168)

150

6

900

Strada

Drajna

(169)

150

6

900

Strada

Economu Atanasie Stoicescu

(170)

500

6

3000

Strada

Economu Cezărescu

(171)

500

9

4500

Intrarea

Fierbinți

(172)

50

6

300

Strada

Iacobescu Alexandru

(173)

225

6

1350

Splai (1)

Independenței (Grozăvești -ambele maluri)

Semănătoarea

(174)

1450

20

29000

Strada

Marinescu Ștefan

(175)

130

6

780

Intrarea

Miorița

(176)

80

6

480

Strada

Miorița

(177)

150

6

900

Strada

Munții Gurghiului

(178)

400

7

2800

Intrarea

Ochiuri

(179)

100

6

600

Strada

Piatra Craiului

(180)

400

7

2800

Intrarea

Piersicilor

(181)

50

6

300

Strada

Pietrele Doamnei

(182)

350

7

2450

Strada (1)

Popovăț Petre, Gen.

(183)

600

7

4200

Strada

Ranetti George

(184)

150

6

900

Strada

Retezatului

(185)

225

6

1350

Intrarea

Stolojani

(186)

100

6

600

Intrarea

Târgului

(187)

90

6

540

Strada

Topor Ion

(188)

150

6

900

Șosea (1)

Virtuții (Calea Crângași - Cărămidari) (189)

1260

10

12600

Strada

Anghel Mihai

(190)

700

6

4200

Alee

Arieșul Mare

(191)

270

6

1620

Strada

Arieșul Mare

(192)

600

6

3600

Alee

Arinii Dornei

(193)

450

6

2700

Strada

Baia de Arieș

(194)

300

6

1800

Alee

Baia de Arieș

(195)

130

6

780

Alee

Cetățuia

(196)

225

6

1350

Strada

Cetățuia

(197)

650

6

3900

Strada

Cheile Orzei

(198)

150

6

900

Strada

Fabricii

(199)

1400

7

9800

Bulevard

(1)

Geniului

(200)

570

8

4560

Bulevard

(1)

Iuliu Maniu (B-dul. Geniului

- Lujerului)

(201)

1800

16

28800

Strada

Muniției

(202)

170

6

1020

Strada

Pirotehniei

(203)

450

6

2700

Alee

Politehnicii

(204)

150

6

900

Strada

Politehnicii

(205)

320

6

1920

(1)

Piața LEU

(206)

17500

Strada

Acvariului

(207)

225

6

1350

Alee

Agigea

(208)

150

6

900

Strada

Apostol Constantin

(209)

120

6

720

Intrarea

Apostol Constantin

(210)

150

6

900

Strada

Atmosferei

(211)

150

6

900

Strada

Azurului

(212)

300

7

2100

Strada

Bârsănești

(213)

600

7

4200

Alee

Bârsănești

(214)

150

6

900

Strada

Basmului

(215)

150

6

900

Strada

Băbești

(216)

260

7

1820

Alee

Bărăganu

(217)

150

6

900

Strada

Bolidului

(218)

170

6

1020

Strada

Bostanilor

(219)

150

6

900

Strada

Budieni

(220)

150

6

900

Strada

Calboreanu George

(221)

300

7

2100

Intrarea

Capelei

(222)

150

6

900

Intrare

Caravanei

(223)

250

6

1500

Strada

Cărăbușului

(224)

300

6

1800

Intrarea

Cătlăbuga

(225)

170

6

1020

Strada

Centurii

(226)

300

7

2100

Strada

Cicalov Valeriu

(227)

300

6

1800

Strada

Compasului

(228)

150

6

900

Strada

Copacului

(229)

150

6

900

Strada

Corcodușului

(230)

150

6

900

Intrarea

Crainicului

(231)

380

6

2280

Strada

Cupolei

(232)

600

7

4200

Strada

Fânului

(233)

150

6

900

Strada

Furtunei

(234)

300

6

1800

Strada

Gurahonț

(235)

150

6

900

Strada

Hanul Ancuței

(236)

300

6

1800

Strada

Iedului

(237)

300

6

1800

Strada

Ierbii

(238)

75

6

450

Intrarea

Ierbii

(239)

150

6

900

Bulevard

(1)

Iuliu Maniu (Lujerului -

Str. V. Cascadelor)

(240)

2400

16

38400

Strada

Leaota

(241)

400

6

2400

Strada

Liniei

(242)

2330

7

16310

Intrarea

Liniei

(243)

180

6

1080

Strada (1)

Lujerului

(244)

1500

12

18000

Strada

Manolescu Ion

(245)

300

6

1800

Strada

Mălinului

(246)

225

6

1350

Strada

Minodora

(247)

150

6

900

Intrarea

Mirodeniei

(248)

150

6

900

Strada

Mohorului

(249)

300

7

2100

Alee

Moinești

(250)

270

7

1890

Intrarea

Moinești

(251)

300

6

1800

Strada (1)

Moinești

(252)

1200

10

12000

Strada

Munților

(253)

200

6

1200

Strada

Murguța

(254)

375

7

2625

Strada

Nenițescu Costin

(255)

170

6

1020

Strada

Nicodim

(256)

300

6

1800

Strada

Oboga

(257)

610

7

4270

Strada

Odgonului

(258)

180

6

1080

Strada

Parafinei

(259)

150

6

900

Strada

Petuniei

(260)

300

6

1800

Strada

Piatra Roșie

(261)

150

6

900

Alee

Poarta Albă

(262)

150

6

900

Strada

Popa Victor Ion

(263)

200

6

1200

Strada

Răsăritului

(264)

750

7

5250

Strada

Reveriei

(265)

150

6

900

Strada

Roșiori de Vede

(266)

150

6

900

Intrarea

Siminicea

(267)

150

6

900

Strada

Spacu Gheorghe

(268)

150

6

900

Strada

Stufului

(269)

100

6

600

Strada

Sudului

(270)

150

6

900

Strada

Tătăruș

(271)

150

6

900

Drum

Timonierului

(272)

440

7

3080

Strada

Torcătoarelor

(273)

300

6

1800

Strada

Trenului

(274)

300

6

1800

Intrarea

Vagonetului

(275)

150

6

900

Strada

Valea Lungă

(276)

800

7

5600

Strada

Valea Soarelui

(277)

100

6

600

Strada

Vasile Golcea

(278)

100

6

600

Strada

Velei

(279)

150

6

900

Intrarea

Viforului

(280)

180

6

1080

Strada

Violetelor

(281)

525

6

3150

Strada

Vistiernicul Stavrinos

(282)

600

7

4200

Intrarea

Vulpeni

(283)

150

6

900

Alee

Zorelelor

(284)

300

6

1800

Strada

Albiței

(285)

490

6

2940

Strada

Ametistului

(286)

180

6

1080

Bulevard

(1)

Anul 1864

(287)

690

7

4830

Strada

Apele Vii

(288)

450

6

2700

Strada

Begoniei

(289)

200

6

1200

Drum

Belșugului

(290)

650

6

3900

Intrarea

Blejoi

(291)

150

6

900

Drum

Carului

(292)

620

7

4340

Strada

Cătinei

(293)

600

7

4200

Intrarea

Chemării

(294)

150

6

900

Drum

Ciorogârla

(295)

2250

6

13500

Strada

Dedulești

(296)

100

6

600

Strada

Eucaliptului

(297)

150

6

900

Intrarea

Filmului

(298)

220

6

1320

Strada

Floare Roșie

(299)

375

6

2250

Intrarea

Hamului

(300)

170

6

1020

Intrarea

Hotarului

(301)

150

6

900

Intrarea

Inspirației

(302)

150

6

900

Bulevard

(1)

Iuliu Maniu (Str.V.Cascadelor

- Limită oraș)

(303)

3350

16

53600

Strada (1)

Mărgelelor

(304)

200

7

1400

Intrarea

Mărgelelor

(305)

150

6

900

Intrarea

Movilelor

(306)

300

6

1800

Intrarea

Oboiului

(307)

130

6

780

Drum (1)

Osiei

(308)

780

7

5460

Strada

Pădurarilor

(309)

350

7

2450

Strada (1)

Părăluțelor

(310)

600

7

4200

Strada

Petrăchești

(311)

500

6

3000

Strada (1)

Piscul Crăsani

(312)

1050

7

7350

Strada (1)

Preciziei

(313)

2500

12

30000

Strada

Prosperității

(314)

350

6

2100

Drum

Roții

(315)

780

7

5460

Strada

Schiorilor

(316)

350

6

2100

Intrarea

Schitu Golești

(317)

150

6

900

Strada

Spilcuței

(318)

150

6

900

Strada

Strămoșilor

(319)

270

6

1620

Strada

Strigăturii

(320)

250

6

1500

Strada

Televiziunii

(321)

440

6

2640

Intrarea

Tihuța

(322)

180

6

1080

Strada

Tufănelelor

(323)

270

7

1890

Strada (1)

Valea Cascadelor

(324)

1260

12

15120

Alee

Valea Crișului

(325)

350

6

2100

Intrarea

Vijeliei

(326)

300

6

1800

Strada

Vijeliei

(327)

225

6

1350

Strada

Viscolului

(328)

150

6

900

Intrarea

Vorona

(329)

150

6

900

Strada

Ada-Kaleh

(330)

110

6

660

Strada

Agudului

(331)

80

6

480

Strada

Ajustorului

(332)

330

6

1980

Strada

Aleșd

(333)

300

6

1800

Alee

Aleșd

(334)

100

6

600

Intrarea

Angelinei

(335)

60

6

360

Calea

Apeductului

(336)

2000

7

14000

Strada (1)

Apusului

(337)

1050

7

7350

Strada

Aragonitului

(338)

225

6

1350

Alee

Arheologilor

(339)

400

6

2400

Strada

Blandiana

(340)

250

6

1500

Strada

Bogdan Șerban Stan

(341)

300

6

1800

Strada

Boja

(342)

675

6

4050

Intrarea

Bolobocului

(343)

100

6

600

Strada

Brădișului

(344)

250

6

1500

Alee

Brădișului

(345)

170

6

1020

Intrarea

Caiacului

(346)

150

6

900

Intrarea

Calelor

(347)

150

6

900

Intrarea

Calendarului

(348)

150

6

900

Strada

Câlnic

(349)

250

6

1500

Intrarea

Canalul Argeș

(350)

150

6

900

Strada

Castranova

(351)

275

6

1650

Intrarea

Cerișor

(352)

100

6

600

Intrarea

Cernișoara

(353)

150

6

900

Strada (1)

Cernișoara

(354)

1700

7

11900

Strada

Cetatea de Baltă

(355)

1400

7

9800

Intrarea

Cimpoiului

(356)

200

6

1200

Intrarea

Cișmelei

(357)

40

6

240

Intrarea

Colaborării

(358)

100

6

600

Strada

Corbilor

(359)

100

6

600

Strada

Crenguței

(360)

100

6

600

Strada

Crișul Repede

(361)

320

6

1920

Strada

Croitoru Eftimie

(362)

450

6

2700

Strada

Dâmboviței

(363)

890

6

5340

Intrarea

Dâmboviței

(364)

100

6

600

Strada

Dăgâța

(365)

100

6

600

Strada

Dealul Țugulea

(366)

