Hotărârea nr. 110/2019

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul nr. 482/29.03.2018 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile:

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București nr. 18674/19.03.2019, prin care se repartizează impozitul pe venit și estimarea încasărilor veniturilor proprii pe anul 2019 și Deciziile nr. 3098 și nr. 3099 din 03.04.2019 privind repartizarea sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și pentru învățământul particular și cel confesional;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de 882.601 mii lei la cheltuieli și în sumă de 872.873 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 325.572 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 161.780 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 132.660 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 132.660 mii lei conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2 și 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian PanăCONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

SecretarulySectZjruliii 6,


Demirel Spiridon


Nr.: 110

Data: 18.04.2019
JUDEȚUL:__________

Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular: | 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

I i

la UCLsecroet we20/9


- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

872 873

179 864

224 578

250 175

218 256

1 070 805

1 127 543

1 184 069

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

769 372

146 823

201 419

223 720

197410

681 787

716351

752 317

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

811 575

179 678

204 535

226 836

200 526

944 280

993 805

1 043 644

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785 428

173 287

197 848

219 648

194 645

916 643

964 591

1 012 967

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535 934

42 219

164 572

164 572

164 571

440 357

465 612

489 671

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ’)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

535 934

42 219

164 572

164 572

164 571

440 357

465 612

489 671

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

535 934

42 219

164 572

164 572

164 571

440 357

465 612

489 671

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219

42219

0

0

0

351 290

371 314

389 880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493 715

0

164 572

164 572

164 571

89 067

94 298

99 791

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 001

70 901

18 900

40 200

17 000

151 668

157 507

165 954

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147 001

70 901

18 900

40 200

17 000

151 668

157 507

165 954

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122 000

61 000

14 000

35 000

12 000

125 660

130 448

137 312

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.000

61.000

14.000

35.000

12.000

125.660

130.448

137.312

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

32.000

21.000

4.000

5.000

2.000

32.960

34.967

36.016

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90.000

40.000

10.000

30.000

10.000

92.700

95.481

101.296

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.001

6.101

2.000

2.500

2.400

13.391

13.793

14.208

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000

2.600

500

500

400

4.120

4.244

4.371

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.000

3.500

1.500

2.000

2.000

9.270

9.548

9.836

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

1

0

0

0

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9.500

2.400

2.400

2.300

2.400

10.042

10.614

11.702

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.500

1.400

500

400

200

2.575

2.652

2.732

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

90.195

55.167

12.376

12.376

10.276

311.951

328.425

343.904

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42.243

32.865

3.126

3.126

3.126

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

29.619

29.619

0

0

0

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.624

3.246

3.126

3.126

3.126

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950

300

250

250

150

1.004

1.061

1.170

Impozit pe spectacole

15.02.01

950

300

250

250

150

1.004

1.061

1.170

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47.000

22.000

9.000

9.000

7.000

48.410

49.863

51.358

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.000

19.000

4.000

5.000

4.000

32.960

33.949

34.967

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

18.000

12.000

2.000

2.000

2.000

18.540

19.096

19.669

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14.000

7.000

2.000

3.000

2.000

14.420

14.853

15.298

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

15.000

3.000

5.000

4.000

3.000

15.450

15.914

16.391

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298

5.000

2.000

2.500

2.798

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298

5.000

2.000

2.500

2.798

12.667

13.047

13.438

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte impozite si taxe

18.02.50

12.298

5.000

2.000

2.500

2.798

12.667

13.047

13.438

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26.147

6.391

6.687

7.188

5.881

27.637

29.214

30.677

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

|Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24.247

5.991

6.187

6.688

5.381

25.629

27.091

28.448

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.0 2.50)

33.02

301

51

50

50

150

318

336

353

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

300

50

50

50

150

317

335

352

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

1

0

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

81

25

17

18

21

85

91

98

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

5

5

5

8

24

26

27

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

58

20

12

13

13

61

65

71

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515

5.505

5.505

6.005

4.500

22.742

24.038

25.240

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500

5.500

5.500

6.000

4.500

22.726

24.021

25.222

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500

5.500

5.500

6.000

4.500

22.726

24.021

25.222

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15

5

5

5

0

16

17

18

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.0 2.47+36.02.50)

