Hotărârea nr. 111/2019

HCL 111 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 454/26.03.2019 întocmit de către Direcția Generală Economică și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • -  Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • - Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/18.07.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/ 30.08.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/ 12.02.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

 • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contractele de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 3.1.A, aferente cererilor de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora, respectiv: contract nr. 3889/19.02.2019 (CF1), contract nr. 3762/01.02.2019 (CF2), contract nr. 3326/15.10.2018 (CF3), contract nr. 3759/01.02.2019 (CF4), contract nr. 3677/29.01.2019 (CF5), contract nr. 4016/11.03.2019 (CF6), contract nr. 3750/30.01.2019 (CF 7) și contract nr. 3788/13.02.2019 (CF8);

Contractul de credit semnat cu Raiffeisen Bank nr. 0063/19.07.2018 prin care banca acorda o facilitate de credit în sumă de până la 100.000.000 lei pentru refinațarea parțială a creditului acordat de CEC Bank S.A. în baza contractului nr. RQ16122079859618/22.12.2016, precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/30.08.2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Titlului Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/ 30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, se modifică după cum urmează:

"Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020”.

Art. II. Se modifică Art. 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 10/ 30.01.2018 și va avea următorul conținut:

“Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, ca urmare a majorării cu 161.831.451,01 lei a finanțării inițiale în valoare de 207.050.594 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, fără perioadă de grație și cu o maturitate de până la 15 ani.

Art. III. Se modifică lit. b) a Art. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 10/30.01.2018 și va avea următorul conținut:

“b) realizarea investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (fiind cuprinsă și acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile asociate acestora), prevăzute în Anexa la prezenta - până la 261.831.451,01 lei”.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. V. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 111