1200

7

8400

Strada

Dealului

(367)

300

6

1800

Strada

Dezrobirii

(368)

2400

11.3

27120

Strada

Dobreni

(369)

250

6

1500

Strada

Drenajului

(370)

450

6

2700

Alee

Dreptății

(371)

300

6

1800

Strada (1)

Dreptății

(372)

1350

7

9450

Strada

Estacadei

(373)

400

6

2400

Strada

Făgădău

(374)

225

6

1350

Strada

Flondor Tudor

(375)

150

6

900

Intrarea

Flotei

(376)

300

6

1800

Intrarea

Foșnetului

(377)

150

6

900

Strada

Gabriela Szabo

(378)

225

6

1350

Intrarea

Ghioceilor

(379)

100

6

600

Alee

Ghirlandei

(380)

300

6

1800

Strada (1)

Ghirlandei

(381)

1300

7

9100

Intrarea

Golfului

(382)

100

6

600

Strada

Govodarva

(383)

400

6

2400

Strada

Grințieșului

(384)

180

6

1080

Intrarea

Harap Alb

(385)

100

6

600

Intrarea

Ialomiței

(386)

100

6

600

Intrarea

Iridiului

(387)

50

6

300

Intrarea

Ișalnița

(388)

100

6

600

Strada

Jarului

(389)

450

6

2700

Alee

Lacul Morii

(390)

1200

6

7200

Strada

Lacul Zănoaga

(391)

400

6

2400

Strada

Lavandei

(392)

225

6

1350

Strada

Lămășeni

(393)

250

6

1500

Intrarea

Mândriei

(394)

110

6

660

Intrarea

Maratonului

(395)

200

6

1200

Drum

Mânăstirea Govora

(396)

100

6

600

Drum

Mânăstirea Văratec

(397)

100

6

600

Intrarea

Mecanicilor

(398)

60

6

360

Intrarea

Merelor

(399)

150

6

900

Strada

Orșova

(400)

1000

7

7000

Intrarea

Panificației

(401)

100

6

600

Strada

Partiturii

(402)

300

6

1800

Strada

Partizanilor

(403)

400

6

2400

Strada

Păuliș

(404)

100

6

600

Intrarea

Perelor

(405)

100

6

600

Strada

Performanței

(406)

350

6

2100

Strada

Peștera Dâmbovicioara

(407)

600

6

3600

Intrarea

Pitulicii

(408)

225

6

1350

Strada

Planetei

(409)

300

6

1800

Strada

Popescu Eugen

(410)

250

6

1500

Strada

Porumbelului

(411)

200

6

1200

Intrarea

Porumbilor

(412)

100

6

600

Intrarea

Punții

(413)

100

6

600

Strada

Putna

(414)

100

6

600

Strada

Roșia Montană

(415)

530

7

3710

Intrarea

Sapei

(416)

80

6

480

Strada

Sfeclei

(417)

200

6

1200

Strada

Spartachiadei

(418)

200

6

1200

Strada

Sporului

(419)

150

6

900

Strada

Studioului

(420)

300

6

1800

Strada

Stupca

(421)

180

6

1080

Intrarea

Trecătorii

(422)

100

6

600

Bulevard

(1)

Uverturii

(423)

1150

10

11500

Strada

Vadului

(424)

100

6

600

Strada

Valea Cerbului

(425)

225

6

1350

Strada

Valea Cibinului

(426)

150

6

900

Intrarea

Valea Lupului

(427)

80

6

480

Strada

Vârșei

(428)

100

6

600

Strada

Veteranilor

(429)

750

6

4500

Șosea (1)

Virtuții (Cărămidari - B-dul I. Maniu)

(430)

1140

10

11400

Bulevard

(1)

Timișoara (Răzoare- Sibiu)

(431)

900

14

12600

Bulevard

(1)

Vasile Milea (Timișoara-Dr.Taberei)

(432)

400

14

5600

Strada (1)

Sibiu (Timișoara - Dr. Taberei)

(433)

400

12

4 800

Bulevard

(1)

Drumul Taberei (Piața D. Huwe- Sibiu)

(434)

1000

20

20000

Bulevard

(1)

Timișoara (Brașov - Sibiu)

(435)

1100

14

15400

Strada (1)

Sibiu (Dr. Taberei-1 Mai)

(436)

500

12

6000

Bulevard

(1)

Drumul Taberei (Sibiu-Brașov)

(437)

800

20

16000

Bulevard

(1)

1 Mai

(438)

1200

9

10800

Bulevard

(1)

Brașov

(439)

1500

24

36000

Bulevard

(1)

Timișoara (Brașov - V.Cascadelor)

(440)

2913

14

40782

Strada (1)

Romancierilor

(441)

400

7

2800

Prel. (1)

Timișoara

(442)

1900

12

22800

Bulevard

(1)

Inel Drumul Taberei

(443)

3000

20

60000

Strada (1)

Valea Ialomiței

(444)

650

13

8450

Strada (1)

Valea Argeșului

(445)

600

13

7800

Strada (1)

Drumul Sării

(446)

1000

12

12000

Bulevard

(1)

Ghencea

(447)

1950

14

27300

Strada (1)

Constantin Titel Petrescu

(448)

400

14

5600

Strada (1)

Lt.Găină

(449)

200

12

2400

(1)

Piața Danny Huwe

(450)

16000

Prel. (1)

Ghencea (Brașov-V.Oltului)

(451)

1600

7

11200

Strada (1)

Râul Doamnei

(452)

350

14

4900

Strada (1)

Valea Oltului

(453)

1400

7

9800

Prel. (1)

Ghencea (Valea Oltului- Limită oraș)

(454)

3183

7

22281

Drum (1)

Valea Doftanei

(455)

750

8

6000

Strada

Masa Tăcerii

(456)

400

8

3200

Strada

Poarta Sărutului

(457)

400

8

3200

TOTAL

185837

1854163

OBIECTIVELOR DE PRIMĂ URGENȚĂ

Nr. crt.

OBIECTIVUL

ADRESA

0

1

2

1

GRĂDINIȚA PARTICULARĂ

MONTESSORI

B-DUL IULIU MANIU, nr.6

2

SP. CLINIC WITTING

CAL. PLEVNEI, nr.142 - 144

3

SP. CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI GINECOLOGIE ,,PROF. DR. PANAIT SÂRBU''

CALEA GIULEȘTI, nr.5

4

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE ,,Sf. NECTARIE''

B-DUL UVERTURII, nr.81

5

STAȚIE SMURD

B-DUL IULIU MANIU, nr.63 (in spate bl.7P)

6

POLICLINICA ,,POLIMED”

STR.DEZROBIRII, nr.13

7

DRUMURI C.E.T. VEST

PREL.TIMIȘOARA

8

PALATUL COTROCENI

B-DUL GENIULUI, nr.1

9

P-ȚA DRUMUL TABEREI

DRUMUL TABEREI, nr.44

10

P-ȚA VETERANILOR

B-DUL IULIU MANIU, nr.78-92

11

P-ȚA GORJULUI

B-DUL IULIU MANIU, nr.140-146

12

PRIMĂRIA SECTOR 6

CALEA PLEVNEI, nr.147-149

13

DETAȘAMENTUL DE POMPIERI

BUJORENI

B-DUL TIMIȘOARA, nr.22

14

SECȚIA DE POMPIERI GROZĂVEȘTI

Str. ALFABETULUI, nr.11bis, din b-dul VASILE MILEA

15

SECȚIA DE POLIȚIE nr.20

STR.G.M. ZAMFIRESCU, nr.52

16

SECȚIA DE POLIȚIE nr.21

STR.DEZROBIRII, nr.37

17

SECȚIA DE POLIȚIE nr.22

STR.BRAȘOV, nr.19

18

SECȚIA DE POLIȚIE nr.25

Aleea CALLATIS, nr.1A

19

GRĂDINIȚA DE COPII nr.274

B-DUL IULIU MANIU, nr.11

20

GRĂDINIȚA DE COPII M.Ap.N.

CALEA PLEVNEI, nr.137B

21

GRĂDINIȚA DE COPII nr.111

STR.SIBIU, nr.8

22

GRĂDINIȚA DE COPII nr.195

B-DUL IULIU MANIU, nr.73-75

23

GRĂDINIȚA DE COPII nr.163

CALEA GIULEȘTI, nr.54

24

GRĂDINIȚA DE COPII nr.81

STR.ALIZEULUI, nr.9

25

GRĂDINIȚA DE COPII SEMILUNA

STR.MUNȚII GURGHIULUI, nr.

50-52

26

GRĂDINIȚA DE COPII nr.40

STR.TABLA BUȚII, nr.60

27

GRĂDINIȚA DE COPII nr.246

STR.FABRICII, nr.20

28

GRĂDINIȚA DE COPII nr.197 ,,ZÂNA

FLORILOR”

STR.CETĂȚUIA, nr.10

29

GRĂDINIȚA DE COPII nr.278

B-DUL REGIEI, nr.2

30

GRĂDINIȚA DE COPII nr.272

B-DUL TIMIȘOARA, nr.39

31

GRĂDINIȚA DE COPII nr.250

STR.DEALUL ȚUGULEA, nr.35

32

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.142

STR.CENTURII, nr.4

33

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.157 ,,ION

DUMITRU”

STR.HANUL ANCUȚEI, nr.4

34

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.161

CALEA GIULEȘTI, nr.486A

35

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.163

CALEA GIULEȘTI, nr.54

36

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.166

B-DUL CONSTRUCTORILOR, nr.

13

37

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.174 „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

STR.ROȘIA MONTANĂ, nr.41

38

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.160 ,,Sf. TREIME”

STR.GHIRLANDEI, nr.7

39

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.310 „REGELE

MIHAI”

STR.DEZROBIRII, nr.141

40

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.198

STR.APUSULUI, nr.71-73

41

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.202

CALEA CRÂNGAȘI, nr.140

42

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.309

STR.MOINEȘTI, nr.9

43

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.153

DRUMUL SĂBĂRENI, nr.21

44

GRĂDINIȚA DE COPII nr.37

ȘOS.CIUREL, nr.9-11

45

ȘC.GIMNAZIALĂ nr.117

STR.FABRICII, nr.22

46

COLEGIUL NAȚIONAL ,,GRIGORE MOISIL''

B-DUL TIMIȘOARA, nr.33

47

LICEUL TEORETIC ,,TUDOR VLADIMIRESCU''

B-DUL IULIU MANIU, nr.15

48

COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”

STR.PEȘTERA

DÂMBOVICIOARA, nr.12

49

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI

TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI”

STR.ROMANCIERILOR, nr.1

50

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR nr.5

CALEA PLEVNEI, nr.124

51

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR''

B-DUL TIMIȘOARA, nr.6

52

COLEGIUL TEHNIC ,,IULIU MANIU''

B-DUL IULIU MANIU, nr.381-391

53

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI''

B-DUL PRECIZIEI, nr.18

54

LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”

STR.RUȘEȚU, nr.17

55

COLEGIUL TEHNIC ,,CAROL I”

STR.PORUMBACU, nr.53

56

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,,MIRCEA ELIADE''

SPL.INDEPENDENȚEI, nr.315-317

57

UNIV.POLITEHNICĂ-COMPLEX REGIE

SPL.INDEPENDENȚEI, nr.280 -

290

58

INSTIT. NAȚ. DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE

SPL.INDEPENDENȚEI, nr.296

59

UM 02301 (C.S.A. STEAUA)

B-DUL GHENCEA, nr.45

60

UM 02408 (ȘC.MIL.MUZICĂ)

B-DUL IULIU MANIU, nr.13-15

61

UM 02296

B-DUL IULIU MANIU, nr.9

62

UM 0673 M.I.