36.02

2.350

410

615

615

710

2.484

2.626

2.757

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

50

10

15

15

10

53

56

59

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

50

10

15

15

10

53

56

59

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2.300

400

600

600

700

2.431

2.570

2.698

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donatii si sponsorizari **)

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-107.642

-5.846

-34.000

-34.000

-33.796

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

107.642

5.846

34.000

34.000

33.796

0

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

10

10

10

10

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

10

10

10

10

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

10

10

10

10

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte Dperațiuni financiare (cod 41.P2.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

59.643

123

19.220

22.954

17.346

126.483

133.693

140.378

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

59.643

123

19.220

22.954

17.346

126.483

133.693

140.378

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77)

42.02

59.643

123

19.220

22.954

17.346

126.483

133.693

140.378

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093

111

482

500

0

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

56.550

0

18.075

21.791

16.684

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

56.550

0

18.075

21.791

16.684

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

2.000

12

663

663

662

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

(cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.17.03

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

Prefinantare

45.02.19.03

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

Prefinanțare

45.02.21.03

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562

0

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53

53

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

705.026

173.943

171.017

193.336

166.730

1.020.582

1.074.457

1.128.329

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

769.332

146.813

201.409

223.710

197.400

681.745

716.306

752.270

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

703.933

173.832

170.535

192.836

166.730

944.280

993.805

1.043.644

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785.428

173.287

197.848

219.648

194.645

916.643

964.591

1.012.967

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.05+00.06+00.07)