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

Total Proiect POR

2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

1

Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3,810.11

245/2016; 44/2017

22,740,775.01

13,449,939.65

9,290,835.36

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 1

2

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4,828.72

246/2016; 44/2017

3

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4,736.24

247/2016; 44/ 2017

4

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3,233.80

248/2016; 44/ 2017

5

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6,126.60

12/2017

6

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4,868.52

238/2016; 44/ 2017

19,654,378.65

11,311,042.57

8,343,336.08

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 2

7

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4,910.87

239/2016; 44/ 2017

8

Bloc P8, Str. Pravat, nr 18

4,927.58

241 /2016; 44/2017

9

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr 4

4,955.76

242/2016; 44/2017

10

11

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

Bloc P5, Str. Pravat, nr. 8

4,910.02

4,867.24

237/2016; 44/ 2017

240/2016; 44/ 2017

21,435,898.71

12,457,711.40

8,978,187.31

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 3

12

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4,913.96

243/2016; 44/2017

13

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr 4

6,747.49

244/2016, 44/2017

14

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3,169.67

267/2016; 44/2017

12,685,312.51

7,513,251.38

5,172,061.13

Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - LOT 4

15

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1,286.83

262/2016; 44/ 2017

16

Bloc F5, Str Nera, nr. 1

2,495.09

272/2016; 44/ 2017

17

Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1,367.44

269/2016; 44/ 2017

18

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1,794.83

21/2017

19

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1,273.13

19/2017

20

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr 7

1,268.27

20/2017

21

Bloc C10, Str. Valea lalomiței, nr.6

4,281.37

249/2016; 44/2017

17,171,498.37

9,977,968.18

7,193,530.19

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 5

22

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5,796.86

261/2016; 44/2017

23

Bloc A1, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1,000.41

275/2016; 44/ 2017

24

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1,176.29

274/2016; 44/ 2017

25

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2,533.69

273/2016; 44/ 2017

26

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2,362.49

40/2017

27

Bloc 78, Str Ghirlandei, nr. 32

3,211.66

268/2016; 44/2017

22,911,009.33

13,543,371.08

9,367,638.25

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 6

28

Bloc G1, Bd. Constructorilor, nr. 9

1,293.40

263/2016; 44/2017

29

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3,797.03

33/2017

30

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1,886.25

31/2017

31

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4,425.39

32/2017

32

Bloc A, Calea Giulești, nr. 123

1,745.06

23/2017l

33

Bloc E, Calea Giulești, nr. 133

1,771.90

26/2017

34

Bloc B, Calea Giulești, nr. 125

1,625.50

25/2017

35

Bloc B1, Calea Giulești, nr. 62

1,263.90

24/2017

36

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1,868.55

34/2017

Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

Total Proiect POR 2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

37

Bloc C11, Str. Valea lalomiței, nr. 4

6,316.36

42/2017

22,391,740.20

13,252,791.91

9,138,948.29

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 7

38

Bloc OD1, Str Drumul Taberei, nr. 120

7,716.61

27/2017

39

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8,429.10

18/2017

40

Bloc OD2, Str Drumul Taberei, nr. 122

5,231.05

29/2017

22,840,838.23

13,365,462.20

9,475,376.03

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - LOT 8

41

Bloc OD7, Bd Timișoara, nr. 31

3,898.18

41/2017

42

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6,285.36

30/2017

43

Bloc OD5, Str Brașov, nr. 19

7,473.86

22/2017

44

Bloc 13-14, Str Dealul Țugulea, nr 38-40

3,198.55

265/2016; 44/2017

-

-

-

-

45

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

4,265.97

270/2016, 44/ 2017

46

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3,557.37

283/2016; 44/2017

47

Bloc C68, Str Vlădeasa, nr. 3

1,975.09

284/2016; 44/ 2017

48

Bloc C48, Str. Vlădeasa, nr. 8

2,161.92

285/2016; 44/ 2017

49

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1,735.91

277/2016; 44/ 2017

50

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1,741.28

276/2016; 44/2017

51

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4,883.78

271/2016; 44/2017

52

Bloc A41, Aleea Dealul Măcinuiui, nr. 2

3,755.50

266/2016; 44/2017

53

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4,877.25

280/2016; 44/2017

54

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4,874.90

281/2016; 44/ 2017

55

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4,915.62

279/2016; 44/2017

56

Bloc C2, Bd Timișoara, nr. 53

1,743.10

282/2016; 44/2017

57

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr 19

5,571.13

278/2016; 44/2017

58

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4,509.14

39/2017

59

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6,547.09

15/2017

60

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12,402.18

28/2017

61

Bloc 16, Str Dealul Țugulea, nr. 24-30

2,422.28

264/2016; 44/2017

-

-

-

-

62

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3,909.61

260/2016; 44/2017

63

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2,267.95

17/2017

64

Bloc B2, Calea Giulești, nr. 60

2,133.66

14/2017

65

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1,478.03

10/2017

66

Bloc T5, Str. Drumul Taberei, nr 40

2,146.35

11/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6,612.36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26

1,838.68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulești, nr. 115

6,228.66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulești, nr. 109

7,630.35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulești, nr. 107

5,588.24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulești, nr. 44

3,726.81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulești, nr. 58

2,161.96

13/2017

Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

TOTAL 73 blocuri (mii RON)

282,743.16

Nr. crt.

Obiective de investiții cuprinse în Programul Local Multianual de Investiții 2016-2030 în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