B-DUL TIMIȘOARA, nr.6-8

63

UM 0411

B-DUL TIMIȘOARA, nr.8

64

UM 01026

B-DUL VASILE MILEA, nr.3-5

65

UM 02425

DRUMUL TABEREI, nr.9-11

66

UM 01289

B-DUL GENIULUI, nr.42-46Crt

Denumire beneficiar

Adresa de colectare

Tip Ghena

1

AS. DE PROP.BL. A-L

BD. VASILE MILEA NR. 13

INTERIOARA

2

T 7

Timișoara

45

INTERIOARA

3

T 6

Drumul Taberei

40

INTERIOARA

4

T 5

Drumul Taberei

42

INTERIOARA

5

P 10

Valea Florilor Alee

4

INTERIOARA

6

P 11

Valea Florilor Alee

2

INTERIOARA

7

P 12

Brasov

17

INTERIOARA

8

OD 5

Brasov

19

INTERIOARA

9

E 9

Brasov

15

INTERIOARA

10

Z 7

Valea Florilor Alee

1

INTERIOARA

11

E 7

Valea Florilor Alee

3

INTERIOARA

12

Z 9

Valea Florilor Alee

6

INTERIOARA

13

Z 10

Valea Florilor Alee

8

INTERIOARA

14

E 8

Bucsenesti Alee

5

INTERIOARA

15

Z 8

Bucsenesti Alee

2

INTERIOARA

16

E 13

Brasov

11

INTERIOARA

17

E 10

Brasov

13

INTERIOARA

18

E 9

Brasov

11

INTERIOARA

19

Z 27

Brasov

11A

INTERIOARA

20

CC 6

Timisoara

49

INTERIOARA

21

E 14

Brasov

9

INTERIOARA

22

E 12 sc.1

Bucsenesti Alee

1

INTERIOARA

23

E 11

Bucsenesti Alee

3

INTERIOARA

24

F

Timisoara

29

INTERIOARA

25

OD 4

Drumul Taberei

38

INTERIOARA

26

P 9

Pravat

20

INTERIOARA

27

P 8 sc.1..8

Pravat

18

INTERIOARA

28

T 3

Drumul Taberei

34

INTERIOARA

29

Z 6

Pravat Alee

2

INTERIOARA

30

M 3

Pravat Alee

1

INTERIOARA

31

M2 scA+B

Pravat Alee

6

INTERIOARA

32

OD 3 sc.1.,.5

Drumul Taberei

30

INTERIOARA

33

P 6

Pravat

10

INTERIOARA

34

P 5 sc.1..8

Pravat

8

INTERIOARA

35

P 4

Pravat Alee

6

INTERIOARA

36

T 1

Drumul Taberei

26

INTERIOARA

37

Z 35 sc.1

Pravat

2

INTERIOARA

38

Z 34

Pravat

4

INTERIOARA

39

E 6 sc.1

Poiana Cernei Alee

6

INTERIOARA

40

E 27

Poiana Cernei Alee

3

INTERIOARA

41

E 5

Poiana Cernei Alee

2

INTERIOARA

42

E 4

Poiana Cernei Alee

4

INTERIOARA

43

Z 4

Poiana Cernei Alee

1

INTERIOARA

44

P 3

Valea Siretului Alee

2

INTERIOARA

45

OD 2

Sibiu

4

INTERIOARA

46

Z 1

Bujoreni Alee

1

INTERIOARA

47

OD 1

Sibiu

2

INTERIOARA

48

H

Timisoara

27

INTERIOARA

49

Z 2

Timisoara

23

INTERIOARA

50

Z 3

Timisoara

25

INTERIOARA

51

P 1

Bujoreni Alee

2

INTERIOARA

52

E

Timisoara

27

INTERIOARA

53

P 2

Valea Siretului Alee

1

INTERIOARA

54

D

Timisoara

27

INTERIOARA

55

G

Timisoara

27

INTERIOARA

56

OD 8

Poiana Vadului Alee

1

INTERIOARA

57

E 26

Poiana Vadului Alee

3

INTERIOARA

58

C sc.A+B

Timisoara

29

INTERIOARA

59

B sc.A+B

Timisoara

29

INTERIOARA

60

M II B 8/4

Dumbravita Alee

1

INTERIOARA

61

OD 7

Timisoara

31

INTERIOARA

62

OD 6

Timisoara

35

INTERIOARA

63

T 10

Timisoara

37

INTERIOARA

64

229

Dumbravita Alee

2A

INTERIOARA

65

T 8

Dumbravita Alee

3

INTERIOARA

66

229 Bis SC.1

Timisoara

35B

INTERIOARA

67

T 9

Timisoara

35A

INTERIOARA

68

V58

Drumul Sarii

6

INTERIOARA

69

A42

Drumul Sarii

20

INTERIOARA

70

A48

Drumul Sarii

22

INTERIOARA

71

A49, SC1

Drumul Sarii

24

INTERIOARA

72

A49, SC2

Drumul Sarii

24

INTERIOARA

73

E25

Poiana Sibiului Alee

6

INTERIOARA

74

33

Timișoara

43A

INTERIOARA

75

P 13

Timisoara

43

INTERIOARA

76

34

Timișoara

43

INTERIOARA

77

35 sc.B

Timisoara

41

INTERIOARA

78

35 sc.A

Timisoara

41

INTERIOARA

79

36 sc.1

Timisoara

39

INTERIOARA

80

P 15

Timisoara

39

INTERIOARA

81

P 14

Timisoara

41

INTERIOARA

82

BL ITN

Dumbravita Alee

2

INTERIOARA

83

28

Dumbravita Alee

2

INTERIOARA

84

C42 sc.1

Vladeasa

12

INTERIOARA

85

C42 sc.2

Vladeasa

12

INTERIOARA

86

C41

Vladeasa

10

INTERIOARA

87

C47 sc. A

Latea Gheorghe

12

INTERIOARA

88

C 80

Meseriasilor, Alee

5

INTERIOARA

89

C81

Latea Gheorghe

3

INTERIOARA

90

C82

Latea Gheorghe

5

INTERIOARA

91

C83

Garleni

8

INTERIOARA

92

C84

Garleni

6

INTERIOARA

93

C85

Garleni

4

INTERIOARA

94

C86

Garleni

2

INTERIOARA

95

C87 sc A

Ghencea, Bd.

28

INTERIOARA

96

C94

Meseriasilor, Alee

3

INTERIOARA

97

C87 sc B

Ghencea, Bd.

28

INTERIOARA

98

C88A

Ghencea, Bd.

26

INTERIOARA

99

C92

Meseriasilor, Alee

4

INTERIOARA

100

C91

Meseriasilor, Alee

2

INTERIOARA

101

C90 sc B

Sg.maj.Cara Anghel

1

INTERIOARA

102

C90 sc A

Sg.maj.Cara Anghel

1

INTERIOARA

103

C89

Ghencea, Bd.

24

INTERIOARA

104

C88B

Ghencea, Bd.

24

INTERIOARA

105

C79

Garleni

3

INTERIOARA

106

C78

Garleni

1

INTERIOARA

107

C76

Ghencea, Bd.

30

INTERIOARA

108

C77

Vladeasa

2

INTERIOARA

109

C75

Vladeasa

4

INTERIOARA

110

C74 sc. A,B

Latea Gheorghe

9

INTERIOARA

111

C73,SC A

Garleni

7

INTERIOARA

112

C73,SC B

Latea Gheorghe

7

INTERIOARA

113

C72

Garleni

5

INTERIOARA

114

C53

Latea Gheorghe

10

INTERIOARA

115

C52

Latea Gheorghe

8

INTERIOARA

116

C58

Sg.maj.Cara Anghel

5

INTERIOARA

117

C59

Latea Gheorghe

4

INTERIOARA

118

C54

Tolbei

4

INTERIOARA

119

C56 sc. 1,2

Sg.maj.Cara Anghel

9

INTERIOARA

120

C50

Sg.maj.Cara Anghel

13

INTERIOARA

121

C49

Sg.maj.Cara Anghel

15

INTERIOARA

122

C44

Garleni

13

INTERIOARA

123

C43

Sg.maj.Cara Anghel

17

INTERIOARA

124

C46

Garleni

9

INTERIOARA

125

C47 sc. B,C

Latea Gheorghe

12

INTERIOARA

126

C48

Vladeasa

8

INTERIOARA

127

C45

Garleni

11

INTERIOARA

128

C14

1 Mai

37

INTERIOARA

129

C13

1 Mai

35

INTERIOARA

130

C12

1 Mai

33

INTERIOARA

131

C11

1 Mai

31

INTERIOARA

132

C 4 sc.2

1 Mai

19

INTERIOARA

133

C4 sc. 1

1 Mai

19

INTERIOARA

134

C9

1 Mai

29

INTERIOARA

135

C7 sc. 1

1 Mai

27

INTERIOARA

136

C8

Sg.maj.Cara Anghel

12

INTERIOARA

137

C7 sc. 2

1 Mai

27

INTERIOARA

138

C6

1 Mai

25

INTERIOARA

139

B9

Sg.maj.Cara Anghel

8

INTERIOARA

140

C2

1 Mai

13

INTERIOARA

141

C1 sc. 1

1 Mai

11

INTERIOARA

142

C37 sc. A

Latea Gheorghe

18

INTERIOARA

143

C38 sc. 1 si 2

C.T. Petrescu

6

INTERIOARA

144

C36 sc. A

Latea Gheorghe

16

INTERIOARA

145

C39

C.T. Petrescu

8

INTERIOARA

146

C40

C.T. Petrescu

10

INTERIOARA

147

C30

C.T. Petrescu

14

INTERIOARA

148

C31

C.T. Petrescu

16

INTERIOARA

149

C33 sc. A,B

Vladeasa

11

INTERIOARA

150

C34

Vladeasa

7

INTERIOARA

151

C35 sc. A

Latea Gheorghe

14

INTERIOARA

152

C35 sc. B

Latea Gheorghe

14

INTERIOARA

153

C 61

C.T. Petrescu

4

INTERIOARA

154

C 62

C.T. Petrescu

2

INTERIOARA

155

C63 sc A

Ghencea, Bd.

38

INTERIOARA

156

C63 sc B

Ghencea, Bd.

38

INTERIOARA

157

C64

Ghencea, Bd.

36

INTERIOARA

158

C66

Ghencea, Bd.

32

INTERIOARA

159

C67

Vladeasa

1

INTERIOARA

160

C68

Vladeasa

3

INTERIOARA

161

C60

Latea Gheorghe

17

INTERIOARA

162

C71

Latea Gheorghe

15

INTERIOARA

163

C70 sc. 2

Latea Gheorghe

13

INTERIOARA

164

C69

Latea Gheorghe

11

INTERIOARA

165

C26

Ghencea, Bd.