00.04

535.934

42.219

164.572

164.572

164.571

440.357

465.612

489.671

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

535.934

42.219

164.572

164.572

164.571

440.357

465.612

489.671

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

535.934

42.219

164.572

164.572

164.571

440.357

465.612

489.671

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42.219

42.219

0

0

0

351.290

371.314

389.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493.715

0

164.572

164.572

164.571

89.067

94.298

99.791

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147.001

70.901

18.900

40.200

17.000

151.668

157.507

165.954

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147.001

70.901

18.900

40.200

17.000

151.668

157.507

165.954

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.000

61.000

14.000

35.000

12.000

125.660

130.448

137.312

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

32.000

21.000

4.000

5.000

2.000

32.960

34.967

36.016

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90.000

40.000

10.000

30.000

10.000

92.700

95.481

101.296

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.001

6.101

2.000

2.500

2.400

13.391

13.793

14.208

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.000

2.600

500

500

400

4.120

4.244

4.371

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.000

3.500

1.500

2.000

2.000

9.270

9.548

9.836

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

1

0

0

0

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9.500

2.400

2.400

2.300

2.400

10.042

10.614

11.702

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.500

1.400

500

400

200

2.575

2.652

2.732

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

90.195

55.167

12.376

12.376

10.276

311.951

328.425

343.904

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42.243

32.865

3.126

3.126

3.126

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

29.619

29.619

0

0

0

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.624

3.246

3.126

3.126

3.126

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950

300

250

250

150

1.004

1.061

1.170

Impozit pe spectacole

15.02.01

950

300

250

250

150

1.004

1.061

1.170

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

47.000

22.000

9.000

9.000

7.000

48.410

49.863

51.358

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.000

19.000

4.000

5.000

4.000

32.960

33.949

34.967

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

18.000

12.000

2.000

2.000

2.000

18.540

19.096

19.669

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14.000

7.000

2.000

3.000

2.000

14.420

14.853

15.298

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

15.000

3.000

5.000

4.000

3.000

15.450

15.914

16.391

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298

5.000

2.000

2.500

2.798

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298

5.000

2.000

2.500

2.798

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe

18.02.50

12.298

5.000

2.000

2.500

2.798

12.667

13.047

13.438

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-81.495

545

-27.313

-26.812

-27.915

27.637

29.214

30.677

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1.900

400

500

500

500

2.008

2.123

2.229

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-83.395

145

-27.813

-27.312

-28.415

25.629

27.091

28.448

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

301

51

50

50

150

318

336

353

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

300

50

50

50

150

317

335

352

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

1

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81

25

17

18

21

85

91

98

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

5

5

5

8

24

26

27

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

58

20

12

13

13

61

65

71

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515

5.505

5.505

6.005

4.500

22.742

24.038

25.240

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500

5.500

5.500

6.000

4.500

22.726

24.021

25.222

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500

5.500

5.500

6.000

4.500

22.726

24.021

25.222

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15

5

5

5

0

16

17

18

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

2.350

410

615

615

710

2.484

2.626

2.757

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

50

10

15

15

10

53

56

59

(Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

50

10

15

15

10

53

56

59

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

2.300

400

600

600

700

2.431

2.570

2.698

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-107.642

-5.846

-34.000

-34.000

-33.796

0

0

0

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-107.642

-5.846

-34.000

-34.000

-33.796

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093

111

482

500

0

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

167.847

5.921

53.561

56.839

51.526

50.223

53.086

55.740

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

40

10

10

10

10

42

45

47

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

107.642

5.846

34.000

34.000

33.796

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

107.642

5.846

34.000

34.000

33.796

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

107.642

5.846

34.000

34.000

33.796

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

107.642

5.846

34.000

34.000

33.796

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

107.642

5.846

34.000

34.000

33.796

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

10

10

10

10

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

10

10

10

10

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

10

10

10

10

42

45

47

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58.550

12

18.738

22.454

17.346

50.181

53.041

55.693

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58.550

12

18.738

22.454

17.346

50.181

53.041

55.693

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67 +42.02.69+42.02.77)

42.02

58.550

12

18.738

22.454

17.346

50.181

53.041

55.693

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

56.550

0

18.075

21.791

16.684

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

56.550

0

18.075

21.791

16.684

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

2.000

12

663

663

662

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinantare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562

0

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53

53

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europeițcod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

l) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

JUDEȚUL:                                                            LA O L StCW SNe liO 12)01, 2OU3

Unitatea administrativ-teritorială:________________ '