1

Bloc 12, Str. Dealul Țugulea, nr. 46-50

3,749.49

2

Bloc 830BIS, Str. Bozieni, nr. 9

6,123.68

3

Bloc A6, Str. Valea Călugărească, nr. 5-7

2,923.53

4

BlocA19, Aleea Baiut, nr. 2

3,030.28

5

Bloc M7, Str. Lacul Zănoaga, nr. 31

3,169.65

6

Bloc A14A, Strada Callatis, nr. 1

3,814.50

7

Bloc 53, Sc. A-E, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 21

2,512.69

8

Bloc P39, Str. Ghirlandei, nr. 8

2,913.90

9

Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Arieș, nr. 7

2,681.04

10

Bloc 55, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 15

2,359.63

11

Bloc 108A, sc. 1- 2, Str. Basmului, nr. 3-5

2,831.72

12

Bloc N34, Str. Mărgelelor, nr. 104-110

2,318.71

13

Bloc A3, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr 6

1,806.10

14

Bloc A7, Str. Poiana Câmpina, nr 5

1,768.03

15

Bloc A6, Str. Poiana Câmpina, nr. 3

1,749.43

16

Bloc 7S14, Aleea Valea Prahovei, nr. 2

1,781.44

17

Bloc 17, Str. Roșia Montană, nr. 1

4,711.73

18

Bloc5S14, Bd. 1 Mai, nr. 24

1,784.60

19

Bloc 11, Bd. Uverturii, nr. 71-73

3,743.82

20

Bloc F17, Aleea Compozitorilor, nr. 4

3,833.54

21

Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1

2,302.37

22

Bloc F7, Str. Tincani, nr. 4

2,060.08

23

Bloc 5, Bd. luliu Maniu, nr. 74-76

4,810.21

24

Bloc OD3, Drumul Taberei, nr. 30

6,274.74

25

Bloc B5, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr 4

2,622.19

26

Bloc 4, Bd luliu Maniu, nr. 52-72

3,652.03

27

Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7

2,333.81

28

Bloc 106, Str. Cupolei, nr. 1

7,686.04

29

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

1,792.99

30

Bloc A8, Str. Poiana Câmpina, nr. 7

1,748.31

31

Bloc 74, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 58

2,296.62

32

Bloc 75, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 56

2,337.51

33

Bloc 82, Sc. 1-3, Str. Estacadei, nr. 13

2,331.86

34

Bloc 68, Str. Floare Roșie, nr. 8

1,705.89

35

Bloc F3, Str. Obcina Mare, nr. 1

2,488.90

36

Bloc 73, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 60

2,330.04

HCLS6 aprobare indicatori

HCLS6 aprobare indicatoriTotal Proiect POR

2014-2020


161,831,451.01Total nerambursabilTotal contribuție proprieDenumire - Contract de finanțare
Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27 04 2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