44

INTERIOARA

166

C25

Ghencea, Bd.

42

INTERIOARA

167

C23

C-tin Titel Petrescu

1

INTERIOARA

168

C24

Ghencea, Bd.

40

INTERIOARA

169

C22

C-tin Titel Petrescu

3

INTERIOARA

170

C21

C-tin Titel Petrescu

5

INTERIOARA

171

C20

C-tin Titel Petrescu

7

INTERIOARA

172

C29

C-tin Titel Petrescu

9

INTERIOARA

173

12

1 Mai

30bis

TARC

174

F11

Compozitorilor, Alee

22

TARC

175

F14

Compozitorilor, Alee

18

TARC

176

821

Compozitorilor, Alee

15

INTERIOARA

177

4

1 Mai

34

BOXE BETON

178

1

1 Mai

34

BOXE BETON

179

3

1 Mai

34

BOXE BETON

180

834

Bozieni

4

INTERIOARA

181

833 sc C

Bozieni

2

INTERIOARA

182

833 sc B

Bozieni

2

INTERIOARA

183

833 sc A

Bozieni

2

INTERIOARA

184

832 sc. 3

Bozieni

6

INTERIOARA

185

830 sc 1-5

Bozieni

7

INTERIOARA

186

830bis

Bozieni

9

INTERIOARA

187

7S14

Valea Prahovei, Alee

2

INTERIOARA

188

8S14

Valea Prahovei, Alee

3

INTERIOARA

189

825 bis sc. 1

Valea Prahovei, Alee

1-A

INTERIOARA

190

825 bis sc. 2

Valea Prahovei, Alee

1-A

INTERIOARA

191

825 sc. 3

Valea Prahovei, Alee

1-A

INTERIOARA

192

825 sc. 1

Valea Prahovei, Alee

1-A

INTERIOARA

193

825 sc. 2

Valea Prahovei, Alee

1-A

INTERIOARA

194

801 sc. A

Drumul Taberei

39

INTERIOARA

195

801 sc. B

Drumul Taberei

39

INTERIOARA

196

802

Drumul Taberei

37A

INTERIOARA

197

803

Drumul Taberei

35A

INTERIOARA

198

Z43

Drumul Taberei

37

INTERIOARA

199

Z19

Tincani, Alee

6

INTERIOARA

200

Z18

Tincani

8

INTERIOARA

201

F12

Tincani, Alee

1

MELC

202

F7

Tincani

4

MELC

203

F5

Drumul Taberei

35

MELC

204

F6

Tincani

1

MELC

205

OS3

Tincani

3

INTERIOARA

206

F13

Tincani

10

INTERIOARA

207

823 sc.1,2

Tincani, Alee

3A

INTERIOARA

208

Z23

Tincani

12

INTERIOARA

209

Z25

Tincani

7

INTERIOARA

210

Z24

Tincani

5

INTERIOARA

211

Z44

Tincani

2

INTERIOARA

212

OS4

Drumul Taberei

39

INTERIOARA

213

824

Tincani

4A

INTERIOARA

214

ASOCIATIE DE PROPRIETARI

GURAHONT

16

INTERIOARA

215

C16 sc. A

1 Mai

41

INTERIOARA

216

C16 sc. B

1 Mai

41

INTERIOARA

217

C17

1 Mai

43

INTERIOARA

218

C15

1 Mai

39

INTERIOARA

219

Z28

Compozitorilor, Alee

14

INTERIOARA

220

Z45

Compozitorilor, Alee

16

INTERIOARA

221

Z20

Compozitorilor, Alee

12

INTERIOARA

222

Z21

Compozitorilor, Alee

10

INTERIOARA

223

Z22

Compozitorilor, Alee

8

INTERIOARA

224

822 sc. A,B,C

Compozitorilor, Alee

6A

INTERIOARA

225

E32

Tincani

9

INTERIOARA

226

E20

Compozitorilor, Alee

6

INTERIOARA

227

OD5

Compozitorilor, Alee

13

INTERIOARA

228

F17

Compozitorilor, Alee

4

MELC

229

Z38

Compozitorilor, Alee

2

INTERIOARA

230

G II C8/9 ( G9 )

Compozitorilor, Alee

5

INTERIOARA

231

G10

Compozitorilor, Alee

7

INTERIOARA

232

4S14

1 Mai

22

INTERIOARA

233

10S14

1 Mai

20

INTERIOARA

234

813

Sibiu

18

INTERIOARA

235

E 33

Sibiu

16

INTERIOARA

236

6S14

1 Mai

INTERIOARA

237

G12

Compozitorilor, Alee

11

INTERIOARA

238

5S14

1 Mai

24

INTERIOARA

239

TD14

Drumul Taberei

101

INTERIOARA

240

TD11

Drumul Taberei

95

INTERIOARA

241

701 A

Pestera Scarisoara

1A

INTERIOARA

242

701 B

Drumul Taberei

93 A

INTERIOARA

243

R2

Drumul Taberei

91

INTERIOARA

244

R 3

Drumul Taberei

93

INTERIOARA

245

R1

Drumul Taberei

89

INTERIOARA

246

TS9

Drumul Taberei

87A

INTERIOARA

247

TS10

Drumul Taberei

87B

INTERIOARA

248

TS8

Drumul Taberei

85

INTERIOARA

249

TS7

Drumul Taberei

85A

INTERIOARA

250

TS37

Drumul Taberei

77B

INTERIOARA

251

TS38

Drumul Taberei

77A

INTERIOARA

252

TS39

Drumul Taberei

75

INTERIOARA

253

TS 40

Drumul Taberei

73B

INTERIOARA

254

TS 41

Drumul Taberei

73A

INTERIOARA

255

TD43

Drumul Taberei

69

INTERIOARA

256

TD46

Drumul Taberei

63

INTERIOARA

257

TD47

Drumul Taberei

61

INTERIOARA

258

727A

Drumul Taberei

59A

INTERIOARA

259

B31

Tirgu Neamt

2A

INTERIOARA

260

TD22

Topolovat

12

INTERIOARA

261

R7

Tirgu Neamt

2

INTERIOARA

262

TD20

Topolovat

8

INTERIOARA

263

A7

Drumul Taberei

109

FARA GHENA

264

TD15

Drumul Taberei

111

INTERIOARA

265

D10

Tirgu Neamt

6

INTERIOARA

266

TD16

Drumul Taberei

113

INTERIOARA

267

D8

Pascani

7

BOXE BETON

268

M8

Pascani Alee

8

INTERIOARA

269

M II B8/7

Pascani Alee

10

INTERIOARA

270

M9

Pascani Alee

2

INTERIOARA

271

M10

Pascani

4

FARA GHENA

272

TD49

Pascani Alee

6

INTERIOARA

273

TD36

Pascani Alee

4

INTERIOARA

274

728A

Pascani

8

INTERIOARA

275

TD 32

Pascani

15

INTERIOARA

276

TD35

Pascani

9

INTERIOARA

277

D6

Pascani

3

TARC

278

TD45

Delinesti

4

INTERIOARA

279

A5

Delinesti

2

TARC

280

M11

Delinesti

6

INTERIOARA

281

M12, SC A

Delinesti

8

INTERIOARA

282

729A

Delinesti

5

INTERIOARA

283

D1

Cetatea Histria

2

BOXE BETON

284

M II B8/13

Cetatea Histria

1

INTERIOARA

285

TD44

Drumul Taberei

67

INTERIOARA

286

TD42

Drumul Taberei

65

INTERIOARA

287

A6

Drumul Taberei

65

INTERIOARA

288

TD13

Drumul Taberei

99

INTERIOARA

289

TD48

Drumul Taberei

59

INTERIOARA

290

M II B8/14

Cetatea Histria

3

INTERIOARA

291

M II B8/15

Cetatea Histria

5

INTERIOARA

292

A2

Cetatea Histria

10

BOXE BETON

293

715A

Tirgu Neamt

30

INTERIOARA

294

B14

Cetatea Histria

9

INTERIOARA

295

A16

Tirgu Neamt

32

TARC

296

A18

Tirgu Neamt

36

TARC

297

A15

Tirgu Neamt

15-17

TARC

298

A17

Tirgu Neamt

34

TARC

299

TS30

Tirgu Neamt

19

INTERIOARA

300

B11

Topoloveni Alee

2A

INTERIOARA

301

TD4

Topoloveni Alee

3

INTERIOARA

302

TD6

Topoloveni Alee

1

INTERIOARA

303

A1

Topoloveni Alee

2

INTERIOARA

304

A3

Cetatea Histria

8

INTERIOARA

305

B37

Tirgu Neamt

14A

INTERIOARA

306

A4

Cetatea Histria

6

INTERIOARA

307

D2

Cetatea Histria

4

INTERIOARA

308

M1

Pascani

4

INTERIOARA

309

TD 33

Pascani

13

INTERIOARA

310

TD 34

Pascani

11

INTERIOARA

311

B36

Tirgu Neamt

16A

INTERIOARA

312

D4

Tirgu Neamt

16

INTERIOARA

313

M II b8/5

Tirgu Neamt

9

INTERIOARA

314

M II B8/3,scB

Pestera Scarisoara

2

INTERIOARA

315

A13

Segarcea

5

INTERIOARA

316

B13

Segarcea

7

INTERIOARAanexa

LA E.O.L-SECTOR G N-6.

Studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București


Beneficiar: Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sector 6) întocmit de CARP Management & Consulting SRL

Data: Martie 2019

Versiunea 2


Cuprins

Listă de abrevieri

Rezumat executiv

 • 1.  Context

  • 1.1. Analiza necesității de încheiere a unui contract de delegare de gestiune a serviciului public.