Formular, 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

882 601

20 723

238 507

383 796

174 873

85 425

927 744

974 149

1 022 873

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

155 372

0

33 293

60 721

40 184

21 174

164 229

172 441

181 067

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

87 086

26 496

36 465

15 284

8 841

92 051

96 654

101 491

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

87 086

144

26 496

36 465

15 284

8 841

92 051

96 654

101 491

Autorități executive

51.02.01.03

87 086

144

26 496

36 465

15 284

8 841

92 051

96 654

101 491

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

8 000

0

1 605

2 685

2 387

1 323

8 456

8 879

9 323

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

2 000

0

0

1 000

1 000

0

2 114

2 220

2 331

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 000

0

1 605

1 685

1 387

1 323

6 342

6 659

6 992

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

60 286

0

5 192

21 571

22 513

11 010

63 722

66 908

70 253

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

o

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37.600

0

11.984

13.947

7.392

4.277

39.743

41.731

43.817

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

400

0

83

272

21

24

423

445

467

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

400

0

83

272

21

24

423

445

467

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37.200

0

11.901

13.675

7.371

4.253

39.320

41.286

43.350

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.000

0

11.898

13.609

7.305

4.188

39.109

41.064

43.117

Politie locala

61.02.03.04

37.000

0

11.898

13.609

7.305

4.188

39.109

41.064

43.117

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

0

3

66

66

65

211

222

233

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

434.413

20.723

154.751

163.186

84.451

32.025

454.008

476.722

500.571

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

127.235

11.126

61.990

50.918

7.988

6.339

134.493

141.222

148.288

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

52.731

6.985

23.700

26.385

1.741

905

55.737

58.526

61.454

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

28.192

2.832

10.309

16.130

921

832

29.796

31.284

32.847

Învatamânt primar

65.02.03.02

24.539

4.153

13.391

10.255

820

73

25.941

27.242

28.607

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

41.211

3.654

25.593

15.229

239

150

43.566

45.745

48.035

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

22.166

1.539

14.118

7.848

124

76

23.432

24.605

25.835

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

19.045

2.115

11.475

7.381

115

74

20.134

21.140

22.200

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

185

109

83

37

34

31

196

207

218

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.432

378

1.458

611

268

95

2.569

2.697

2.831

Învatamânt special

65.02.07.04

2.432

378

1.458

611

268

95

2.569

2.697

2.831

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

18.052

0

8.000

5.500

2.550

2.002

19.081

20.036

21.038

Școală după școală

65.02.12.01

18.052

0

8.000

5.500

2.550

2.002

19.081

20.036

21.038

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

12.624

0

3.156

3.156

3.156

3.156

13.344

14.011

14.712

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

102.178

5.506

18.036

52.214

25.357

6.571

102.824

107.968

113.367

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

90.178

5.506

15.553

48.874

22.035

3.716

90.140

94.649

99.382

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

90.178

5.506

15.553

48.874

22.035

3.716

90.140

94.649

99.382

Servicii religioase

67.02.06

2.000

0

75

500

925

500

2.114

2.220

2.331

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000

0

2.408

2.840

2.397

2.355

10.570

11.099

11.654

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

205.000

4.091

74.725

60.054

51.106

19.115

216.691

227.532

238.916

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11.575

316

5.724

2.902

2.035

914

12.235

12.846

13.489

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.198

302

20.788

19.759

19.504

8.147

72.086

75.691

79.475

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.198

302

20.788

19.759

19.504

8.147

72.086

75.691

79.475

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

29.761

1.582

12.413

9.061

6.872

1.415

31.458

33.032

34.684

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

22.001

441

8.748

6.208

5.496

1.549

23.257

24.419

25.641

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

10.550

184

3.288

2.578

2.371

2.313

11.153

11.714

12.303

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.000

106

1.300

400

300

0

2.114

2.220

2.331

Ajutor social

68.02.15.01

2.000

106

1.300

400

300

0

2.114

2.220

2.331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

60.915

1.160

22.464

19.146

14.528

4.777

64.388

67.610

70.993

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

60.915

1.160

22.464

19.146

14.528

4.777

64.388

67.610

70.993

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

64.965

0

14.725

43.986

4.161

2.093

68.667

72.102

75.707

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

40.463

0

5.031

34.610

412

410

42.769

44.908

47.153

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

10.163

0

0

9.860

152

151

10.742

11.280

11.844

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.300

0

5.031

24.750

260

259

32.027

33.628

35.309

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

117

0

5

105

4

3

123

129

135

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117

0

5

105

4

3

123

129

135

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24.385

0

9.689

9.271

3.745

1.680

25.775

27.065

28.419

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

95.119

0

14.859

28.491

28.384

23.385

100.540

105.567

110.845

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

95.000

0

14.850

28.383

28.383

23.384

100.415

105.436

110.708

Salubritate

74.02.05.01

95.000

0

14.850

28.383

28.383

23.384

100.415

105.436

110.708

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119

0

9

108

1

1

125

131

137

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

95.132

0

8.895

73.465

10.301

2.471

100.557

105.586

110.866

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

95.132

0

8.895

73.465

10.301

2.471

100.557

105.586

110.866

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

95.132

0

8.895

73.465

10.301

2.471

100.557

105.586

110.866

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

95.132

0

8.895

73.465

10.301

2.471

100.557

105.586

110.866

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9.728

0

-58.643

-159.218

75.302

132.831

143.061

153.394

161.196

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

-43.653

-65.671

24.950

84.374