Total Proiect POR

2014-2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

37

Bloc 15, Str. Dealul Țugulea, nr. 32-36

3,241.20

164/18.07.2018 modif

38

Bloc6P, Bd. luliu Maniu, nr. 67

20,947.29

prin

39

Bloc 3, Sc. 1-8, Bd. luliu Maniu, nr. 73

18,015.09

177/30.08.2018

40

Bloc C8, Drumul Taberei, nr. 90

11,661.51

41

Bloc H1, Bd. Constructorilor, nr. 15

2,049.11

42

Bloc 451, Aleea Dealul Măcinului, nr. 1B

8,805.44

43

Bloc A5, Str Valea Roșie, nr. 1

3,264.90

44

BlocTD24, sc 1, Str. Târgu Neamț, nr. 12

1,741.97

45

Bloc 21, sc. A-B, Str Mehadia, nr 18

4,031.11

46

Bloc 1ICEM, sc. 1-2, Str. Mehadiei, nr. 12

2,860.77

47

Bloc 11ICEM, Calea Crângași, nr. 40

3,172.27

48

Bloc 10ICEM, Calea Crângași, nr. 42

1,557.94

49

Bloc M43, Aleea Dealul Măcinului, nr. 12

3,955.13

50

Bloc 77, Str. Ghirlandei, nr. 52

2,850.48

51

Bloc C7, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5

4,116.44

52

Bloc 8A, Aleea Zorelelor, nr. 8A

3,988.40

53

Bloc M51, Aleea Valea Boteni, nr. 4

3,984.85

54

Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenești, nr. 1

1,895.88

55

BlocG11, Str. Rusetu, nr. 3

1,362.23

56

Bloc C6, Prelungirea Ghencea, nr. 32

7,432.57

57

Bloc C1, sc. A-D, Str. Valea Argeșului, nr. 5

7,422.48

58

Bloc M9, Str. Pașcani, nr. 2

2,832.35

59

Bloc E4, Aleea Poiana Cernei, nr. 4

2,235.11

60

Bloc 39, Bd. luliu Maniu, nr. 168

3,254.43

61

Bloc 37, Bd. luliu Maniu, nr. 158

3,284.05

62

Bloc E6, Aleea Poiana Cernei, nr. 6

1,897.53

63

Bloc M2B8/6, Str. Târgu Neamț, nr. 7

2,867.40

64

Bloc 38, Bd. luliu Maniu, nr. 166

3,291.26

65

Bloc M48, Aleea Câmpul cu Flori, nr. 5

4,395.90

66

Bloc TS8, Str. Râul Doamnei, nr. 2

1,840.21

67

Bloc 42, Str Apusului, nr. 93-101

3,287.57

68

Bloc 36, Bd. luliu Maniu, nr. 154-156

3,290.89

69

Bloc 20, sc. A,B, Calea Giulești, nr 117

1,356.11

70

Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6

1,897.72

71

Bloc E10, Str Brașov, nr. 13

1,891.72

72

Bloc E27, Aleea Poiana Cernei, nr. 3

1,898.35

73

Bloc E32, sc. 1, Str. Tincani, nr. 9

1,903.41

74

Bloc E7, sc. 1, Aleea Valea Florilor, nr. 3

1,899.10

75

Bloc E2, Str Valea Călugărească, nr. 20

1,889.88

76

Bloc 15D, Str. Fabricii, Nr 2B4

3,437.50

77

Bloc 19, Calea Giulești, Nr. 119

1,523.89


Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27 04 2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

78

Bloc 24, Sc. 1-2, Sc. C, Str. 9 Mai, Nr. 7, Str. Porumbacu, Nr.1

6,228.06

79

Bloc 28, Aleea Dumbrăvița, Nr. 2

5,160.47

80

Bloc 36, Sc. 1-2, Bd. Timișoara, Nr. 39

3,695.09

81

Bloc 41, Bd luliu Maniu, Nr. 176-180

2,771.15

82

Bloc 108, Sc. 1-4, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, Nr. 3

7,491.52

83

Bloc 155, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr 25

3,835.76

84

Bloc 159, Sc. 1-3, Aleea Bîrsănești, Nr. 1

3,816.56

85

Bloc 417D, Str Valea lalomiței, Nr. 2A

7,285.96

86

Bloc 832, Str. Bozieni, Nr 6

5,994.80

87

Bloc A2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10

3,365.10

88

Bloc A2, Str. Cetatea Histria, Nr 10

3,280.63

89

BlocA12, Str. Segarcea, Nr. 3

3,382.29

90

BlocA13, Str. Segarcea, Nr. 5

3,308.78

91

Bloc A14, Str. Segarcea, Nr. 2-4

3,367.40

92

Bloc C12, Bd. Timișoara, Nr. 73

7,384.94

93

Bloc D23B, Aleea Parva, Nr. 5

3,966.74

94

Bloc E21, Aleea Compozitorilor, Nr 1

1,988.28

95

Bloc E26, Aleea Poiana Vadului, Nr. 3

1,989.04

96

Bloc G11, Aleea Compozitorilor, Nr. 9

1,293.12

97

Bloc G15, Str Rusetu, Nr. 10

1,354.45

98

Bloc 112, Str Arieșul Mare, Nr. 5

3,204.49

99

Bloc M17, Str. Romancierilor, Nr. 2A

3,099.54

100

Bloc M52, Aleea Lunca Cernei, Nr. 6

4,020.73

101

Bloc MIIB8/2, Str. Târgu Neamț, Nr 13

3,091.91

102

Bloc OD5, Calea Ciulești, Nr. 22

1,396.28

103

Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istru, Nr. 1

2,197.28

104

Bloc R1, Prelungirea Ghencea, Nr. 14

2,883.64

105

Bloc TS2, Sc 1, Str Râul Doamnei, Nr 8A

1,893.28

106

BlocTS3, Str. Râul Doamnei, Nr. 6B

1,848.27

107

Bloc TS4, Str. Râul Doamnei, Nr. 6A

1,892.51

108

Bloc Z3, Str. Valea Călugărească, Nr. 11

2,057.51

109

Bloc Z5, Aleea Pravat, Nr 4

2,049.92

110

Bloc Z6, Aleea Pravat, Nr. 2

2,046.77

111

Bloc Z9, Aleea Valea Florilor, Nr. 6

2,048.10

112

BlocZ11, Str. Sandulești, Nr. 1

2,047.70

113

BlocZ15, Aleea Sandulești, Nr. 11

2,050.45

114

BlocZ19, Sc. A, Str. Tincani, Nr. 6

2,026.42

115

BlocZ21, Aleea Compozitorilor, Nr. 10

2,038.47

116

BlocZ24, Str. Tincani, Nr. 5

2,048.30

117

Bloc Z36, Drumul Taberei, Nr. 31

2,052.63

118

Bloc Z38, Aleea Compozitorilor, Nr. 2

2,024.75

HCLS6 aprobare indicatori


Total Proiect POR 2014-2020


Total nerambursabil


Total contribuție proprie


Denumire - Contract de finanțare


Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27 04.2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