 • 1.2. Cadrul legal

Cadrul legal european

Cadrul legal național

Cadrul legal municipal general

Cadrul legal local Sector 6

 • 1.3.   Obiectul studiului

 • 1.4. Prezentarea generală a serviciilor care fac obiectul prezentului studiu

 • a)  Activitatea de salubrizare stradală

 • b)  Activitatea de iarnă

 • c)  Activitatea de salubrizare menajeră

 • 1.5. Prezentarea Sectorului 6 a Municipiului București

Prezentare generală

Context economic

Suprafață și populație

Prognoza evoluției populației

Politici publice relevante

 • 2.  Analiza situației actuale pentru asigurarea serviciului public de salubrizare

  • 2.1. Organizarea serviciilor publice la nivelul Sectorului 6 a Municipiului București

  • 2.2. Stadiul actual al activității de salubrizare la nivelul Sectorului 6 a Municipiului București -cadrul general pentru asigurarea serviciului public

 • a) Elemente economice

 • b) Colectarea separată a deșeurilor menajere și al deșeurilor similare

 • c) Infrastructura existentă

Deșeuri menajere

Deșeuri reciclabile

Deșeuri voluminoase

Deșeuri periculoase din deșeuri menajere

Deșeuri din construcții și demolări

Deșeuri din parcuri și grădini

 • d)  Tratarea deșeurilor

 • e)  Eliminarea deșeurilor

 • 2.3.   Grupuri interesate/ beneficiari

 • 2.4.   Analiza cantităților de deșeuri colectate la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București .. 39

 • 3. Analiza riscurilor care pot afecta buna prestare a serviciului de salubrizare

3.1.   Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor

3.2.   Matricea riscurilor

 • 4. Analiza economico-financiară în fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului public de salubrizare

4.1.   Cadrul general de analiză

4.2.1 Ipotezele de lucru

 • a)  abordarea strategica a modelului financiar:

 • b)  Ipoteze generale aferente proiectiilor financiare:

 • c)  Ipoteze specifice

Parametrii de venit

Parametrii de cheltuieli

4.2.2 Modelul financiar

Indicatorii de performanță financiară calculați

Interpretarea rezultatelor

 • 5.  Analiza SWOT

 • 6.  Argumente care stau la baza deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare

 • 7.  Dispoziții finale, concluzii și recomandări

Listă de abrevieri

ANRSC

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

PMB - DUP

Primăria Municipiului București - Direcția de Utilități Publice

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

HCGMB

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

INSSE

Institutul Național de Statistică

ANPM

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

DSP

Direcția de Sănătate Publică

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

Legea 100/ 2016

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

HG 867/ 2016

HOTĂRÂRE Nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare

PNDG

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor

HG

Hotărâre de Guvern

OG

Ordonanță de Guvern

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

HCL

Hotărâre de Consiliu Local

PUG

Plan Urbanistic General

PUZ

Plan Urbanistic Zonal

DEEE

Deșeurile echipamentelor electrice și electronice

DBA

Deșeuri de Baterii și Acumulatori

Rezumat executiv

Prezentul Studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București face parte din etapa de pregătire a procedurii competitive de concesiune a serviciilor de salubrizare (inclusiv componenta de deszăpezire), așa cum este solicitat de prevederile legale în vigoare.

Necesitatea delegării serviciului de salubrizare provine din situația de fapt existentă la nivelul municipalității, situație care denotă o creștere a cantității de deșeuri/ cap de locuitor, depășind ca medie pe cap de locuitor situația la nivel național în ceea ce privește cantitatea totală de deșeuri. În același timp, rămâne de actualitate problema reciclării/ valorificării deșeurilor colectate la nivelul municipalității precum și nevoia de conformare a municipalității cu prevederile legale în vigoare (existente atât la nivelul Municipiului București cât și la nivel național) și atingerea țintelor de valorificare stabilite la nivel național.

Având în vedere practica existentă la nivelul municipalității, decizia de delegate a serviciului de salubrizare este fundamentată atât economic cât și social, așa cum rezultă și din analiza realizată în cadrul acestui studiu.

Identificarea tipului de contract rezultă din analiza modalității de repartizare a riscurilor. Conform prevederilor legale in vigoare în materia concesiunilor, în situația în care mai mult de jumătate din riscurile operaționale și financiare sunt transferate către operatorul economic, acesta este un contract de concesiune. Astfel, având în vedere nevoia Sectorului 6, acest studiu prezintă o analiză comparativă a celor 2 opțiuni pe care le are municipalitatea pentru a soluționa problema colectării și gestionării eficiente a deșeurilor: încheierea unui contract de achiziție publică sau delegarea gestiunii prin încheierea unui contract de concesiune.

Pentru a realiza analiza comparativă s-a avut în vedere:

- Situația de fapt cu privire la gestiune serviciului public de salubrizare;

 • -   Alocarea riscurilor asociate acestui contract, analiza riscurilor și formularea strategiei de diminuarea a impactului acestora asupra contractului;

 • -  Analiza SWOT;

 • -   Fiabilitate financiară (analiză economico - financiară) a contractului;

Trebuie punctat că datele cantitative prezentate în cadrul acestui studiu atât în partea descriptivă cât și în anexe (cum ar fi spre exemplu suprafețe, artere și tronsoane, frecvența operațiunilor etc.) au fost furnizate de autoritatea contractantă iar consultantul nu poartă nici o responsabilitate cu privire la acuratețea acestora. Studiul a fost elaborat plecât de la premisa că aceste date sunt corecte și complete.

Rezultă din analiza realizată în cadrul studiului că o parte semnificativă din riscurile asociate contractului sunt transferate către operatorul economic, fapt care fundamentează încheierea unui contract de concesiune a serviciului de salubrizare. Mai mult, din analiza economico -financiară rezultă fiabilitatea modelului economico - financiar pentru concesionar, existând astfel și premisele necesare pentru a asigura un nivel adecvat de concurență de piață. Beneficiile sociale și de mediu asociate contractului de concesiune sunt enunțate de asemenea în conținutul acestui studiu și contribuie la fundamentarea necesității și a oportunității de încheiere a unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare de către Sectorul 6.

Din analiza economico - financiară rezultă și parametrii orientativi ai contractului de concesiune precum și perioada fezabilă de concesionare a serviciului: 8 ani.

1. Context

1.1. Analiza necesității de încheiere a unui contract de delegare de gestiune a serviciului public

Prezentul studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea încheierii unui contract de delegare a serviciului de salubrizare (inclusiv componenta de deszăpezire) a Primăriei Sectorului 6 este elaborat în vederea conformării beneficiarului cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare (text legislativ în vigoare la momentul elaborării studiului) din care rezultă că: în orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

Trebuie punctat că acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și reprezintă actualizarea studiului de oportunitate (inclusiv anexe) pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale la nivelul Sectorului 6 a Municipiului București, studiu elaborat de către S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L. în luna Noiembrie 2015. Studiul de oportunitate care face obiectul actualizării (inclusiv anexe) nu a fost aprobat de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București.

Necesitatea realizării acestui studiu rezultă din textul prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește delegarea serviciului de salubrizare în Sectorul 6 a Municipiului București și vine în sprijinul autorității contractante, în demersul acesteia de a încheia un contract de delegare a acestui serviciu public, prin organizarea unei proceduri competitive de atribuire.

De asemenea, necesitatea încheierii unui contract pentru gestiunea serviciului public de salubrizare, este determinată și de obligația legală de respectare a dispozițiilor instanțelor judecătorești, din litigiile în care Sectorul 6 a fost parte. Astfel, potrivit Deciziei civile nr. 2774/28.10.2015 a Curții de Apel București în dosarul nr. 6228/2/2010*, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 2578/14.06.2018 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, pârâții, Primăriile sector 2, 3, 4 și 6, respectiv Consiliile locale sector 2, 3, 4 și 6 au fost obligați ca, în termen de maximum 3 luni de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești, să elaboreze, respectiv să aprobe caietele de sarcini și regulamentele serviciului public de salubrizare. Ulterior, în termen de 3 luni de la data adoptării respectivelor documente, Consiliile locale 2,3,4 și 6, trebuie să opteze pentru modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare. În ipoteza opțiunii pentru delegarea de gestiune, în termen de maximum 3 luni de adoptarea HCL privind delegarea gestiunii să întocmească documentația de achiziție publică și să demareze procedura de achiziție publică, potrivit legii, în vederea atribuirii și încheierii contractelor de delegare a gestiunii. Totodată instanța a dispus încetarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare/prestări servicii salubrizare pentru sectoarele 2, 3, 4 și 6 și a actelor adiționale la acestea, la data încheierii noilor contracte de delegare a gestiunii, urmare a derulării procedurilor de achiziție mai sus menționate.

Având în vedere că la data elaborării acestui studiu serviciul public de salubrizare la nivelul sectorului este delegat, fiind prestat de URBAN SA în baza contractului de concesiune cu nr. 1153/ 16.11.1999, decizia autorității contractante este de a păstra aceeași practică dar de a ridica standardele de prestare a acestui serviciu, prin derularea unei proceduri competitive de atribuire. Scenariul opus, de a reintegrarea atribuțiilor legate de prestarea acestui serviciu în cadrul primăriei sau de a înființa o companie municipală cu acest obiect de activitate ar împovăra în mod semnificativ și nejustificat bugetul local. Decizia autorității contractante este de a delega prestarea acestui serviciu este deci fundamentată atât social cât și economic. Plecând de la această decizie, în cadrul acestui studiu se va realiza analiza mijlocul prin care se va face delegarea: contract de achiziție sau contract de concesiune de servicii.

Mai mult, actualizarea studiului de oportunitate este necesară și pentru alinierea strategiei de salubrizare a Sectorului 6 (așa cum este aceasta detaliată în Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr. 236/ 28.09.2017) cu principalele documente de politică publică în domeniul salubrizării localităților, în special cu Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 82/ 28.04.2015. Menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 2 din HCGMB antementionata strategia trebuie să stea la baza organizării serviciului public de salubrizare a Municipiului București, fiind deci aplicabilă pentru fiecare sector în parte.

Astfel, în vederea elaborării studiului de oportunitate autoritatea contractantă a realizat demersurile necesare pentru contractarea unui consultant, fiind încheiat în acest sens contractul de prestări servicii cu nr. 201/ 10.12.2018 având ca obiect prestarea “Serviciilor de actualizare studiu de oportunitate și caiet de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare a sectorului 6”.

Ca urmare a analizei riscurilor asociate prestării serviciului de utilitate publică realizată în cadrul acestui studiu de oportunitate, respectiv a modului de distribuire a acestora, este stabilit și tipul contractului. Așa cum este menționat și în cadrul art. 8 din Legea 100/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, din conținutul studiului de oportunitate trebuie să rezulte cel puțin următoarele:

- Art. 8. - (1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

 • (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi.

 • (3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz1.

Structura minimă și obligatorie a analizei realizată în acest studiu este detaliată și în HG 867/ 2016, text legal din care rezultă că tipul contractului este determinat de modalitatea de alocare a riscurilor operaționale și financiare asociate serviciului public:

- art. 12, alin. (1): Studiul de fundamentare prevăzut la art. 11 alin. (1) trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică și financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele instituționale ale proiectului în cauză2;

 • -   art. 13, alin. (1): Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea și cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract de concesiune, precum și analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune3;

 • -   art. 14, alin. (1): În aplicarea art. 7 din Lege, entitatea contractantă determină, pe baza analizei economico-financiare prevăzute la art. 13, modul în care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de achiziție publică4;

Trebuie remarcat că, spre deosebire de vechiul pachet legislativ (care a stat la baza elaborării studiului de oportunitate inițial), actualul pachet legislativ pune accent pe analiza modalității de distribuire a riscurilor între autoritatea contractantă și operatorul economic, gradul de distribuire a riscurilor către operatorul economic fiind definitoriul pentru contractul de concesiune.

Pe cale de consecință, analiza modalității de repartizare a riscurilor prezentată în secțiunile următoare ale acestui studiu (matricea riscurilor) determină tipul contractului în timp ce analiza SWOT (realizată în mod distinct pentru delegarea serviciului public prin contract de concesiune respectiv prin contract de achiziție publică) este realizată în mod separat pentru cele 2 scenarii.

Așa cum am menționat anterior, prezentul studiu vine să actualizeze studiul inițial elaborat de S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L., elaborat în baza unor prevederi legale care au fost abrogate în anul 2016 prin adoptarea noului pachet legislativ în materia concesiunilor. Necesitatea actualizării studiului de oportunitate existent rezultă în primul rând din obligația autorității contractante de a se conforma cu prevederile legale în vigoare la data estimată pentru derularea procedurii de concesiune a serviciului public de salubrizare. Mai mult, în cadrul acestui studiu sunt integrate și principalele cerințe și ținte de mediu pentru serviciul de salubrizare ca aspecte care trebuie avute în vedere pentru conformarea cu strategiile și politicile publica care reglementează acest sector, atât la nivel național cât și european.