280.749

297.620

312.638

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

-43.653

-65.671

24.950

84.374

280.749

297.620

312.638

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

-9.728

0

-14.990

-93.547

50.352

48.457

-137.688

-144.226

-151.442

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-9.728

-14.990

-93.547

50.352

48.457

-137.688

-144.226

-151.442

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

705.026

20.168

217.596

236.688

168.386

82.356

739.833

776.837

815.691

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

136.603

130

29.599

47.748

38.114

21.142

144.176

151.384

158.956

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

68.317

130

22.802

23.492

13.214

8.809

71.998

75.597

79.380

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

68.317

130

22.802

23.492

13.214

8.809

71.998

75.597

79.380

Autorități executive

51.02.01.03

68.317

130

22.802

23.492

13.214

8.809

71.998

75.597

79.380

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

8.000

0

1.605

2.685

2.387

1.323

8.456

8.879

9.323

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

2.000

1.000

1.000

2.114

2.220

2.331

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.000

1.605

1.685

1.387

1.323

6.342

6.659

6.992

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

60.286

5.192

21.571

22.513

11.010

63.722

66.908

70.253

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

37.397

0

11.984

13.744

7.392

4.277

39.528

41.505

43.580

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

197

0

83

69

21

24

208

219

230

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

197

83

69

21

24

208

219

230

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

37.200

0

11.901

13.675

7.371

4.253

39.320

41.286

43.350

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.000

0

11.898

13.609

7.305

4.188

39.109

41.064

43.117

Politie locala

61.02.03.04

37.000

11.898

13.609

7.305

4.188

39.109

41.064

43.117

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

3

66

66

65

211

222

233

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

384.791

20.038

145.756

126.544

81.770

30.721

401.557

421.646

442.737

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

106.418

10.664

57.403

36.465

7.078

5.472

112.489

118.117

124.025

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

36.149

6.637

21.598

13.682

831

38

38.210

40.123

42.129

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

14.419

2.614

9.057

5.277

67

18

15.238

15.999

16.797

Învatamânt primar

65.02.03.02

21.730

4.023

12.541

8.405

764

20

22.972

24.124

25.332

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

36.988

3.552

23.120

13.479

239

150

39.102

41.057

43.112

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

20.672

1.539

13.374

7.098

124

76

21.853

22.946

24.093

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

16.316

2.013

9.746

6.381

115

74

17.249

18.111

19.019

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt postliceal

65.02.05

185

109

83

37

34

31

196

207

218

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.420

366

1.446

611

268

95

2.556

2.683

2.816

Învatamânt special

65.02.07.04

2.420

366

1.446

611

268

95

2.556

2.683

2.816

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

18.052

0

8.000

5.500

2.550

2.002

19.081

20.036

21.038

Școală după școală

65.02.12.01

18.052

8.000

5.500

2.550

2.002

19.081

20.036

21.038

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

12.624

3.156

3.156

3.156

3.156

13.344

14.011

14.712

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

77.443

5.506

17.134

30.213

23.774

6.322

76.679

80.515

84.541

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

65.443

5.506

14.651

26.873

20.452

3.467

63.995

67.196

70.556

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

65.443

5.506

14.651

26.873

20.452

3.467

63.995

67.196

70.556

Servicii religioase

67.02.06

2.000

75

500

925

500

2.114

2.220

2.331

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000

2.408

2.840

2.397

2.355

10.570

11.099

11.654

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

200.930

3.868

71.219

59.866

50.918

18.927

212.389

223.014

234.171

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11.203

316

5.352

2.902

2.035

914

11.842

12.434

13.056

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.198

302

20.788

19.759

19.504

8.147

72.086

75.691

79.475

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.198

302

20.788

19.759

19.504

8.147

72.086

75.691

79.475

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28.832

1.582

12.048

8.873

6.684

1.227

30.476

32.001

33.601

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

20.789

307

7.536

6.208

5.496

1.549

21.976

23.074

24.228

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9.500

95

2.238

2.578

2.371

2.313

10.043

10.548

11.079

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.000

106

1.300

400

300

0

2.114

2.220

2.331

Ajutor social

68.02.15.01

2.000

106

1.300

400

300

0

2.114

2.220

2.331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

60.408

1.160

21.957

19.146

14.528

4.777

63.852

67.046

70.401

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

60.408

1.160

21.957

19.146

14.528

4.777

63.852

67.046

70.401

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

24.219

0

9.633

9.161

3.745

1.680

25.599

26.880

28.225

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24.219

9.633

9.161

3.745

1.680

25.599

26.880

28.225

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

95.000

0

14.850

28.383

28.383

23.384

100.415

105.436

110.708

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

95.000

0

14.850

28.383

28.383

23.384

100.415

105.436

110.708

Salubritate

74.02.05.01

95.000

14.850

28.383

28.383

23.384

100.415

105.436

110.708

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

27.016

0

5.774

11.108

8.982

1.152

28.558

29.986

31.485

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

27.016

0

5.774

11.108

8.982

1.152

28.558

29.986

31.485

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

27.016

0

5.774

11.108

8.982

1.152

28.558

29.986

31.485

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

27.016

0

5.774

11.108

8.982

1.152

28.558

29.986

31.485

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

-43.653

-65.671

24.950

84.374

280.749

297.620

312.638

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

-43.653

-65.671

24.950

84.374

280.749

297.620

312.638

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

-43.653

-65.671

24.950

84.374

280.749

297.620

312.638

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

177.575

699

20.911

147.108

6.487

3.069

187.911

197.312

207.182

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

18.769

14

3.694

12.973