Total Proiect POR

2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

119

BlocZ44, Str. Tincani, Nr 2

2,029.07

120

Bloc A42,Aleea Zvoristea, Nr. 3

3,659.25

121

Bloc M11, Str Delinești.Nr. 6

3,087.28

122

Bloc TD12, Drumul Taberei, Nr. 97

1,855.70

123

Bloc TD16, Str. Chilia Veche , Nr 3

1,839.73

124

Bloc TD46, Drumul Taberei, Nr. 63

1,844.72

125

Bloc 5A, Aleea Politehnicii, Nr. 2

5,870.05

126

Bloc 10, Sc. 1-3/ Bloc 10A Sc. 1 ,Str Baia de Arieș, Nr. 9/ Str. Baia de Arieș nr. 9A

6,957.07

127

Bloc 21P, Bd. luliu Maniu, Nr 17

10,270.31

128

Bloc 23, Sc. 1-3, Str. Lt Gheorqhe Saidac, Nr. 15

5,610.54

129

Bloc 25-1, Aleea Cetătuia, Nr 10

4,180.34

130

Bloc 34, Bd. Timișoara, Nr 43

3,322.63

131

Bloc 59, Str. Vintilă Mihăilescu, Nr.3

5,803.24

132

Bloc 64, Sc 1-3, Str Vintilă Mihăilescu, Nr 20

5,714.68

133

Bloc 65-65A, Sc. A-C, Str. George Vâlsan, Nr 6

5,966.88

134

Bloc 114A, Sc. A-C, Str. Azurului, Nr. 3

5,840.24

178/ 30.08.2018

135

Bloc 129, Sc. A-D, Str. Ion Manolescu, Nr. 2

7,970.14

136

Bloc 142, Sc. A-D, Str Valea Lungă, Nr 3

8,459.50

137

Bloc 151,Str. Bîrsănești.Nr. 3

3,015.00

138

Bloc 312, Str. Apele Vii, Nr. 2A

1,129.08

139

Bloc A15BIS, Aleea Callatis, Nr. 8

2,435.97

140

Bloc A2, Aleea Sandava, Nr. 2

2,382.38

141

Bloc A4, Str. Cetatea Histria, Nr. 6

3,450.17

142

Bloc A20, Aleea Parva, Nr. 2

3,670.35

143

Bloc A28, Str. Valea Oltului, Nr. 16

3,535.67

144

Bloc A35, Aleea Parva, Nr. 8

2,520.50

145

Bloc A47, Aleea Crăiești, Nr. 2

3,732.34

146

Bloc A53, Aleea Valea Viilor, Nr. 2

2,462.97

147

Bloc D6, Aleea Valea Sălciei, Nr 3

3,037.13

148

Bloc D7, Sc. 1-8, Aleea Istru, Nr 9

4,066.45

149

Bloc D21, Str. Valea lalomitei, Nr. 5

3,082.09

150

Bloc D22, Str. Valea lalomiței, Nr. 3

3,062.45

151

Bloc D30, Str. Valea Oltului, Nr 22

2,006.41

152

Bloc D32, Str. Valea Oltului, Nr 26

2,034.79

153

Bloc D41, Aleea Crăiești, Nr. 6

3,046.90

154

Bloc F3, Str. Preciziei, Nr 16

1,587.49

155

Bloc M4, Aleea Potaisa, Nr. 2

3,736.77

156

Bloc M41, Str. Valea Oltului, Nr 28

3,717.12

157

Bloc 08, Str. Dezrobirii, Nr. 40

5,666.76

158

Bloc P10, Sc. 1-6, Str. Cetatea de Balta, Nr. 26

4,947.40

159

Bloc R7, Str. Târgu Neamț, Nr. 2

2,636.39

Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum și Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27 04 2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