Elaborarea acestui studiu reprezintă în același timp o cerință a Legii 51/ 2006, art. 30, după cum urmează:

o Alin. (1): “Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1, alin. 2, se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii 99/ 2016, Legii nr. 100/2016”.

Prevederile citate mai sus sunt completate de prevederile art. 22, alin. (3) ale aceluiași text legislativ, respectiv: „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice”, precum și prevederile art. 32 ale aceluiași text legislativ, după cum urmează:

 • (1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate;

 • d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice;

 • e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice.

 • (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

 • (3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/ operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

În concluzie, reținem că obiectul acestui studiu este reprezentat de analiza oportunității și necesității de concesionare a serviciul de salubrizare la nivelul Primăriei Sectorului 6 a Municipiului București, așa cum este acest serviciu detaliat la punctul 1.4. Prezentarea generală a serviciilor care fac obiectul concesiunii.

Astfel, scopul acestui studiu este de a analiza atât necesitatea cât și oportunitatea prestării prin terți a serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Tipul contractului va fi stabilit ca urmare a realizării analizei riscurilor operaționale și economico - financiare, în cadrul secțiunilor următoare.

În ceea ce privește pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a contractului de concesiune (conform scenariului specific), precizăm că pentru calcularea acesteia am avut în vedere prevederile articolelor 12, 13 și 14 din Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii, cu modificările și completările ulterioare, metodologia de calcul fiind detaliată în secțiunile următoare ale acestui studiu.

Prezentul studiu de fundamentare cuprinde o analiză care să permită definirea și cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract, precum și analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de achiziție publică sau concesiune.

1.2. Cadrul legal

Cadrul legal european

o Directiva 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

o Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri;

o Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

o Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

o Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

o Regulamentul (UE) NR. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

Cadrul legal național

o Legea nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 20142020;

o Legea Nr. 211 /2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

o O.U.G. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

o H.G. 942/20.12.2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

o H.G. nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;

o Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

o H.G. nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare;

o Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

o H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

o Ordinul ANRSC 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

o Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

o Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

o Ordinul ANRSC nr. 201 din 18.06.2014 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanță și pentru activitățile de pregătire și specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/ prestatori de servicii comunitare de utilități publice, precum și a altor persoane interesate;

o Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților ;

o Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viață al populației;

o Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

o H.G. nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

o O.G. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

o H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

o Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

o H.G . nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

o Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o a serviciilor comunitare de utilități publice;

o H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje modificată și completată 2007;

o Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

o Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

o O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

o LEGE Nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

o Hotărârea Guvernului 1460/2008 privind Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Cadrul legal municipal general

o H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, completată prin H.C.G.M.B. nr. 501/31.10.2017 privind completarea Anexei la H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București;

o H.C.G.M.B. nr. 119/ 2010 privind aprobarea Regualmentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;

o H.C.G.M.B. nr. 296/ 2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice;

Cadrul legal local Sector 6

o H.C.L. Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, modificată prin Hotărârea nr. 266/25.10.2018;

1.3. Obiectul studiului

Acest studiu este elaborat în vederea fundamentării necesității și a oportunității de prestare a serviciului de salubrizare a Sectoului 6, așa cum este acesta detaliat în cele ce urmează, la punctul 1.4. Prezentarea generală a serviciilor care fac obiectul prezentului studiu.

În ceea ce privește modalitatea de prestare a acestui serviciu public, trebuie precizat că Primăria Sectorului 6 în calitate de autoritate respondabilă cu asigurarea acestui serviciu public a decis delegarea acestuia, din motive economice și sociale relevante:

o Reintegrarea serviciului public în cadrul Primăriei Sectorului 6 și implicit asigurarea în mod direct al acestui serviciu ar însemna creșterea poverii administartive dar și financiare având în vedere că acest serviciu public este prestat prin delegare către URBAN SA încă din anul 1999 (contractul de delegare a serviciului a fost preluat de Primăria Sectorului 6 în anul 2002);

o Crearea unei companii municipale sau a unei societăți comerciale cu scop dedicat în care Primăria Sectorului 6 să dețină pachetul majoritar de acțiuni ar împovăra semnificativ bugetul local;

o Păstrarea modelului de prestare a acestui serviciu prin delegare garantează continuitatea în prestarea acestuia și implicit asigurarea nivelului de trai optim pentru locuitorii din Sectorul 6 al Municipiului București.

Selectarea unui operator economic pentru prestarea serviciului public de salubrizare în condiții transparente și concurențiale de piață precum și prestarea serviciului public de salubrizare în condiții de calitate optime, va duce la îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor ce revin Sectorului 6 cu privire la prestarea seriviciului de salubrizare. Acestea sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață a populației;

 • b)  susținerea dezvoltării economico - sociale a Sectorului 6;

 • c)  promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 6;

 • d)  stimularea mecanismelor economiei de piață;

 • e)  dezvoltarea durabilă a serviciului de salubrizare;

 • f)  gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • g)  promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • h)  protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • i)   consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • j)   informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • k)  respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • l)   respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, inclusiv al Municipiului București.

Punctăm de asemenea că activitatea de colectare a deșeurilor de la raza teritorială a Sectorului 6 a Municipiului București va fi prestată doar de către un operator economic căruia i-a fost atribuită activitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare, operator economic care trebuie sa fie licențiat de ANRSC și autorizat de Primăria Municipiului București în acest sens.

1.4. Prezentarea generală a serviciilor care fac obiectul prezentului studiu

Serviciul public de salubrizare a Sectorului 6 al Municipiului București face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea Municipiului București, în scopul salubrizării teritoriului administrativ al acestuia. Serviciul de salubrizare are ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de deșeurile urbane.

Serviciul de salubrizare este un serviciu comunitar de utilitate publică, care trebuie prestat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2, lit. e) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul de salubrizare (așa cum este acesta detaliat în cele ce urmează) va fi prestat având în vedere cele menționate în Anexele acestui studiu. Listele străzilor, bulevardelor, a trotuarelor etc. prezentate în Anexele acestui studiu obiectul serviciului public de salubrizare, inclusiv pante, poduri, artere de circulație situate în aproprierea cursurilor de apă, lacuri, piețe și intersecții mari etc.

Trebuie precizat că, serviciile de salubrizare descrise în cele ce urmează vor putea fi completate în perioada de execuție a contractului de delegare, în funcție de modificările legislative care vor fi adoptate la nivel național în scopul conformării cu țintele și direcțiile de acțiune la nivel european.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București sunt:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b)  deșeurile municipale și deșeurile similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții (deșeuri menajere, deșeuri reciclabile - hartie, carton, sticla, plastic si metal, biodeșeuri), DEEE-uri, DBA-uri, deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase menajere;

 • c)  deșeuri din constructii si desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • d)  deșeuri stradale;

 • e)  deșeuri biodegradabile;

 • f)  deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

Potrivit Legii 211/2011, în ceea ce privește biodeșeurile, respectiv deșeurile verzi, din parcuri și grădini (inclusiv deșeuri din cimitire) acestea trebuie să fie colectate separat și transportate la stațiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare, în vederea valorificării. Modalitatea de valorificare a biodeșeurilor cade în sarcina operatorului economic care va fi selectat de Primăria Sectorului 6 pentru realizarea serviciului public de salubrizare.

În cazul în care biodeșeurile colectate separat conțin substanțe periculoase, se interzice tratarea acestora în stații de compostare .

Mai mult, Primăria Sectorului 6 va include în strategia de investiții măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor care impune ca începând cu anul 2018 autoritățile locale (responsabile cu asigurarea serviciului public de salubrizare) să asigure centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (respecitv deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări de la populație,deșeuri verzi etc.).

Deșeurile colectate provin de pe raza sectorului 6 provin de la populație, instituții publice și operatori economici. Trebuie menționat că la nivelul Sectorului 6 deșeurile menajere și similare se vor colecta diferențiat, după cum urmează:

 • a)  Componenta reciclabilă: hârtie, plastic, metal și sticlă.

 • b)  Componenta biodegradabilă și deșeuri asimilabile acesteia.

 • c)  Componenta reziduală: fracția care nu mai poate fi reciclată/ valorificată și care se stochează în depozitul de deșeuri, în scopul eliminării. În perioada de execuție a contractului de salubrizare componenta reziduală va fi depozitată în vecinătatea Bucureștiului, la una din capacitățile conforme, la o distanță de aproximativ 30 km de Sectorul 6 al Municipiului București.

Activitatea de salubrizare la nivelul Sectorului 6 a Municipiului București va fi prestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (inclusiv operațiunile de sortare și valirificare) și cuprinde următoarele categorii de activități:

a) Activitatea de salubrizare stradală

Având în vedere prevederile Legii 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 2, alin. 3), în înțelesul acestui studiu, activitatea de salubrizare stradală presupune realizarea următoarelor activități și operațiuni:

• Măturatul manual și mecanizat, întreținerea curățeniei, spălatul, stropirea și răzuirea rigolelor căilor publice;

• Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

• Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor stradale, cât și a celor rezultate din depozitări necontrolate și din activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/ apartamentelor;

Activitatea de salubrizare stradală se va realiza la nivelul Sectorului 6 prin intermediul următoarelor operațiuni:

Măturat manual (pe întreg trotuarul și pe 2 metri din carosabilul de lângă bordură, carosabil, parcări publice, piețe volante, târguri, suprafețe anexe spațiilor de circulație, de odihnă sau agrement și unde nu este posibil măturatul mecanizat), Pe arterele de circulație RATB, cele de penetrație și legătură se folosesc echipamente de aspirație.

Frecvența măturatului manual:

Tipul străzii

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/la 2-3 zile

Străzi secundare

1 trecere/zi

Zone aglomerate

2 treceri/zi

În conformitate cu programele de lucru care se execută curent, operatia de maturat manual va fi realizată pe o suprafata de lucru de aproape 3.5 milioane mp cu fracvențe cuprinse între 2 și 7 treceri pe săptămână. Tinand cont de norma de timp a acestei activitati de 7500 mp/ora rezulta un necesar de minimum 150 de maturatori (inclusiv factorul de multiplicare generat de concedii, absente, etc.), cel putin 10 camionete pentru transportul deseurilor la depozit lucrand intr-un singur schimb si de 16 de soferi (inclusiv factorul de multiplicare generat de concedii, absente, etc.).

In cadrul operatiei se matura suprafetele trotuarelor si suprafetele adiacente rigolelor laterale (pe o latime de cca. 2 m de la bordura) pe acele artere pe care nu se poate executa măturatul meanizat.

