Hotărârea nr. 102/2019

HCL 102 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului –locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului -locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 452/22.01.2019 al Direcției de Administrare a Fondului Locativ și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. L art. 2 și ari. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în Municipiul București, din administrarea Regiei Autonome „Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1 și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia;

  • - Legea nr. 455/2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București:

-Art. 2 lit. (c) și art. 38 - art. 50 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 20 - art. 25 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 150/14.07.2016 privind trecerea imobilului -locuință socială, situat în București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et.7, ap. 40, sector 1 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

  • - Art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 1777- art. 1850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat;

în temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului - locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se identifică potrivit Anexei ce conține 1 (una) filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Demirel Spiridon


Nr.: 102

Data: 28.03.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm6Txpnmane6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 102/28.03.2019

NR. CRT.

ADRESA POȘTALA

NLJMAR APARTAMENT

REGIM JURIDIC

CARACTERISTICI TEHNICE ALE IMOBILULUI

NUMĂR CONTRACT DE INCHIRIER E

TITULAR

CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

NUMĂR TOTAL DE PERSOANE AFLATE IN

SPAȚIU

NUMĂR CAMERE

SUPRAFAȚA

UTILA (mp)

COTA INDIVIZA DE TEREN (mp)

Municipiul București, str. Gh. Magheru nr. 24, sector 1

40

Domeniu public al Municipiului București

3

80.70mp

19.15mp

3146/

21.05.2018

EDU VALENTIN

3