2.070

32

20.053

21.057

22.111

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

18.769

14

3.694

12.973

2.070

32

20.053

21.057

22.111

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

18.769

14

3.694

12.973

2.070

32

20.053

21.057

22.111

Autorități executive

51.02.01.03

18.769

14

3.694

12.973

2.070

32

20.053

21.057

22.111

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

203

0

0

203

0

0

215

226

237

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

203

0

0

203

0

0

215

226

237

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

203

0

203

0

0

215

226

237

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

49.622

685

8.995

36.642

2.681

1.304

52.451

55.076

57.834

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

20.817

462

4.587

14.453

910

867

22.004

23.105

24.263

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

16.582

348

2.102

12.703

910

867

17.527

18.403

19.325

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

13.773

218

1.252

10.853

854

814

14.558

15.285

16.050

Învatamânt primar

65.02.03.02

2.809

130

850

1.850

56

53

2.969

3.118

3.275

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

4.223

102

2.473

1.750

0

0

4.464

4.688

4.923

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.494

744

750

0

0

1.579

1.659

1.742

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

2.729

102

1.729

1.000

0

0

2.885

3.029

3.181

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

12

12

12

0

0

0

13

14

15

Învatamânt special

65.02.07.04

12

12

12

0

0

0

13

14

15

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

24.735

0

902

22.001

1.583

249

26.145

27.453

28.826

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

24.735

0

902

22.001

1.583

249

26.145

27.453

28.826

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

24.735

902

22.001

1.583

249

26.145

27.453

28.826

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

4.070

223

3.506

188

188

188

4.302

4.518

4.745

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

372

372

0

0

0

393

412

433

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

929

365

188

188

188

982

1.031

1.083

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

1.212

134

1.212

0

0

0

1.281

1.345

1.413

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.050

89

1.050

0

0

0

1.110

1.166

1.224

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

507

0

507

0

0

0

536

564

592

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

507

507

0

0

0

536

564

592

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

40.746

0

5.092

34.825

416

413

43.068

45.222

47.482

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

40.463

0

5.031

34.610

412

410

42.769

44.908

47.153

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

10.163

0

9.860

152

151

10.742

11.280

11.844

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.300

5.031

24.750

260

259

32.027

33.628

35.309

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

117

0

5

105

4

3

123

129

135

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117

5

105

4

3

123

129

135

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

166

56

110

0

0

176

185

194

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

119

0

9

108

1

1

125

131

137

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119

9

108

1

1

125

131

137

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

68.116

0

3.121

62.357

1.319

1.319

71.999

75.600

79.381

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

68.116

0

3.121

62.357

1.319

1.319

71.999

75.600

79.381

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

68.116

0

3.121

62.357

1.319

1.319

71.999

75.600

79.381

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

68.116

3.121

62.357

1.319

1.319

71.999

75.600

79.381

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9.728

0

-14.990

-93.547

50.352

48.457

-137.688

-144.226

-151.442

REZERVE

97.02

-9.728

0

-14.990

-93.547

50.352

48.457

-137.688

-144.226

-151.442

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-9.728

0

-14.990

-93.547

50.352

48.457

-137.688

-144.226

-151.442

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-9.728

-14.990

-93.547

50.352

48.457

-137.688

-144.226

-151.442

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________

ANEXA V

LA M.C. L SeCTOR C UD.


Unitatea administrativ-teritorială:_______________

Formular:  11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

132 660

44 411

42 228

26 746

19 275

37 520

37 582

37 652

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

75 046

25 327

22 774

15 614

1 1 331

32 961

33 010

33 066

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

75 046

25 327

22 774

15 6141

11 331

32 961

33 010

33 066

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3 853

1 328

958

618

949

3 8661

3 885

3 907

Venituri din

proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 853

1 328

958

618

949

3 866

3 885

3 907

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3 845

1 323

956

618

948

3 858

3 877

3 899

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 8451

1 323

956

618

948

3 858

3 877

3 899

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8

5

2

0

1

8

8

8

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

71 193

23 999

21 816

14 996

10 382

29 095

29 125

29 159

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

65 647

20 694

19 722

14 909

10 322

21 851

21 881

21 915

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893

333

247

145

168

896

898

901

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.028

274

222

258

274

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600

750

350

350

150

0

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.734

6.773

5.404

3.897

4.660

20.758

20.785

20.815

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392

12.564

13.499

10.259

5.070

192

193

194

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

5.247

3.187

2.002

32

26

7.005

7.005

7.005

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

5.247

3.187

2.002

32

26

7.005

7.005

7.005

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

299

118

92

55

34

239

239

239

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

299

118

92

55

34

239

239

239

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-7.878

-2.300

-1.500

-2.078

-2.000

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.878

2.300

1.500

2.078

2.000

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

Alte o

perațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

56.000

17.651

19.339

11.089

7.921

3.000

3.000

3.000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

56.000

17.651

19.339

11.089

7.921

3.000

3.000

3.000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)