160

BlocTD6, Str. Valea lui Mihai, Nr. 14

1,830.10

161

BlocTDH, Str. Valea lui Mihai, Nr. 9

1,813.80

162

BlocTD17, Str. Topolovăț, Nr. 2

1,842.35

163

Bloc TD20, Str. Topolovăț, Nr. 8

1,833.55

164

BlocTD22, Str. Topolovăț, Nr. 12

1,872.83

165

Bloc TD44, Drumul Taberei, Nr. 67

1,868.66

166

BlocZ6, Str. Sibiu, Nr. 19

2,114.44

167

BlocZ12,Sc. A,Str. Sibiu, Nr. 35

2,082.13

168

Bloc 2ICEM, Calea Crânqași, Nr 58C

1,366.19

169

Bloc 3, luliu Maniu, Nr. 52-72

5,733.99

170

Bloc 3, Sc 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str. Baia de

Arieș nr. 3

4,103.57

171

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giuleșt, Nr 46-48

11,276.71

172

Bloc 5, Calea Giuleșt, Nr. 111

5,564.47

173

Bloc 5P, Sc. 1-10, Bd. luliu Maniu, nr. 69

14,980.57

174

Bloc 7P, Sc. 1-11, Bd. luliu Maniu, Nr. 65

19,252.98

175

Bloc 10A, Bd. luliu Maniu, Nr. 59

16,250.02

176

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Crânqași, Nr. 36

5,136.53

177

Bloc 14, Sc A-D, Bd luliu Maniu, Nr. 16

8,049.03

178

Bloc 15A+B, Sc. A-B, Bd. luliu Maniu, Nr. 18-20

8,978.10

179

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crânqași, Nr. 32

5,874.83

180

Bloc 16B, Str. Centurii, Nr. 1

1,966.06

181

Bloc 17, Bd. luliu Maniu, Nr. 55

15,066.11

182

Bloc 21, Calea Crânqași, Nr. 27

1,807.90

183

Bloc 31, Aleea Arieșul Mare, Nr 7

3,046.89

184

Bloc 50, Calea Crânqași, Nr. 30

3,662.91

185

Bloc 105, Sc. A-F, Str. Cupolei, Nr. 2

9,789.86

186

Bloc 107, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, Nr. 5A

1,918.29

187

Bloc 131, Ion Manolescu, Nr. 4

3,982.10

188

Bloc D9, Str. Tirgu Neamț, Nr.1

3,201.51

189

Bloc H, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 170A

10,080.05

190

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetătuia, Nr. 1

13,396.59

191

Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr. 2

7,933.07

192

Bloc OD5, Str. Nera, Nr. 2

7,984.66

193

Bloc Roșu, Str. Portocalelor, Nr 2

2,407.66

194

BlocZ13-Z14, Str. Crainicului, Nr. 15

1,864.91

195

Bloc 153 și Bloc 153A, Str. Vistiernicul Stavrinos nr 28,

Bloc 152, Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26

7,848.08

292/18.12.2018

196

Bloc 7, Sc A-F, Valea Călugărească nr. 8

3,454.70

296/ 18.12.2018

197

Bloc 803, Sc. 1-3, Drumul Taberei nr. 35A

6,830.93

295/18.12.2018

198

Bloc 22B, Sc. A-D, Bld. luliu Maniu nr. 51

12,233.53

294/ 18.12.2018

199

Bloc C1, Aleea Săndulești nr. 1

3,884.70

293/18.12.2018

Total Proiect POR 2014-2020


Total nerambursabil


Total contribuție proprie


Denumire - Contract de finanțare


Nr. crt

Proiecte depuse în Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 precum $i Co-finanțare Program de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27 04 2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

Total Proiect POR

2014 - 2020

Total nerambursabil

Total contribuție proprie

Denumire - Contract de finanțare

200

Bloc OS4, Sc. 1-2, Drumul Taberei nr. 39

6,492.56

63/ 28.02.2019

TOTAL 200 blocuri (mii RON)

817,813.51

-