Hotărârea nr. 101/2019

HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20036/04.02.2019 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. 5, 6, 7 și 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 231/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea a 2 (două) locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitateNr.: 101

Data: 28.03.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 101/28.03.2019

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE ANL, MIȘCAREA A II A

Nr. Crt.

Nume și prenume

Nr. și data registratură

Punctajul total

Punctajul SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

NICOLAE AURELIA-

IULIANA

60619/11.09.2006

43

17

01.11.1982

2 CAMERE

2.

SANDA IULIANA

60845/12.09.2006

43

17

09.04.1981

2 CAMERE

întocmit conform „art. 15” din H.G. nr. 962/2001.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, :v Tralan Pană