Este de mentionat ca aria de executie a operatiei s-a extins in ultimii ani fiind inclusa si cvasitotalitatea arterelor secundare, caile de acces dintre si din spatele blocurilor, parcarile de resedinta aflate pe domeniul public si locurile de joaca. Aceste suprafete totalizeaza aproximativ 900.000 mp. Operatia se executa de 2 ori pe saptamana și cuprinde 4 faze:

Maturatul efectiv al suprafetelor cu tarnuri din nuiele sau perii;

Descarcarea cosurilor de gunoi stradale

Incarcarea materialelor rezultate in saci din plastic si stocarea lor temporara la marginea cailor de comunicatie;

Preluarea sacilor cu mijloace de transport si descarcarea la depozitele de deseuri. Operatia se executa, de regula in schimbul III pe arterele principale si in schimbul I pe arterele secundare.

Lista completă a arterelor si străzilor pentru care se va realiza operațiunea de măturat manual este prezentată în Anexa 1 a acestui studiu.

Măturatul mecanizat se realizează cu prioritate pe arterele mijloacelor de transport și unde este posibil, pe o lățime de minim 2 metri de la bordură, cu următoarea frecvență:

Tipul străzii

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/la 2-3 zile

Străzi secundare

1 trecere/zi

Zone aglomerate

1 treceri/zi

Se va avea în vedere conformarea cu prevederile Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București iar în acest sens se va solicita în cadrul caietului de sarcini ca un nivel minim de 30% din operatiunile de măturat să fie realizate mecanizat în primii 2 ani de execuție a contractului, urmând ca progresiv, până la finalizarea acestuia, procentul de măturat mecanizat să ajungă la 100%.

Pentru atingerea acestui obiectiv operatorul de salubrizare va propune Primăriei Sectorului 6 un set de activități și măsuri necesar a fi implementate pentru a se asigura accesul utilajelor/ autoperiilor colectoare și în spațiile greu accesibile.

Operația de măturat mecanizat se va executa pe suprafața carosabilului a unui un numar de 53 de artere sau tronsoane cu o lungime totala de 63 km. Frecventa uzuala a acestei operatii este de 7 ori pe saptamana (se realizeaza zilnic). Tinand cont de norma de timp a acestei activitati de 12.000 mp/ora rezulta un necesar de minimum 5 utilaje lucrand intr-un singur schimb (inclusiv rezerva) si personal direct productiv.

Lista completă a arterelor si străzilor pentru care se va realiza operațiunea de măturat manual este prezentată în Anexa 1 a acestui studiu.

Întreținerea curățeniei prin realizarea de operațiuni specifice, conform următoarelor cerințe:

Tipul străzii

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Zone aglomerate

3 treceri/zi

Răzuitul rigolelor prin îndepărtarea nisipului, noroiului și prafului pe cca 75 cm pe carosabil, precolectarea acestuia și evacuarea în aceeași zi, după cum urmează:

Tipul străzii

Frecvența

Bulevarde

1 trecere /lună

Străzi principale

1 trecere/6 luni

Străzi secundare

1 trecere/3 luni

În conformitate cu programele de lucru care se va executa în curent, operația de răzuire a rigolelor se executa pe o lungime de 262.000 ml/ rigolă, rezultând un total de 524.676 ml. Operația se realizează cu frecvența menționată mai sus și este executată de măturători care în acest răstimp sunt degrevati de executia operatiei de maturat manual. Deseurile sunt preluate de camionetele care executa de regula aceasta activitate.

Operatia se executa practic pe toate arterele personalizate de pe teritoriul sectorului 6, in primul rand cu prilejul curateniei de primavara, cand se actioneaza in toate schimburile, in vederea inlaturarii stratului de material antiderapant si noroi contaminat cu deseuri de uleiuri uzate, cauciuc si altele rezultat in urma topirii zapezii stranse la marginea carosabilului. De asemenea operatia se executa dupa fiecare ploaie, a carei debit a generat scrugeri torentiale catre gurile de captare a apelor meteorice.

Operatia se executa manual, de catre maturatori, cu lopeti. Deseurile rezultate se incarca in saci, care se lasa la marginea carosabilului, a trotuarelor sau a spatiilor verzi de unde sunt preluate de mijloace de transport specializate si descarcate la depozitele de deseuri.

Lista completă a arterelor si străzilor pentru care se va realiza operațiunea de măturat manual este prezentată în Anexa 2 a acestui studiu.

Stropit, spălat cu substanțe care să dețănă toate autorizațiile și avizele pentru a nu afecta mediul și sănătatea populației, după cum urmează:

Tipul străzii

Frecvența stropit

Frecvență spălat

Bulevarde

6 trecere/24h

2 trecere/săptămână

Străzi principale

5 trecere/24h

1 trecere/ săptămână

Străzi secundare

1 trecere/24h

1 trecere/ săptămână

Zone aglomerate

----

1 trecere/ săptămână

In conformitate cu programele de lucru existente, operatia de stropit carosabil se realizează pe o suprafață de 4.512.242 mp/ zi, conform frecvenței menționată mai sus.

În ceea ce privește spălatul carosabilului această operațiune se va executa pe o suprafață lunară de 8.814.628 mp/ lună, conform frecvenței menționată mai sus.

Pentru executia operației vor fi utilizate 8 autocisterne conduse de 11 soferi (inclusiv factorul de multiplicare generat de concedii, absente, etc.).

Stropitul și spălatul se va realiza în conformitate cu prevederile Anexelor 3 și 4 ale acestui studiu.

Colectarea (în saci inscripționați cu ”deșeuri stradale”, sigla și denumirea operatorului de salubrizare), transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor rezultate din măturatul manual al căilor publice, dar și din depozitele necontrolate de deșeuri situate pe domeniul public, generate de activitățile casnice ale populației, cât și din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/ apartamentelor. Containerele cu deșeuri stradale se spală lunar în perioada aprilie-octombrie și trimestrial în restul perioadei.

Operatorul economic selectat ca urmare a derulării procedurii de achiziție are obligația de a realiza și activitățile de sortare și valorificare a deșeurilor stradale. Astfel, acesta va putea realiza această activitate fie prin intermediul unor terți fie prin utilizarea dotărilor tehnice proprii (i.e. stații de dortare și/sau valirificare proprii). Spre exemplu, sortarea deșeurilor stradale se poate realiza în Chiajna, la stația de sortare operată de Rom Waste Solutions SA care poate realiza următoarele activități:

- Preluarea și sortarea deșeurilor menajere colectate în amestec de la populația și agenți economici;

- Preluarea, sortarea și reciclarea deșeurilor colectate selectiv;

- Preluarea deșeurilor din plastic și hârtie/ carton, feroase și neferoase;

- Preluarea responsabilităților de gestionare a deșeruilor în conformitate cu prevederile legislative în vigoare în domeniul descărcării acestora în incinta stației de sortare;

Stația de sortare are o capacitate de 600 tone/ zi pentru sortarea deșeurilor municipale și este autorizată pentru emiterea certificatelor valorice pentru fiecare produs.

Precizăm că această soluție nu este limiutativă, operatorii economici interesați având posibilitatea să propună orice altă soluție/ facilitate pentru realizarea activității de sortare și valorificare a deșeurilor stradale.

În ceea ce privește valorificarea deșeurilor, această activitate va fi realizată prin terți, în funcție de strategia fiecărui operator economic în parte. Totuți, îndiferent de modalitatea de acțiunea aleasă, țintețele de valorificare anuală care vor fi menționate în caietul de sarcini sunt obligatorii. Scopul aceste activități este asigurarea conformării activității de salubrizare la nivelul Sectorului 6 cu prevederile legale în vigoare și atingerea țintelor impuse în acest sens.

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj de pe raza Sectorului 6 sau către instalațiile de neutralizare, în maxim 2 ore de la semnalarea existenței acestora.

 • b) Activitatea de iarnă

Activitatea de iarnă presupunerea realizarea următoarelor activități și operații:

• Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice;

• Menținerea în funcțiune a carosabilului și trotuarelor prin combaterea poleiului și a înghețului;

Activitatea de iarnă va fi organizată la nivelul Sectorului 6 având în vedere cerințele prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București aprobat prin HCGMB nr. 119/ 2010 dar și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București.

Astfel, pentru realizarea acestei activități operatorul de salubrizare va trebui să realizeze următoarele operațiuni:

o Deszăpezire;

o Combaterea poleiului;

o Încărcare, transport, descărcare și depozitare zăpadă și gheață pe platformele speciale de depozitare.

Trebuie punctat că activitatea de iarnă va fi realizată în baza Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului la nivelul Sectorului 6, program care trebuie elaborat de către operatorul de salubrizare și înaintat către Primăria Municipiului București (Direcția Utilități Publice) în fiecare an, până la data de 1 octombrie. Programul va conține și o anexă/ secțiune pentru situațiile meteo extreme, prin care operatorul de salubrizare trebuie să prevadă operațiuni specifice pentru a asigura practicabilitatea principalelor artere din Sectorul 6.

Programul de deszăpezire și combatere a poleiului va fi executat de operatorul de salubrizare, pe toate arterele de circulație ale Sectorului 6, inclusiv în pasaje subterane și supraterane. Împrăștierea materialului antiderapant pentru combaterea poleiului: se va face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum, pe suprafețele de circulație pe care nu se poate îndepărta în totalitate stratul de zăpadă sau de gheață. De asemenea, programul va fi aplicat imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice și se va finaliza în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene.

Scopul activității de deszăpezire și combatere a poleiului este asigurarea accesului în siguranță la și de la obiectivele ce deservesc servicii pentru populație, la nivelul Sectorului 6, cum ar fi: instituții de învățământ, sănătate, instituții publice, asigurare energie electrică, termică, transport în comun etc. Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau a gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

Activitatea se va executa ziua și noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație. Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare practicabilă cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor (în cazul blocurilor cu 2 trotuare cel din imediata vecinătate al blocului cade în sarcina asociației de locatari iar celălalt în sarcina primăriei), a stațiilor de transport în comun, a parcărilor, pasajelor pietonale, trecerilor de pietoni etc.

Operatorul de salubrizare trebuie să aibă 2 baze de deszăpezire, una principală și una secundară, care vor fi pregătite până cel târziu la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

Pentru realizarea activităților specifice pentru componenta de deszăpezire, operatorul va trebui să încheie un contract cu Administrația Națională de Meteorologie astfel încât acesta să fie permanent informat cu privire la prognoza meteo și să poată interveni în timp util.

Operațiunile de deszăpezire vor fi efectuate repetitiv pe aceleași suprafețe, în condiții meteo extreme sau în caz de ninsori abundente. Descrierea activităților specifice de mai sus este minimă, operatorul urmând să își adapteze activitatea în funcție de necesități.

Operațiunile de deszăpezire detaliate mai sus vor fi realizate pentru strazile, tronsoanele și artele menționate în Anexa 5 a acestui studiu.

 • c) Activitatea de salubrizare menajeră

Activitatea de salubrizare menajeră cuprinde cel puțin următoarele activități și operații specifice:

• Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activitățile comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxurilor de deșeuri de echipamente electrice și electrotehnice, baterii și acumulatori;

• Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară acestora;

• Sortarea deșeurilor colectate în amestec, după caz;

• Valorificarea deșeurilor.

Realizarea acestei activități presupune de asemenea și efectuarea curățeniei de primăvară (luna curățeniei), anual, în perioada martie - aprilie, după perioada de deszăpezire.