43.10

56.000

17.651

19.339

11.089

7.921

3.000

3.000

3.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

55.870

17.521

19.339

11.089

7.921

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

130

130

0

0

0

3.000

3.000

3.000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Corecții financiare

45.10.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian

(cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

46.10

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Buget 2019

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondu

Prefinanțare

l Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Fondu

Prefinanțare

l de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.16.01

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

0

Prefinanțări

48.10.16.03

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

124.652

41.981

40.728

24.668

17.275

34.520

34.582

34.652

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

67.168

23.027

21.274

13.536

9.331

32.961

33.010

33.066

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

67.168

23.027

21.274

13.536

9.331

32.961

33.010

33.066

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.853

1.328

958

618

949

3.866

3.885

3.907

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.853

1.328

958

618

949

3.866

3.885

3.907

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.845

1.323

956

618

948

3.858

3.877

3.899

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

3.845

1.323

956

618

948

3.858

3.877

3.899

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8

5

2

0

1

8

8

8

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

63.315

21.699

20.316

12.918

8.382

29.095

29.125

29.159

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

65.647

20.694

19.722

14.909

10.322

21.851

21.881

21.915

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893

333

247

145

168

896

898

901

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.028

274

222

258

274

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600

750

350

350

150

0

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.734

6.773

5.404

3.897

4.660

20.758

20.785

20.815

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392

12.564

13.499

10.259

5.070

192

193

194

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

5.247

3.187

2.002

32

26

7.005

7.005

7.005

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

Alte venituri

36.10.50

5.247

3.187

2.002

32

26

7.005

7.005

7.005

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-7.579

-2.182

-1.408

-2.023

-1.966

239

239

239

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

299

118

92

55

34

239

239

239

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-7.878

-2.300

-1.500

-2.078

-2.000

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.615

1.433

115

43

24

1.560

1.573

1.587

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

55.870

17.521

19.339

11.089

7.921

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

55.870

17.521

19.339

11.089

7.921

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

55.870

17.521

19.339

11.089

7.921

0

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

55.870

17.521

19.339

11.089

7.921

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

8.008

2.430

1.500

2.078

2.000

3.000

3.000

3.000

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

7.878

2.300

1.500

2.078

2.000

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

7.878

2.300

1.500

2.078

2.000

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

7.878

2.300

1.500

2.078

2.000

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

7.878

2.300

1.500

2.078

2.000

0

0

0

| Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.878

2.300

1.500

2.078

2.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

130

130

0

0

0

3.000

3.000

3.000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

130

130

0

0

0

3.000

3.000

3.000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

130

130

0

0

0

3.000

3.000

3.000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

130

130

3.000

3.000

3.000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)

43.10.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod

45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Corecții financiare

45.10.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Buget 2019

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.18.03

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondu

Prefinanțare

l Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Prefinanțare

48.10.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

IV

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017


PREȘEDINTE DE SEDINTÂ TRAI AN PANA


JUDEȚUL:_________

ANEXA VI

la w C. l îecroe c nejio/is oi, 20/9


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular: 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

