Hotărârea nr. 113/2019

HCL 113 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6

nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2228/09.04.2019 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 29 lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • - Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • - Ofertei indicative transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO? pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

-Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/08.05.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București;

 • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings - D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 45. alin. (2). lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 prevăzută la Art. 2 alin. (3) din cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/08.05.2018.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 113

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarte6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 113/18.04.2019

Centralizator obiective de investiții - clădiri publice

Investiție

Nr. Crt

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție, inclusiv TVA (RON)

Valoare investiție, inclusiv TVA, echivalent (EUR, curs de 4,75 RON)

Reabilitare energetică complexă unități de învățământ

1

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Valea

Prahovei nr. 1

9.114.045,61

1.918.746,45

2

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Obcina

Mare nr. 2

7.190.400,1 1

1.513.768,45

3

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca

Cemei nr. 3

9.243.241,53

1.945.945,59

4

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Vlădeasa nr. 9

4.884.370,89

1.028.288,61

5

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Fabricii nr. 22

15.784.001,79

3.322.947,75

6

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Parva

nr. 3

14.170.257,68

2.983.212,15

7

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Moinești nr. 9

7.921.021,74

1.667.583,53

8

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Preciziei nr.

18

11.044.378,98

2.325.132,42

9

'Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Liceul Mircea Eliade din Sectorul 6 al Municipiului București

Splaiul

Independenței nr. 315-317

3.759.242,12

791.419,40

10

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Iuliu Maniu nr.

11D

10.215.887,17

2.150.713,09

11

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Potaisa nr. 4

3.886.787,38

818.271,03

12

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București

Strada Valea

Oltului nr.14

4.382.438,18

922.618,57

Subtotal reabilitare energetica complexa

101.596.073,18

21.388.647,04

Clădiri noi NZEB (grădinițe)

1

Construire corp grădinița în incinta Cartierului A.N.L. Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Valea Oltului nr.

141

7.429.431,97

1.564.090,95

2

Construire corp grădinița în incinta Scolii Sfinții Constantin si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca

Cemei nr. 3

14.378.316,74

3.027.014,06

3

Construire corp grădinița în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Iuliu Maniu nr.

1ID

13.776.017,18

2.900.214.15

Clădiri noi NZEB (after-school)

4

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Parva nr. 3

16.177.846,98

3.405.862,53

5

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Fabricii nr. 22

20.540.712,19

4.324.360,47

6

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Obcina

Mare nr. 2

16.452.722,78

3.463.731,12

7

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Mihaela Marcu Ruxandra nr.

3

16.452.722,78

3.463.731,12

8

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Dealul Țugulea nr.

35

15.953.032,49

3.358.533,16

Subtotal clădiri noi NZEB

121.160.803,11

25.507.537,56

TOTAL VALOARE PROIECT D6EEPB

222.756.876,29

46.896.184,60

PREȘEDINTE D