Colectarea deșeurilor menajere în amestec include operațiile de colectare, transport și depozitare (în vederea eliminării definitive a acestora), respectiv:

o Se depun de către producător (persoane fizice sau juridice) în vederea colectării deșeurilor în amestec, în containere de 1.1 mc, europubele de 120 și 140 litri, saci de polietilena etc.

o Transport in amestec în autogunoiere compactoare.

o Depozitarea în depozite ecologice de deșeuri.

Având în vedere că la nivelul Municipiului București nu există în acest moment o platformă de depozitare conformă a deșeurilor, această operațiune se va realiza la la una din capacitățile existente în vecinătatea Bucureștiului, la o distanță de aproximativ 28 km de București - cu mențiunea că în tariful/ taxa aprobată de Primăria Sectorului 6 este inclus și costul de preluare a deșeurilor de către depozitar.

Colectarea separată a deșeurilor menajere și al deșeurilor similare, presupune pe de altă parte colectarea separată, transportul separat și valorificarea pe componente.

Transportul se face separat, cu autospeciale iar valorificarea se face pe componente de catre operatorul de salubrizare.

În cazul deșeurilor menajere care nu au fost colectate separat la sursă, sortarea se va realiza de către operatorul economic selectat, în stații de sortare proprii sau aparținând unor terți. Sortarea deșeurilor menajere colectate în amestec este obligația operatorului economic.

În ceea ce privește deșeurile vegetale, acestea trebuie colectate separat și apoi valorificate de operatorul economic în stații de compostare sau prin orice alte procedee tehnice specifice, cu scopul valorificării acestora.

De asemenea, la nivelul sectorului 6 există 12 puncte stradale de colectare selectivă special amenajate unde cetățenii pot duce gunoiul colectat pe fracții. Cele 12 puncte stradale de colectare selectivă.

Reciclarea/ valorificarea deșeurilor se face de către operatorul de salubrizare.

Colectarea selectivă, transportul și valorificarea separată se aplică și pentru DEEE-uri, ținta de colectare fiind de 4kg/ locuitor / an începând cu anul 2019.

Deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora vor fi de asemenea colectate separat, transportate și valorificate prin reutilizare în construcții având în vedere că la nivelul Municipiului București nu există în acest moment un depozit pentru deșeurile din construcții și demolări.

În cazul deșeurilor menajere, pentru administrațiile de proprietari operatorul economic va avea obligația de a monta sisteme de colectare separată. Această măsură este necesară pentru conformarea cu strategia de salubrizare precum și pentru atingerea țintelor de colectare selectivă a deșeurilor. Contravaloarea acestei acțiuni va fi inclusă în planul de investiții pe care va trebui să îl realizeze operatorul economic. In Anexa 6 a acestui studiu poate fi regasita lista cu puncte de colectare de la asociațiile de locatari.


Rezultatul principal al prestării serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 6 este ca, prin modul de prestare a acestei activități operatorul economic selectat să asigure, să păstreze și să mențină calitatea factorilor de mediu, contribuind astfel la asigurarea calității vieții locuitorilor.

În virtutea prevederilor OUG 74/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, punctul 3, pentru modificarea art. 17 din Legea 211/ 2011, Primăria Sectorului 6 a decis că în cadrul serviciilor de salubrizare care fac obiectul acestui studiu este inclusă și obligația operatorului economic pentru colectarea separată a următoarelor fracții de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. În acest sens, vor fi practicate tarife distincte pentru fiecare dintre activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor colectate separat.

Ca urmare a îndeplinirii acestor obligații de către operatorul economic selectat Primăria Sectorului 6 își va putea îndeplini obiectivul de mediu și se va conforma cu țintele impuse de prevederile legale în vigoare la data elaborării acestui studiu: până la data de 31 decembrie 2020 atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării5.

1.5. Prezentarea Sectorului 6 a Municipiului București

Prezentare generală

Sectorul 6 este situat în Vestul Capitalei, cu o suprafață de 37 km2 (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare. Sectorul 6 se învecinează la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni și Calea Plevnei spre Giulești), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării și Bulevardul Ghencea), iar în extremitatea sa vestică cu Județul Ilfov. Acesta este al doilea sector ca mărime din cadrul Municipiului București.

Legătura Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se face prin următoarele artere principale: Splaiul Indepedenței, Calea Crângași, Bulevardul Timișoara și Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii face legătura cu comuna Roșu, iar Bulevardul Iuliu Maniu se prelungește cu autostrada București-Pitești (E70).


În ceea ce privește prestarea serviciului de salubrizare pentru populația rezidentă, menționăm că acesta este asigurat de URBAN SA în baza contractului de delegare cu nr. 1153/ 16.11.1999 care este în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, fiind prelungit în mod consecutiv prin acte adiționale.

Context economic

Referitor la aspecte care țin de activitatea industrială din Sectorul 6, în prezent există peste 9000 de agenți economici. Există un număr mic de agenți economici în industrie, doar 10% din numărul total, desfășurându-și activitatea în cadrul industriei prelucrătoare, ponderea cea mai mare aparținând industriei alimentare și a băuturilor. În ultimii ani se observă o creștere a indicilor producției industriale din cadrul Sectorului 6 cu 1,2%, această creștere fiind dată în special de producția industrială de energie termică și electrică, gaze și apă, cât și a privatizării principalelor întreprinderi din Sectorul 6, în special a celor din zona Militari.

Cu privire la activitatea de comerț, în Sectorul 6 există peste 10 mari centre comerciale și peste 1.200 de magazine care desfășoară activități comerciale. Piețele agroalimentare sunt concentrate în cartierele Militari (2) și Drumul Taberei (5), în timp ce în cartierul Crângași există două piețe.

Serviciul public de salubrizare, și implicit activitățile care fac obiectul prezentului studiu, vor urmări sa realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract, având în vedere inclusiv populația și suprafața pentru care se vor realiza serviciile.

Suprafață și populație

La data întocmirii acestui studiu la nivelul sectorului 6 al Municipiului București sunt înregistrați un număr de 387.785 locuitori, inclusiv cei cu reședința stabilită în acest sector, din care aproximativ 33.150 locuitori cu gospodării individuale și 312.512 în asociații de locatari/proprietari

Prognoza evoluției populației

Având în vedere valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migrației externe, fac ca populația rezidentă a țării să se diminueze, aspect care se sesizează și la nivelul Municipiului București, precum și al Sectorului 6. Spre exemplu, față de populație rezidentă la nivelul municipiului înregistrată în anul 2015 în număr de 1.848.912, se preconizează că în anul 2020 va fi de 1.838.680, iar în anul 2030 de 1.796.374.6 Rezultă astfel că prognoza evoluției populației la nivelul Municipiului București și imăplicit a Sectorului 6 este una negativă, pentru orizontul de timp analizat (8 ani).

Politici publice relevante

Serviciile de salubrizare care fac obiectul delegării la nivelul Sectorului 6 sunt integrate în strategia locală dar și națională și europeană de acțiune și execuție. Astfel, Primăria Sectorului 6 are o obligație de conformare dar și de îndeplinire a țintelor de performanță impuse la nivel național. Strategia existentă la nivelul Municipiului București este obligatorie pentru toate sectoarele municipiului. Implementarea strategiei este realizată atât prin regulamentul de salubrizare elaborat de Primăria Sectorului 6 cât și prin intermediul acestui studiu care reprezentă o condiție prelabilă obligatorie pentru delegarea serviciului de salubrizare.

In acest sens, politicile publice pe care le-am avut în vedere pentru elaborarea studiului sunt următoarele:

A. Al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii Europene până în 2020, adoptat în noiembrie 2013, în coerență cu strategia actuală Europa 2020, creează un cadru general pentru toate politicile de mediu ale statelor membre UE până în 2020. De interes pentru prezentul studiu este unul dintre obiectivele prioritare, respectiv trecerea Uniunii la o economie verde și competitivă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Se acordă o atenție deosebită transformării deșeurilor într-o resursă, prin accentuarea măsurilor de prevenire, refolosire și reciclare, precum și de eliminare treptată a practicilor risipitoare și dăunătoare cum este depozitarea deșeurilor.

Având în vedere faptul că în calitate de stat membru al UE, România și-a asumat acest program, este de menționat faptul că legislația UE a fost transpusă în totalitate in legislația națională.

Astfel, cum este prezentat și in capitolul denumit ”Cadrul legal”, la nivel național există cadrul legal prin care sunt armonizate cerințele din Programul de Acțiune, cadru legal care stă la baza celor adoptate la nivelul Municipiului București și ulterior, armonizate cu acestea sunt actele normative de la nivelul Sectorului 6.

B. La nivelul întregii țări se aplică Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, care reprezintă adaptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU în 2017 și vizează inclusiv creșterea calității vieții prin dezvoltarea serviciilor publice și alinierea României la cerințele și standardele UE privind gestionarea deșeurilor.

Prin al șaselea obiectiv, aceasta evidențiază necesitatea reducerii acțiunilor de depozitare a deșeurilor, iar depozitele existente să fie conforme. De asemenea, evidențiază nevoia de organizare a colectării selective și valorificării superioare a deșeurilor, precum și a transformării deșeurilor biodegradabile netoxice în compost sau incinerarea lor în sistemul “waste-to-energy”. Astfel o țintă a acestei strategii pentru 2030 este îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură a deșeurilor.

Al 12-lea obiectiv, prevede asigurarea unor modele de consum și producție durabile. Astfel, strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea productivității resurselor, reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin:

o Diminuarea generării, de consumuri la toate nivelurile sale;

o Reciclare (rata de reciclare municipală la nivel de România în 2017 este de 13,9% potrivit Eurostat) și reutilizarea deșeurilor. În felul acesta, orice produs prelucrat de om și devenit inutilizabil este tratat ca materie primă pentru generarea de alte produse sau servicii.

o Încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de raportare;

o Promovarea practicilor durabile în procesul de achiziții publice;

o Conștientizarea cetățenilor asupra a ceea ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura.

 • C. De asemenea, în conformitate cu prevederile existente la nivelul Uniunii Europene, Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020, prevede principalele angajamente ale Ministerului Mediului în domeniul prevenirii și gestionării deșeurilor, propune cadrul de măsuri care să asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenirea generării deșeurilor și utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naționale, creând premisele reconcilierii imperativelor economice și "de mediu".

SNGD stabilește politica și obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării deșeurilor pe termen scurt și mediu (până în anul 2020).

 • D. În vederea implementării pe termen scurt a strategiei s-a elaborat Planul național de gestionare a deșeurilor (PNGD), în vigoare din ianuarie 2018, ce conține detalii referitoare la acțiunile care trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfășurare a acestor acțiuni, cuprinzând ținte, termene și responsabilități pentru implementare, precum:

o Obligația permanentă de asigurare a colectării separate pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri (4 fracții): hârtie, metal, plastic și sticlă;

o Interdicția permanentă de depozitare a deșeurilor municipale colectate separat;

o Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, până în 2020;

o Până în 2025 obligația depozitării numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare;

o Până în 2020 creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, în municipiul București până la minimum 52%

 • E. Potrivit Legii nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește obligația îndeplinirii următoarelor obiective anuale de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare:

  Anul

  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

  Total

  din care:

  Reciclare

  Alte forme de valorificare

  2018

  35%

  minimum 30 %

  5%

  2019

  42%