132 660

1 199

44 733

42 248

26 512

19 167

140 219

147 233

154 579

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6 300

0

1 677

1 757

1 459

1 407

6 659

6 989

7 340

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

~ol

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6 300

0

1 677

1 757

1 459

1 407

6 659

6 989

7 340

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6 300

0

1 677

1 757

1 459

1 407

6 659

6 989

7 340

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

37 005

0

11 900

13 610

7 306

4 189

39 116

41 074

43 127

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

37 005

0

11 900

13 610

7 306

4 189

39 116

41 074

43 127

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

37 005

0

11 900

13 610

7 306

4 189

39 116

41 074

43 127

| Politie locala

61.10.03.04

37 005

0

11 900

13 610

7 306

4 189

39 116

41 074

43 127

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

41.233

1.199

14.279

10.500

7.825

8.629

43.581

45.763

48.035

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.583

55

10.357

6.820

4.572

5.834

29.153

30.612

32.126

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.714

40

8.270

5.613

3.864

4.967

24.007

25.208

26.467

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.205

40

7.563

5.301

3.679

4.662

22.413

23.534

24.711

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.509

0

707

312

185

305

1.594

1.674

1.756

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.741

15

2.007

1.190

696

848

5.012

5.264

5.531

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.430

15

590

328

235

277

1.511

1.587

1.667

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.311

0

1.417

862

461

571

3.501

3.677

3.864

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

128

0

80

17

12

19

134

140

128

| Învatamânt special

65.10.07.04

128

0

80

17

12

19

134

140

128

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

10.000

1.144

2.408

2.840

2.397

2.355

10.572

11.103

11.660

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

10.000

1.144

2.408

2.840

2.397

2.355

10.572

11.103

11.660

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

3.650

0

1.514

840

856

440

3.856

4.048

4.249

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.600

0

750

350

350

150

1.691

1.776

1.865

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

1.200

0

500

300

300

100

1.268

1.331

1.398

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

850

0

264

190

206

190

897

941

986

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

48.122

0

16.877

16.381

9.922

4.942

50.863

53.407

56.077

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

40.000

0

11.985

13.151

9.922

4.942

42.280

44.394

46.614

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

8.122

0

4.892

3.230

0

0

8.583

9.013

9.463

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Silvicultura

83.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

-322

-20

234

108

-102.699

-109.651

-116.927

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

-322

-20

234

108

-102.699

-109.651

-116.927

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

-810

3.245

-606

-1.829

-97.235

-103.763

-110.595

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

488

-3.265

840

1.937

-5.464

-5.888

-6.332

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

124.652

1.199

42.791

37.483

25.274

19.104

131.755

138.345

145.247

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6.300

0

1.677

1.757

1.459

1.407

6.659

6.989

7.340

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6.300

0

1.677

1.757

1.459

1.407

6.659

6.989

7.340

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6.300

1.677

1.757

1.459

1.407

6.659

6.989

7.340

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA (cod 61.10)

59.10

35.812

0

11.900

12.517

7.256

4.139

37.854

39.748

41.735

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

35.812

0

11.900

12.517

7.256

4.139

37.854

39.748

41.735

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

35.812

0

11.900

12.517

7.256

4.139

37.854

39.748

41.735

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Politie locala

61.10.03.04

35.812

11.900

12.517

7.256

4.139

37.854

39.748

41.735

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

40.498

1.199

14.110

9.985

7.787

8.616

42.805

44.948

47.180

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.325

55

10.188

6.762

4.554

5.821

28.881

30.326

31.826

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.645

40

8.214

5.606

3.861

4.964

23.934

25.131

26.386

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.170

40

7.531

5.298

3.679

4.662

22.376

23.495

24.670

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.475

683

308

182

302

1.558

1.636

1.716

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.552

15

1.894

1.139

681

838

4.813

5.055

5.312

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.399

15

570

324

231

274

1.478

1.552

1.630

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.153

1.324

815

450

564

3.335

3.503

3.682

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

128

0

80

17

12

19

134

140

128

Învatamânt special

65.10.07.04

128

80

17

12

19

134

140

128

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

9.583

1.144

2.408

2.423

2.397

2.355

10.131

10.640

11.174

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

9.583

1.144

2.408

2.423

2.397

2.355

10.131

10.640

11.174

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

3.590

0

1.514

800

836

440

3.793

3.982

4.180

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.600

750

350

350

150

1.691

1.776

1.865

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

Crese

68.10.11

1.200

0

500

300

300

100

1.268

1.331

1.398

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

790

264

150

186

190

834

875

917

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

42.042

0

15.104

13.224

8.772

4.942

44.437

46.660

48.992

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

34.050

10.342

9.994

8.772

4.942

35.992

37.792

39.682

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

7.992

4.762

3.230

0

0

8.445

8.868

9.310

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Silvicultura

83.10.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte actiuni economice

87.10.50

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

-810

3.245

-606

-1.829

-97.235

-103.763

-110.595

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

0

-810

3.245

-606

-1.829

-97.235

-103.763

-110.595

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

-810

3.245

-606

-1.829

-97.235

-103.763

-110.595

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

8.008

0

1.942

4.765

1.238

63

8.464

8.888

9.332

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

1.193

0

0

1.093

50

50

1.262

1.326

1.392

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

1.193

0

0

1.093

50

50

1.262

1.326